سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
    سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
    سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها

    فرم تسویه حساب خدمات

    درصورتیکه تاکنون موفق به پرداخت هزینه خدمات موردنظرتان نشده اید در فرم زیر با تکمیل مشخصات و قید توضیحات اقدام به پرداخت نمایید.

    • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .