با ثبت آگهی در سامانه فوری ثبت ، روزنامه حاوی آگهی خود را در آدرس مورد نظرتان تحویل بگیرید. #در_خانه_بمانیم