قبض درخواستی نمایندگان

نمایش 1 – 5 از 895

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص
درخواست روزنامه1401-05-25شیما بیگی-14001یک فقره روزنامه بنام سمیه میرشاهی با کئرهگیری 190232درتاریخ 1401/04/15چاپ شده است لطفا بفرستیدتخصیص و ارسال شد26/05/1401
درخواست روزنامه1401-09-16فهیمه بحرینی-8001سلام یک نخسه روزنامه تاریخ09/05/1401تخصیص و ارسال شد19/09/1401
درخواست روزنامه1400-06-28فریبا حیدری-15021 نسخهتاریخ چاپ 10/06/1400تخصیص و ارسال شد30/06/1400
درخواست قبض1400-02-30فاطمه عیسی لو-700تخصیص و ارسال شد30030/02/1400
درخواست قبض1401-01-09شهین قلاوند-1505100تخصیص و ارسال شد10015/01/1401
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص