مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 708

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست قبض1402-05-08فاطمه دانایی-1800یک بسته0 تخصیص و ارسال شد50000050010011402-05-08
درخواست قبض1402-06-05فاطمه دانایی-1800یک بسته0 تخصیص و ارسال شد50700150720011402-06-05
درخواست قبض1402-02-07فاطمه دانایی-1800دوبسته0 تخصیص و ارسال شد4789014790001001402-02-07
درخواست قبض1402-10-02فاطمه دانایی-1800دوبسته0 تخصیص و ارسال شد53650153670011402-10-03
درخواست قبض1402-06-21زهرا معصومی -50091 تخصیص و ارسال شد51160151220011402-06-27
درخواست قبض1402-07-09زهرا معصومی -5007بسته1بسته تخصیص و ارسال شد51570151630011402-07-12
درخواست قبض1402-09-05معصومه اسدی-120070050 تخصیص و ارسال شد52830152900011402-09-06
درخواست قبض1402-06-26معصومه اسدی-120070050 تخصیص و ارسال شد51280151350011402-06-27
درخواست قبض1402-02-09زهرا معصومی -500٧ عدد0 رسيد قبضتخصیص و ارسال شد4803014808005001402-02-10
درخواست قبض1402-02-16معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد4822014828006001402-02-17
درخواست قبض1402-05-26معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد50450150510011402-05-26
درخواست قبض1403-01-27معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد54380154440011403-01-28
درخواست قبض1403-03-09معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد55510155569911403-03-12
درخواست قبض1402-10-12معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد53870153930011402-10-12
درخواست قبض1402-03-10معصومه اسدی-120060050 ممنونمتخصیص و ارسال شد48710148780011402-03-10
درخواست قبض1402-08-01معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد52000152060011402-08-01
درخواست قبض1402-01-07معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد4736014742006001402-01-14
درخواست قبض1402-04-29معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد49760149820011402-04-31
درخواست قبض1402-12-19معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد55640155700011402-12-20
درخواست قبض1402-10-13فاطمه عظیم وند -50060 لطفا امروز همراه روزنامه فرم بفرستید حواسم ب موجودی نبودتخصیص و ارسال شد53930153990011402-10-13
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: