صف پرداخت

نمایش 1 – 11 از 11

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ – ۰۱:۳۱:۰۰سلطاناحمدی1910758256
 • کارت ملی
09166153034کاروکارگر140,000 تومانProcessing
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ – ۲۲:۵۸:۴۰علیرضاعربکری0065335511
 • کارت ملی
09020065335کاروکارگر415,000 تومانProcessing
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ – ۲۲:۳۷:۱۶زهرافرمانی3770058801
 • مدرک تحصیلی
۰۹۱۲۷۶۷۲۳۸۰کاروکارگر140,000 تومانProcessing
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ – ۲۱:۱۹:۵۵معصومهعباس زاده آستارایی1467137111
 • کارت ملی هوشمند
09146182864کاروکارگر140,000 تومانProcessing
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ – ۲۰:۳۱:۰۵نگارابراهیمی1870239921
 • برگ سبز خودرو
09019158571اقتصاد مردم140,000 تومانProcessing
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ – ۱۹:۰۹:۲۹کوینمعروفی2860717641
 • کارت ملی
09148025232کاروکارگر140,000 تومانProcessing
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ – ۱۵:۵۲:۲۴فاطمهجعفری4900460532
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
09038056212کاروکارگر140,000 تومانProcessing
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ – ۱۵:۳۹:۱۴اسماعیلرستمی3801099830
 • کارت ملی
09194469073کاروکارگر140,000 تومانProcessing
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ – ۱۵:۳۴:۳۲اسماعیلمحبوبی قوشچی5190257266
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
09910017143کاروکارگر140,000 تومانProcessing
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ – ۱۵:۳۲:۲۶اسماعیلمحبوبی قوشچی5190257266
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
09910017143کاروکارگر140,000 تومانProcessing
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ – ۱۹:۵۹:۱۷علیخاتمی بقمچ0925109541
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
09036501619مواجهه اقتصادی140,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی