نمایش 1 - 13 از 13

 تاریخ ثبت تعداد درخواست موجودی توضیحات از شماره تا شماره تعداد تاریخ تخصیص وضعیت سفارش
1400-09-282000زاهدان36920136940020029/09/1400تخصیص و ارسال شد
1401-12-20300100001در دست بررسی
1400-05-172000001در دست بررسی
1401-06-06۷۰۰0001در دست بررسی
1400-06-08۲۰۰0001در دست بررسی
1399-10-142000001در دست بررسی
1401-06-07۷۰۰0001در دست بررسی
1400-12-16۲۰۰۱۵001در دست بررسی
1400-03-18۲۰۰0001در دست بررسی
1400-07-10مسعود عرب درتاریخ 1400/02/18،12/07/1400تخصیص و ارسال شد
1401-01-20من کارت نظامی و کارت ملی خود را گم کردم.در بازار سال ۱۳۹۲در دست بررسی
1400-07-12مسعود عرب درتاریخ 1400/02/18،18/07/1400تخصیص و ارسال شد
1400-06-29در دست بررسی
 تاریخ ثبت تعداد درخواست موجودی توضیحات از شماره تا شماره تعداد تاریخ تخصیص وضعیت سفارش