مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

پایگاه اطلاعات مناقصه و مزایده

نمایش 1 – 25 از 50

متن آگهی:

Announcement of Negotiation Procurement Transaction Results
Project Name:20 scrapped sources permanent import customs clearance service project
Project Number: OTS/2024/KH/002
Negotiation time:13th July 2024, 10 o’clock in the morning local time
Negotiation place: OTS Company Tehran Office
Company Name:Overseas Technical Service Kish LLC.

Responding purchasers and final quotations are as follows:

1. Jonoub Arvand Khalij Fars Co
2. Navid Pishgaman Noor Co
3. RayLine Marine Services & Cargo Co

After review by the Company committee, the following responding purchaser are recommended as candidates for signing contract:
Jonoub Arvand Khalij Fars Company,Hereby announce as Contractor.
Publicity time: 18th July 2024, to 21st July 2024 at 18:00.
If response purchasers and stakeholders have objections to the above results, they should raise with their real names during the publicity period and submit them to Overseas Technical Service Kish LLC. in paper documents.
Company Address:Room No.2-3, 8th Floor, Sayeh Building, Valiyasr Blv, Tehran, IRAN
Contact Person:Mr. Wang Zigang
Contact number:0098-9193791527
E-Mail:wangzigang@otskish.com

فراخوان ارزیابی پیمانکار
پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری در نظر دارد به منظور اجرای پروژه های خود از شرکت های پیمانکاری دارای گرید حداقل3 و دارای تخصص و تجربه در ساخت سازه بتنی- جهت اجرای اسکلت و سفت کاری پروژه ها دعوت به همکاری نماید. لذا پیمانکارانی که تمایل به همکاری دارند حداکثر تا تاریخ 31/04/1403با ارسال فایل pdf رزومه و مدارک تخصصی و صلاحیت های فنی به آدرس پست الکترونیکnkp.khorshid@gmail.com اعلام آمادگی نمایند بدیهی است اسناد ارزیابی کیفی متعاقبا به آدرس ایمیل آن پیمانکار ارسال گردد.

فراخوان ارزیابی پیمانکار
پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری در نظر دارد به منظور اجرای پروژه های خود از شرکت های پیمانکاری دارای گرید حداقل3 و دارای تخصص و تجربه در ساخت سازه بتنی- جهت اجرای اسکلت و سفت کاری پروژه ها دعوت به همکاری نماید. لذا پیمانکارانی که تمایل به همکاری دارند حداکثر تا تاریخ 1403/04/31با ارسال فایل pdf رزومه و مدارک تخصصی و صلاحیت های فنی به آدرس پست الکترونیکnkp.khorshid@gmail.com اعلام آمادگی نمایند بدیهی است اسناد ارزیابی کیفی متعاقبا به آدرس ایمیل آن پیمانکار ارسال گردد.

Bidders Invitation
To Dear Bidder:
Our Company will organize negotiation and procurement for the 20 scrapped sources permanent import customs clearance service project, and welcome bidders who meet the qualification conditions of this project to participate in the negotiation.
1. Project Number: OTS/2024/KH/002
2. Project Name: 20 scrapped sources permanent import customs clearance service project
3. Project Description
1. There is a total of 1 package for this procurement project, and the bidder can make a quotation for it, and the items in the quotation package must fully respond to the contents listed in the negotiation document.
2. The procurement scope includes:
2.1 Project Name:20 scrapped sources permanent import customs clearance service project
2.2 Procurement Content:
1)Procurement Content:
The Content of the project is about the 20 scrapped sources permanent import customs clearance service from Kish Mainland Customs. Including but not limited to register 20 sources registration in Kish Mainland Customs and apply various import permits from different related departments and complete customs clearance procedures and other jobs need to be done.
2) Procurement Locations:
Kish Mainland Customs, Iran.
3) Procurement Schedule: The project will be from July 20, 2024 to Dec 31, 2024.
4) Price List: Bidders should submit their price list as following:
Inquiry List
4. Qualification requirements
1. This project does not accept the consortium to participate in the negotiation.
2. Legally registered in the Islamic Republic of Iran, it has independent legal personality and a valid business license, and its business scope includes the relevant content of this project. Copies of business license, tax registration certificate, and organization code certificate. If it is found that there are major safety accidents, tax evasion, inclusion in the list of seriously illegal and dishonest enterprises (blacklist), or other information that may have a potential significant impact on the tenderer (purchaser), the bid will be rejected.
3. Log on to the "Iran Company Information Network" (https://irsherkat.ssaa.ir) to inquire about the information of the company and the legal representative respectively and submit a screenshot of 2 pages in which the company and the legal representative are not "dishonest persons subject to enforcement".
4.If there is a QHSE management system certificate, provide the certificate within the validity period, and if there is no such certificate, provide the relevant QHSE management system regulation description.
5. Proof of financial ability, valid bank account opening license and bank credit certificate of this year, the bank credit certificate is addressed to OTS Company; if there is no bank credit certificate, please provide a letter of commitment with the company seal, if the bank credit certificate is unqualified during the market access process, the negotiation will be invalid.

5. Negotiation time and place
1. Bidders should submit their price list along with qualification requirements before 13th July 2024.
2. Plan negotiation time:13th July 2024, 10 o’clock in the morning local time.
3. Negotiation place: OTS Company Tehran Office.
4. The legal representative of the bidder or his authorized person should be presented.

6. Contact information
Company Name:Overseas Technical Service Kish LLC.
Company Address:Room No.2-3, 8th Floor, Sayeh Building, Valiyasr Blv, Tehran, IRAN
Contact Person:Mr. Wang Zigang
Contact number:0098-9193791527
E-Mail:wangZigang@otskish.com

Company Name:Overseas Technical Service Kish LLC.

2024/7/7

درج نوبت دوم آگهی دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد عملیات اجرایی مرمت و بازسازی معابر شامل (جدول ،آسفالت و ترمیم نوار حفاری های روستای گلدسته) را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت اول 26/03/1403تا تاریخ 09/04/1403 با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 000/000/15 ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
توجه : جهت شرکت در مناقصه ارائه فیش واریزی به مبلغ فوق در پاکت (ب) الزامی می باشد.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 653/159/704/51 ریال که به حروف پنجاه و یک میلیاردو هفتصدو چهار میلیون و صدوپنجاه و نه هزارو ششصدو پنجاه و سه ریال می باشد که مدت قرار داد آن شش ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 983/207/585/2 ریال که به حروف دو میلیاردو پانصدو هشتادو پنج میلیون و دویست و هفت هزارو نهصدو هشتادو سه ریال.
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای مشابه و انجام شده.
7-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
8- رتبه مورد نیاز 5 واحد پایه ابنیه و راه،باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
تاریخ انتشار نوبت اول :26 /03/1403 الی 02/04/1403
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 03/04/1403 الی .09/04/1403
زمان بازدید از پروژه 09/04/1403 روز شنبه از ساعت 08:00 الی 13:00
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ایران : 19/04/1403 تا ساعت 13:00.(10/04/1403 الی 19/04/1403)
زمان تحویل فیزیک اسناد:20/04/1403 ساعت 8:00 الی 13:00.(تحویل اسناد فقط بعد از بارگذاری اسناد شرکت کننده در سامانه امکان پذیر می باشد).
زمان بازگشایی پاکات: 21/04/1403 ساعت 11:30

دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد عملیات اجرایی مرمت و بازسازی معابر شامل (جدول ،آسفالت و ترمیم نوار حفاری های روستای گلدسته) را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت اول 26/03/1403تا تاریخ 09/04/1403 با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 15/000/000ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
توجه : جهت شرکت در مناقصه ارائه فیش واریزی به مبلغ فوق در پاکت (ب) الزامی می باشد.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 51/704/159/653 ریال که به حروف پنجاه و یک میلیاردو هفتصدو چهار میلیون و صدوپنجاه و نه هزارو ششصدو پنجاه و سه ریال می باشد که مدت قرار داد آن شش ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 2/585/207/983ریال که به حروف دو میلیاردو پانصدو هشتادو پنج میلیون و دویست و هفت هزارو نهصدو هشتادو سه ریال.
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای مشابه و انجام شده.
7-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
8- رتبه مورد نیاز 5 واحد پایه ابنیه و راه،باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
تاریخ انتشار نوبت اول :26 /03/1403 الی 02/04/1403
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 03/04/1403 الی .09/04/1403
زمان بازدید از پروژه 09/04/1403 روز شنبه از ساعت 08:00 الی 13:00
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ایران : 19/04/1403 تا ساعت 13:00.(10/04/1403 الی 19/04/1403)
زمان تحویل فیزیک اسناد:20/04/1403 ساعت 8:00 الی 13:00.(تحویل اسناد فقط بعد از بارگذاری اسناد شرکت کننده در سامانه امکان پذیر می باشد).
زمان بازگشایی پاکات: 21/04/1403 ساعت 30:11
را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت اول 1403/03/26تا تاریخ 1403/04/09 با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 15/000/000 ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
توجه : جهت شرکت در مناقصه ارائه فیش واریزی به مبلغ فوق در پاکت (ب) الزامی می باشد.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 51/704/159/653ریال که به حروف پنجاه و یک میلیاردو هفتصدو چهار میلیون و صدوپنجاه و نه هزارو ششصدو پنجاه و سه ریال می باشد که مدت قرار داد آن شش ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 2/585/207/983 ریال که به حروف دو میلیاردو پانصدو هشتادو پنج میلیون و دویست و هفت هزارو نهصدو هشتادو سه ریال.
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای مشابه و انجام شده.
7-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
8- رتبه مورد نیاز 5 واحد پایه ابنیه و راه،باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
تاریخ انتشار نوبت اول :26 /1403/03 الی 1403/04/02
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1403/04/03 الی .1403/04/09
زمان بازدید از پروژه 1403/04/09 روز شنبه از ساعت 08:00 الی 13:00
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ایران : 1403/04/19 تا ساعت 13:00.(1403/04/10 الی 1403/04/19)
زمان تحویل فیزیک اسناد:1403/04/20 ساعت 8:00 الی 13:00.(تحویل اسناد فقط بعد از بارگذاری اسناد شرکت کننده در سامانه امکان پذیر می باشد).
زمان بازگشایی پاکات: 1403/04/21 ساعت 11:30

مدیریت محترم روزنامه عصر توسعه
موضوع: درج نوبت اول آگهی مناقصه عملیات اجرایی مرمت و بازسازی معابر شامل (جدول ،آسفالت و ترمیم نوار حفاری های روستای گلدسته)
سلام علیکم
دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد عملیات اجرایی مرمت و بازسازی معابر شامل (جدول ،آسفالت و ترمیم نوار حفاری های روستای گلدسته) را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت اول 1403/03/26تا تاریخ 1403/04/09 با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 15/000/000 ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 13:00) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
توجه : جهت شرکت در مناقصه ارائه فیش واریزی به مبلغ فوق در پاکت (ب) الزامی می باشد.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 51/704/159/653ریال که به حروف پنجاه و یک میلیاردو هفتصدو چهار میلیون و صدوپنجاه و نه هزارو ششصدو پنجاه و سه ریال می باشد که مدت قرار داد آن شش ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 2/585/207/983 ریال که به حروف دو میلیاردو پانصدو هشتادو پنج میلیون و دویست و هفت هزارو نهصدو هشتادو سه ریال.
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای مشابه و انجام شده.
7-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
8- رتبه مورد نیاز 5 واحد پایه ابنیه و راه،باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
تاریخ انتشار نوبت اول :26 /1403/03 الی 1403/04/02
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1403/04/03 الی .1403/04/09
زمان بازدید از پروژه 1403/04/09 روز شنبه از ساعت 13:00 الی 08:00
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ایران : 1403/04/19 تا ساعت 13:00.(1403/04/10الی 1403/04/19)
زمان تحویل فیزیک اسناد:1403/04/20ساعت 13:00 الی 08:00.(تحویل اسناد فقط بعد از بارگذاری اسناد شرکت کننده در سامانه امکان پذیر می باشد).
زمان بازگشایی پاکات: 1403/04/21 ساعت 11:30

Announcement of Negotiation Procurement Transaction Results
Project Name:OTS Ahwaz base transportation services project
Project Number: IR/2024/AH/001
Negotiation time:20th May 2024, 10 o’clock in the morning local time
Negotiation place: OTS Company Ahwaz Base
Company Name:Overseas Technical Service Kish LLC.

Responding purchasers and final quotations are as follows:
1. Cheshmeh Saran Dime Co
2. Arka Gozian Kian Co
3. Khozestan Okhouat Bar Co
4. Rahe Roushan Transport Company

After review by the Company committee, the following responding purchaser are recommended as candidates for signing contract:
Rahe Roushan Transport Company,Hereby announce as Contractor.
Publicity time: 21th May 2024, to 23th May 2024 at 18:00.
If response purchasers and stakeholders have objections to the above results, they should raise with their real names during the publicity period and submit them to Overseas Technical Service Kish LLC. in paper documents.
Company Address:BEHIND GATE 2, KAROON INDUSTRIAL DISTRICT, AHWAZ, IRAN
Contact Person:Mr. Amir Khakzadeh
Contact number:0098-9163059583

Bidders Invitation
To Dear Bidder:
Our Company will organize negotiation and procurement for the Ahwaz base transportation services project, and welcome bidders who meet the qualification conditions of this project to participate in the negotiation.
1. Project Number: IR/2024/AH/001
2. Project Name: Ahwaz base and Logging Project transportation services project
3. Project Description
1. There is a total of 1 package for this procurement project, and the bidder can make a quotation for it, and the items in the quotation package must fully respond to the contents listed in the negotiation document.
2. The procurement scope includes:
2.1 Project Name:Ahwaz base and Logging Project transportation services project
2.2 Procurement Content:
1)Procurement Content:
The Content of the project is about the Transportation and rental vehicle Services. Including but not limited to long term light vehicles (such as pick-up, Peugeot) rental in Ahwaz Base, heavy vehicles (such as Cranes, Trucks, Trailers) rental between destinations, usually from Ahwaz Base to well site and back. And it will be contractor’s responsibility to provide all vehicles along with qualified drivers.
2) Procurement Locations:
Ahwaz City, Industrial District 2 and Kish Island, Industrial Zone, and well sites if needed.
3) Procurement Schedule: The project will be from June 2024 to June 2025.
4) Price List: Bidders should send total price of whole rental vehicles as following:
Inquiry List
4. Qualification requirements
1. This project does not accept the consortium to participate in the negotiation.
2. Legally registered in the Islamic Republic of Iran, it has independent legal personality and a valid business license, and its business scope includes the relevant content of this project. Copies of business license, tax registration certificate, and organization code certificate. If it is found that there are major safety accidents, tax evasion, inclusion in the list of seriously illegal and dishonest enterprises (blacklist), or other information that may have a potential significant impact on the tenderer (purchaser), the bid will be rejected.
3. Log on to the "Iran Company Information Network" (https://irsherkat.ssaa.ir) to inquire about the information of the company and the legal representative respectively and submit a screenshot of 2 pages in which the company and the legal representative are not "dishonest persons subject to enforcement".
4.If there is a QHSE management system certificate, provide the certificate within the validity period, and if there is no such certificate, provide the relevant QHSE management system regulation description.
5. Proof of financial ability, valid bank account opening license and bank credit certificate of this year, the bank credit certificate is addressed to OTS Company; if there is no bank credit certificate, please provide a letter of commitment with the company seal, if the bank credit certificate is unqualified during the market access process, the negotiation will be invalid.

5. Negotiation time and place
1.Bidders should submit their price list along with qualification requirements before 20th May 2024.
2. Plan negotiation time:20th May 2024, 10 o’clock in the morning local time.
3. Negotiation place: OTS Company Ahwaz Base.
4. The legal representative of the bidder or his authorized person should be presented.

6. Contact information
Company Name:Overseas Technical Service Kish LLC.
Company Address:BEHIND GATE 2, KAROON INDUSTRIAL DISTRICT, AHWAZ, IRAN
Contact Person:Mr. Wang Zigang
Contact number:0098-9396981652
E-Mail:wangZigang@otskish.com

Company Name:Overseas Technical Service Kish LLC.

2024/5/15

(مناقصه)
به آگاهی می رساند هیات مدیره بازار ایرانی اسلامی(نقش اندیشه) در نظر دارد نگهداری فضای سبز بازار را به مدت یک سال از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران ذیصلاح واگذار کند متقاضیانی که تمایل به انعقاد قرارداد دارند، یک نسخه رونوشت سوابق معتبر اجرایی در امر مدیریت فضای سبز به همراه تصویر کارت ملی و شناسنامه و مبلغ پیشنهادی خود، از تاریخ 1403/2/24 الی 1403/2/31 به آدرس شهر جدید اندیشه فاز چهار بالاتر از میدان شهدای گمنام طبقه اول دفتر هیات مدیره ارائه فرمایند.
مفاد مناقصه:
1_ نگهداری فضای سبز به مساحت 7000 متر مربع شامل 700 متر مربع فضای کاشت گل های فصلی
2_ تهیه و کاشت 700 متر مربع گل های فصلی در سه نوبت قبل از(شروع فصل های بهار، تابستان وپاییز)
3_ هرس به موقع و دفع علف های هرز چمن ها و مبارزه با آفات و سموم
4_ تخلیه ضایعات و خاروخاشاک و نظافت و آبیاری و کوددهی به موقع
5_ تامین نیروی انسانی

مدیریت محترم روزنامه عصر توسعه
موضوع: درج آگهی مناقصه پروژه ساماندهی و جدول گذاری آبهای سطحی به همراه زیرسازی و آسفالت مسیرهای بلوار شهید سلیمانی (کوچه های فلق و کاج ،میدان گلدسته و کوچه شهید گردویی)
سلام علیکم
دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد پروژه ساماندهی و جدول گذاری آبهای سطحی به همراه زیرسازی و آسفالت مسیرهای بلوار شهید سلیمانی (کوچه های فلق و کاج ،میدان گلدسته و کوچه شهید گردویی را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت اول 09/02/1403تا تاریخ 23/02/1403 با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 000/000/15 ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 058/295/767/57 ریال که به حروف پنجاه و هفت میلیاردو هفتصدوشصت و هفت میلیون و دویست و نودو پنج هزارو پنجاه و هشت ریال می باشد که مدت قرار داد آن شش ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 753/364/888/2 ریال که به حروف دو میلیاردو هشتصدو هشتادو هشت میلیون و سیصدو شصت و چهار هزارو هفتصدو پنجاه و سه ریال.
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای مشابه و انجام شده.
7-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
8- رتبه مورد نیاز 5 پایه راه ،راه آهن و باند فرودگاه و شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1403 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
تاریخ انتشار نوبت اول :09 /02/1403 الی 16/02/1403
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 17/02/1402 الی 23/02/1402
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ایران : 02/03/1403 تا ساعت 14:30.(24/02/1403 الی 02/03/1403)
زمان تحویل فیزیک اسناد:03/03/1403 ساعت 13:30.(تحویل اسناد فقط بعد از بارگذاری اسناد شرکت کننده در سامانه امکان پذیر می باشد).
زمان بازدید از پروژه 23/02/1403 روز یکشنبه از ساعت 08:00 الی 14:30
زمان بازگشایی پاکات: 05/03/1403 ساعت 30:11

مدیریت محترم روزنامه عصر توسعه
موضوع: درج آگهی مناقصه پروژه ساماندهی و جدول گذاری آبهای سطحی به همراه زیرسازی و آسفالت مسیرهای بلوار شهید سلیمانی (کوچه های فلق و کاج ،میدان گلدسته و کوچه شهید گردویی)
سلام علیکم
دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد پروژه ساماندهی و جدول گذاری آبهای سطحی به همراه زیرسازی و آسفالت مسیرهای بلوار شهید سلیمانی (کوچه های فلق و کاج ،میدان گلدسته و کوچه شهید گردویی را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت اول 1403/02/09تا تاریخ 1403/02/23با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 15/000/000ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 57/767/295/058ریال که به حروف پنجاه و هفت میلیاردو هفتصدوشصت و هفت میلیون و دویست و نودو پنج هزارو پنجاه و هشت ریال می باشد که مدت قرار داد آن شش ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 2/888/364/753ریال که به حروف دو میلیاردو هشتصدو هشتادو هشت میلیون و سیصدو شصت و چهار هزارو هفتصدو پنجاه و سه ریال.
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای مشابه و انجام شده.
7-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
8- رتبه مورد نیاز 5 پایه راه ،راه آهن و باند فرودگاه و شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1403 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
تاریخ انتشار نوبت اول :09 /1403/02الی 1403/02/16
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1403/02/17الی 1403/02/23
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ایران : 1403/03/02تا ساعت 14:30.(1403/02/24الی 1403/03/02)
زمان تحویل فیزیک اسناد:1403/03/03ساعت 13:30.(تحویل اسناد فقط بعد از بارگذاری اسناد شرکت کننده در سامانه امکان پذیر می باشد).
زمان بازدید از پروژه 1403/02/23روز یکشنبه از ساعت 08:00 الی 14:30
زمان بازگشایی پاکات: 1403/03/05ساعت 11:30

چاپ مرحله دوم آگهی تجدید مناقصه امور نظافتی و رفت و روب ،تخلیه مخازن های زباله در سطح روستای گلدسته

موضوع: درج آگهی تجدید مناقصه امور نظافتی و رفت و روب ،تخلیه مخازن های زباله در سطح روستای گلدسته

سلام علیکم
دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد امور نظافتی و رفت و روب ،تخلیه مخازن های زباله در سطح روستای گلدسته را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت اول 28/01/1403تا تاریخ 10/02/1403 با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 15/000/000ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 44/440/200/000ریال که به حروف چهار میلیاردو چهارصدو چهل و چهار میلیون و بیست هزار تومان می باشد که مدت قرار داد آن دوازده ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 2/222/010/000ریال که به حروف دویست و بیست و دو میلیون و دویست و یک هزار تومان .
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای مشابه و انجام شده.
7-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :28 /1403/01 الی 1403/02/03
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1403/02/04 الی 1403/02/10
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ایران : 1403/02/23 تا ساعت 14:30.(1403/02/11 الی 1403/02/23)
زمان تحویل فیزیک اسناد:1403/02/24 ساعت 14:30.(تحویل اسناد فقط بعد از بارگذاری اسناد شرکت کننده در سامانه امکان پذیر می باشد).
زمان بازگشایی پاکات: 1403/02/25 ساعت 11:30

تجدید مناقصه نظافت سطح روستای گلدسته
موضوع: درج آگهی تجدید مناقصه امور نظافتی و رفت و روب ،تخلیه مخازن های زباله در سطح روستای گلدسته

سلام علیکم
دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد امور نظافتی و رفت و روب ،تخلیه مخازن های زباله در سطح روستای گلدسته را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت اول 1403/01/28تا تاریخ 1403/02/10با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 15/000/000ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 44/440/200/000ریال که به حروف چهار میلیاردو چهارصدو چهل و چهار میلیون و بیست هزار تومان می باشد که مدت قرار داد آن دوازده ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 2/222/010/000ریال که به حروف دویست و بیست و دو میلیون و دویست و یک هزار تومان .
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای مشابه و انجام شده.
7-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :28 /1403/01الی 1403/02/03
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1403/02/04الی 1403/02/10
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ایران : 1403/02/23تا ساعت 14:30.(1403/02/11الی 1403/02/23)
زمان تحویل فیزیک اسناد:1403/02/24ساعت 14:30.(تحویل اسناد فقط بعد از بارگذاری اسناد شرکت کننده در سامانه امکان پذیر می باشد).
زمان بازگشایی پاکات: 1403/02/25ساعت 11:30

دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد امور نظافتی و رفت و روب ،تخلیه مخازن های زباله در سطح روستای گلدسته را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت دوم 1402/12/08تا تاریخ 1402/12/14با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 15/000/000ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 44/440/200/000ریال که به حروف چهار میلیاردو چهارصدو چهل و چهار میلیون و بیست هزار تومان می باشد که مدت قرار داد آن دوازده ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 2/222/010/000ریال که به حروف دویست و بیست و دو میلیون و دویست و یک هزار تومان .
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای مشابه و انجام شده.
7-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :02 /1402/12الی 1402/12/08
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1402/12/08الی 1402/12/14
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ایران : 1402/12/24تا ساعت 10:00.(1402/12/15الی 1402/12/24)
زمان تحویل فیزیک اسناد:1402/12/24ساعت 10:00.(تحویل اسناد فقط بعد از بارگذاری اسناد شرکت کننده در سامانه امکان پذیر می باشد).
زمان بازگشایی پاکات: 1402/12/24ساعت 13:00

چاپ مرحله دوم آگهی مناقصه تکمیل (فاز2)سالن ورزشی بانوان
دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد تکمیل فاز(2) سالن ورزشی چند منظوره بانوان روستاي گلدسته را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت دوم (1402/11/16)تا تاریخ 1402/11/25با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 20/000/000ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 226/040/610/633ریال که به حروف دویست و بیست و شش میلیاردو چهل میلیون و ششصدو ده هزارو ششصدو سی و سه ریال می باشد که مدت قرار داد آن نه ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 11/302/030/532ریال که به حروف یازده میلیاردو سیصدو دو میلیون و سی هزارو پانصدو سی و دو ریال .
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6- رتبه 5 ابنیه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری وقت.
7-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای مشابه و انجام شده.
8-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :08 /1402/11الی 1402/11/15
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1402/11/16الی 1402/11/25
زمان بازدید از پروژه:1402/11/26
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ایران : 1402/11/26تا پایان ساعت اداری.(1402/11/26الی 1402/12/08)
زمان تحویل فیزیک اسناد:1402/12/09تا پایان ساعت اداری.
زمان بازگشایی پاکات: 1402/12/10

مدیریت محترم روزنامه کار و کارگر
موضوع: درج آگهی تکمیل فاز(2) سالن ورزشی چند منظوره بانوان روستاي گلدسته
سلام علیکم
دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد تکمیل فاز(2) سالن ورزشی چند منظوره بانوان روستاي گلدسته را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت دوم (1402/11/16)تا تاریخ 1402/11/25با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 20/000/000ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 226/040/610/633ریال که به حروف دویست و بیست و شش میلیاردو چهل میلیون و ششصدو ده هزارو ششصدو سی و سه ریال می باشد که مدت قرار داد آن نه ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 11/302/030/532ریال که به حروف یازده میلیاردو سیصدو دو میلیون و سی هزارو پانصدو سی و دو ریال .
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6- رتبه 5 ابنیه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری وقت.
7-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای مشابه و انجام شده.
8-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :08 /1402/11الی 1402/11/15
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1402/11/16الی 1402/11/25
زمان بازدید از پروژه:1402/11/26
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ایران : 1402/11/26تا پایان ساعت اداری.(1402/11/26الی 1402/12/08)
زمان تحویل فیزیک اسناد:1402/12/09تا پایان ساعت اداری.
زمان بازگشایی پاکات: 1402/12/10

مناقصه عمومي
تعاوني مسكن شماره ٢ خدمات موتوري.به عنوان كارفرما پروژه ساختماني حكيم در نظر دارد از طريق مناقصه تک مرحله اي نسبت به خريد تعدادی فن كويل سقفي توكار برای پروژه ایی ۲۸۰۰ واحدی اقدام نموده و فروشنده داراي صلاحيت و برخوردار از توانمندي هاي لازم را انتخاب نمايد . بدين منظور از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي گردد به نشاني بزرگراه حكيم بلوار تعاون پروژه حكيم قسمت اداري تعاوني مراجعه و جهت ارسال نمونه فن کوئل ٣٠٠،٤٠٠و٦٠٠و ارائه پیشنهاد قیمت ظرفيت ٣٠٠،٤٠٠،٦٠٠اقدام نمايند . تاريخ ارسال تجهیزات از ١٤٠٢/١٠/١٨ تا ١٤٠٢/١٠/٢٠ بوده و مناقصه گران تا ساعت ١٥ روز ١٤٠٢/١٠/٢٠مي توانند پيشنهادات فني و بازرگاني خود را به همراه نمونه فن كويل ها به ادرس فوق الذكر تحويل نمايند.
و هزينه نشر اگهي برعهده برنده مناقصه ميباشد.

بنیاد دستان مهربان در نظر دارد، برای ساخت مدرسه ی معلولین زیر نظر اداره نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی، مهندس عمران جهت مدیریت پیمان برای ساخت مدرسه به متراژ 1400 متر زیربنا در دو طبقه واقع در تبریز مدرسه توانا سابق،را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت کنندگان واجد شرایط واگذار نماید.
راه ارتباطی: 09146855363
ایمیل: tabriz_dmngo@email.com

دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد عملیات اجرایی جدول گذاری و هدایت آبهای سطحی به همراه آسفالت نوار حفاری مسیرهای (کوچه شکوفه تا خیابان مصطفی خمینی/خیابان شهید کلاهدوز/خیابان سلامت)را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت دوم (1402/09/14)تا تاریخ 1402/09/25با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 5/000/000 ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 57/234/892/163ریال که به حروف پنجاه و هفت میلیاردو دویست و سی و چهار میلیون و هشتصدو نودو دو هزارو صدو شصت و سه ریال می باشد که مدت قرار داد آن نه ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 2/861/744/609ریال که به حروف دو میلیاردو هشتصدو شصت و یک میلیون و هفتصدو چهل و چهار هزارو ششصدو نه ریال.
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6- رتبه مورد نیاز 5 پایه راه ،راه آهن و باند فرودگاه و شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1402 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
7-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای انجام شده.
8-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :06 /1402/09الی 1402/09/13
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1402/09/14الی 1402/09/25
زمان بازدید از پروژه:1402/09/27
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد : 1402/09/28تا پایان ساعت اداری.(1402/09/28الی 1402/09/30)
زمان تحویل فیزیک اسناد به دهیاری :1402/10/02
زمان بازگشایی پاکات: 1402/10/03

دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد عملیات اجرایی جدول گذاری و هدایت آبهای سطحی به همراه آسفالت نوار حفاری مسیرهای (کوچه شکوفه تا خیابان مصطفی خمینی/خیابان شهید کلاهدوز/خیابان سلامت)را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت دوم (1402/09/14)تا تاریخ 1402/09/25با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 5/000/000ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(14:30 الی 08:00) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 57/234/892/163ریال که به حروف پنجاه و هفت میلیاردو دویست و سی و چهار میلیون و هشتصدو نودو دو هزارو صدو شصت و سه ریال می باشد که مدت قرار داد آن نه ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 2/861/744/609ریال که به حروف دو میلیاردو هشتصدو شصت و یک میلیون و هفتصدو چهل و چهار هزارو ششصدو نه ریال.
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6- رتبه مورد نیاز 5 پایه راه ،راه آهن و باند فرودگاه و شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1402 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
7-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای انجام شده.
8-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :06 /1402/09الی 1402/09/13
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1402/09/14الی 1402/09/25
زمان بازدید از پروژه:1402/09/27
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد : 1402/09/28تا پایان ساعت اداری.(1402/09/28الی 1402/09/30)
زمان تحویل فیزیک اسناد به دهیاری :1402/10/02
زمان بازگشایی پاکات: 1402/10/03

آگهی مناقصه عمومی شماره ۴٠٢/۳۲
(دو مرحله ای – نوبت سوم)
شرکت مخابرات ایران (منطقه خوزستان) در نظر دارد: ایمن سازی تعداد ۴۰ سایت سرقتی همراه اول استان را از طریق مناقصه واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مخابرات ایران به آدرس tci.ir و مخابرات منطقه خوزستان به آدرس kz.tci.ir مراجعه کنند.
شرکت مخابرات ایران ( منطقه خوزستان)

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای فروش انواع سیم مسی اسقاط 5-1402
=====================================================================
شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان (سهامی خاص)درنظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای فروش 50تن سیم مسی اسقاط دپو شده درانبار مرکزی شرکت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه21/08/1402 می باشد.شماره فراخوان درسامانه ستاد1002005104000006
1-نشانی دستگاه مزایده گزار : شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان (سهامی خاص)به نشانی رشت بلوار امام خمینی بالاتراز میدان مصلی رشت شماره ثبت 2952 وشناسه ملی 10861644926وکداقتصادی 411334896794 وکدپستی 4188867749
2- موضوع مزایده : عبارتست از فروش انواع سیم مسی(50تن) اسقاط موجود درانبار مرکزی شرکت فروشنده به نشانی رشت -کیلومتر 10جاده رشت -قزوین ابتدای ورودی کنف کار به شرح لیست پیوست
تبصره یک : انواع سیم مسی اسقاط صرفاً به شرکت های تولیدکننده سیم وکابل وکارخانجات ذوب فلزات فروخته می شود .هیچ گونه نمایندگی شرکت های قابل پذیرش نمی باشد
تبصره دو : بهای سیم مسی اسقاط فروخته شده بصورت فیش واریزی به حساب جاری تعرفه شده فروشنده دریافت خواهد گردید .
3- محل خرید اسناد مزایده : ازطریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به نشانیhttp://www.setadiran.ir
4- قیمت خرید اسناد و شماره حساب : مبلغ 500,000 ریال (پانصد هزار ریال) ازطریق سامانه ستاد وبصورت الکترونیکی قابل پرداخت می باشد
5- نوع و مبلغ تضمین (فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی معتبر) شرکت در مزایده جمعا به مبلغ7.000.000.000ریال بر اساس بند 10 برگ شرایط مزایده می باشد.
6- مهلت فروش اسناد : از تاریخ21/08/1402 لغایت تاریخ 25/08/1402
7- زمان بازدید انبار : همه روزه ساعت 8 لغایت 13 از تاریخ 21/08/1402 لغایت 05/09/1402 با هماهنگی ومعرفی نامه امورتدارکات وانبارها
8- محل تحویل و مهلت پیشنهاد قیمت : ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثرتا پایان وقت اداری روزیک شنبه مورخ05/09/1402
9- تاریخ و مکان بازگشائی پاکات مزایده : روزدوشنبه مورخ06/09/1402 رأس ساعت 11:00 سالن جلسات شماره دو شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان واقع در رشت بلوار امام خمینی می باشد. حضور شرکت کنندگان درمزایده با ارائه معرفی نامه کتبی بلامانع است
تبصره :پاکت الف شامل تضمين فرآیند ارجاع کار (شرکت در مزایده )علاوه بربارگذاری درسامانه فوق می بایست بصورت فیزیکی حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ 05/09/1402 تحویل اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان گردد. .
10- فروشنده در قبول یا رد هر يك یا تمام پيشنهادات شركت كنندگان در مزايده مختار مي باشد.
11- شماره تلفن تماس : 33663006-013
12-اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطلاعات بیشتر وثبت نام درسامانه مذکور 0211456
13- به پیشنهادات فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد
14-به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل می شود ترتیب اثر داده نخواهد شد
15- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دستگاه مزایده گزار (شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان) می باشد.
16- قیمت پیشنهادی خریداران می بایست بدون ارزش افزوده ومطابق جدول پیوست ابراز گردد و برنده مزایده مبلغ موضوع مزایده را می بایستی با احتساب ارزش افزوده به حساب فروشنده واریز نماید.ودرصورت انعقاد قرارداد یا سفارش 10درصد به عنوان تضمین انجام تعهدات نیز اخذ می گردد .
سایر موارد و جزئیات مربوط به مزایده در برگ شرایط مربوطه قید گردیده است.
آدرس اینترنتی : http://www.gilanpdc.ir
http://tender.tavanir.org.ir
http://iets.mporg.ir

پست الکترونیکی : INFO@GILANPDC.IR
شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

آگهی تجدید مزایده حضوری

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهرود باستناد مصوبه مورخ 28/05/1402هیئت مدیره قصد فروش قریب به 200000 کیلوگرم چوب درختان گونه های مختلف کاج،اقاقیا،صنوبر،پردیس ،زیتون تلخ،زبان گنجشک سنجد،چنار و غیره را از طریق تجدید مزایده حضوری دارد،لذا از متقاضیان خرید دعوت بعمل می آورد تا در مهلت تعیین شده جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از شرایط تجدید مزایده پس از انتشار آگهی به سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری به آدرس شاهرود _خیابان شهید دستغیب-روبروی پارک مادر، سازمان سیما، منظر و فضای سبز (امور قراردادها) مراجعه نمایند.
تلفن 32364040-32362421-32374374-023
مزایده در ساعت 10 الی 14 روز چهارشنبه، مورخ 24/08/1402 با مراجعه حضوری در سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir برگزار می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 17/08/1402
تاریخ انتشار نوبت دوم: 23/08/1402
حسن سعیدی- سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شاهرود

آگهي مزايده عمومی شهرداري كميجان

شهرداري كميجان به استناد ماده 13آئين نامه مالی شهرداري ها در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز خویش از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد . متقاضيان مي توانند از تاريخ 17/08/1402 لغايت05/09/1402 همه روزه به غيراز ايام تعطيل از ساعت 8 صبح تا ساعت 13 جهت رويت و كسب اطلاعات كافي و دريافت اسناد مزايده به واحد ماشین آلات شهرداري كميجان مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مزايده :
1- رعايت كليه مقررات و بخشنامه هاي شهرداري و ساير مقررات حاكم بر برندگان مزايده و رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 مجلس و همچنين بند (و) و ماده (ده) قانون نظام وظيفه عمومي براي كليه متقاضيان الزامي است .
2- متقاضيان شركت در مزايده ، با ارائه ضمانت نامه بانكي يا فيش واريز نقدي به ميزان 5 درصد قيمت پايه به حساب شماره 22809231-111-3509 بنام شهرداري كميجان نزد بانك توسعه تعاون شعبه كميجان از بابت سپرده شركت در مزايده بانضمام برگ آگهي مزايده و برگ تعهدنامه مبني بر عدم دخالت كاركنان دولت در معاملات دولتي امضاء شده و تصوير شناسنامه و كارت ملي در پاكت (الف) گذاشته و تا ساعت 14 مورخ05/09/1402 به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند .
3- برندگان مزايده بايد ظرف مدت چهار روز پس از ابلاغ با واريز نمودن بهاء كل مورد معامله نسبت به تحويل موضوع مزايده اقدام نمايند در غيراين صورت به منزله انصراف تلقي و شهرداري ضمن ضبط سپرده نسبت به واگذاري موضوع مزايده به نفرات دوم و سوم اقدام خواهد كرد
4- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انجام معامله نباشند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري كميجان ضبط خواهد شد .
5- كليه هزينه هاي مربوطه ، از قبيل کارشناسی ، ماليات بر ارزش افزوده ، نقل و انتقالات و غيره بر عهده برندگان مزايده مي باشد.
6- سایراطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
7- کمیسیون معاملات در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است .
8- به پيشنهادات مخدوش ، مشروط ، فاقد سپرده و ارائه شده بعد از تاريخ مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
9- جلسه بازگشايي پاكات مزايده رأس ساعت 08:00 مورخه06/09/1402 در محل شهرداري با حضور اعضاي كميسيون معاملاتي برگزار مي گردد .
10- قابل توضیح اینکه پیشنهادقیمت صرفا از طریق سامانه ستاد امکان پذیر می باشدو به پیشنهادات حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1- مشخصات مورد مزایده :
نوع سیستم تیپ کاربری سال ساخت ظرفیت قیمت پایه 5 درصد سپرده
کامیون بنز LK 1924-42 کمپرسی 1381 19 تن 000/000/000/22 ریال 000/000/100/1 ریال

آگهی مزایده
اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان مانه و سملقان به منظور رعایت مصلحت وقف و بهره برداری صحیح از موقوفه در نظر دارد موقوفات ذیل را طریق مزایده کتبی از ابتدای سال زراعی پاییز 1402 لغایت ابتدای سال زراعی پاییز 1404 (2 سال)به صورت اجاره واگذار نماید
ردیف نام موقوفه مکان مساحت اراضی مبلغ اجاره دوسال طبق نظر کارشناس رسمی
1 موقوفه کیکانلو کیکانلو قطعه 1 به مساحت 37900 مترمربع
قطعه 2 به مساحت43476 مترمربع
قطعه 3 به مساحت 8177 مترمربع قطعه1 به مبلغ620/052/434/1 ریال
قطعه2 به مبلغ 886/026/222/1 ریال
قطعه3 به مبلغ 691/399/309 ریال
2 موقوفه علی اکبر یزدانی قارناس مساحت 8325 مترمربع 984/559/455 ریال
3 موقوفه قربان محمد معصومی قارناس قطعه1 به مساحت 11000 مترمربع
قطعه 2 به مساحت 1400 مترمربع قطعه1 به مبلغ 120/941/601 ریال
قطعه2 به مبلغ 688/610/76 ریال
4 موقوفه معصومزاده قارناس قطعه 1به مساحت5206 مترمربع
قطعه 2 به مساحت 4547 مترمربع
قطعه 4 به مساحت4500 مترمربع
قطعه 5 به مساحت 4577 مترمربع
قطعه 6 به مساحت4957 مترمربع قطعه1 به مبلغ544/999/357 ریال
قطعه 2 به مبلغ276/682/312 ریال
قطعه 4 به مبلغ 240/450/309 ریال
قطعه5 به مبلغ277/745/314 ریال
قطعه 6 به مبلغ631/876/340 ریال
5 موقوفه عدل خان امانی قارناس مساحت 5800 مترمربع 976/846/398 ریال

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 17/08/1402 لغایت30/08/1402 پیشنهاد خودرا به صورت کتبی جهت شرکت در مزایده به اداره اوقاف وامورخیریه مانه وسملقان ارائه دهند ضمنا تاریخ برگزاری مزایده روزچهارشنبه مورخ 01/09/1402 ساعت 9 صبح می باشد.
اعضای کیسیون مزایده در ردکردن یا قبول برنده مزایده مختار وهیچ گونه اعتراضی مورد قبول نخواهد بود.
همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به اوقاف وامورخیریه مانه وسملقان واقع در خیابان شهید جوادی مراجعه ویا با شماره تلفن 05832934143 تماس حاصل نمایند
اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان مانه وسملقان
متن آگهی:

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: