قبض درخواستی نمایندگان

نمایش 1 – 5 از 895

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص
درخواست قبض1401-12-28خانم کاظمی – 20063000در دست بررسی1
درخواست روزنامه1401-12-14شهین قلاوند-15053تاریخ 09/08/1401در دست بررسی
درخواست قبض1401-12-25ناهید محمدآبادی-1901300100تخصیص و ارسال شد30027/12/1401
درخواست قبض1401-12-24الهام رضایی-50120030تخصیص و ارسال شد20025/12/1401
درخواست قبض1401-12-23شیما بیگی-14002000تخصیص و ارسال شد20024/12/1401
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص