مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

سامانه ثبت آنلاین مناقصه و مزایده

با فوری ثبت بهتر دیده شوید هیچ مزایده و مناقصه ای را از دست ندهید بدون اشتراک و نامحدود، آنلاین برنده شوید

پایگاه اطلاعات مناقصات و مزایدات

نمایش 1 – 25 از 38

متن آگهی:

تجدید مناقصه نظافت سطح روستای گلدسته
موضوع: درج آگهی تجدید مناقصه امور نظافتی و رفت و روب ،تخلیه مخازن های زباله در سطح روستای گلدسته

سلام علیکم
دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد امور نظافتی و رفت و روب ،تخلیه مخازن های زباله در سطح روستای گلدسته را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت اول 1403/01/28تا تاریخ 1403/02/10با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 15/000/000ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 44/440/200/000ریال که به حروف چهار میلیاردو چهارصدو چهل و چهار میلیون و بیست هزار تومان می باشد که مدت قرار داد آن دوازده ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 2/222/010/000ریال که به حروف دویست و بیست و دو میلیون و دویست و یک هزار تومان .
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای مشابه و انجام شده.
7-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :28 /1403/01الی 1403/02/03
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1403/02/04الی 1403/02/10
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ایران : 1403/02/23تا ساعت 14:30.(1403/02/11الی 1403/02/23)
زمان تحویل فیزیک اسناد:1403/02/24ساعت 14:30.(تحویل اسناد فقط بعد از بارگذاری اسناد شرکت کننده در سامانه امکان پذیر می باشد).
زمان بازگشایی پاکات: 1403/02/25ساعت 11:30

دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد امور نظافتی و رفت و روب ،تخلیه مخازن های زباله در سطح روستای گلدسته را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت دوم 1402/12/08تا تاریخ 1402/12/14با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 15/000/000ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 44/440/200/000ریال که به حروف چهار میلیاردو چهارصدو چهل و چهار میلیون و بیست هزار تومان می باشد که مدت قرار داد آن دوازده ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 2/222/010/000ریال که به حروف دویست و بیست و دو میلیون و دویست و یک هزار تومان .
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای مشابه و انجام شده.
7-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :02 /1402/12الی 1402/12/08
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1402/12/08الی 1402/12/14
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ایران : 1402/12/24تا ساعت 10:00.(1402/12/15الی 1402/12/24)
زمان تحویل فیزیک اسناد:1402/12/24ساعت 10:00.(تحویل اسناد فقط بعد از بارگذاری اسناد شرکت کننده در سامانه امکان پذیر می باشد).
زمان بازگشایی پاکات: 1402/12/24ساعت 13:00

چاپ مرحله دوم آگهی مناقصه تکمیل (فاز2)سالن ورزشی بانوان
دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد تکمیل فاز(2) سالن ورزشی چند منظوره بانوان روستاي گلدسته را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت دوم (1402/11/16)تا تاریخ 1402/11/25با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 20/000/000ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 226/040/610/633ریال که به حروف دویست و بیست و شش میلیاردو چهل میلیون و ششصدو ده هزارو ششصدو سی و سه ریال می باشد که مدت قرار داد آن نه ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 11/302/030/532ریال که به حروف یازده میلیاردو سیصدو دو میلیون و سی هزارو پانصدو سی و دو ریال .
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6- رتبه 5 ابنیه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری وقت.
7-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای مشابه و انجام شده.
8-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :08 /1402/11الی 1402/11/15
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1402/11/16الی 1402/11/25
زمان بازدید از پروژه:1402/11/26
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ایران : 1402/11/26تا پایان ساعت اداری.(1402/11/26الی 1402/12/08)
زمان تحویل فیزیک اسناد:1402/12/09تا پایان ساعت اداری.
زمان بازگشایی پاکات: 1402/12/10

مدیریت محترم روزنامه کار و کارگر
موضوع: درج آگهی تکمیل فاز(2) سالن ورزشی چند منظوره بانوان روستاي گلدسته
سلام علیکم
دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد تکمیل فاز(2) سالن ورزشی چند منظوره بانوان روستاي گلدسته را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت دوم (1402/11/16)تا تاریخ 1402/11/25با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 20/000/000ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 226/040/610/633ریال که به حروف دویست و بیست و شش میلیاردو چهل میلیون و ششصدو ده هزارو ششصدو سی و سه ریال می باشد که مدت قرار داد آن نه ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 11/302/030/532ریال که به حروف یازده میلیاردو سیصدو دو میلیون و سی هزارو پانصدو سی و دو ریال .
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6- رتبه 5 ابنیه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری وقت.
7-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای مشابه و انجام شده.
8-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :08 /1402/11الی 1402/11/15
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1402/11/16الی 1402/11/25
زمان بازدید از پروژه:1402/11/26
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ایران : 1402/11/26تا پایان ساعت اداری.(1402/11/26الی 1402/12/08)
زمان تحویل فیزیک اسناد:1402/12/09تا پایان ساعت اداری.
زمان بازگشایی پاکات: 1402/12/10

مناقصه عمومي
تعاوني مسكن شماره ٢ خدمات موتوري.به عنوان كارفرما پروژه ساختماني حكيم در نظر دارد از طريق مناقصه تک مرحله اي نسبت به خريد تعدادی فن كويل سقفي توكار برای پروژه ایی ۲۸۰۰ واحدی اقدام نموده و فروشنده داراي صلاحيت و برخوردار از توانمندي هاي لازم را انتخاب نمايد . بدين منظور از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي گردد به نشاني بزرگراه حكيم بلوار تعاون پروژه حكيم قسمت اداري تعاوني مراجعه و جهت ارسال نمونه فن کوئل ٣٠٠،٤٠٠و٦٠٠و ارائه پیشنهاد قیمت ظرفيت ٣٠٠،٤٠٠،٦٠٠اقدام نمايند . تاريخ ارسال تجهیزات از ١٤٠٢/١٠/١٨ تا ١٤٠٢/١٠/٢٠ بوده و مناقصه گران تا ساعت ١٥ روز ١٤٠٢/١٠/٢٠مي توانند پيشنهادات فني و بازرگاني خود را به همراه نمونه فن كويل ها به ادرس فوق الذكر تحويل نمايند.
و هزينه نشر اگهي برعهده برنده مناقصه ميباشد.

بنیاد دستان مهربان در نظر دارد، برای ساخت مدرسه ی معلولین زیر نظر اداره نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی، مهندس عمران جهت مدیریت پیمان برای ساخت مدرسه به متراژ 1400 متر زیربنا در دو طبقه واقع در تبریز مدرسه توانا سابق،را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت کنندگان واجد شرایط واگذار نماید.
راه ارتباطی: 09146855363
ایمیل: tabriz_dmngo@email.com

دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد عملیات اجرایی جدول گذاری و هدایت آبهای سطحی به همراه آسفالت نوار حفاری مسیرهای (کوچه شکوفه تا خیابان مصطفی خمینی/خیابان شهید کلاهدوز/خیابان سلامت)را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت دوم (1402/09/14)تا تاریخ 1402/09/25با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 5/000/000 ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 57/234/892/163ریال که به حروف پنجاه و هفت میلیاردو دویست و سی و چهار میلیون و هشتصدو نودو دو هزارو صدو شصت و سه ریال می باشد که مدت قرار داد آن نه ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 2/861/744/609ریال که به حروف دو میلیاردو هشتصدو شصت و یک میلیون و هفتصدو چهل و چهار هزارو ششصدو نه ریال.
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6- رتبه مورد نیاز 5 پایه راه ،راه آهن و باند فرودگاه و شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1402 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
7-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای انجام شده.
8-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :06 /1402/09الی 1402/09/13
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1402/09/14الی 1402/09/25
زمان بازدید از پروژه:1402/09/27
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد : 1402/09/28تا پایان ساعت اداری.(1402/09/28الی 1402/09/30)
زمان تحویل فیزیک اسناد به دهیاری :1402/10/02
زمان بازگشایی پاکات: 1402/10/03

دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد عملیات اجرایی جدول گذاری و هدایت آبهای سطحی به همراه آسفالت نوار حفاری مسیرهای (کوچه شکوفه تا خیابان مصطفی خمینی/خیابان شهید کلاهدوز/خیابان سلامت)را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت دوم (1402/09/14)تا تاریخ 1402/09/25با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 5/000/000ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(14:30 الی 08:00) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 57/234/892/163ریال که به حروف پنجاه و هفت میلیاردو دویست و سی و چهار میلیون و هشتصدو نودو دو هزارو صدو شصت و سه ریال می باشد که مدت قرار داد آن نه ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 2/861/744/609ریال که به حروف دو میلیاردو هشتصدو شصت و یک میلیون و هفتصدو چهل و چهار هزارو ششصدو نه ریال.
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6- رتبه مورد نیاز 5 پایه راه ،راه آهن و باند فرودگاه و شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1402 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
7-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای انجام شده.
8-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :06 /1402/09الی 1402/09/13
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1402/09/14الی 1402/09/25
زمان بازدید از پروژه:1402/09/27
زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد : 1402/09/28تا پایان ساعت اداری.(1402/09/28الی 1402/09/30)
زمان تحویل فیزیک اسناد به دهیاری :1402/10/02
زمان بازگشایی پاکات: 1402/10/03

آگهی مناقصه عمومی شماره ۴٠٢/۳۲
(دو مرحله ای – نوبت سوم)
شرکت مخابرات ایران (منطقه خوزستان) در نظر دارد: ایمن سازی تعداد ۴۰ سایت سرقتی همراه اول استان را از طریق مناقصه واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مخابرات ایران به آدرس tci.ir و مخابرات منطقه خوزستان به آدرس kz.tci.ir مراجعه کنند.
شرکت مخابرات ایران ( منطقه خوزستان)

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای فروش انواع سیم مسی اسقاط 5-1402
=====================================================================
شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان (سهامی خاص)درنظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای فروش 50تن سیم مسی اسقاط دپو شده درانبار مرکزی شرکت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه21/08/1402 می باشد.شماره فراخوان درسامانه ستاد1002005104000006
1-نشانی دستگاه مزایده گزار : شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان (سهامی خاص)به نشانی رشت بلوار امام خمینی بالاتراز میدان مصلی رشت شماره ثبت 2952 وشناسه ملی 10861644926وکداقتصادی 411334896794 وکدپستی 4188867749
2- موضوع مزایده : عبارتست از فروش انواع سیم مسی(50تن) اسقاط موجود درانبار مرکزی شرکت فروشنده به نشانی رشت -کیلومتر 10جاده رشت -قزوین ابتدای ورودی کنف کار به شرح لیست پیوست
تبصره یک : انواع سیم مسی اسقاط صرفاً به شرکت های تولیدکننده سیم وکابل وکارخانجات ذوب فلزات فروخته می شود .هیچ گونه نمایندگی شرکت های قابل پذیرش نمی باشد
تبصره دو : بهای سیم مسی اسقاط فروخته شده بصورت فیش واریزی به حساب جاری تعرفه شده فروشنده دریافت خواهد گردید .
3- محل خرید اسناد مزایده : ازطریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به نشانیhttp://www.setadiran.ir
4- قیمت خرید اسناد و شماره حساب : مبلغ 500,000 ریال (پانصد هزار ریال) ازطریق سامانه ستاد وبصورت الکترونیکی قابل پرداخت می باشد
5- نوع و مبلغ تضمین (فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی معتبر) شرکت در مزایده جمعا به مبلغ7.000.000.000ریال بر اساس بند 10 برگ شرایط مزایده می باشد.
6- مهلت فروش اسناد : از تاریخ21/08/1402 لغایت تاریخ 25/08/1402
7- زمان بازدید انبار : همه روزه ساعت 8 لغایت 13 از تاریخ 21/08/1402 لغایت 05/09/1402 با هماهنگی ومعرفی نامه امورتدارکات وانبارها
8- محل تحویل و مهلت پیشنهاد قیمت : ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثرتا پایان وقت اداری روزیک شنبه مورخ05/09/1402
9- تاریخ و مکان بازگشائی پاکات مزایده : روزدوشنبه مورخ06/09/1402 رأس ساعت 11:00 سالن جلسات شماره دو شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان واقع در رشت بلوار امام خمینی می باشد. حضور شرکت کنندگان درمزایده با ارائه معرفی نامه کتبی بلامانع است
تبصره :پاکت الف شامل تضمين فرآیند ارجاع کار (شرکت در مزایده )علاوه بربارگذاری درسامانه فوق می بایست بصورت فیزیکی حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ 05/09/1402 تحویل اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان گردد. .
10- فروشنده در قبول یا رد هر يك یا تمام پيشنهادات شركت كنندگان در مزايده مختار مي باشد.
11- شماره تلفن تماس : 33663006-013
12-اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطلاعات بیشتر وثبت نام درسامانه مذکور 0211456
13- به پیشنهادات فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد
14-به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل می شود ترتیب اثر داده نخواهد شد
15- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دستگاه مزایده گزار (شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان) می باشد.
16- قیمت پیشنهادی خریداران می بایست بدون ارزش افزوده ومطابق جدول پیوست ابراز گردد و برنده مزایده مبلغ موضوع مزایده را می بایستی با احتساب ارزش افزوده به حساب فروشنده واریز نماید.ودرصورت انعقاد قرارداد یا سفارش 10درصد به عنوان تضمین انجام تعهدات نیز اخذ می گردد .
سایر موارد و جزئیات مربوط به مزایده در برگ شرایط مربوطه قید گردیده است.
آدرس اینترنتی : http://www.gilanpdc.ir
http://tender.tavanir.org.ir
http://iets.mporg.ir

پست الکترونیکی : INFO@GILANPDC.IR
شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

آگهی تجدید مزایده حضوری

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهرود باستناد مصوبه مورخ 28/05/1402هیئت مدیره قصد فروش قریب به 200000 کیلوگرم چوب درختان گونه های مختلف کاج،اقاقیا،صنوبر،پردیس ،زیتون تلخ،زبان گنجشک سنجد،چنار و غیره را از طریق تجدید مزایده حضوری دارد،لذا از متقاضیان خرید دعوت بعمل می آورد تا در مهلت تعیین شده جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از شرایط تجدید مزایده پس از انتشار آگهی به سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری به آدرس شاهرود _خیابان شهید دستغیب-روبروی پارک مادر، سازمان سیما، منظر و فضای سبز (امور قراردادها) مراجعه نمایند.
تلفن 32364040-32362421-32374374-023
مزایده در ساعت 10 الی 14 روز چهارشنبه، مورخ 24/08/1402 با مراجعه حضوری در سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir برگزار می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 17/08/1402
تاریخ انتشار نوبت دوم: 23/08/1402
حسن سعیدی- سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شاهرود

آگهي مزايده عمومی شهرداري كميجان

شهرداري كميجان به استناد ماده 13آئين نامه مالی شهرداري ها در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز خویش از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد . متقاضيان مي توانند از تاريخ 17/08/1402 لغايت05/09/1402 همه روزه به غيراز ايام تعطيل از ساعت 8 صبح تا ساعت 13 جهت رويت و كسب اطلاعات كافي و دريافت اسناد مزايده به واحد ماشین آلات شهرداري كميجان مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مزايده :
1- رعايت كليه مقررات و بخشنامه هاي شهرداري و ساير مقررات حاكم بر برندگان مزايده و رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 مجلس و همچنين بند (و) و ماده (ده) قانون نظام وظيفه عمومي براي كليه متقاضيان الزامي است .
2- متقاضيان شركت در مزايده ، با ارائه ضمانت نامه بانكي يا فيش واريز نقدي به ميزان 5 درصد قيمت پايه به حساب شماره 22809231-111-3509 بنام شهرداري كميجان نزد بانك توسعه تعاون شعبه كميجان از بابت سپرده شركت در مزايده بانضمام برگ آگهي مزايده و برگ تعهدنامه مبني بر عدم دخالت كاركنان دولت در معاملات دولتي امضاء شده و تصوير شناسنامه و كارت ملي در پاكت (الف) گذاشته و تا ساعت 14 مورخ05/09/1402 به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند .
3- برندگان مزايده بايد ظرف مدت چهار روز پس از ابلاغ با واريز نمودن بهاء كل مورد معامله نسبت به تحويل موضوع مزايده اقدام نمايند در غيراين صورت به منزله انصراف تلقي و شهرداري ضمن ضبط سپرده نسبت به واگذاري موضوع مزايده به نفرات دوم و سوم اقدام خواهد كرد
4- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انجام معامله نباشند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري كميجان ضبط خواهد شد .
5- كليه هزينه هاي مربوطه ، از قبيل کارشناسی ، ماليات بر ارزش افزوده ، نقل و انتقالات و غيره بر عهده برندگان مزايده مي باشد.
6- سایراطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
7- کمیسیون معاملات در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است .
8- به پيشنهادات مخدوش ، مشروط ، فاقد سپرده و ارائه شده بعد از تاريخ مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
9- جلسه بازگشايي پاكات مزايده رأس ساعت 08:00 مورخه06/09/1402 در محل شهرداري با حضور اعضاي كميسيون معاملاتي برگزار مي گردد .
10- قابل توضیح اینکه پیشنهادقیمت صرفا از طریق سامانه ستاد امکان پذیر می باشدو به پیشنهادات حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1- مشخصات مورد مزایده :
نوع سیستم تیپ کاربری سال ساخت ظرفیت قیمت پایه 5 درصد سپرده
کامیون بنز LK 1924-42 کمپرسی 1381 19 تن 000/000/000/22 ریال 000/000/100/1 ریال

آگهی مزایده
اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان مانه و سملقان به منظور رعایت مصلحت وقف و بهره برداری صحیح از موقوفه در نظر دارد موقوفات ذیل را طریق مزایده کتبی از ابتدای سال زراعی پاییز 1402 لغایت ابتدای سال زراعی پاییز 1404 (2 سال)به صورت اجاره واگذار نماید
ردیف نام موقوفه مکان مساحت اراضی مبلغ اجاره دوسال طبق نظر کارشناس رسمی
1 موقوفه کیکانلو کیکانلو قطعه 1 به مساحت 37900 مترمربع
قطعه 2 به مساحت43476 مترمربع
قطعه 3 به مساحت 8177 مترمربع قطعه1 به مبلغ620/052/434/1 ریال
قطعه2 به مبلغ 886/026/222/1 ریال
قطعه3 به مبلغ 691/399/309 ریال
2 موقوفه علی اکبر یزدانی قارناس مساحت 8325 مترمربع 984/559/455 ریال
3 موقوفه قربان محمد معصومی قارناس قطعه1 به مساحت 11000 مترمربع
قطعه 2 به مساحت 1400 مترمربع قطعه1 به مبلغ 120/941/601 ریال
قطعه2 به مبلغ 688/610/76 ریال
4 موقوفه معصومزاده قارناس قطعه 1به مساحت5206 مترمربع
قطعه 2 به مساحت 4547 مترمربع
قطعه 4 به مساحت4500 مترمربع
قطعه 5 به مساحت 4577 مترمربع
قطعه 6 به مساحت4957 مترمربع قطعه1 به مبلغ544/999/357 ریال
قطعه 2 به مبلغ276/682/312 ریال
قطعه 4 به مبلغ 240/450/309 ریال
قطعه5 به مبلغ277/745/314 ریال
قطعه 6 به مبلغ631/876/340 ریال
5 موقوفه عدل خان امانی قارناس مساحت 5800 مترمربع 976/846/398 ریال

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 17/08/1402 لغایت30/08/1402 پیشنهاد خودرا به صورت کتبی جهت شرکت در مزایده به اداره اوقاف وامورخیریه مانه وسملقان ارائه دهند ضمنا تاریخ برگزاری مزایده روزچهارشنبه مورخ 01/09/1402 ساعت 9 صبح می باشد.
اعضای کیسیون مزایده در ردکردن یا قبول برنده مزایده مختار وهیچ گونه اعتراضی مورد قبول نخواهد بود.
همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به اوقاف وامورخیریه مانه وسملقان واقع در خیابان شهید جوادی مراجعه ویا با شماره تلفن 05832934143 تماس حاصل نمایند
اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان مانه وسملقان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دهیاری روستای اصیل آباد (بخش جوقین شهرستان شهریار )در نظر دارد فراخوان اصلاح ورودی و خروجی روستا و لکه گیری آسفالت معابر در سطح روستا به شماره ۲۰۰۲۱۰۵۵۳۶۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید
مبلغ برآورد اولیه: ۶۸۳۶۳۴۷۴۶۹ ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۴۱۸۱۷۳۷۴ ریال
تاریخ انتشار :1402/08/15
مهلت دریافت اسناد:1402/08/20
مهلت ارسال پیشنهادات:1402/08/30
زمان بازگشایی پاکت ها : 1402/09/01
هزینه چاپ آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه است.
متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با به همراه داشتن معرفی نامه به آدرس شهرستان شهریار،کیلومتر ۹ جاده رباط کریم_اصیل آباد_بلوار شهید بهشتی_نبش میدان معلم _دهیاری اصیل آباد مراجعه و یا با شماره ۶۵۷۵۳۶۲۵_۰۲۱ تماس حاصل نمایند.
دهیاری اصیل آباد

آگهی تجدید مزایده عمومی (نوبت اول)
شهرداری اندیشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 106/5/د مورخ 28/02/1402موضوع ابلاغ بند8 صورتجلسه شماره 107 مورخ 10/02/1402 شورای اسلامی شهراندیشه،نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری از 6 باب کانکس و زمین شهربازی از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی واجد شرایط اقدام نماید.
1-موضوع مزایده: عبارت است از واگذاری امتیاز بهره برداری از 6 باب کانکس و زمین شهربازی به مدت سه سال
2-مبلغ پایه اجاره:مبلغ پایه کارشناسی جهت سال اول برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری بشرح ذیل می باشد.
ردیف موضوع بهره برداری آدرس مدت اجاره مبلغ پایه اجاره یک ساله برای سال اول(ريال) مبلغ تضمین شرکت در مزایده(ريال)
1 فروش تنقلات بوستان شهدای هسته ای 3 سال 000/800/436 ريال 600/497/79
2 فروش تنقلات بوستان مادران 3 سال 000/000/156 ريال 000/392/28
3 محل بازی کودکان بوستان شقایق فاز2 3 سال 000/400/218 ريال 800/748/39
4 محل بازی کودکان بوستان جنگلی فاز3 3 سال 000/000/936 ريال 000/352/170
5 گل فروشی جنب بازار نگین فاز3 3 سال 000/000/780 ريال 000/960/141
6 کافی شاپ بوستان شقایق فاز2 3 سال 000/600/561 ريال 200/211/102
*تبصره 1:اجاره سال دوم با 20 درصد افزایش نسبت به قرارداد منعقده فی مابین شهرداری و بهره بردار نسبت به سال اول افزایش می یابد همچنین اجاره سال سوم نیز با 20 درصد افزایش نسبت به قرارداد منعقده فی مابین شهرداری و بهره بردار نسبت به سال دوم افزایش می یابد.
-تبصره 2:مبلغ پایه اعلام شده صرفا بابت اجاره می باشد و سایر هزینه ها(هزینه شارژ مشاعات ،انشعابات آب،برق،گاز و…)برعهده برنده مزایده خواهد بود.
3-تضمین شرکت در مزایده:سپرده شرکت در مزایده مطابق جدول فوق می باشد که می بایست تا پایان مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت به یکی از صورت ذیل به واحد دبیرخانه شهرداری تسلیم و شماره ثبت پاکت الف را دریافت نماید.
الف)رسید بانکی واریز وجه مزبور به شماره حساب سپرده ضمانت شرکت در مزایده 0113994456001 نزد بانک ملی شعبه شهر اندیشه کد2417
ب)ضمانت نامه بانکی
تذکر1:مدت اعتبار تضمین فوق سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرمهای قابل قبول تنظیم شود.
تذکر2:به پیشنهادهایی که سپرده شرکت در مزایده آنها به غیر از موارد فوق باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4-مدارک لازم جهت دریافت اسناد مزایده:متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده میبایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir اقدام نمایند.
5-مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 22/08/1402 و محل دریافت آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir می باشد.
6-مهلت و محل تسلیم پیشنهادات:متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مزایده تنظیم شده است را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 04/09/1402 در سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir بارگزاری نمایند.
*تذکر:در جلسه بازگشایی صرفا اسناد دارای امضاء الکترونیکی مورد پذیرش است.
7-تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادات:روز یکشنبه مورخ 05/09/1402 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir می باشد.
8- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده موضوع مزایده است.
9- شهرداری اندیشه در رد یا قبول تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول:15/08/1402
تاریخ انتشار نوبت دوم:22/08/1402
بهروز کاویانی-شهردار شهر اندیشه

1 85-1402 خريد يک دستگاه پست کمپکت 500 کاوا اختصاصي (بدون ترانس ) 14/08/1402
لغايت 18/08/1402 ساعت 13
04/09/1402 ساعت 19
04/09/1402 ساعت 08:00
05/09/1402 ساعت 08:30
08/09/1402 ساعت 08:30
12/09/1402 000/000/525/1
آگهي مناقصات عمومي یک مرحله اي همزمان با ارزیابی (فشرده) به شماره 85-1402
مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق استان كردستان
نوع تضمين : صرفاً به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه نقد به حساب شماره 0107500667006 یا شبای IR22 0170 0000 0010 7500667006 نزد بانك ملي شعبه مركزي سنندج بنام شركت توزيع برق استان كردستان
محل دریافت اسناد : شرايط مناقصه عمومي و مدارك مرتبط در آدرس www.setadiran.ir قابل دانلود ميباشد.
محل تحويل پاکات الف : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
هزينه درج دو نوبت آگهي بعهده برندگان مناقصه ميباشد.
ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.
براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت توانير ( (www.tavanir.org.ir شركت توزيع برق (www.kurdelectric.ir) يا سايت پايگاه ملي مناقصات (iets.mporg.ir) مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 9-33283601– 087 داخلي 2074 تماس حاصل فرماييد.
شركت توزيع نيروي برق استان كردستان
تاريخ چاپ نوبت اول 14/08/1402 (سراسري)
تاريخ چاپ نوبت دوم 15/08/1402 (سراسري)

توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان
براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم.
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ( از محل اعتبارات داخلی )
شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر نخواهد شد.
پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمینهای معتبر یا مبلغ مذکور تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
*- ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا پایان وقت اداری مورخ 30/08/1402 الزامی می باشد .
ردیف شماره مناقصه موضوع مبلغ پایه کد فراخوان در سامانه ستاد مبلغ تضمین(ریال)
1 1402-11-90 نصب تابلو کامپوزیت شش کنتوره و سه کنتوره ریلی بالای تیر جهت اشتراکهای تجاری و خانگی پر مصرف در شهرستان سیرجان 56.242.296.896 2002001574000091 3.137.268.907

تاریخ انتشار فراخوان از سایت : روزدو شنبه مورخ15/08/1402 خواهد بود .
مهلت دریافت اسناد از سایت : حداکثر تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 20/08/1402خواهد بود .
مهلت ارسال پیشنهادها : حداکثر تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ30/08/1402 خواهد بود.
زمان بازگشایی پاکت ها: راس ساعت 10:00 صبح چهارشنبه مورخ01/09/1402 خواهد بود.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
آدرس : کرمان بلوار جمهوری اسلامی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی : 7618815676
تلفن تماس : 5-32110403 داخلی 1128
مهردادمحسنی- مدیر دفتر روابط عمومی ومطالعات اجتماعی

« آگهي مزايده»
شماره 33/1402
سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظر دارد با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) با شماره مزایده ۵۰۰۲۰۵۰۳۶۳۰۰۰۰۰۱ بنرهای تبليغاتي پیرامون مجتمع سینا را بصورت اجاره ماهیانه از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط به مدت یک سال با مشخصات ذيل واگذار نمايد:

1. مبلغ سپرده شرکت در مزايده بايد به يکي از صورتهاي مشروحه زير در پاکت الف و بصورت لاک ومهر شده به دستگاه مزايده گزار تسليم و در سامانه ستاد بارگزاری و تحویل دبیرخانه شود.
الف: رسيد بانکي واريز وجه مزبور به حساب شماره 0100827682450 نزد بانک شهر شعبه مرکزی در وجه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.
ب : ضمانت نامه بانکي به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان(مدت اعتبار پيشنهاد قيمت و ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد.)
2. سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
3. هزينه درج آگهي و کارمزد سامانه ستاد بعهده برنده مزايده مي باشد .
4. پرداخت هرگونه ماليات و عوارض بر عهده برنده مزايده است .
5. ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مي باشد.
6. مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز کاری حاضر به انعقاد قرارداد نشود، به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.
7. شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مزايده مي باشد.
8. متن آگهي فوق در سايت مناقصات شهرداری همدان به آدرس http://ets.hamedan.ir موجود مي باشد .
9. محل دريافت اسناد، ارائه‌ و تحویل پيشنهادات: از طریق سامانه ستاد
10. داشتن مجوز فعالیت تبليغات از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان همدان براي شركت كنندگان در مزايده الزامي است .
11. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32514444 – 081 تماس حاصل نمایید.
رديف مورد اجاره تعداد آدرس مبلغ پايه كارشناسي ماهيانه مبلغ سپرده شركت در مزايده
1 پیکره بنرهای تبليغاتی پیرامون مجتمع سینا 17 عدد همدان – آرامگاه بوعلی – مجتمع سینا 000/400/365 ريال 000/000/440 ریال
زمان انتشار در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) : 13/8/1402 آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 22/8/1402
آخرین مهلت ارسال و قبول پیشنهادات: 4/9/1402 – ساعت 14 تاریخ بازگشایی پاکات: 5/9/1402
محل بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد در شهرداری مرکزی همدان

(( آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم ))
شهرداری اندیشه در نظر دارد با استناد به مجوز453/5/دمورخ 03/07/1402موضوع بند 8 صورتجلسه شماره 134مورخ 14/06/1402شورای اسلامی شهرجهت انجام مناقصه عمومی ، اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای رتبه 5 راه و ترابری واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه:احداث امتداد خیابان سایت صنعتی تا خیابان فردوسی شهر اندیشه با اعتبار 000/000/000/55ریال بااحتساب 9%مالیات بر ارز ش افزوده میباشد .
2- شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار :عملیات تخریب ، عملیات خاکی با ماشین ، قالب بندی و چوب بست ، بتن درجا ، بتن پیش ساخته ، زیر اساس ، اساس ، زیر بالاست و بالاست ، آسفالت ،حمل و نقل و سایر عملیات اجرایی نسبت به فهرست بهای راه و باند 1402و دستور کارهای ابلاغی ، با احتساب ضرایب طبق "برآورد و شرایط عمومی و خصوصی پیوست "،تجهیز کارگاه مقطوع ( ضریب دیگری به آن تعلق نمی گیرد ) فاقد مابه التفاوت مصالح ، مابه التفاوت قیمت ارز و افزایش قیمت میباشد .

3- سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ 000/000/750/2ریال میباشد به همین منظور ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه یا واریز نقدی به حساب جاری سیبا به شماره 0113994456001نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار آزادی اندیشه کد 2417(شماره حساب شبا )150170000000113994456001IRتهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهادقیمت ارائه گردد.لازم بذکر است نفرات اول ، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کار فرما ضبط خواهد شد .

4- مهلت و محل فروش اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 13/08/1402
و محل دریافت آن صرفا"از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت WWW.STADIRAN.IRمیباشد .

5- مهلت ومحل تسلیم پیشنهادات :متقاضیان میبایست تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 23/08/1402اصل ضمانتنامه را به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل و شماره ثبت پاکت الف دریافت و سپس تصویر سپرده شرکت در مناقصه را در سامانه تدارکات الکترونیک WWW.SETADIRAN.IRبارگذاری نمایند .تذکر : صرفا" اسناد پاکت های پیشنهاد (ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است .در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج) اسناد فیزیکی (کاغذی ) و اسناد فاقد امضای الکترونیک به هیچ وجه مورد پذیرش نیست .

6-مدارک لازم جهت دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان جهت دریافت اسناد میبایست از طریق سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد شرکت در مناقصه اقدام نمایند .

7- زمان بازگشایی پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 24/08/1402میباشد .

8 – شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار میباشد .
9- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه میباشد.

بهروز کاویانی
شهردار شهر اندیشه
نوبت اول: 06/08/1402
نوبت دوم: 13/08/1402

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
آگهی مزایده اتومبیل
به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۱۰۳۱۷۴یک دستگاه اتومبیل سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس در توقفگاه پردیس متعلق به آقای بهروز منصوری سرائیلانی که طبق نظر کارشناس رسمی خودرو با مشخصات :نوع سیستم وتیپ،سواری پژو ۴۰۵جی ال ایکس با شماره انتظامی ۹۶ل۶۴۷_ایران ۱۹مدل ۱۳۹۵رنگ خاکستری متالیک تعداد سیلندر ۴نوع سوخت بنزین تعداد محور ۲وتعداد چرخ ۴
شماره شاسی:NAAM01CE1GK404012وشماره موتور:124K08046663وضعیت خودرو:لاستیک ها دارای ۴۰درصد کارایی میباشند،فاقد بیمه میباشدفنی مناسب تودوزی مستعمل گلگیر جلو چپ وگلگیر جلو راست وکاپوت درب راننده وگلگیرهای عقب دارای رنگ جزئی میباشند،قابل شماره گذاری میباشد،به مبلغ دو میلیاردو هفتصد میلیون ریال(مبلغ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)ارزیابی شده،از ساعت ۹الی ۱۲مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷در اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه طبقه دوم اتاق شماره ۱۰واقع در بلوار بنت الهدی روبروی فرمانداری از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ ارزیابی شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود وکلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است ونیم عشر وحق مزایده نقدا وصول خواهد شدشرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه واریز خواهد شد،در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط ومزایده تجدید میگردد.ضمنا خریداران حداکثر میتوانند تا قبل از ساعت ۹روز مزایده نسبت به پرداخت وجه ده درصد ارزش ارزیابی مال مورد مزایده به همراه درخواست کتبی در جلسه مزایده شرکت کنند در غیر اینصورت شرکت کننده محسوب نمیشوند .به موجب اعلام وکیل بستانکار خودرو مذکور فاقد بیمه می باشد.
تاریخ انتشار:۱۴۰۲/۰۸/۱۳

آگهی فراخوان مناقصه عمومی(نوبت اول)


شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به خرید روزانه 60 پرس غذا جهت پرسنل آتش نشانی از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.
1-برآورد اولیه : مبلغ اولیه برآورد انجام كار حدود 000/000/360/18 ريال با احتساب کسور قانونی و 9 % مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
2-مدت اجرای پروژه: حدود 6 ماه
3-تضمين شركت در مناقصه: 000/000/918ریال می باشد که به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش خواهد بود.
– ارائه هر نوع چك اعم از بانكي يا تضميني و يا ساير موارد مشابه به عنوان ضمانت نامه، به هيچ عنوان قابل قبول نمي باشد.
– پرداخت تضمين شركت در مناقصه بصورت نقدي از طريق شماره حساب 0105708327003 نزد بانک ملی بنام شهرداری شهر قدس
– مناقصه گران می بایستی ضمانتنامه شرکت در مناقصه را پیش از پایان مدت تحویل پیشنهادات به امور قرارداد های شهرداری قدس تحویل نمایند.
4- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه :
قيمت اسناد مناقصه 000/000/8 ريال (هشت میلیون ريال) مي باشد كه به حساب شماره 0105708298000 به نام شهرداری شهر قدس نزد بانک ملی و بصورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir قابل پرداخت می باشد.
5-مهلت خريد اسناد مناقصه
از روز شنبه مورخ 13/08/1402 بوده و اسناد و مدارك مناقصه ظرف مهلت مندرج در سامانه تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir قابل دریافت می باشد.
6-مهلت تحويل و مدت اعتبار پيشنهادات :
مهلت تحويل ضمانتنامه تاساعت 13 روز شنبه 27/08/1402 و آخرین مهلت بارگذاری اسناد تا ساعت 17 همانروز از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات دولت www.setadiran.ir می باشد.
7-مجوز مورد نياز جهت شركت در مناقصه :
رستوران های سطح شهرستان قدس
8-پرداخت هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده می باشد .
9 – شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
10-در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد ملاک عمل سامانه ستاد خواهد بود
11-سایر شرایط در اسناد مناقصه قید شده است .
تاریخ انتشار نوبت اول:06/08/1402
تاریخ انتشار نوبت دوم:13/08/1402


روابط عمومی شهرداری شهر قدس

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

شهرداری پرند به استناد مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری به شماره ۰۲/۵۹۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ و مجوز شماره ۲۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ شورای اسلامی شهر پرند ؛ در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه ذیل الذکر با روش ساخت وبهره برداری اجاره و انتقال (BoLT) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و دارای صلاحیت اقدام نماید

شرح پروژه:
احداث بازار میوه و تره بار جنوب فاز ۶ شهر پرند

مبلغ برآورد پروژه (ریال)

۱۲۹/۰۷۷/۱۷۲/۲۱۳

مبلغ سپرده شرکت در فراخوان (ریال)

۶/۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰

روش مشارکت:
BOLT

مبلغ پایه اجاره بهای ماهیانه (ریال)

۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

مدت زمان پایه بهره برداری:

نوزده سال

۱- محل اجراء پروژه : فاز ۶ شهر پرند

۲- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می‌باشد مهلت فروش و توزیع اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ لغایت ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ به مدت سه روز و مهلت عودت و تحویل اسناد به شهرداری تا پایان ساعت اداری شهرداری پرند در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ میباشد

۳-محل و تاریخ گشایش پیشنهادات بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ در محل شهرداری پرند می باشد.

۴-هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری پرند در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است

۵- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد.

۶- هزینه دریافت اسناد مناقصه ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در فراخوان جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد فراخوان ذکر گردیده و متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد فراخوان به آدرس: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران – ساوه ، شهر جدید پرند ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.

مجتبی مرادی نوروزی
سرپرست شهرداری پرند

مزایده املاک مازاد بانک ملی اداره امور شعب استان ایلام
بانک ملی اداره امور شعب استان ایلام در نظر دارد مزایده فروش املاک مازاد ( تملیکی ) خود در استان به شماره 2002001509000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
– تاریخ انتشار فراخوان: ساعت 8 صبح مورخ 09/08/1402
– مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 مورخ 15/08/1402
– مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 19 مورخ 27/08/1402
– زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح مورخ 28/08/1402
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: فیش نقدی معادل 5 درصد قیمت پایه ملک مورد نظر
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : ایلام ، میدان امام خمینی (ره) ، بانک ملی اداره امور شعب استان ایلام : 08433381988

ردیف نام ملک پلاک ثبتی شماره سات مبلغ کارشناسی ( ریال )
1 6 دانگ آپارتمان تملیکی از آقای عزت اله ریزه بندی 34 فرعی از 1525 اصلی مفروز و مجزی شده از 3 فرعی 0059800042 000/650/928/12
2 5 و 528 هزارم دانگ آپارتمان تملیکی از آقای عزت اله ریزه بندی 32 فرعی از 1525 اصلی مفروز و مجزی شده از 3 فرعی 0059800041 130/895/601/12
3 یک و 84 صدم دانگ از ساختمان آموزشی تملیکی از خانم آذرم دخت هاشمی 3528 فرعی از 34 اصلی 0059800037 000/880/154/31
4 یک و سه دهم دانگ از مجتمع مسکونی تملیکی از آقای ابراهیم بختی 2 فرعی از 1114 اصلی 9859800034 133/365/249/26

«استفاده درست از نیروی برق نشانه فرهنگ والای افراد جامعه است»
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت اول
1- نام مناقصه گزار : شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی- سهامی خاص (نیروگاه شهیدرجایی)
2- موضوع مناقصه :
ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه میزان سپرده شرکت در مناقصه (ریال)
1 8-18/1402خ واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری و وانت دو کابین در مأموریتهای درون و برون شرکتی نیروگاه شهید رجایی 500.000.000


3- محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر 25 اتوبان قزوین–کرج،امور قراردادها و توسعه بازار،اداره قراردادها،
تلفن 3-88796681-021 و 33562311-028– داخلی 6073.
4- سپرده شرکت در مناقصه: به شرح مبلغ جدول فوق الذکر بصورت ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب جام 6804466188 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه 7/2109 به نام مناقصه گزار).
5- تاریخ فروش اسناد مناقصه: شش روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت دوم آگهی.
6- تاريخ تحويل اسناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه : تا ساعت 15 عصر روز پنج شنبه مورخ 02/09/1402.
7- مبلغ فروش اسناد مناقصه : مبلغ 1.090.000 ریال با احتساب 9% ارزش افزوده به صورت واریز وجه به حساب جام 6804466188 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه 7/2109( به نام مناقصه گزار.
8- زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه : زمان بازگشائی پاکات روز شنبه مورخ 04/09/1402 رأس ساعت 10 صبح در محل مناقصه گزار انجام خواهد شد و حضور نماینده هر پیشنهاد دهنده (دو نفر) با ارائه معرفی نامه کتبی در محل جلسه بلامانع می باشد.

– این آگهی را می توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید.
سایت ملی اطلاع رسانی: http://iets.mporg.ir
سایت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی: http://tender.tpph.ir
سایت نیروگاه شهید رجایی: http://www.rpgm.ir

روابط عمومی شرکت مديريت توليد برق شهیدرجائی
تاریخ انتشار نوبت اول: 10/08/1402
تاریخ انتشارنوبت دوم: 13/08/1402

)آگهی فراخوان مناقصه)
(نوبت اول)
انتخاب مشاور(بر اساس تعرفه)

شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی در نظر دارد به استناد آئین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات ، خدمات مهندسی نظارت کارگاهی و عالیه (مرحله سوم ) طرح فاضلاب شهرهای استان مرکزی را از طریق فراخوان مناقصه به واجدین شرایط واگذار نماید .
1ـ نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
به آدرس: اراك – شهرك گردو – شركت آب فاضلاب استان مركزي
تلفن: 5- 08632783100 کدپستی: 3813153111
2ـ موضوع مناقصه: خدمات مهندسی نظارت کارگاهی و عالیه (مرحله سوم ) طرح فاضلاب شهرهای اراک و شازند و آستانه

شماره مناقصه موضوع مناقصه شهر مبلغ برآورد ریالی
1- خدمات مهندسی نظارت کارگاهی وعالیه طرح فاضلاب (شبکه جمع آوری و تصفیه خانه ) اراک 13,029,205,281ریال

2- شازند و آستانه 14,024,326,645ریال


3-اعتبار این پروژه از محل منابع عمرانی می باشد.
4ـ محل انجام کار : شهر های اراک و شازند و آستانه
5ـ مدت انجام کار :12 ماه شمسی
6ـ تاریخ مهلت دریافت اسناد : 21 / 01/ 1401 لغایت 25/01/1401
7- مهلت ارسال اسناد و مدارک فراخوان: 14/02/1401
8-بازگشایی : 11 /02/1401
واجدین شرایط میتوانند از تاریخ درج آگهی نسبت به دریافت و ارسال اسناد از آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir اقدام نمایند.
روش ارزيابي نهایی مناقصه‌گران در این فراخوان: مطابق بند ه ماده 29 قانون برگزاري مناقصات كشور، روش مورد استفاده در ارزيابي مالي پيشنهادها، روش تعرفه مي‌باشد. در اين روش، ارزيابي پيشنهادها بر اساس ارزیابی کیفی و فنی می باشد . در اين روش كارفرما مكلف است از مناقصه‌گران يا نمايندگان آن‌ها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي ارزیابی فنی دعوت كند. مناقصه‌گري كه بیشترین امتیاز را در ارزیابی کیفی و فنی با توجه به فرمول زیر بدست آورده باشد برنده مناقصه اعلام می گردد. و در صورت مساوی شدن امتیاز کل پس از مصاحبه فنی توسط اعضای هیئت تعیین مشاور برنده مناقصه تعیین می گردد.
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
متن آگهی:

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: