سفارشات من

سفارشات شما پس از بررسی در حداکثر زمان ممکن، با اولین مرسوله، برایتان ارسال میگردد. ضروریست همواره قبل از به پایان رسیدن قبض ها ، حداقل چهار الی 5 روز قبل درخواست خود را ثبت نمایید.

آگهی مفقودی

نمایش 1 – 12 از 12

 تاریخ ثبت تعداد درخواست موجودی توضیحات از شماره تا شماره تعداد تاریخ تخصیص وضعیت سفارش
۱۴۰۱-۰۶-۰۷۷۰۰0001در دست بررسی
۱۴۰۱-۰۶-۰۶۷۰۰0001در دست بررسی
۱۴۰۱-۰۱-۲۰من کارت نظامی و کارت ملی خود را گم کردم.در بازار سال ۱۳۹۲در دست بررسی
۱۴۰۰-۱۲-۱۶۲۰۰۱۵001در دست بررسی
۱۴۰۰-۰۹-۲۸2000زاهدان36920136940020029/09/1400تخصیص و ارسال شد
۱۴۰۰-۰۷-۱۲مسعود عرب درتاریخ 1400/02/18،18/07/1400تخصیص و ارسال شد
۱۴۰۰-۰۷-۱۰مسعود عرب درتاریخ 1400/02/18،12/07/1400تخصیص و ارسال شد
۱۴۰۰-۰۶-۲۹در دست بررسی
۱۴۰۰-۰۶-۰۸۲۰۰0001در دست بررسی
۱۴۰۰-۰۵-۱۷2000001در دست بررسی
۱۴۰۰-۰۳-۱۸۲۰۰0001در دست بررسی
۱۳۹۹-۱۰-۱۴2000001در دست بررسی
 تاریخ ثبت تعداد درخواست موجودی توضیحات از شماره تا شماره تعداد تاریخ تخصیص وضعیت سفارش