صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 90

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1403/04/30 23:30:27آیدینآقازاده0015858545
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
09389155142عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 01:27:08احمدبابازاده اورتاکند1640320784
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09145033183عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 22:35:07اعظممداح4568765005
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
09201305969عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 07:50:48اکبرجلالی پندری5529903886
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09133520318عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 21:16:12الهامابراهیمی0682513611
 • شناسنامه
09919635153عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 21:04:08الههمهدی پور2121782729
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09383308153عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 22:23:46الههمهدی پور2121782729
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت هوشمند خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09383308153عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/04/30 10:43:05امیدبورمند2130153879
 • کارت ملی
 • رسید کارت ملی
 • شناسنامه
 • کارت دانشجویی
 • کارت معافیت سربازی
09113106563عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 08:51:39ایمانخواجه جعفری2260047025
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت معافیت سربازی
 • کارت هوشمند خودرو
 • سایر مدارک
09374205917عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 13:31:48بنیامینشاه محمدی3020558387
 • کارت ملی هوشمند
09396388386عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 08:54:40بهروزدادخواه0084338997
 • کارت ملی هوشمند
09300234773عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 18:33:52پژمانبیات3950125965
 • کارت ملی
 • کارت عابر بانک
09929264346عصر رسانه280,000 تومانProcessing
1403/04/30 23:47:42پیمانفرجی3256875009
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • برگ سبز خودرو
09187353450عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 20:15:38پیمانطولابی6139762006
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
09196580663عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 20:11:24جعفرمرادی2292987716
 • کارت ملی
09176695244عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 18:27:44جمالعظیم پور4400095673
 • کارت ملی
09193457350عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 01:26:16چنگیزملکشاهی بیرانوند4073071157
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
 • حکمت کارت
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
 • سایر مدارک
09169584406عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 01:46:05چنگیزملکشاهی بیرانوند4073071157
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
 • حکمت کارت
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
 • سایر مدارک
09169584406عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 23:18:50حسنرضائیان3980269892
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت پایان خدمت
09334047387عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 09:58:14حسیندهقانی0820227978
 • کارت ملی
09356788573عصر رسانه295,000 تومانProcessing
1403/05/01 08:23:31حسینالیاسی0590533444
 • کارت ملی
09184383480عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 21:27:40حمیدسهرابی شهپر4011661392
 • کارت ملی هوشمند
09102051017عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 22:12:29حمیدرضاخواجه وند0064410080
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09216360740عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 21:28:10حمیدهراهی پوز2391740859
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت شناسایی
 • سایر مدارک
09363044437عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 13:52:58حمیدهراهی پور2391740859
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • سایر مدارک
09363044437عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/04/30 22:33:30حیدرزمانی سورشجانی4620359467
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
09137021925عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 15:45:32خسروعلیزاده شمس آباد1463432364
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • دفترچه بیمه
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
09021569564عصر رسانه275,000 تومانFailed
1403/04/31 15:58:03خسروعلیزاده شمس آباد1463432364
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • دفترچه بیمه
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
09021569564عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 21:19:02ذکریاآسکانی6450105844
 • برگ سبز خودرو
 • سایر مدارک
09902818665عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 21:26:23ذکریاآسکانی6450105844
 • برگ سبز خودرو
 • سایر مدارک
09902818665عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 18:17:20رضارخام3934552651
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09215971312عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 11:19:27زهراعلی زاده0944638988
 • کارت خودرو
09387946863کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/04/31 19:54:28زهراانصاری2372734318
 • کارت ملی هوشمند
09174366152عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 19:56:17زهراعباسی0076707954
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
09127648380کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/04/28 11:31:52زهراعلی زاده0944638988
 • کارت خودرو
09387946863کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/04/30 16:52:38زهراعلی ابادی فراهانی0023915056
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
09394594619عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 17:42:36زینبصادقی0022187707
 • کارت ملی
09918329183عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 11:08:31ساراسبزی دره گرمی4073391747
 • مدرک تحصیلی
09169793901عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 10:16:56سجادصیادنعمتیان2640162373
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • کارت پایان خدمت
09336394514عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 15:34:42سحراحمدی3257226225
 • شناسنامه
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
 • کارت هوشمند خودرو
09188304217عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 09:48:37سمیهفخار2360151789
 • کارت ملی هوشمند
09172523070عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/04/30 08:58:49سید علی اکبرحسینی4592218851
 • کارت ملی
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • کارت عابر بانک
09013844717عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 14:30:54سید مرتضیعصمتی0942175565
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09044089187عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 16:22:20سیدعباسآقامیری1220024813
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09137184968عصر رسانه805,000 تومانProcessing
1403/04/28 22:05:22سیده پروینجابری اول دورکی4689422370
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09913737212عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 22:26:14شاهدهحبیبی5000180429
 • کارت ملی
09046647019عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 01:43:55شهنازنسایی4391521938
 • کارت ملی هوشمند
09395841896عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 11:28:20شیراللهمحمدی4285243636
 • کارت ملی هوشمند
09126984435عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 19:58:21عبدالعظیمزارعی داراکویه2572230429
 • گواهینامه پایه سه
09179326360عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 23:57:47عبداللهامیری کاکلکی4610048930
 • کارت ملی
09135081400عصر رسانه275,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: