سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
    سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
    سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها

    صندوق امانات الکترونیکی (صامباکس)

    اشیاء و مدارک پیدا شده

    اگر چیزی پیدا کرده اید که از نشانی مالک آن اطلاعی ندارید و یا مشخصات ارتباطی صاحب آن مشخص نیست میتوانید آن را نزد خود نگه داشته و در اینجا اطلاعات پیدا مربوطه و شماره تماس خود را ثبت نمایید تا در صورتیکه صاحب آن به دنبال آن بگردد بتواند آن را بصورت آنلاین پیدا کند و ارتباط بین شما و ایشان برقرار گردد. این نکته قابل ذکر است که شماره تماس شما ببه صاحب اشیاء و مدارک ارائه نمیشود و بالعکس شماره ایشان برای شما ارسال میگردد.