صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 101

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1403/04/05 21:20:45رضاصانعی0072653991
 • کارت ملی
09053192161عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 21:16:53محمدالاه بخشی4610531038
 • کارت ملی
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • کارت پایان خدمت
09137326083عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 20:39:11فاطمهاحمدی0048025372
 • گواهینامه پایه دو
09129307229عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 20:38:04فاطمهاحمدی0048025372
 • گواهینامه پایه دو
09129307229عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 19:51:33قربانمحمدی
 • سایر مدارک
09304700381عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 19:23:04حسینعلیهوازاده جوآبادی1140848208
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
09133123061عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 17:44:16احدسیفی1490268537
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09146291517عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 14:51:13سمیهجهانگیری زرکانی5370044198
 • شناسنامه
09170671274عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 14:34:33سيد صادقسيدي طاهري0921712928
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09395239955عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 13:12:20علیطاهری زاده2031659650
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09394126728عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 11:59:26علیقرقانی6220038908
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
 • حکمت کارت
 • کارت عابر بانک
 • دفترچه بیمه
09054452932عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 11:03:06مجیددرویش زاده2432785398
 • کارت ملی
 • شناسنامه
09305506341عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 11:02:30فاطمهاحمدوند0322668239
 • کارت ملی
09336472220عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 04:08:34عبداللهبراتی3931257541
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت خودرو
09306123912عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 03:17:18مرتضیصدیقی قلعه جوق0014057646
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09232124199عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 03:04:23سعادفرهانیان3381067702
 • کارت ملی هوشمند
09020392538عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 00:33:52ابوالفضلزارعی2420986709
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09386956106عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 00:19:50ایماندلخواه4570112625
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09174026684عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 00:17:39مهدیاسماعیل نژاد0110162307
 • کارت ملی هوشمند
09304393852عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 22:03:13شیواثمرانی1532689462
 • کارت ملی
09125149031عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 21:30:35علی اصغرفیلم6599610994
 • برگ سبز خودرو
 • سند فروش
09104627826عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 20:59:17علیطاهری زاده2031659650
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09394126728عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 18:14:16ابوذرنجمی2411636032
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09304266884عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/04/04 16:20:04فهیمهتورکمان0321627131
 • کارت ملی
09124301833عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/04/04 16:04:56فهیمهتورکمان0321627131
 • کارت ملی
09124301833عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 16:04:52امیرحسیندستواره1363863819
 • شناسنامه
09924966959عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 13:37:15ابوالفضلجودکی0110068343
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09385929156عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 13:09:28رهرابویاقچب6479592158
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • برگ سبز خودرو
 • سند فروش
09351537254عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 13:03:40سیامکفرهادی2740851189
 • کارت ملی هوشمند
09918404403عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 12:58:37سیامکفرهادی2740851189
 • کارت ملی هوشمند
09918404403عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 12:57:42زهرابویاقچی6479592158
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • سند فروش
 • سایر مدارک
09351537254عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 12:55:09حسینعسکری وزیری5529706592
 • کارت ملی هوشمند
09135228167کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/04/04 12:46:21مسلمحسینوند1990423809
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • سایر مدارک
09160938238عصر رسانه295,000 تومانProcessing
1403/04/04 11:49:00سعیدهمولایی2530153264
 • کارت ملی
09178093371عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 11:11:50محمدرضاجعفری پیله رود0312229054
 • کارت ملی هوشمند
 • مدارك بانكی
09190333063عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 10:29:22محمد امینپوریان0780478223
 • برگ سبز خودرو
09155722016عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 09:25:58جوادیوسفی6500021975
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت معافیت سربازی
09156119655عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 08:34:36ملک محمدقاسمی بردر0872894551
 • کارت ملی
09124242056عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 08:28:00ملک محمدقاسمی بردر0872894551
 • کارت ملی
09124242056عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 05:48:02راضیهامینی1292100508
 • کارت ملی هوشمند
09132701184عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 00:13:26خسروعارفیان1817922890
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت هوشمند خودرو
09121117533عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 22:53:07زهراجلالي
 • کارت خودرو
09125953735عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/04/03 21:31:36مصطفیریحانی پور0017331420
 • کارت ملی هوشمند
09196854734عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 20:15:19کتایونایزدی1930591675
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09193600061عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 19:29:41سعیدجعفری4270909757
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
09194421063کاروکارگر285,000 تومانProcessing
1403/04/03 19:22:14محمد نبیخواجه1209950324
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
09137920874عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 18:17:54مجتبیعلی احمدی3256694365
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت معافیت سربازی
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09929449248عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 18:09:27مجتبیعلی احمدی3256694365
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت معافیت سربازی
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09929449248عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 18:04:02پیمانحمیدی3859896482
 • کارت ملی هوشمند
09212260657عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 17:38:29پیمانحمیدی3859896482
 • کارت ملی هوشمند
09212260657عصر رسانه540,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: