چاپ کاروکارگر

نمایش 1 - 17 از 17

متن آگهی شهر ثبت کننده تاریخ ثبت
کارت ملی ،
شکوفه هوشنگی شیراز با کد ملی 0063946386 شماره شناسنامه فرزند 5048 در تاریخ 07/01/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

farsمریم بالایی-2000۱۳۹۹-۰۹-۱۱
کارت ملی, گواهینامه پایه سه, کارت پایان خدمت ،
رضا عباسی با کد ملی 2380271186 شماره شناسنامه 2380271186 فرزند داراب در تاریخ 01/09/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

farsمریم بالایی-2000۱۳۹۹-۰۹-۱۱
کارت ملی ،
حجت شیدایی با کد ملی 2292156040 شماره شناسنامه 5920 فرزند دریاقلی در تاریخ 12/08/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

farsمریم بالایی-2000۱۳۹۹-۰۹-۱۱
کارت ملی, گواهینامه پایه دو ،
سارا سلیمی با کد ملی 0012763993 شماره شناسنامه فرزند غلامحسین در تاریخ 30/08/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

farsمریم بالایی-2000۱۳۹۹-۰۹-۱۱
سند کمپانی/خودرو, برگ سبز خودرو ،
داریوش امیری مفرد با کد ملی 2281099261 شماره شناسنامه فرزند رحیم خودرو وانت بار رنگ سفید مدل 1393 شماره پلاک ۹۳ایران ۳۳۱ج۸۳ شماره شاسیNAAA36AA5EG651644 شماره موتور118p0048948به نام نوراله امیری مفرد در تاریخ 25/02/1395 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

farsمریم بالایی-2000۱۳۹۹-۰۹-۱۱
کارت ملی, شناسنامه ،
زینب سلمانی با کد ملی 6550077745 شماره شناسنامه فرزند عباس در تاریخ 10/06/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

farsمریم بالایی-2000۱۳۹۹-۰۹-۱۱
کارت ملی, گواهینامه پایه سه ،
مجید شیبانی با کد ملی 5480047337 شماره شناسنامه فرزند هادی در تاریخ 10/11/1398 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

farsمریم بالایی-2000۱۳۹۹-۰۹-۱۱
کارت ملی, گواهینامه پایه دو ،
محمود کمالی با کد ملی 2291523252 شماره شناسنامه 1395 فرزند حسین در تاریخ 28/08/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

farsمریم بالایی-2000۱۳۹۹-۰۹-۱۱
کارت ملی, شناسنامه ،
نصرت اصلي زاده با کد ملی 1651423261 شماره شناسنامه 832 فرزند صمد در تاریخ 98/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

PS1جناب فرهمند 8010۱۳۹۹-۰۹-۱۱
سند مالکیت, سند کمپانی/خودرو, برگ سبز خودرو ،
مراد رازگردانی شراهی با کد ملی 6179021521 شماره شناسنامه ۶۵۰ فرزند عیوضعلی خودرو کامیون کمپرس بنزتیپ ال کا۴۲/۱۹۲۴ رنگ نارنجی -روغنی مدل ۱۳۹۱ شماره پلاک ۴۴ایران۹۸۶ع۲۱ شماره شاسیNAB37433316609734 شماره موتور33592410119720به نام مرادرازگردانی شراهی در تاریخ 05/08/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بنچاق

tehran171زهرا شهسواری-502۱۳۹۹-۰۹-۱۱
کارت ملی هوشمند ،
فاطمه کشاورز با کد ملی 0035690372 شماره شناسنامه ۲۲۲۸۵ فرزند قربان در تاریخ 24/08/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

tehran171زهرا شهسواری-502۱۳۹۹-۰۹-۱۱
کارت ملی, گواهینامه پایه دو, کارت عابر بانک, کارت پایان خدمت ،
محمدرضا بیات ترک با کد ملی 1063116511 شماره شناسنامه ۱۴ فرزند مصیب در تاریخ 01/09/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
رسیدکارت ملی هوشمند

tehran171زهرا شهسواری-502۱۳۹۹-۰۹-۱۱
کارت ملی هوشمند ،
اسمعیل محمدنیا با کد ملی 3781394093 شماره شناسنامه ۳۶۱ فرزند محمدحسین در تاریخ 20/06/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

tehran171زهرا شهسواری-502۱۳۹۹-۰۹-۱۱
کارت ملی هوشمند ،
حسین ناگهی با کد ملی 0480538298 شماره شناسنامه فرزند ابوالقاسم در تاریخ 09/07/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

tehran171زهرا شهسواری-502۱۳۹۹-۰۹-۱۱
کارت ملی هوشمند ،
امیرحسین اطاعتی با کد ملی 0019116438 شماره شناسنامه فرزند محمدعلی در تاریخ 02/03/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

tehran171زهرا شهسواری-502۱۳۹۹-۰۹-۱۱
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, گواهینامه موتور, کارت دانشجویی, کارت شناسایی, سایر مدارک ،
محمدعلی مختاری با کد ملی 0440842549 شماره شناسنامه فرزند حسن در تاریخ 28/07/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
تعدادی بیمه خودرو

tehran171زهرا شهسواری-502۱۳۹۹-۰۹-۱۱
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
امیرحسین دست پیمان با کد ملی 0019638639 شماره شناسنامه فرزند محمدرسول در تاریخ 29/08/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

tehran171زهرا شهسواری-502۱۳۹۹-۰۹-۱۱
متن آگهی شهر ثبت کننده تاریخ ثبت