صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 154

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1402/09/08 16:40:33
 • کارت بازرگانی
09194785148کاروکارگر190,000 تومانCancelled
1402/09/05 09:29:24
 • کارت خودرو
09126567101اقتصاد مردم380,000 تومانProcessing
1402/09/07 22:16:56sfgsgsgs
 • کارت ملی
57575757575کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/05 11:23:51آرشحسنوند4060056987
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
09302270606کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/07 00:07:09آناهیتامحمدعلیزاده0063828448
 • کارت خودرو
09123364988کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/06 11:56:29آیت الهکاروند5849493441
 • رسید کارت ملی
 • کارت عابر بانک
09908215182کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/05 19:46:49اجساناحمدی1288384041
 • کارت ملی
09352429397کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/06 14:18:20احمددادگری2960643712
 • کارت ملی هوشمند
09374129487کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/08 14:43:59احمدعبدالهی جامی0732596270
 • کارت ملی هوشمند
09376551907کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/04 20:05:56احمد علیپرنیان
 • شناسنامه
09354152037کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/08 16:51:26اسماعیلشریفیان2920099991
 • کارت ملی هوشمند
09148248815کاروکارگر190,000 توماناسماعیل شریفیانProcessing
1402/09/06 10:54:10اعظمامیری جوان3871495328
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه دو
09169961502کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/07 13:01:38اعظمبیرامی0370451831
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09187511524کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/08 14:15:12افشیناحمدی اذر2740144520
 • کارت ملی هوشمند
 • مدارك بانكی
09107592435کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/06 11:30:25اقدسپاشایی مهد3871699063
 • کارت ملی
09931338805کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/06 12:15:43اقدسپاشائی مهد3871699063
 • کارت ملی
09931338805کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/05 19:52:42اکرماکبری خواص0064834107
 • کارت خودرو
09120757303کاروکارگر390,000 تومانProcessing
1402/09/05 20:46:38النازفتحی مفردداورزن0020546041
 • گواهینامه پایه سه
09334744918کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/06 20:35:26الهامیوسفانی5299639104
 • رسید کارت ملی
09338263025کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/04 22:14:00الهامطالقاني0053506650
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
09121334582کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/08 10:50:54امیرمحمدخزائی فر3660990566
 • کارت ملی
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
09372013670کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/07 22:20:28اوتاتن
 • کارت ملی
09899877777کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/07 22:52:05ایمانمعظمی گودرزی5579963173
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
09013856101کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/04 18:17:06بهزادولی شعاررازلیقی0078824001
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • مدارك بانكی
 • کارت شناسایی
09218054417کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/07 18:34:45بیژنعبدالهی0439878616
 • کارت ملی
09123301024کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/08 14:02:11پدرامدیانی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
09152403440کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/05 06:31:36پیمانسالاریه0082187819
 • کارت ملی
09128384296کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/05 07:19:24ترنمآژیر0074856766
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09128231483کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/05 22:31:36جابرطالبی1602811881
 • کارت ملی
09904621345کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/06 11:30:39جعفرطالبی جونقانی4670081871
 • کارت ملی
 • کارت عابر بانک
 • کارت معافیت سربازی
09139082171کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/06 15:55:08جعفرگلسرخی0067966314
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
09123256128کاروکارگر595,000 تومانProcessing
1402/09/06 11:35:38جعفرعسگری سوادجانی1091594465
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت شناسایی
 • سایر مدارک
09013583460کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/04 03:39:59جمشیدمیرزابیگی0703789112
 • شناسنامه
 • سایر مدارک
09127906877کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/06 06:38:06جوادطالبی0385794096
 • کارت پایان خدمت
09197464571عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1402/09/08 12:11:27جوادحیدری3251777203
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت خودرو
09183364024کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/07 13:40:35جوادطیبی1271681986
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09130752756کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/07 21:02:07حسنابراهیمی1064307434
 • کارت ملی
09332135982کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/04 15:05:11حسینامیدی1159330832
 • كارت هوشمند سوخت
09139645573کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/07 11:08:36حسینیاری4550079533
 • سایر مدارک
09913372011کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/09/08 15:20:22حسینخلجی4052067932
 • کارت پایان خدمت
09187098713کاروکارگر200,000 تومانFailed
1402/09/05 18:19:18حسینکریمی نژاد اصطهباناتی2529699445
 • کارت خودرو
09177325189کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/04 16:22:13حمیدبراتی0060819138
 • کارنامه تاکسیرانی
09127213816کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/04 16:24:16حمیدبراتی0060819138
 • کارنامه تاکسیرانی
09127213816کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/05 19:03:56حمیدحضرتی3801722481
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09192113214اقتصاد مردم200,000 تومانProcessing
1402/09/08 07:42:52حمیدمحمدی5560597211
 • کارت ملی هوشمند
09309848188کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/08 12:30:28حمیدگودرزی0492392722
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • کارت هوشمند خودرو
09134240038کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/07 17:05:05حیدریزدانی0770233694
 • شناسنامه
09394197551کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/08 06:20:25دانیالرحیم ابادی0640488961
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت شناسایی نظامی
 • كارت هوشمند سوخت
 • مدارك بانكی
 • کارت نظام پرستاری
 • کارت پایان خدمت
09902241189کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/08 06:28:01دانیالرحیم ابادی0640488961
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
09902241189کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/09/07 12:43:24دانیالپورعلی قهوه چی1362188603
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • مدارك بانكی
 • کارت پایان خدمت
09395166092کاروکارگر590,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: