نمایش 1 - 294 از 294

متن آگهینمایندهشهرزمان ثبت
کارت ملی هوشمند ،
سحر موسوی اهوازی با کد ملی 1817248766 شماره شناسنامه 259 فرزند سیدکاظم در تاریخ 15/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
زینب سوزنگری-1503abadan1401/12/28 12:03:23
شناسنامه ،
مرتضی حاجیان با کد ملی 1818488795 شماره شناسنامه 1818488795 فرزند فرامرز در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
زینب سوزنگری-1503abadan1401/12/28 09:48:01
کارت ملی, کارت عابر بانک, کارت دانشجویی ،
سجاد عظیمی با کد ملی 0521018900 فرزند علی اکبر در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه مبارک آبادی-300arak1401/12/28 12:11:39
کارت ملی ،
محمد مهدی زاده با کد ملی 5449842112 شماره شناسنامه 5 فرزند غلامرضا در تاریخ 17/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه مبارک آبادی-300arak1401/12/28 09:43:31
برگ سبز خودرو ،
رضا غنیمی با کد ملی 0600124916 شماره شناسنامه 12026 فرزند فتحعلی خودرو مینی بوس رنگ آبی_کرم_روغنی مدل 1351 شماره پلاک 55 ع 133 ایران 17 شماره شاسی012605 شماره موتور003794به نام احد نجفی در تاریخ 01/05/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اراک - 303 نمایندگیarak11401/12/28 10:47:31
سند کمپانی, برگ سبز خودرو ،
علیرضا اسدی با کد ملی 0532435461 شماره شناسنامه 204 فرزند همایون خودرو پژو پارس رنگ خاکستری متالیک مدل 1390 شماره پلاک 12ق572ایران47 شماره شاسیNAAN01CA8BK103995 شماره موتور12490108734به نام علیرضا اسدی در تاریخ 12/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اراک - 303 نمایندگیarak11401/12/28 08:51:13
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه ،
امیر دولت خواه با کد ملی 0520940210 شماره شناسنامه 0520940210 فرزند اصغر در تاریخ 21/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فهیمه بحرینی-800bandarabas1401/12/28 12:02:55
کارت خودرو ،
مینا منصوری نصر آباد با کد ملی 4450024036 فرزند غلامرضا خودرو 206 رنگ سفید روغنی مدل 95 شماره پلاک 49ص 968 ایران 84 شماره شاسیNAAP03EE3GJ840095 شماره موتور165A0076850به نام مینا منصوری نصر آباد در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فهیمه بحرینی-800bandarabas1401/12/28 11:59:34
گواهينامه‌ پايه‌ یک ،
محمدحسین صنعتی با کد ملی 3110196697 شماره شناسنامه 19825 فرزند رضا در تاریخ 01/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فهیمه بحرینی-800bandarabas1401/12/28 11:43:45
کارت ملی هوشمند ،
شیما دهقانی فورخورجی با کد ملی 3381155474 فرزند مصطفی در تاریخ 17/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فهیمه بحرینی-800bandarabas1401/12/28 11:41:41
کارت ملی هوشمند ،
خدیجه کریمی با کد ملی 3479273335 شماره شناسنامه 402 فرزند تیمور در تاریخ 15/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فهیمه بحرینی-800bandarabas1401/12/28 11:39:42
کارت ملی هوشمند ،
سامره ره پیش با کد ملی 3380206784 شماره شناسنامه 3380206784 فرزند غلامرضا در تاریخ 06/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فهیمه بحرینی-800bandarabas1401/12/28 10:30:05
کارت ملی هوشمند ،
شهلا حسین زاده با کد ملی 1360882405 فرزند مقصود در تاریخ 01/06/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فهیمه بحرینی-800bandarabas1401/12/28 10:27:37
گواهینامه پایه سه ،
ملکه دهقانی عصمت آباد با کد ملی 4469673651 فرزند عبدالله در تاریخ 22/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فهیمه بحرینی-800bandarabas1401/12/28 09:32:45
کارت ملی هوشمند, گواهينامه‌ پايه‌ یک, کارت شناسایی ،
معصومه تقی زاده فرزند محمد در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فهیمه بحرینی-800bandarabas1401/12/28 09:28:30
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو ،
نوح چراغ چشم با کد ملی 3392353280 شماره شناسنامه 3 فرزند یوسف در تاریخ 18/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فهیمه بحرینی-800bandarabas1401/12/28 09:26:35
کارت ملی هوشمند ،
حسین کاکه سوری با کد ملی 2920266871 فرزند ابوبکر در تاریخ 10/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سارا فقه حسینی-703bookan1401/12/28 11:45:20
سند کمپانی ،
صلاح الدین محمدی با کد ملی 2928976401 شماره شناسنامه 645 فرزند کریم خودرو MVMX33 رنگ سفید_روغنی مدل 1393 شماره پلاک 27ایران522ن62 شماره شاسیNATGBAXK9E1032024 شماره موتورMVM484FAFE031951به نام صلاح الدین محمدی در تاریخ 01/07/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.سندفروش ماشین
سارا فقه حسینی-703bookan1401/12/28 10:21:59
کارت ملی هوشمند ،
ابوبکر اسفندیاری با کد ملی 6399811619 شماره شناسنامه 869 فرزند عزیز در تاریخ 23/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سارا فقه حسینی-703bookan1401/12/28 10:01:38
کارت ملی هوشمند ،
ناصر رش با کد ملی 6390019157 فرزند احمد در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سارا فقه حسینی-703bookan1401/12/28 09:59:41
کارت ملی هوشمند ،
حسام فتاحی با کد ملی 2929800194 فرزند محمد در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سارا فقه حسینی-703bookan1401/12/28 09:56:36
کارت ملی هوشمند ،
زینب کریمی با کد ملی 6559964175 شماره شناسنامه 86 فرزند محمدعلی در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 13:48:04
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو ،
مهدی بیگی شولی با کد ملی 2298621950 شماره شناسنامه 65 فرزند غلامعلی در تاریخ 19/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 13:20:20
کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
عباس حسن پور با کد ملی 2283175641 شماره شناسنامه 2283175641 فرزند خداد خودرو سواری تیبا رنگ سفیدروغنی مدل 1397 شماره پلاک 63ایران449ه74 شماره شاسیNAS821100J1145664 شماره موتورM158556127به نام عباس حسنپور در تاریخ 30/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 13:18:05
کارت ملی هوشمند ،
مریم امدادی با کد ملی 2283175641 شماره شناسنامه 2283175641 فرزند اصغر در تاریخ 20/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 13:17:19
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
عبدالمطلب ایزدی با کد ملی 5489346442 شماره شناسنامه 4629 فرزند محمدهاشم خودرو سواری رنگ سفید متالیک مدل 1387 شماره پلاک 93ایران586ق14 شماره شاسیS141228764311 شماره موتور2386514به نام عبدالمطلب ایزدی در تاریخ 30/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 13:16:40
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت خودرو ،
سیاوش جمشیدی با کد ملی 2283565030 شماره شناسنامه 380 فرزند علی رضا خودرو سواری پراید رنگ سفیدروغنی مدل 1393 شماره پلاک 63ایران663ق13 شماره شاسیNAS431100F5778172 شماره موتور5096602به نام علی رضا جمشیدی در تاریخ 01/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 13:11:41
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت بیمه خودرو ،
محمدعلی شریف جعفری با کد ملی 2295593451 شماره شناسنامه 3784 فرزند سعید خودرو سواری پژو رنگ آلبالویی مدل 1378 شماره پلاک 93ایران824ن15 شماره شاسی شماره موتور22527800797به نام عزیزشریف جعفری در تاریخ 01/04/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 13:01:09
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت شناسایی, کارت پایان خدمت, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
اشکان شریف زاده با کد ملی 3591591416 شماره شناسنامه 7945 فرزند حسن خودرو سواری رنگ سفیدروغنی مدل 1400 شماره پلاک 93ایران566م34 شماره شاسیNAAN11FE8MK132258 شماره موتور139B0231384به نام مرضیه شریف زاده در تاریخ 15/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 12:54:44
کارت ملی هوشمند ،
دنیا بها صادقی نقدعلی علیا با کد ملی 2570934259 شماره شناسنامه 244 فرزند خلیل در تاریخ 23/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 12:53:57
کارت ملی هوشمند, گواهینامه موتور ،
فاطمه حسین پور با کد ملی 2360288938 شماره شناسنامه 2360288938 فرزند ولی الله در تاریخ 26/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 12:53:43
گواهینامه پایه سه ،
فاطمه جوچینی با کد ملی 2283872138 شماره شناسنامه 220 فرزند محمد در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 12:08:37
کارت ملی هوشمند ،
جعفر شهریاری ابنوی با کد ملی 2300985632 شماره شناسنامه 3093 فرزند عبدالحسین در تاریخ 01/06/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 12:08:34
گواهينامه‌ پايه‌ یک ،
جلیل شریف پور با کد ملی 2491081350 شماره شناسنامه 296 فرزند داود در تاریخ 01/08/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 12:02:13
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو ،
رزاق محسنی با کد ملی 2297630727 شماره شناسنامه 1703 فرزند کریم در تاریخ 28/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 11:52:08
گواهینامه پایه سه ،
محمد نوروزی با کد ملی 2281906000 فرزند رضا در تاریخ 20/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 11:44:31
گواهینامه پایه سه, کارت پایان خدمت ،
جهان پاکبان با کد ملی 2510953648 شماره شناسنامه 138 فرزند رضاعلی در تاریخ 15/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 11:42:04
کارت ملی هوشمند, کارت معافیت سربازی ،
امید مسعودی با کد ملی 0410590231 فرزند عبدالرضا در تاریخ 01/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 11:40:05
کارت ملی هوشمند ،
سارا کشاورز چهاربرجی با کد ملی 2540000568 فرزند محمدعلی در تاریخ 08/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 11:38:42
کارت ملی هوشمند ،
مجتبی وفایی با کد ملی 2291731221 فرزند اصغر در تاریخ 01/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 11:37:18
شناسنامه ،
مسلم کارگر با کد ملی 2431942007 شماره شناسنامه 418 فرزند خدارضا در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 11:31:48
گواهینامه پایه دو ،
کاظم مظفری کوزرگی با کد ملی 2301339173 شماره شناسنامه 7 فرزند غلامحسین در تاریخ 01/08/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 09:49:28
شناسنامه ،
مهدی خوبیاری با کد ملی 4260394800 شماره شناسنامه 4260394800 فرزند علی اکبر در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 09:29:06
گواهینامه پایه دو ،
فروزان هنری فرد با کد ملی 2298267065 شماره شناسنامه 1460 فرزند اله کرم در تاریخ 01/07/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 09:27:36
گواهینامه پایه سه ،
محمد لطفی با کد ملی 2440503436 شماره شناسنامه 0 فرزند نعمت اله در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 09:24:53
کارت ملی هوشمند ،
شهره عمرانی با کد ملی 2490077661 شماره شناسنامه 7768 فرزند صادق در تاریخ 15/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 09:19:51
کارت ملی هوشمند ،
سمیرا کاوسی با کد ملی 2297734492 شماره شناسنامه 619 فرزند جعفر در تاریخ 23/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 09:15:15
کارت ملی هوشمند ،
سید امنه قاسم زاده با کد ملی 2440247367 فرزند ذبیح اله در تاریخ 23/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 09:06:24
شناسنامه ،
علی مرادی با کد ملی 2380487261 فرزند **** در تاریخ 16/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 09:05:14
گواهینامه پایه دو ،
داریوش فانی با کد ملی 2491358093 شماره شناسنامه 2 فرزند مراد در تاریخ 01/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 09:02:57
کارت ملی هوشمند ،
عبدالمطلب جوکار با کد ملی 2293241947 شماره شناسنامه 1696 فرزند عبدالخالق در تاریخ 01/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 09:01:41
کارت ملی هوشمند ،
محمدحسین تقوی با کد ملی 2549400331 فرزند شاه حسین در تاریخ 01/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 09:00:19
کارت ملی هوشمند ،
نرجس ثابت با کد ملی 2298120080 شماره شناسنامه 1623 فرزند محمدجعفر در تاریخ 12/06/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 08:59:11
کارت ملی هوشمند, كارت‌ هوشمند‌ راننده, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت شناسایی, کارت معافیت سربازی ،
رضا اسدی با کد ملی 2297566956 شماره شناسنامه 1084 فرزند غلامعباس در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 08:56:41
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
خاور کشاورز فرزند شعبان در تاریخ 01/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/28 00:01:58
گواهينامه‌ پايه‌ یک ،
حسین علی اسماعیل فرید با کد ملی 2560169363 شماره شناسنامه 2560169363 فرزند وحیدرضا در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 23:57:40
کارت ملی هوشمند ،
گلدسته فدائی شولی با کد ملی 2549612760 شماره شناسنامه 1198 فرزند حسن علی در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 23:38:18
کارت ملی هوشمند ،
مریم محمدی فر با کد ملی 2300770652 شماره شناسنامه 7907 فرزند حبیب اله در تاریخ 04/03/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 23:36:02
کارت ملی هوشمند ،
کیامرث پرویزی با کد ملی 2292554607 شماره شناسنامه 62 فرزند فرامرز در تاریخ 01/01/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 23:30:05
کارت ملی هوشمند ،
کاظم حسن نژاد با کد ملی 2301297233 شماره شناسنامه 94 فرزند بیژن در تاریخ 01/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 23:27:14
کارت ملی هوشمند ،
کاظم حسن نژاد با کد ملی 2301297233 شماره شناسنامه 94 فرزند بیژن در تاریخ 01/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 23:26:32
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه ،
سلطنت رحیمی پور با کد ملی 2450240268 شماره شناسنامه 233 فرزند محمد در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 23:24:16
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو, گواهینامه پایه سه, گواهینامه موتور ،
سروش پاسدارنیا با کد ملی 2530273448 فرزند رضا در تاریخ 26/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 23:19:50
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو ،
حمیدرضا خضرائی با کد ملی 2295468523 شماره شناسنامه 211 فرزند محمدعلی در تاریخ 18/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 23:16:39
کارت ملی هوشمند ،
عبدالرسول منجمی جهرمی با کد ملی 2470596432 شماره شناسنامه 254 فرزند محمدرضا در تاریخ 10/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 23:13:21
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت شناسایی ،
علیرضا مهدیان با کد ملی 5149686107 شماره شناسنامه 1361 فرزند صفر در تاریخ 10/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 23:11:13
گواهینامه پایه سه ،
علی شیبانی با کد ملی 2282973178 شماره شناسنامه 2282973178 فرزند محمدرضا در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 23:07:41
کارت ملی هوشمند ،
امین حسینی پور با کد ملی 2297568460 شماره شناسنامه 1225 فرزند اسداله در تاریخ 10/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 23:03:46
کارت ملی هوشمند ،
میثم فتحی با کد ملی 2530081808 شماره شناسنامه 2530081808 فرزند تقی در تاریخ 01/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 23:01:29
شناسنامه ،
نازنین هوشیاری با کد ملی 4260324403 شماره شناسنامه 4260324403 فرزند حبیب اله در تاریخ 08/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 22:59:00
کارت ملی هوشمند ،
محمود فروغان گرانسایه با کد ملی 2296734642 شماره شناسنامه 1597 فرزند محمد در تاریخ 01/05/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 22:57:22
کارت ملی هوشمند ،
حسنعلی بذرافکن با کد ملی 2293332705 شماره شناسنامه 2668 فرزند قدم در تاریخ 01/01/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 22:55:49
کارت ملی هوشمند ،
محمد هاشمی با کد ملی 2298617759 شماره شناسنامه 2659 فرزند مجتبی در تاریخ 10/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 22:53:55
کارت ملی هوشمند ،
حسین جعفری علی آبادی با کد ملی 2433080134 شماره شناسنامه 65 فرزند غلام در تاریخ 01/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 22:51:11
رسید کارت ملی, شناسنامه ،
فاطمه جنگجو شولی با کد ملی 2281186326 شماره شناسنامه 2281186326 فرزند محمدحسن در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 22:47:39
کارت ملی هوشمند ،
غلامرضا پورتقی با کد ملی 2529669341 شماره شناسنامه 81 فرزند اصغر در تاریخ 25/03/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 22:45:15
گواهینامه پایه سه ،
میلاد آقایی با کد ملی 2282881214 شماره شناسنامه 2282881214 فرزند خدابخش در تاریخ 10/01/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 22:42:56
کارت ملی هوشمند, کارت دانشجویی ،
سارا شجاعت با کد ملی 6830050537 فرزند محمد در تاریخ 17/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 22:38:21
کارت ملی هوشمند ،
اسماعیل افشار با کد ملی 2280394766 شماره شناسنامه 2280394766 فرزند الیاس در تاریخ 01/08/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 22:33:39
شناسنامه ،
علی ویس پناهی با کد ملی 2539450581 فرزند اله یار در تاریخ 22/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 22:27:44
کارت ملی هوشمند ،
دریا مفرحی با کد ملی 2282476451 شماره شناسنامه 2282476451 فرزند غلامرضا در تاریخ 26/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 22:25:47
گواهینامه پایه سه, کارت شناسایی ،
امیدرضا اسدپور با کد ملی 2572618605 شماره شناسنامه 7693 فرزند علی در تاریخ 17/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت شناسایی نظامی
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 21:34:46
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
سمیرا کاری با کد ملی 2560208660 شماره شناسنامه 2560208660 فرزند غلام عباس خودرو سواری کوئیک رنگ سفید مدل 1401 شماره پلاک 93ایران473م48 شماره شاسیNAS841100N1128867 شماره موتورM15/9640879به نام سمیرا کاری در تاریخ 17/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 21:34:34
کارت خودرو ،
حبیب مرجانه با کد ملی 5159697268 شماره شناسنامه 7 فرزند عباس خودرو سواری دنا رنگ مشکی متالیک مدل 1399 شماره پلاک 63ایران169ن28 شماره شاسیNAAW2111U2LF270219 شماره موتور147H0523568به نام حبیب مرجانه در تاریخ 01/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 21:23:49
برگ سبز خودرو ،
امین سرخ دشتکی با کد ملی 2300152185 شماره شناسنامه 10029 فرزند علی یار خودرو سواری پیکان رنگ سفید_روغنی مدل 1382 شماره پلاک 93ایران842س35 شماره شاسی0082433482 شماره موتور11158244825به نام امین سرخ دشتکی در تاریخ 24/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 21:11:16
کارت خودرو ،
معصومه الماسی با کد ملی 5939152694 شماره شناسنامه 794 فرزند قاسمعلی خودرو سواری رنگ نوک مدادی_متالیک مدل 1390 شماره پلاک 93ایران467ی93 شماره شاسیS5810089004249 شماره موتور8004742به نام معصومه الماسی در تاریخ 01/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 21:03:40
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت شناسایی, کارت خودرو ،
مصطفی مرادی با کد ملی 2460151276 شماره شناسنامه 2460151276 فرزند محمود خودرو سواری ام وی ام رنگ سفید _روغنی مدل 1397 شماره پلاک 93ایران83 شماره شاسیNATGBAYL3J1021117 شماره موتورMVM484FB DJ020798به نام مصطفی مرادی در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 21:00:27
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت خودرو ،
وحیدرضا رازقی با کد ملی 2291479350 فرزند الله مراد خودرو سواری پراید رنگ نقره ای مدل 1387 شماره پلاک 93ایران932ه12 شماره شاسیS1412287844225 شماره موتور260835به نام وحید رضارازقی در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 20:55:27
كارت هوشمند سوخت, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
مرتضی همایون با کد ملی 2420489535 شماره شناسنامه 2420489535 فرزند شهریار خودرو سواری پژو رنگ مشکی مدل 1392 شماره پلاک 83ایران887و42 شماره شاسیNAAN01CA5DK822835 شماره موتور124K0150325به نام مرتضی همایون در تاریخ 10/08/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 20:50:55
کارت خودرو ،
مهسا احمدی زاده با کد ملی 2281972089 فرزند منصور خودرو سواری پژو رنگ سفید روغنی مدل 1396 شماره پلاک 93ایران559ق22 شماره شاسیNAAR03FE1HJ157370 شماره موتور179B0006246به نام مهسا احمدی زاده در تاریخ 04/04/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 20:44:56
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو, کارت خودرو ،
الناز یارمحمودی با کد ملی 2300435871 شماره شناسنامه 5060 فرزند عزیز خودرو سواری رنگ سفید مدل 2012 شماره پلاک 63ایران277و28 شماره شاسیKMHDC51EBCU360718 شماره موتورG4GCBW037100به نام الناز یارمحمودی در تاریخ 25/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت بنیادشهید
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 20:41:09
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, کارت پایان خدمت, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
شهرام روستا با کد ملی 2298715807 شماره شناسنامه 264 فرزند محسن خودرو سواری پژو رنگ سفید_روغنی مدل 1397 شماره پلاک 63ایران322د75 شماره شاسیNAAM31FE0JK724531 شماره موتور181B0097392به نام شهرام روستا در تاریخ 10/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 20:36:47
کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
عین اله جعفرنیا با کد ملی 2549750942 شماره شناسنامه 19 فرزند صدراله خودرو سواری پراید رنگ سفید مدل 1388 شماره پلاک 93ایران824ط14 شماره شاسیS1412288266763 شماره موتورM1312940272به نام عین اله جعفرنیا در تاریخ 16/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 20:29:10
سند کمپانی ،
مهدی دهقان با کد ملی 2300767066 شماره شناسنامه 7248 فرزند عیسی خودرو سواری رانا رنگ سفید_روغنی مدل 1392 شماره پلاک 93ایران495ج44 شماره شاسیNAAU01FEXDT025656 شماره موتور160B0043977به نام مهدی دهقان در تاریخ 01/08/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.نام مالک اولیه که درسند کمپانی ثبت گردیده است آقای پرویز دهقان وپلاک اولیه که در سند کمپانی ثبت گردیده 77ایران439ب 16است
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 20:26:06
شناسنامه, سند کمپانی, پلاک خودرو ،
هاشم حسینی با کد ملی 2430734362 شماره شناسنامه 117 فرزند مرتضی خودرو سواری رنگ نقره ای مدل 1387 شماره پلاک 93ایران841و52 شماره شاسیS1412287840823 شماره موتور2601731به نام هاشم حسینی در تاریخ 01/02/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 20:20:00
برگ سبز خودرو ،
هاشم حسینی با کد ملی 2430734362 شماره شناسنامه 117 فرزند مرتضی خودرو سواری رنگ نقره ای مدل 1387 شماره پلاک 93ایران841و52 شماره شاسیS1412287840823 شماره موتور2601731به نام هاشم حسینی در تاریخ 01/02/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مریم بالایی-2000fars1401/12/27 20:19:46
کارت ملی هوشمند ،
معصومه یوسفی با کد ملی 0380955407 فرزند طاهر در تاریخ 15/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فائزه یارجانلو-1000ghom1401/12/28 11:47:31
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت پایان خدمت ،
حیدر برهانی با کد ملی 0493552006 فرزند هاشم در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فائزه یارجانلو-1000ghom1401/12/28 11:31:36
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت شناسایی, کارت پایان خدمت, کارت خودرو ،
مرتضی خراسانی با کد ملی 0370510798 فرزند حسنعلی خودرو پراید رنگ بژ مدل 88 شماره پلاک 49م371ایران16 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 26/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فائزه یارجانلو-1000ghom1401/12/28 11:30:35
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
منصور گائینی با کد ملی 0382443268 فرزند محمدحسین خودرو تیبا رنگ سفید مدل 94 شماره پلاک 36و116ایران16 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فائزه یارجانلو-1000ghom1401/12/28 11:29:10
کارت ملی هوشمند, کارت دانشجویی, کارت شناسایی ،
مریم صالحی با کد ملی 4360009712 فرزند جانعلی در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فائزه یارجانلو-1000ghom1401/12/28 11:28:04
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه ،
حمیدرضا حسن پور با کد ملی 0372070361 فرزند حسین در تاریخ 26/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فائزه یارجانلو-1000ghom1401/12/28 11:26:52
کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
محمدرضا کوهستانی با کد ملی 0384926576 فرزند حسینعلی خودرو ال 90 رنگ سفید مدل 94 شماره پلاک 65ق233ایران16 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فائزه یارجانلو-1000ghom1401/12/28 11:25:05
گذرنامه ،
کبری رستمی با کد ملی 4020395268 فرزند عباس در تاریخ 24/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فائزه یارجانلو-1000ghom1401/12/28 07:57:12
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت شناسایی, کارت پایان خدمت ،
حسن میوه چی با کد ملی 0382037464 فرزند حسین در تاریخ 23/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فائزه یارجانلو-1000ghom1401/12/28 07:54:18
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت شناسایی, کارت خودرو ،
مرتضی صادقی با کد ملی 0386082383 فرزند ابراهیم خودرو تیبا رنگ سفید مدل 96 شماره پلاک 53ل851ایران16 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 24/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فائزه یارجانلو-1000ghom1401/12/28 07:53:22
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, مدارك بانكی, کارت شناسایی, کارت پایان خدمت ،
محمدحسن زمانی موسوی با کد ملی 0371616468 فرزند محمدجواد در تاریخ 22/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت موتور و کارت فنی و حرفه ای و کارت بهداشت
فائزه یارجانلو-1000ghom1401/12/28 07:51:39
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت خودرو ،
احسان رنجبر با کد ملی 0371965055 فرزند علی اصغر خودرو پرایدوانت رنگ سفید مدل 1401 شماره پلاک 85ه229ایران16 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 08/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فائزه یارجانلو-1000ghom1401/12/28 07:49:40
کارت ملی هوشمند ،
جابر نجفی با کد ملی 0068231687 فرزند عبدالله در تاریخ 12/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فائزه یارجانلو-1000ghom1401/12/28 07:48:12
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
جلال زندیه با کد ملی 0386410925 فرزند افراسیاب در تاریخ 26/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فائزه یارجانلو-1000ghom1401/12/28 07:47:16
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, کارت پایان خدمت, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
علی اقائی با کد ملی 0371862396 فرزند سلیمان خودرو پیکان وانت رنگ سفید مدل 91 شماره پلاک 15س643ایران16 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 26/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فائزه یارجانلو-1000ghom1401/12/28 07:46:18
کارت ملی هوشمند, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
مرتضی دستیار با کد ملی 0490549136 فرزند سیدحسین خودرو پراید رنگ سفید مدل 94 شماره پلاک 13ط837ایران 16 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 18/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فائزه یارجانلو-1000ghom1401/12/28 07:42:56
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, گواهینامه پایه سه ،
محسن مرادی با کد ملی 0057888671 شماره شناسنامه 27360 فرزند احسان اله در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1401/12/28 11:49:42
كارت هوشمند سوخت, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
علی اظهری با کد ملی 0321522346 شماره شناسنامه 689 فرزند محمد خودرو پراید رنگ نقره ای مدل 92 شماره پلاک 12 س 112 ایران 68 شماره شاسی1310213 شماره موتور4975528به نام سهیلا لطفی در تاریخ 26/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.مشخصات شخصی چاپ نگردد
معصومه اسدی-1200karaj1401/12/28 11:47:24
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو, دفترچه بیمه, کارت پایان خدمت ،
علی اظهری با کد ملی 0321522346 شماره شناسنامه 689 فرزند محمد در تاریخ 26/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1401/12/28 11:24:09
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت پایان خدمت ،
عابد پیرانی شال با کد ملی 1630020389 شماره شناسنامه اختصاصی فرزند نازعلی در تاریخ 26/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1401/12/28 11:21:47
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت معافیت سربازی ،
بهمن فرمانی خندان با کد ملی 4040215850 شماره شناسنامه اختصاصی فرزند اسماعیل در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت دیابت
معصومه اسدی-1200karaj1401/12/28 11:19:13
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت معافیت سربازی, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
حسین رضائی زنگیر با کد ملی 1610067134 شماره شناسنامه اختصاصی فرزند ساعدپاشا خودرو پژو206 رنگ خاکستری مدل 1393 شماره پلاک 74 ه 631 ایران 78 شماره شاسی- شماره موتور-به نام معصومه دیبا در تاریخ 26/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1401/12/28 10:50:38
کارت ملی هوشمند ،
الهه نعمتی با کد ملی 0310661439 شماره شناسنامه اختصاصی فرزند سعید در تاریخ 21/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1401/12/28 10:47:46
كارت هوشمند سوخت, کارت خودرو ،
پروانه پاهنگه با کد ملی 3250776947 شماره شناسنامه 35137 فرزند علی خودرو پراید رنگ نقره ای مدل 89 شماره پلاک 39 و 384 ایران 82 شماره شاسی- شماره موتور-به نام پروانه پاهنگه در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1401/12/28 10:43:09
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه ،
فائزه سعادت با کد ملی 0323726003 شماره شناسنامه اختصاصی فرزند حسین در تاریخ 22/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1401/12/28 10:07:26
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت دانشجویی ،
مهسا معدن نژاد با کد ملی 4890332642 شماره شناسنامه اختصاصی فرزند علی در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1401/12/28 09:54:28
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو ،
فریده صدیق دولت ابادی با کد ملی 0323694209 شماره شناسنامه 13048 فرزند محمد در تاریخ 10/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1401/12/28 09:51:50
كارت هوشمند سوخت, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
بهزاد فاتح دولت اباد با کد ملی 0322584361 شماره شناسنامه 1078 فرزند ابراهیم خودرو 207 رنگ سفید مدل 1401 شماره پلاک 24 ن 843 ایران 38 شماره شاسی925458 شماره موتور0068229به نام بهزادفاتح دولت اباد در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.مشخصات شخصی چاپ نگردد
معصومه اسدی-1200karaj1401/12/28 09:43:23
کارت ملی, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت خودرو ،
کریم پلنگ خو با کد ملی 4898217079 شماره شناسنامه 285 فرزند علی خودرو پراید رنگ نوک مدادی مدل 84 شماره پلاک 28 م 571 ایران 30 شماره شاسی- شماره موتور-به نام کریم پلنگ خو در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه اسدی-1200karaj1401/12/28 09:29:58
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو ،
حسین محمدیان با کد ملی 0071909729 شماره شناسنامه 9655 فرزند فیض اله در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت شناسایی آدورا طب
معصومه اسدی-1200karaj1401/12/28 09:15:15
برگ سبز خودرو, کارت خودرو ،
فاطمه دفاعی با کد ملی 1815583568 شماره شناسنامه 14208 فرزند محمد خودرو 206 رنگ نقره ای مدل 94 شماره پلاک 98 ل 884 ایران 30 شماره شاسی- شماره موتور-به نام فاطمه دفاعی در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.وکالت نامه محضری بنام مونا حسن نژاد به خانم فاطمه دفاعی
معصومه اسدی-1200karaj1401/12/28 07:59:08
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, گواهینامه پایه سه, سایر مدارک ،
حسین امینی زاده بزنجانی با کد ملی 2980986909 فرزند حسن در تاریخ 04/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت تاکسیرانی حسین امینی زاده بزنجانی و
کارت ملی هوشمند :حسن امینی زاده بزنجانی،فرزند محمدبه شماره ملی 3131052791 در مورخ 28/12/1399 مفقود گردیده
مهدیه خدادادی-200kerman1401/12/28 12:40:34
کارت ملی هوشمند ،
جابر شمس الدینی لری با کد ملی 5839930520 شماره شناسنامه 310 فرزند محمد در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مهدیه خدادادی-200kerman1401/12/28 12:33:59
کارت ملی هوشمند, کارت خودرو ،
علی نخعی سرموری با کد ملی 3091320189 شماره شناسنامه 4 فرزند اکبر خودرو پژو رنگ نقره ای مدل 87 شماره پلاک 36س269-45 شماره شاسی شماره موتوربه نام محمدعلی نخعی سرموری در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مهدیه خدادادی-200kerman1401/12/28 12:32:00
شناسنامه ،
عرفان مولائی طاهرآبادی با کد ملی 2981732064 فرزند محمد در تاریخ 21/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مهدیه خدادادی-200kerman1401/12/28 12:29:22
کارت ملی هوشمند ،
کبری سیستانی مقدم با کد ملی 2993822837 فرزند محمد در تاریخ 28/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مهدیه خدادادی-200kerman1401/12/28 10:23:14
کارت ملی هوشمند ،
بتول نخعی نژاد راوری با کد ملی 3219789145 شماره شناسنامه 271 فرزند سیدمحمد در تاریخ 01/06/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مهدیه خدادادی-200kerman1401/12/28 09:57:01
کارت ملی هوشمند ،
مسلم پاکرو مقدم با کد ملی 2980760870 فرزند عباس در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه خدادادی- 201kerman11401/12/28 09:28:42
کارت ملی هوشمند ،
صفدر محمدی بوژانی با کد ملی 3240436795 فرزند زرعلی در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 12:38:30
مجوز سلاح, سایر مدارک ،
تورج عزیزی جم با کد ملی 3256504027 شماره شناسنامه 570 فرزند کریم در تاریخ 21/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت یکسان سازی به نام آقای کریم عزیزی جم و مجوز حمل سلاح اسلحه گلوله زنی مدل گلنگدنی کالیبر7/92 شماره بدنه24g156 ساخت آلمان شناسه گلوله زنی2854604 مجوز اسلحه ساچمه زنی تک لول مدل چخماقی کالیبر12 شماره بدنه91450697 ساخت ترکیه شناسه ساچمه زنی 2812876
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 12:35:21
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت معافیت سربازی, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
تورج عزیزی جم با کد ملی 3256504027 شماره شناسنامه 570 فرزند کریم خودرو پراید رنگ سفید روغنی مدل 89 شماره پلاک 48س498 ایران19 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 21/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت ملی به نام خانم سعیده کرمعلی به کد ملی 3240278952
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 12:22:33
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت خودرو ،
پروانه آقایی با کد ملی 3254938631 شماره شناسنامه 1149 فرزند کیخسرو خودرو پژوپارس رنگ سفید مدل 1395 شماره پلاک 22ل248 ایران19 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 07/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 11:57:05
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
یحیی خیردار با کد ملی 3253898563 شماره شناسنامه 485 فرزند موسی در تاریخ 12/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.دسته چک بانکهای تجارت.سینا و صادرات شناسنامه و کارت ملی آقای علی اصغر فرزند یحیی
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 11:53:18
کارت ملی, شناسنامه, کارت عابر بانک, سایر مدارک ،
عبدالمحمد نجفی با کد ملی 3369786788 شماره شناسنامه 133 فرزند شکر در تاریخ 10/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت بسیج و مهر شناسایی کارت ملی و شناسنامه به نام خانم خلاصه نجفی به کد ملی 3369787024
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 10:24:35
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
محمد کرمی با کد ملی 3254524969 فرزند شیرمحمد در تاریخ 10/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 09:46:17
کارت ملی هوشمند ،
مهدی نظری دره با کد ملی 4200524252 فرزند عزیزمراد در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 09:39:10
کارت ملی هوشمند ،
معصومه محمدی با کد ملی 3251439170 شماره شناسنامه 2992 فرزند خانه بگ در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 09:26:31
کارت ملی هوشمند ،
افشین سلامتی با کد ملی 3350140661 فرزند فرامرز در تاریخ 22/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 09:05:53
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
برزو مرادیان با کد ملی 4949894781 شماره شناسنامه 1 فرزند سلیمان در تاریخ 26/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت بهداشت و کارت اتحادیه پیرایشگران
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 09:03:32
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
علی منصوری نژاد شهری با کد ملی 0081937091 شماره شناسنامه 4257 فرزند محمود خودرو پراید رنگ سفید مدل 1390 شماره پلاک 89و213 ایران19 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 09:00:10
کارت ملی هوشمند ،
وهاب طاهری باوندپور با کد ملی 3320092863 فرزند سعداله در تاریخ 18/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 08:55:49
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت خودرو ،
شادمهر جعفرنیا با کد ملی 3242497181 فرزند مصطفی خودرو پراید رنگ نقراه ای مدل 84 شماره پلاک 48ن486 ایران19 شماره شاسی شماره موتوربه نام سودابه بنی اردلان در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 08:50:48
شناسنامه ،
حدیث ارغوان با کد ملی 3242342127 فرزند جلال در تاریخ 22/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 08:45:25
کارت ملی هوشمند ،
نوالله میرزایی با کد ملی 4969523738 شماره شناسنامه 447 فرزند علیرضا در تاریخ 10/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 08:40:55
كارت هوشمند سوخت, گواهينامه‌ پايه‌ یک, کارت شناسایی, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
ارسلان لرستانی با کد ملی 3256515169 شماره شناسنامه 1684 فرزند علی خودرو ساندرو رنگ سفید مدل 97 شماره پلاک 71ج785 ایران19 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 08:37:36
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو, کارت عابر بانک, دفترچه بیمه, سایر مدارک ،
محمد قادری با کد ملی 3252984997 فرزند کرم در تاریخ 24/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت بهزیستی
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 08:33:55
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
علی کریمی با کد ملی 3360396499 فرزند شهسوار در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 08:31:05
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, گواهینامه پایه سه, کارت خودرو ،
حامد حیدری خلیل الهی با کد ملی 3242047060 فرزند محمد خودرو دنا رنگ سفید مدل 1401 شماره پلاک 69ه278 ایران19 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 10/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 08:26:43
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت عابر بانک, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
اکبر حسنی با کد ملی 3253640493 شماره شناسنامه 335 فرزند محمد خودرو پژوپارس رنگ سفید مدل 96 شماره پلاک 38ص389 ایران19 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 24/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 08:22:24
کارت ملی هوشمند, سایر مدارک ،
دلاور بزگداریان با کد ملی 3257795297 فرزند یدالله در تاریخ 01/07/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت ملی خانم هایده بزگداریان با کد ملی 3257785021
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 08:18:43
شناسنامه ،
مسلم حقی با کد ملی 3256913016 شماره شناسنامه 301 فرزند صید علی در تاریخ 15/04/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 08:15:19
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
محمد کماسی با کد ملی 3241683850 فرزند علیرضا در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیکتا بیگ نژاد-1600kermanshah11401/12/28 08:12:50
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک, کارت پایان خدمت ،
مهدی ملایی با کد ملی 0312265697 فرزند امیر در تاریخ 24/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پروین قربانی-702khoy1401/12/28 13:27:14
کارت ملی هوشمند, کارت پایان خدمت ،
یوسف شرزوانی با کد ملی 2801129798 شماره شناسنامه 1202 فرزند یعقوب در تاریخ 05/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پروین قربانی-702khoy1401/12/28 13:16:22
کارت ملی هوشمند, کارت پایان خدمت ،
حسین ولیلو با کد ملی 2790195811 فرزند عبداله در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پروین قربانی-702khoy1401/12/28 11:45:11
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک ،
بهروز حاجی زاده با کد ملی 2803206730 شماره شناسنامه 34 فرزند کریم در تاریخ 24/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پروین قربانی-702khoy1401/12/28 11:41:46
کارت ملی هوشمند ،
مهدی شاه حسینلو با کد ملی 2790896534 فرزند ولی در تاریخ 25/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پروین قربانی-702khoy1401/12/28 11:16:25
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک ،
سمیه مودتی با کد ملی 2802882619 شماره شناسنامه 3655 فرزند حسین در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پروین قربانی-702khoy1401/12/28 11:11:29
گواهینامه پایه دو ،
محسن خداپرستی با کد ملی 2511275120 شماره شناسنامه 291 فرزند علی در تاریخ 10/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مرجان سعدی پور- 2005lar1401/12/28 10:55:27
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه ،
زینب عبادی با کد ملی 1940545013 فرزند محمد در تاریخ 21/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فریبا حیدری-1502mahshahr1401/12/28 13:33:40
گواهینامه پایه دو, کارت خودرو ،
معصومه بهوندی با کد ملی 1911489046 شماره شناسنامه 90 فرزند شنبه خودرو کوئیک رنگ سفید مدل 1401 شماره پلاک ۵۳ط۵۳۲_۲۴ شماره شاسیNAS841100N3443620 شماره موتورM15/9778562به نام در تاریخ 16/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فریبا حیدری-1502mahshahr1401/12/27 15:19:28
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت پایان خدمت ،
رضا چوبدار با کد ملی 0062519778 شماره شناسنامه 3506 فرزند محمود در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فریبا حیدری-1502mahshahr1401/12/27 15:12:13
کارت ملی, گواهینامه پایه دو, گواهینامه پایه سه, کارت پایان خدمت ،
محمد عساکره با کد ملی 1940141370 فرزند عبدالرضا در تاریخ 18/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فریبا حیدری-1502mahshahr1401/12/27 14:51:03
گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک, کارت معافیت سربازی ،
مهدی ترکمن با کد ملی 3920117700 شماره شناسنامه 3920117700 فرزند علی در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ساناز نقاشی-401malayer1401/12/28 09:43:57
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, گواهینامه موتور, کارت خودرو ،
امیر فرجی با کد ملی 3934510965 شماره شناسنامه 10101 فرزند کاظم خودرو پراید رنگ سفید مدل 1389 شماره پلاک 28ایران249ل85 شماره شاسی شماره موتوربه نام امیر فرجی در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ساناز نقاشی-401malayer1401/12/28 09:39:55
شناسنامه ،
ساناز غزنوی با کد ملی 1570398917 فرزند محمدرضا در تاریخ 12/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه مجیدی- 101marand1401/12/28 12:56:25
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت هوشمند خودرو, کارت بیمه خودرو ،
روح اله دیزج قربانی با کد ملی 1583420061 فرزند حسین خودرو نیسان رنگ ابی مدل 1389 شماره پلاک 25ایران718ج49 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 16/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه مجیدی- 101marand1401/12/28 12:54:31
کارت ملی هوشمند ،
یوسف جلیلی با کد ملی 1580465838 فرزند حسن در تاریخ 18/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه مجیدی- 101marand1401/12/28 12:51:16
کارت ملی هوشمند ،
اکبر کمالی فارفار با کد ملی 1580649823 فرزند ابراهیم در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
معصومه مجیدی- 101marand1401/12/28 09:46:22
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت پایان خدمت, کارت خودرو ،
مسعود علیزاده با کد ملی 2420346289 فرزند محمود خودرو 207 رنگ سفید مدل 1401 شماره پلاک 83ایران729و83 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.تیبا مدل1400 رنگ سفید به شماره پلاک73ایران668ل44
خانم کاظمی - 2006marvdasht1401/12/28 12:47:32
گواهینامه پایه سه ،
مهرعلی دیندارلو با کد ملی 2431039935 فرزند علی در تاریخ 10/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
خانم کاظمی - 2006marvdasht1401/12/28 12:43:03
کارت ملی هوشمند ،
رحمن برومندی با کد ملی 2301403531 فرزند رحمت اله در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
خانم کاظمی - 2006marvdasht1401/12/28 11:56:28
کارت ملی هوشمند ،
فاطمه مختاری با کد ملی 2420585445 فرزند شهریار در تاریخ 26/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
خانم کاظمی - 2006marvdasht1401/12/28 10:16:18
کارت ملی هوشمند ،
زهرا حسینی با کد ملی 2420765869 فرزند حبیب اله در تاریخ 24/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت دانشجویی و کارت بانکی
خانم کاظمی - 2006marvdasht1401/12/28 10:13:41
گواهینامه پایه دو, گواهینامه موتور ،
کاوس کریمی با کد ملی 2431901785 فرزند ابن علی در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
خانم کاظمی - 2006marvdasht1401/12/28 10:11:25
کارت ملی هوشمند ،
لیلا فرهادی نسب با کد ملی 2432007115 فرزند اکرم در تاریخ 15/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
خانم کاظمی - 2006marvdasht1401/12/28 10:09:37
کارت ملی هوشمند ،
اردوان مردانی با کد ملی 2432918711 فرزند خلیل در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت بانکی ملی و ملل تجارت
خانم کاظمی - 2006marvdasht1401/12/28 10:03:05
گواهینامه پایه سه ،
محسن سلطانی با کد ملی 2420368071 فرزند حسن در تاریخ 01/06/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.اصلاحیه نام از سیروس به محسن
خانم کاظمی - 2006marvdasht1401/12/28 08:24:52
شناسنامه, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک, کارت معافیت سربازی, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
حجت زرگرانی با کد ملی 1050938763 فرزند بهرام خودرو پراید رنگ سفید مدل 1381 شماره پلاک 69ل624ایران36 شماره شاسی شماره موتوربه نام حجت زرگرانی در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت پرسنلی شرکت ایران خودرو و 2عدد کارت سوخت
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1401/12/28 13:06:02
گواهینامه پایه سه, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
الهه مقیم با کد ملی 1063981891 شماره شناسنامه 6167 فرزند حسن خودرو سمند رنگ نوک مدادی مدل 1396 شماره پلاک 11ب581ایران32 شماره شاسی شماره موتوربه نام الهه مقیم در تاریخ 25/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1401/12/28 12:30:15
گواهینامه پایه سه ،
میلاد عربخانی با کد ملی 1050401875 فرزند اسمعیل در تاریخ 24/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1401/12/28 12:28:20
گواهینامه پایه سه, کارت خودرو ،
فهیمه بابا با کد ملی 1050370066 فرزند محمد خودرو پراید رنگ سفید مدل 1386 شماره پلاک 84ل596ایران36 شماره شاسی شماره موتوربه نام حلیمه باخدا در تاریخ 24/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1401/12/28 12:24:17
کارت ملی هوشمند ،
مهدی کرمی اوتاری با کد ملی 2631733861 شماره شناسنامه 89 فرزند عادل در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1401/12/28 12:22:40
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, چک, کارت عابر بانک, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
رضا صالحی با کد ملی 0926960611 فرزند غلامحسن خودرو پراید رنگ سفید مدل 1384 شماره پلاک 37ب592ایران32 شماره شاسی شماره موتوربه نام فاطمه سلیمانیان در تاریخ 17/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.سفته و حکم انتظامی و (کارت سوخت به نام زینب عارفخانی می باشد)
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1401/12/28 11:54:06
کارت ملی هوشمند ،
محمود کریمی با کد ملی 5749807819 شماره شناسنامه 14 فرزند محمدحسین در تاریخ 07/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1401/12/28 10:49:50
كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
حسین بوژمهرانی با کد ملی 5749907368 فرزند ابراهیم خودرو پراید رنگ سفید مدل 1389 شماره پلاک 19ط448ایران74 شماره شاسی شماره موتوربه نام حسین بوژمهرانی در تاریخ 17/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1401/12/28 10:35:19
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
ابوالفضل بیات با کد ملی 1050866827 فرزند احمد در تاریخ 15/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1401/12/28 10:10:39
کارت ملی هوشمند ،
معصومه پیرانی با کد ملی 1050476891 فرزند برات در تاریخ 28/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1401/12/28 09:47:27
کارت ملی هوشمند ،
محمدعلی دستجردی با کد ملی 6449797258 شماره شناسنامه 14 فرزند فتحعلی در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1401/12/28 09:36:09
کارت ملی هوشمند ،
علی قنبری با کد ملی 0848556895 شماره شناسنامه 1119 فرزند محمد در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1401/12/28 09:34:43
کارت ملی هوشمند ،
سمیه سادات رضوی با کد ملی 1050113624 فرزند سیداسماعیل در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1401/12/28 09:01:26
کارت ملی هوشمند ،
مهدی سعدآبادی با کد ملی 1050577825 فرزند حسین در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید محمدآبادی-1901neyshaboor1401/12/28 08:44:21
کارت ملی هوشمند ،
اسماعیل عمانی با کد ملی 2753793409 شماره شناسنامه 1464 فرزند ابراهیم در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1401/12/28 12:53:40
کارت ملی هوشمند ،
امیر عبدالله پور با کد ملی 2741769192 فرزند بابک در تاریخ 23/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1401/12/28 12:52:25
کارت ملی هوشمند ،
یعقوب داوری کهریز با کد ملی 2740034296 فرزند ابراهیم در تاریخ 01/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1401/12/28 12:47:56
کارت ملی هوشمند ،
عسگر عباسی تیمورلو با کد ملی 2740684691 فرزند عیوض در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1401/12/28 11:57:55
کارت ملی هوشمند ،
هاجر ترکاونی با کد ملی 2909009637 شماره شناسنامه 2692 فرزند رضاقلی در تاریخ 01/04/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1401/12/28 11:46:54
عقد نامه ،
ایلهامی یاوز فرزند یوسف در تاریخ 28/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.شماره ملی ترکیه 11351799062
فاطمه عیسی لو-700oroomie1401/12/28 11:43:36
کارت معافیت سربازی ،
باقر محرمی با کد ملی 5679935325 شماره شناسنامه 33 فرزند محمد در تاریخ 01/05/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1401/12/28 11:41:22
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک, کارت شناسایی, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
بهروز وحدت با کد ملی 2754941835 شماره شناسنامه 1 فرزند حسین خودرو پژو405 رنگ زرد مدل 1390 شماره پلاک 23ت354ایران17 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 26/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت شناسایی شهری تاکسیرانی
فاطمه عیسی لو-700oroomie1401/12/28 11:39:53
شناسنامه ،
سکینه نبی زاده با کد ملی 2752321831 فرزند حسین در تاریخ 19/06/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1401/12/28 11:31:13
شناسنامه ،
علی رسولی کاروانسرا با کد ملی 2742814817 فرزند عباس در تاریخ 01/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1401/12/28 10:08:56
گذرنامه ،
پیمان نیک بخت با کد ملی 2741001995 فرزند محمدامین در تاریخ 17/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1401/12/28 09:59:01
گواهينامه‌ پايه‌ یک ،
مرتضی فخری با کد ملی 2753645132 شماره شناسنامه 138 فرزند یوسف در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه عیسی لو-700oroomie1401/12/28 09:31:05
کارت ملی هوشمند ،
مهری رضائیان با کد ملی 3732375676 شماره شناسنامه 978 فرزند توفیق در تاریخ 20/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سیده کوثر حسینی-900sanandaj1401/12/28 13:01:09
کارت ملی هوشمند ،
صلاح رحیمی ملکشان با کد ملی 3732158918 شماره شناسنامه 3154 فرزند سنجر در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سیده کوثر حسینی-900sanandaj1401/12/28 12:47:27
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو ،
دانا خالدیان با کد ملی 3730266616 شماره شناسنامه 26822 فرزند عبدالرحمن در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سیده کوثر حسینی-900sanandaj1401/12/28 09:19:43
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو, چک, کارت عابر بانک ،
فردین احمدی راد با کد ملی 3801238431 شماره شناسنامه 566 فرزند محمد در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سیده کوثر حسینی-900sanandaj1401/12/28 08:56:52
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو, کارت پایان خدمت ،
رضا سزاوار با کد ملی 0600116239 شماره شناسنامه 11151 فرزند علی در تاریخ 15/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه میرزابیگی _ 301save1401/12/29 14:37:26
گواهینامه پایه سه ،
عبدالکریم رمضانی فرزند علی خان در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه میرزابیگی _ 301save1401/12/27 21:59:21
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه ،
طاهره قاسمی با کد ملی 0065144023 شماره شناسنامه 6632 فرزند ذبیح الله در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه میرزابیگی _ 301save1401/12/27 21:57:33
کارت ملی هوشمند ،
زهره اسلامی زاده با کد ملی 0590335367 فرزند قاسم در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه میرزابیگی _ 301save1401/12/27 21:54:45
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت شناسایی, کارت بیمه خودرو ،
محمد عرفانیان زاده با کد ملی 1271573709 فرزند غلامرضا خودرو پژو 405 رنگ سفید مدل 1397 شماره پلاک 169 م 71 ایران 99 شماره شاسی شماره موتوربه نام امیررضا سپهر در تاریخ 21/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.برگه ضابط قضایی
پریسا برجی-507shahreghods1401/12/28 13:49:11
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت عابر بانک, کارت پایان خدمت ،
محمدهادی قره خانی با کد ملی 0014459681 فرزند امیر در تاریخ 21/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پریسا برجی-507shahreghods1401/12/28 13:38:57
کارت خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
اصلان معزی قوشه بلاغ با کد ملی 1532239521 شماره شناسنامه 750 فرزند سوادعلی خودرو سواری پژو تیپ 405GLX_XU7 رنگ خاکستری متالیک مدل 1393 شماره پلاک 473 ه 94 ایران 21 شماره شاسیNAAM01CA3EK653976 شماره موتور124KO520480به نام اصلان معزی قوشه بلاغ در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پریسا برجی-507shahreghods1401/12/28 12:50:38
گواهینامه پایه دو ،
محمد پورمحسنی کلوری با کد ملی 0076786617 شماره شناسنامه 2515 فرزند فرج اله در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پریسا برجی-507shahreghods1401/12/28 11:10:50
کارت ملی هوشمند ،
فاطمه محمدی کلهری با کد ملی 0063309211 شماره شناسنامه 14001 فرزند داود در تاریخ 10/05/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پریسا برجی-507shahreghods1401/12/28 10:52:58
کارت ملی هوشمند ،
شقایق فولادی با کد ملی 2940228116 فرزند شوذب در تاریخ 24/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پریسا برجی-507shahreghods1401/12/28 09:57:32
کارت ملی هوشمند ،
ربابه بدرلو با کد ملی 4270478969 شماره شناسنامه 337300 فرزند عزیز در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پریسا برجی-507shahreghods1401/12/28 09:54:07
کارت ملی هوشمند ،
سیدجلیل میرنوری درگاه با کد ملی 2739554184 شماره شناسنامه 27 فرزند سیدهاشم در تاریخ 01/07/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پریسا برجی-507shahreghods1401/12/28 09:45:50
کارت ملی هوشمند ،
مجید جعفرخواه تمیجانی با کد ملی 2690204551 شماره شناسنامه 842 فرزند مختار در تاریخ 01/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پریسا برجی-507shahreghods1401/12/28 09:35:46
کارت ملی هوشمند ،
فهیمه افشار با کد ملی 4050403757 شماره شناسنامه 345 فرزند عزت الله در تاریخ 14/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پریسا برجی-507shahreghods1401/12/28 08:38:34
شناسنامه ،
سجاد صادق ناوخی با کد ملی 0860681815 فرزند رمضان در تاریخ 01/07/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پریسا برجی-507shahreghods1401/12/28 08:25:46
کارت پایان خدمت ،
کرم اله پاپی با کد ملی 4073056522 شماره شناسنامه 130 فرزند علمدار در تاریخ 13/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پریسا برجی-507shahreghods1401/12/28 08:10:43
کارت ملی هوشمند ،
زهرا فرج زاده با کد ملی 6040008458 فرزند اسمعیل در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 13:23:44
کارت ملی هوشمند ،
یحیی تربتی با کد ملی 1371667918 شماره شناسنامه 57481 فرزند حسینعلی در تاریخ 01/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.گواهینامه اقای امیرحسین تربتی فرزند یحیی به شماره ملی 1363553852 مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط میباشد
ناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 12:44:32
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو, کارت عابر بانک, کارت پایان خدمت ،
حسین داداش زاده با کد ملی 5190278654 فرزند انصافعلی در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 12:40:02
گواهینامه پایه دو, کارت پایان خدمت, کارت خودرو ،
حجت کیوان نوجه ده با کد ملی 1360343555 فرزند حسین خودرو پراید رنگ سفید مدل 77 شماره پلاک 15ایران265ی51 شماره شاسی شماره موتوربه نام ابوالفضل کیوانی در تاریخ 18/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 12:39:00
سند (قولنامه)یک دانگ از شش دانگ باستثناء ثمینه ایمانی یک قطعه زمین 8053 فرعی 15 تفکیکی از فرعی 4 واقع در بخش 5 تبریز موضوع دو جلد ورقه مالکیت به شماره چاپی 54230 صفحه 446دفتر 113 ذیل شماره 7602 و شماره 54229 صفحه 443 دفتر 14 از ذیل شماره 14601 به ثبت رسیده این قولنامه بنام اقایان جلیل فرزند علی به شماره شناسنامه 2037-نادر فرزند احد ب ش ش 10709-خانم رباب فرزند محمد ب ش ش 1و حوریه فرزند علی ب ش ش 77792و ثریا فرزند علی به شماره شناسنامه 54و نیر فرزند احد به ش ش 1987 -نعیمه فرزند احد به ش ش1160 و نادره فرزنداحد به ش ش 10710و محبوبه فرزند غلامحسین به ش ش 91 و رقیه فرزند علی به ش ش 484 که این قولنامه در حال حاضر به نام اقای محمدرضا کوه بلوری فرزند صمد به شماره ملی 1379084652 مفقود گردیدهناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 12:36:27
سند (قولنامه) یک دانگ مشاع از شش دانگ باستثناء ثمینه ایمانی یک قطعه زمین 8053 فرعی 15 تفکیکی از فرعی 4 واقع ردر بخش 5 تبریز موضوع دو جلد ورقه مالکیت به شماره چاپی 54230صفحه 446دفتر 113 ذیل شماره 7602 و شماره 54229 صفحه 443 دفتر 14ذیل شماره 14601 به ثبت رسیده اسنت که این سند (قولنامه)اصلی بنام اقای علی اصغر محمدی که بعدا بنام اقای کریم محمدی بیرامی فرزند علی و فضه محمدی بیرامی فرزند محمد بوده که درحال حاضر به نام اقای محمدرضا کوه بلوری فرزند صمد به شماره ملی 1379084652 میباشدناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 12:25:19
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت پایان خدمت, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
هادی هوشمندی با کد ملی 1362422894 فرزند عشقعلی خودرو پراید رنگ یشمی متالیک مدل 81 شماره پلاک 35ایران531ص58 شماره شاسی شماره موتوربه نام هادی هوشمند در تاریخ 01/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 11:40:27
کارت ملی هوشمند ،
ابوالفضل نجفی مرکید با کد ملی 1362909491 فرزند حسین در تاریخ 13/07/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 11:38:56
گواهينامه‌ پايه‌ یک ،
محمد نصیری مرجانلو با کد ملی 1580354221 فرزند عزت در تاریخ 04/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 11:08:34
کارت ملی هوشمند ،
اسماعیل کنگری با کد ملی 1570022119 فرزند حسن در تاریخ 23/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 11:05:14
کارت ملی هوشمند ،
ناصر بهشتی هرزنق با کد ملی 1370547153 فرزند جبار در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 11:03:36
کارت ملی هوشمند ،
ابوالفضل حسن پور با کد ملی 1500267430 فرزند علی اصغر در تاریخ 01/12/1400 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 10:35:07
گواهینامه پایه دو ،
میرمحمد حسینی با کد ملی 1378048581 فرزند میرابوالفتح در تاریخ 01/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 10:28:21
کارت ملی هوشمند ،
فرهاد مهربان با کد ملی 1360347119 فرزند حیدر در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 10:06:53
کارت پایان خدمت ،
حمزه محمدی قریبه با کد ملی 1380410932 شماره شناسنامه 4087 فرزند اقاکشی در تاریخ 01/12/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.مدارک مبایعه نامه و دو فقره قولنامه مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط میباشد
ناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 09:31:52
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت دانشجویی, کارت شناسایی ،
مجید مصطفایی کارگر با کد ملی 1360493875 فرزند احد در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 09:28:40
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت پایان خدمت ،
سیامک ابرون فرزند زلفعلی در تاریخ 01/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 08:55:54
کارت ملی هوشمند ،
رسول سلامتی تکمه داش با کد ملی 1380879825 شماره شناسنامه 349 فرزند عبدالعلی در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ناهید پارسا-100Tabriz1401/12/28 08:33:49
کارت ملی هوشمند ،
نگار فرجی زورمند با کد ملی 0493562656 فرزند عزیز در تاریخ 10/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 13:54:08
کارت ملی هوشمند ،
یوسف علی پناهی با کد ملی 4050132915 فرزند احمد در تاریخ 19/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 13:50:58
کارت خودرو ،
مهدی احمدی با کد ملی 0492754209 فرزند عبدالعلی خودرو رانا رنگ سفید مدل ۱۳۹۵ شماره پلاک ۹۳م۵۹۷ایران۶۶ شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 10/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 13:32:52
شناسنامه ،
علی مطهریان با کد ملی 0480862184 فرزند محسن در تاریخ 10/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 13:20:15
سند مالکیت ،
علیرضا حسن پور صحنه سرائی با کد ملی 0035013036 فرزند حمزه در تاریخ 01/01/1398 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.سند به آدرس تهران جاده ساوه بلوار بسیج مستضعفین قبل از بستنی میهن کاراژ لرستان قطعه زمین پلاک ثبتی ۲۷۸۶فرعی از۵۲اصلی بخش ۱۲ حوزه ثبتی شهرستان اسلام شهر مفقود گردیده است چاپ مرحله سوم
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 12:55:32
کارت ملی هوشمند ،
ایرج عبادی با کد ملی 5199019961 فرزند ابش در تاریخ 01/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 12:47:15
کارت ملی هوشمند, کارت خودرو ،
بهنام اسیرغم با کد ملی 1463162901 فرزند صالح موتورسیکلت هوندا رنگ نقره ای مدل ۱۳۸۸ شماره پلاک ۸۹۴۱۳ایران۱۱۶ شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 22/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 12:45:01
کارت ملی هوشمند ،
سعید کرمعلی با کد ملی 0452388147 فرزند قاسم در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 12:40:36
کارت ملی هوشمند ،
فاطمه سقفی با کد ملی 0056630581 فرزند حسن در تاریخ 07/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 12:38:14
کارت ملی هوشمند ،
حامد مهدی پناه با کد ملی 0480811660 فرزند سهیل در تاریخ 01/01/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 12:35:59
کارت ملی هوشمند ،
بهادر مهدوی با کد ملی 5349988646 فرزند جهانگیر در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 12:29:53
شناسنامه ،
محمد ابراهیم کلانتر با کد ملی 2064621822 فرزند حمید در تاریخ 01/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 12:27:56
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه ،
رضا قاسمی ورزقانی با کد ملی 0020850360 فرزند جانعلی در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 10:51:12
کارت ملی هوشمند ،
جواد رسولی با کد ملی 1370516101 فرزند قهرمان در تاریخ 24/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 10:47:38
کارت ملی هوشمند ،
بهنام کاظمی با کد ملی 0070165033 فرزند عظیم در تاریخ 01/08/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 10:45:29
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهينامه‌ پايه‌ یک, کارت دانشجویی, کارت شناسایی, کارت معافیت سربازی, کارت خودرو ،
داود قربان خانلو با کد ملی 0322629241 فرزند صفت اله خودرو سمند رنگ سفید مدل ۱۳۹۱ شماره پلاک ۱۵ل۹۹۳ایران۲۰ شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 15/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 10:43:47
کارت ملی هوشمند ،
مجتبی شاهسواری با کد ملی 4172874975 فرزند اسماعیل در تاریخ 01/04/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 10:38:21
کارت ملی هوشمند ،
معصومه عدالت دوست با کد ملی 0493407596 فرزند محمد در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 10:36:35
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
حسن مرادی با کد ملی 0690881533 فرزند اسماعیل در تاریخ 10/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 10:34:47
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهينامه‌ پايه‌ یک, کارت پایان خدمت ،
حسین حاتمی یکتا با کد ملی 0492036659 فرزند علیرضا در تاریخ 02/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 10:32:01
شناسنامه ،
محسن محمدی با کد ملی 0493297596 فرزند اکبر در تاریخ 01/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.ویک شناسنامه به نام ایدین محمدی نام پدر محسن به کد ملی ۰۴۸۲۴۲۵۶۹۵ مفقود گردیده است
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 10:29:51
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه ،
علی نوری با کد ملی 0025277340 فرزند محمود در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 10:26:04
کارت ملی هوشمند, کارت پایان خدمت ،
حسن نظری با کد ملی 1180090233 فرزند علی اضغر در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 10:24:16
کارت ملی هوشمند ،
حمیده اکرامی با کد ملی 3358316750 فرزند حاجی مراد در تاریخ 10/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رقیه سعادتی-503tehran181401/12/28 10:22:27
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو ،
اشرف باغی با کد ملی 0050785958 شماره شناسنامه 703 فرزند حسین در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
الهام رضایی-501tehran191401/12/28 13:52:05
کارت ملی هوشمند ،
غلامرضا آزادی با کد ملی 0015329828 شماره شناسنامه 0 فرزند غلامعباس در تاریخ 01/06/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
الهام رضایی-501tehran191401/12/28 13:50:44
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت عابر بانک, کارت پایان خدمت ،
علی حسینی صفا با کد ملی 4032421609 شماره شناسنامه 14 فرزند حسین در تاریخ 26/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.معاینه فنی نیز مفقود گردیده است.
الهام رضایی-501tehran191401/12/28 13:48:24
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
سیما رحیمی با کد ملی 0039970701 شماره شناسنامه 1340 فرزند علی محمد در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
الهام رضایی-501tehran191401/12/28 12:49:54
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
فرشته قاسمی با کد ملی 1990705006 شماره شناسنامه 0 فرزند فریدون در تاریخ 27/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.عابربانک خانم سیما قاسمی نیز مفقود گردیده است.
الهام رضایی-501tehran191401/12/28 12:37:46
کارت ملی هوشمند ،
ضیا فدائی با کد ملی 2411318022 شماره شناسنامه 49 فرزند صمد در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت واکسن نیز مفقود گردیده است.
الهام رضایی-501tehran191401/12/28 12:33:28
کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو, سایر مدارک ،
محمدرضا جعفرپور با کد ملی 0052620263 فرزند علی در تاریخ 14/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت های عابر بانک مسکن، ملی و کارت عابر خانم زینب کمندی
زهرا امیدی -509valiasr1401/12/28 12:42:34
کارت ملی هوشمند ،
عفت حاجی ساربانی با کد ملی 0532113454 فرزند محمدرضا در تاریخ 01/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
زهرا امیدی -509valiasr1401/12/28 12:15:13
کارت پایان خدمت, کارت خودرو, سایر مدارک ،
رضا مستی شاهیوند با کد ملی 6139780527 شماره شناسنامه 656 فرزند علیرضا تراکتور رومانی رنگ نارنجی مدل 1355 شماره پلاک ۲۵ک۸۳۳۳۱ شماره شاسی236376 شماره موتور170712به نام رضا مستی شاهیوند در تاریخ 21/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت ملی پروین آزاد بخت شماره شناسنامه 1435 نام پدر صادق کد ملی 4199756485،کارت تامین اجتماعی
زهرا امیدی -509valiasr1401/12/28 11:07:54
کارت ملی هوشمند ،
علی اصیل فرید با کد ملی 4560109451 فرزند مجید در تاریخ 24/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مهدیه سادات حسینی - 508varamin1401/12/28 11:45:59
گواهینامه پایه دو, کارت خودرو ،
امراله محمدیان نصرآبادعلیا با کد ملی 0423020900 شماره شناسنامه 2339 فرزند عزیز خودرو نیسان پاترول 4درب رنگ یشمی متالیک مدل 1378 شماره پلاک 73ایران267ط63 شماره شاسیZ24055976Z شماره موتورPNNH35Z803316به نام عزت اله ریحانی در تاریخ 20/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه دانایی-1800yasooj1401/12/28 13:40:01
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت پایان خدمت ،
محمود آذری دولت آباد با کد ملی 4220069720 فرزند فریبرز در تاریخ 01/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه دانایی-1800yasooj1401/12/28 13:28:39
گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک, کارت پایان خدمت ،
علیرضا فتحی با کد ملی 4220324445 فرزند خالق در تاریخ 23/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.وکارت عابربانک نعنا علیزاده
فاطمه دانایی-1800yasooj1401/12/28 13:26:36
کارت ملی هوشمند ،
پروانه ارجمند با کد ملی 4220655808 فرزند علی جان در تاریخ 20/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه دانایی-1800yasooj1401/12/28 13:24:25
کارت ملی هوشمند ،
توبا دلشاد با کد ملی 4232094490 شماره شناسنامه 43 فرزند حسنقلی در تاریخ 03/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه دانایی-1800yasooj1401/12/28 13:21:29
کارت ملی هوشمند ،
خانم بی بی فرج زاده با کد ملی 4230269366 شماره شناسنامه 3770 فرزند لطف اله در تاریخ 01/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فاطمه دانایی-1800yasooj1401/12/28 13:10:57
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, کارت عابر بانک ،
مهرداد خلقی فرد با کد ملی 2390065090 شماره شناسنامه 8925 فرزند بهمن در تاریخ 25/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت سوخت به شماره پلاک93ایران915ق66
فاطمه دانایی-1800yasooj1401/12/28 12:51:59
کارت ملی هوشمند ،
عاطفه ناروئی جوری با کد ملی 3611624284 فرزند عبدالواسع در تاریخ 24/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شیما بیگی-1400zahedan1401/12/27 16:17:51
کارت ملی هوشمند ،
منیره ریگی با کد ملی 3611301515 فرزند اعظم در تاریخ 07/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شیما بیگی-1400zahedan1401/12/27 16:10:34
کارت ملی هوشمند ،
عاطفه میربلوچ زهی با کد ملی 3611652229 فرزند درمحمد در تاریخ 21/09/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شیما بیگی-1400zahedan1401/12/27 16:05:58
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه ،
امیرحسین اصغری با کد ملی 3661053531 فرزند محمدحسین در تاریخ 27/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شیما بیگی-1400zahedan1401/12/27 16:02:54
کارت ملی هوشمند ،
ناهید ریگی کوته با کد ملی 3710407389 فرزند نیاز در تاریخ 17/11/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شیما بیگی-1400zahedan1401/12/27 15:59:48
متن آگهینمایندهشهرزمان ثبت