پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 104

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست قبض1402-02-07فاطمه دانایی-1800دوبسته0 تخصیص و ارسال شد4789014790001001402-02-07
درخواست قبض1402-02-09زهرا معصومی -500٧ عدد0 رسيد قبضتخصیص و ارسال شد4803014808005001402-02-10
درخواست قبض1402-02-16معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد4822014828006001402-02-17
درخواست قبض1402-03-10معصومه اسدی-120060050 ممنونمتخصیص و ارسال شد48710148780011402-03-10
درخواست قبض1402-01-07معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد4736014742006001402-01-14
درخواست قبض1402-03-08رقیه سعادتی-503۵بسته۳۰عدد تخصیص و ارسال شد48650248700011402-03-10
درخواست قبض1402-01-30فاطمه عیسی لو-700500100 ممنونتخصیص و ارسال شد4774014779005001402-01-31
درخواست قبض1402-01-16ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد4750014755005001402-01-16
درخواست قبض1402-02-28ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد4852014857005001402-02-30
درخواست قبض1402-02-23فاطمه عیسی لو-700500100 ممنونتخصیص و ارسال شد4835014840005001402-02-24
درخواست قبض1402-02-09ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد4795014800005001402-02-09
درخواست قبض1402-03-03زهرا معصومی -5005 عدد0 تخصیص و ارسال شد48600148650011402-03-08
درخواست قبض1402-02-07رقیه سعادتی-5035 بسته۴0تا تخصیص و ارسال شد4790014795005001402-02-09
درخواست قبض1402-01-14فهیمه بحرینی-80040000 تخصیص و ارسال شد4742014746004001402-01-15
درخواست قبض1402-02-24فهیمه بحرینی-80040030 تخصیص و ارسال شد4842014846004001402-02-25
درخواست قبض1402-02-05حنا ایوانی-16004000 300تخصیص و ارسال شد4782014785003001402-02-05
درخواست قبض1402-03-17حنا ایوانی-16004000 در دست بررسی0011402-03-17
درخواست قبض1402-02-19حنا ایوانی-16004000 تخصیص و ارسال شد4828014832004001402-02-20
درخواست قبض1402-01-24نیکتا بیگ نژاد-16004000 تخصیص و ارسال شد4764014767003001402-01-26
درخواست قبض1402-03-17شیما بیگی-140036220269361 در دست بررسی0011402-03-17
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: