آگهی های ثبتی، تحدید حدود

تحدید حدود

آگهی ابلاغ رای را چگونه ثبت کنیم؟ روش انتشار آگهی تحدید آگهی تحدید حدود عبارت است از آگهی رسمی که به وسیله اداره ثبت صلاحیت دار منتشر می شود و هدف آن آگاهی مردم است از این موضوع که ملک معینی از طرف شخص یا اشخاص معینی مورد تقاضای ثبت واقع شده است تا هر […]

آگهی های قانونی، دادگستری، قضایی

آگهی مفقودی

آگهی ابلاغ رای را چگونه ثبت کنیم؟ هرگونه رای که توسط مراجع قضایی صادر میشود مطابق قانون بایستی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ و آگهی گردد. آگهی های مذکور به صورت کلی آگهی قضایی یا دادگستری نامیده میشوند و به شرح زیر می باشند: آگهی ابلاغ رای به صورت غیابی یا مجهول المکان […]

آگهی حصر وراثت

حصر وراثت

آگهی گواهی حصر وراثت چیست  و مدارک لازم برای آن کدامند؟برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را انحصار وراثت و رای صادر شده را «تصدیق یا گواهی انحصار وراثت» می نامند. حصر […]