قبض درخواستی نمایندگان

نمایش 1 – 5 از 895

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص
درخواست روزنامه1400-06-21سارا فقه حسینی-7031عدد1400/05/06تخصیص و ارسال شد22/06/1400
درخواست روزنامه1400-09-15مهدیه خدادادی-2007 عددروزنامه چاپ21/6/1400–سه نسخه در آرشیو موجود بود که ارسال شدتخصیص و ارسال شد16/09/1400
درخواست روزنامه1401-11-25محدثه زیرک – 5061یک نسخه از تاریخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۱تخصیص و ارسال شد26/11/1401
درخواست روزنامه1401-05-20راستگو-13002روزنامه تاریخ 14/09/1400- 21/09/1400تخصیص و ارسال شد23/05/1401
درخواست روزنامه1401-08-01پریسا مخموری-7013تاریخ چاپ 1401/06/29تخصیص و ارسال شد03/08/1401
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص