صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 90

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1403/05/01 08:23:31حسینالیاسی0590533444
 • کارت ملی
09184383480عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/05/01 07:59:08محدثهاحمدی2580054863
 • کارت ملی هوشمند
09303358940عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 23:57:47عبداللهامیری کاکلکی4610048930
 • کارت ملی
09135081400عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 23:18:50حسنرضائیان3980269892
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت پایان خدمت
09334047387عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 22:15:12کبریمختاری1374278661
 • کارت ملی
09126361813عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 21:28:10حمیدهراهی پوز2391740859
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت شناسایی
 • سایر مدارک
09363044437عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 21:26:23ذکریاآسکانی6450105844
 • برگ سبز خودرو
 • سایر مدارک
09902818665عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 21:19:02ذکریاآسکانی6450105844
 • برگ سبز خودرو
 • سایر مدارک
09902818665عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 21:02:12محمد حسینبشارت نیا0019975287
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
09101914530عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 20:11:24جعفرمرادی2292987716
 • کارت ملی
09176695244عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 19:56:17زهراعباسی0076707954
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
09127648380کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/04/31 19:54:28زهراانصاری2372734318
 • کارت ملی هوشمند
09174366152عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 18:42:35مکیهموسوی مجد1950987558
 • کارت ملی
09160421264عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 18:33:52پژمانبیات3950125965
 • کارت ملی
 • کارت عابر بانک
09929264346عصر رسانه280,000 تومانProcessing
1403/04/31 17:18:16عسگرصلاحی1461492351
 • کارت ملی هوشمند
09144544732عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 15:58:03خسروعلیزاده شمس آباد1463432364
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • دفترچه بیمه
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
09021569564عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 15:45:32خسروعلیزاده شمس آباد1463432364
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • دفترچه بیمه
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
09021569564عصر رسانه275,000 تومانFailed
1403/04/31 12:33:42مریماحمدی4071423307
 • کارت خودرو
09163692140عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 11:28:20شیراللهمحمدی4285243636
 • کارت ملی هوشمند
09126984435عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 09:48:37سمیهفخار2360151789
 • کارت ملی هوشمند
09172523070عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/04/31 09:08:51مهدیعزیزی ساجد6470016073
 • کارت ملی
 • رسید کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • حکمت کارت
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09105664750عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 08:54:40بهروزدادخواه0084338997
 • کارت ملی هوشمند
09300234773عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 08:51:39ایمانخواجه جعفری2260047025
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت معافیت سربازی
 • کارت هوشمند خودرو
 • سایر مدارک
09374205917عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 08:35:22فاطمهزارع3719657906
 • کارت ملی هوشمند
09196864099عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 07:50:48اکبرجلالی پندری5529903886
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09133520318عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 07:45:58یاسمینهادی نژاد0019267959
 • کارت ملی
09120809631عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 23:47:42پیمانفرجی3256875009
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • برگ سبز خودرو
09187353450عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 23:30:27آیدینآقازاده0015858545
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
09389155142عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 23:18:26کاوهمحمدی3241344347
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09187606242عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/04/30 22:33:30حیدرزمانی سورشجانی4620359467
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
09137021925عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 22:23:46الههمهدی پور2121782729
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت هوشمند خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09383308153عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/04/30 22:00:06مسعودحسین زاده0080291724
 • کارت ملی هوشمند
09915156842عصر رسانه560,000 تومانProcessing
1403/04/30 21:16:12الهامابراهیمی0682513611
 • شناسنامه
09919635153عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 21:05:17کبرایاخچی بگلو0067699839
 • کارت خودرو
09194692320عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 21:04:08الههمهدی پور2121782729
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09383308153عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 20:16:45کبرایاخچی بگلو0067699839
 • کارت خودرو
09194692320عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 20:15:38پیمانطولابی6139762006
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
09196580663عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 18:17:20رضارخام3934552651
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09215971312عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 17:47:02محمدمحمدی5220212801
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09157704985عصر رسانه280,000 تومانProcessing
1403/04/30 16:52:38زهراعلی ابادی فراهانی0023915056
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
09394594619عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 15:34:42سحراحمدی3257226225
 • شناسنامه
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
 • کارت هوشمند خودرو
09188304217عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 14:21:16فاطمهبرخورداری5900027031
 • کارت عابر بانک
09901523618عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 12:43:25محمد جعفرتاجیک0420701540
 • کارت خودرو
09350612919عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 12:20:40مانداناهژبری نژاد0071216766
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • کارت عابر بانک
09358392009عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 12:00:16مانداناهژبری نژاد0071216766
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • کارت عابر بانک
09358392009عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 11:08:31ساراسبزی دره گرمی4073391747
 • مدرک تحصیلی
09169793901عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 10:43:05امیدبورمند2130153879
 • کارت ملی
 • رسید کارت ملی
 • شناسنامه
 • کارت دانشجویی
 • کارت معافیت سربازی
09113106563عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 10:16:56سجادصیادنعمتیان2640162373
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • کارت پایان خدمت
09336394514عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 09:51:39کتایونایزدی1930591675
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09193600061عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 09:18:16یاسرمرندی2790066582
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09179550465عصر رسانه275,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: