صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 246

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1402/07/08 22:10:28صیدکرمنوریان فر4539822217
 • کارت ملی هوشمند
09188420500کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 22:09:27صیدکرمنوریان فر4539822217
 • کارت ملی هوشمند
09188420500کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 21:39:09محمدعلیبخشایش1739022696
 • سایر مدارک
09141001783کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 20:52:44نیماصابری0110047044
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09021402330کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 20:47:00محسننجفی3932558022
 • برگ سبز خودرو
09181511494کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 19:45:41علیمحبت دار0920600719
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
09151598830کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 19:30:51حسیناسماعیلی نیا5530107788
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
09035260808کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 19:25:59علیامیرخانی6239842486
 • کارت هوشمند خودرو
09124350492کاروکارگر590,000 تومانProcessing
1402/07/08 16:36:37محمد نایبشیرانی1274275954
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09137402291کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 14:53:27رضاسهرابی3410756051
 • کارت ملی هوشمند
09333472882کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 14:27:28محمدپورمند6680192226
 • کارت دانشجویی
09152820980کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 14:05:57مهردادبابائی آزادی0062430572
 • کارت ملی
09127398001کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/08 14:00:44خدیجهبختیاری4280934101
 • کارت ملی هوشمند
09191439170کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 13:59:04صابرقاسمی قاسموند5550053799
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
09019740101کاروکارگر200,000 تومانFailed
1402/07/08 13:56:07رقیهمعدنی قره‌لر1450413331
 • کارت ملی
09027834742کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 13:51:29آزادهخرم حیدرخانی3500996353
 • کارت ملی
 • شناسنامه
09397224829کاروکارگر195,000 تومانProcessing
1402/07/08 13:31:52محمدمیر3611444405
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
09301599485کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 13:13:52محمدرضاربیعی دولت ابادی6609904741
 • شناسنامه
09130555630کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 13:11:33محمدرضاربیعی دولت ابادی6609904741
 • شناسنامه
09130555630کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 13:01:11شهرامهمتی0320528723
 • کارت ملی
09121886403کاروکارگر205,000 تومانProcessing
1402/07/08 12:37:14هادیحسین پور2670116280
 • برگ سبز خودرو
09118081870کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 12:34:37مهدیقشقایی0069995583
 • سند فروش
 • کارت خودرو
09190036339کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 12:33:19علی اصغرخورشیدی پاجی2092600001
 • کارت ملی هوشمند
09122360031کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/08 12:23:20علیطالبی حاجلاری2753547548
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت شناسایی نظامی
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه پایه سه
 • حکمت کارت
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
09141054216کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 12:22:48رضاباقری0061300731
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09123167166کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 12:13:46کرامتسرحدی3030718514
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
09137679130کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 12:12:07مجیدشمس الدینی مقدم5839880310
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه موتور
 • مدارك بانكی
 • کارت پایان خدمت
09136718641کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 12:03:37مجیدسعادت5209841286
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
09122725223کاروکارگر395,000 تومانProcessing
1402/07/08 12:02:11سعیدهرفیعی آفتاب دری
 • شناسنامه
09223483975کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:35:58مهدیمهدوی0076209581
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09128481474کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:34:26امیرحسینپاستدار6450315245
 • کارت ملی
09106342742کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:24:52ابوالفضلسلیمی0040763188
 • کارت ملی
09123081793کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:18:53فریدمصباحی مهدی آباد0922063141
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت پایان خدمت
09155640098کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/08 11:16:57جهانخواهجهانخواه
 • سایر مدارک
09365507990کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:06:09رضایاراحمدی4132946630
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • سایر مدارک
09163620326کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:06:03مژگانعبادی ابر0059846739
 • کارت ملی هوشمند
09017232929کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:05:52رضایاراحمدی4132946630
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • سایر مدارک
09163620326کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 10:52:59اصغررضایی5089931941
 • کارت ملی
09114626306کاروکارگر205,000 تومانCancelled
1402/07/08 10:50:56بهنازترشگو0451155361
 • مدرک تحصیلی
09121137284کاروکارگر585,000 تومانProcessing
1402/07/08 10:50:39بهنازترشگو0451155361
 • مدرک تحصیلی
09121137284کاروکارگر585,000 تومانProcessing
1402/07/08 10:49:41بهنازترشگو0451155361
 • مدرک تحصیلی
 • سایر مدارک
09121137284کاروکارگر205,000 تومانProcessing
1402/07/08 10:28:57محمدغلامی5860150717
 • شناسنامه
09172126475کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 10:10:42حسینقربانی چالو پلی4990043758
 • رسید کارت ملی
09116502170کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 08:27:39میلاداسدپور دزکی1960127810
 • کارت ملی
09160570622کاروکارگر215,000 تومانProcessing
1402/07/08 08:22:27میثمشهریاری4810324230
 • کارت ملی هوشمند
09371676647کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 01:04:57متینورچندی5560624284
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09381148217کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 00:53:16سید امینحسینی کرمی2143133911
 • برگ سبز خودرو
09051593585کاروکارگر205,000 تومانProcessing
1402/07/08 00:30:56هادییاری0384984312
 • کارت ملی
09122514512کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 23:06:39لیلاکرمی4311481608
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
09190847258کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 22:41:35سعیدخداترس5700047829
 • کارت ملی
09046733165کاروکارگر200,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: