مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

نمایش 1 - 25 از 1,028

متن آگهی
دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادی سالیانه نوبت اول
تاريخ انتشار 06/04/1403
جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه نوبت اول شركت تعاوني مصرف کارکنان مدیریت خاویاری استان مازندران به شماره ثبت 1812و به شناسه ملی 10860480825در ساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخ 31/04/1403 در محل بابلسر واقع در میدان معلم اتاق کنفرانس مدیریت خاویاری استان مازندران برگزار ميگردد.ضروری است کلیه سهامداران در این جلسه حضور بهم رسانند. یا وفق مقررات نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود اقدام و نسبت به تحویل وکالت نامه جهت تایید در وقت اداری تا قبل از برگزاری مجمع عمومی به هیات مدیره اقدام گردد ضمنا داوطلبین سمت در بازرسی ظرف یکهفته پس از تاریخ انتشار مهلت دارند نسبت به تکمیل و تحویل فرم ثبت نام کاندیداتوری در وقت اداری به هیات مدیره تعاونی و یا دفتر شرکت واقع در خیابان شریعتی اقدام فرمائید ( فرم ثبت نام و وکالتنامه در دفتر شرکت موجود است .)
دستور جلسه:
1- استماع گزارش کار هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 1403
3- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 1400 الی 1402
4- پاداش بازرس
5- پاداش هیئت مدیره
6- تقسیم سود سالانه
7- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک دوره مالی
8- پیگیری امور حقوقی بابت ماهیان اطاقسرا

هیئت مدیره
فرم ن-الف5-
آگھی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارفرمایی
آموزشگاه آزاد رباط کریم و پرند
اولین مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور،روز دوشنبھ مورخ 01/05/1403
ساعت 10 در محل سازمان فنی و حرفھ ای شماره 20 رباط کریم بھ آدرس
:تھران،رباط کریم،جاده رباط کریم شھریار، سر حصار مھتر برگزار می گردد.
از کلیھ اعضای محترم دعوت میشود در جلسھ مذکور شرکت نمایند.
ضمنا"افرادی کھ مایل بھ عضویت در ھیئت مدیره و یا بازرسین میباشد می توانند در
روز برگزاری مجمع تقاضای کتبی خود را قبل از برگزاری انتخابات تحویل ھیئت
رئیسھ مجمع نمایند.
دستور جلسھ:
-1تصویب اساسنامھ
-2انتخاب اعضای اصلی و علی البدل مدیره و بازرسان
-3انتخاب روزنامھ کثیرالانتشار جھت درج آگھی ھای انجمن
-4سایر مواردی کھ بر صلاحیت مجمع عمومی می باشد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت اول) تاریخ انتشار 1403/04/02

انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل و نقل داخلی کالای شهرستان خواف

مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت اول) انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل و نقل داخلی کالای شهرستان خواف در ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 1403/05/01در سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل و نقل داخلی کالای شهرستان خواف واقع در شهر خواف، بلوار فردوسی، روبرو اداره تبلیغات اسلامی برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم تقاضا می گردد در جلسه حضور یابند.
دستور جلسه :
1. تعیین تغییرات جدید در اساسنامه در خصوص حدود وظایف و اختیارات انجمن صنفی ( ماده 4 اساسنامه) ،
1-1 حمایت از اعضاء جهت اجرایی تسهیم عادلانه بار
2. بررسی و تعیین شرایط عضویت اعضا در انجمن صنفی ( ماده 5 اساسنامه)
1-2 افزایش مبلغ ورودی اعضاء جدید از 2/000/000/000 ریال به 5/000/000/000 ریال و حق عضویت به ازاء هر بارنامه از مبلغ 25/000 ریال به 50/000 ریال.
3. بررسی و تعیین زمان مدت تصدی بازرس ( ماده 30 اساسنامه)
1-3 افزایش مدت زمان تصدی بازرسیان از یک سال به سه سال
4. بررسی و تعیین شرایط کاندیداها جهت عضویت در هیئت مدیره، هیئت داوری و بازرسین (ماده 32 اساسنامه)،
1-4 کاندیدای هیئت مدیره بایستی یک دوره در هیئت مدیره سوابق داشته باشد
2-4 کاندیدای هیئت مدیره بایستی حداقل ده سال سابقه مدیرعاملی در شرکت داشته باشند
از مدیران عامل محترم شرکت های حمل و نقل تقاضا می شود که خود یا یکی از اعضای هیئت مدیره با معرفی نامه شرکت، راس ساعت مقرر در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.

هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل
ونقل داخلی کالای شهرستان خواف
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت پارک فناوری کیمیا گستر (سهامی عام)
به شماره ثبت ۵۸۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۷۱۸۹۰
بدینوسیله از تمامی سهامداران شرکت پارک فناوری کیمیا گستر (سهامی عام) دعوت مینماید که در جلسه ای که تاریخ 1403/04/14 ساعت 9:00 صبح در آدرس زیر تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
تهران، خ کریمخان، خ ایرانشهر، خ آذرشهر، کوچه سمندریان، خ فریدون شهر، پلاک ۱۱ ط ۶ واحد ۱۴
دستور جلسه:
1. بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی ۱۴۰۱
2. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
3. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
4. انتخاب مدیران
هیات مدیره شرکت پارک فناوری کیمیا گستر(سهامی عام)
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت پارک فناوری کیمیا گستر (سهامی عام)
به شماره ثبت ۵۸۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۷۱۸۹۰
بدینوسیله از تمامی سهامداران شرکت پارک فناوری کیمیا گستر (سهامی عام) دعوت مینماید که در جلسه ای که تاریخ 1403/04/14 ساعت 9:00 صبح در آدرس زیر تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
تهران، خ کریمخان، خ ایرانشهر، خ آذرشهر، کوچه سمندریان، خ فریدون شهر، پلاک ۱۱ ط ۶ واحد ۱۴
دستور جلسه:
1. بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی ۱۴۰۱
2. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
3. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
4. انتخاب مدیران
هیات مدیره شرکت پارک فناوری کیمیا گستر(سهامی عام)
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت پارک فناوری کیمیا گستر (سهامی عام)
به شماره ثبت ۵۸۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۷۱۸۹۰
بدینوسیله از تمامی سهامداران شرکت پارک فناوری کیمیا گستر (سهامی عام) دعوت مینماید که در جلسه ای که تاریخ 1403/04/14ساعت 9:00 صبح در آدرس زیر تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
تهران، خ کریمخان، خ ایرانشهر، خ آذرشهر، کوچه سمندریان، خ فریدون شهر، پلاک ۱۱ ط ۶ واحد ۱۴
دستور جلسه:
1. بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی ۱۴۰۱
2. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
3. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
4. انتخاب مدیران
هیات مدیره شرکت پارک فناوری کیمیا گستر(سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت آریانیرو (سهامی خاص)
به شماره ثبت 82315 و شناسه ملی 10101269525

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی محترم شرکت آریانیرو (سهامی خاص) به شماره ثبت 82315 دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که راس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1403/4/24 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیخ بهایی ، برج صبا ، طبقه هفتم ،واحد 74 تشکیل می شود ، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :
1- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره
2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

هیئتمدیره
آگهی دعوت سهامدارن شرکت آرمان مهر علویجه ( سهامی خاص) به شماره ثبت : 2303 و شناسه ملی : 10260217777 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده .
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت آرمان مهر علویجه دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که ساعت 9 صبح مورخ 1403/04/12 در محل شرکت به آدرس : علویجه - بلوار شهید بهشتی نبش کوچه پیمان پلاک 556 کدپستی 8551757451 ، تلفن: 03142412526 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
• تغییر محل شرکت در همان واحد ثبتی با کد پستی 8551757451

امضاء
امیر شفیعی / مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
بسمه تعالی
دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادی نوبت دوم
تاريخ انتشار 30/03/1403
جلسه مجمع عمومي عادی نوبت دوم شركت تعاوني مسکن پدافند هوائی و پرسنل شهربانی بابلسر به شماره ثبت 165و به شناسه ملی 10760038536در ساعت 11 صبح روز جمعه مورخ 15/04/1403 در محل فریدونکنار شهرک فرزاد شهر ضلع غربی در مسجد شهرک فرزاد شهر برگزار ميگردد.ضروری است کلیه سهامداران در این جلسه حضور بهم رسانند. یا وفق مقررات نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود اقدام و نسبت به تحویل وکالت نامه جهت تایید در وقت اداری تا قبل از برگزاری مجمع عمومی به هیات مدیره اقدام گردد ضمنا داوطلبین سمت در بازرسی و هیئت مدیره ظرف یکهفته پس از تاریخ انتشار مهلت دارند نسبت به تکمیل و تحویل فرم ثبت نام کاندیداتوری در وقت اداری به هیات مدیره تعاونی و یا دفتر شرکت واقع در شهرک فرزادشهر اقدام فرمائید ( فرم ثبت نام و وکالتنامه در دفتر شرکت موجود است .)
دستور جلسه:
1- استماع گزارش کار هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 1403
3- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال1400الی 1402
4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک دوره مالی
5- انتخاب هیئت مدیره
سبزعلی حاجی زاده خراسانی
رئیس هیئت مدیره
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) انجمن احیای شنوایی ایران
بدینوسیله ازکلیه اعضای انجمن احیای شنوایی ایران به شماره ثبت ۲۲۰۵۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۷۵۲۰ دعوت بعمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده(نوبت دوم) که رأس ساعت 10:00صبح و مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده (نوبت دوم)که راس ساعت 11:00روز پنجشنبه مورخ14/04/1403در نشانی تهران، بزرگراه شهید سلیمانی(رسالت) خیابان بنی هاشم، کوچه تبری، سرای محله کاظم آباد برگزار خواهد شد،شرکت نمایند.
دستور جلسه : مجمع عمومی فوق العاده(نوبت دوم):
1- تصویب تغییر نشانی انجمن
2- تصویب تغییرات اساسنامه
3- تصویب طرح جدید اساسنامه
دستور جلسه : مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت دوم):
1- استماع گزارش هیات مدیره
2- استماع گزارش بازرس
3- تصویب ترازنامه و بیلان مالی منتهی به تاریخ 28/12/1402
4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین
5- تصویب تعیین روزنامه کثیر الانتشار
6- تصویب تعیین میزان حق عضویت سالانه

هیات مدیره
آگهی دعوت نوبت اول تاریخ انتشار: 30/3/1403
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت طلوع همت بابلسر (سهامی خاص ) به شماره ثبت 511وشناسه
ملی 10760093090 درساعت 15 روزپنچشنبه مورخ 21/4/1403 درمحل بابلسر خیابان پاسداران پاساژ بزرگمهر طبقه همکف دفتر شرکت برگزارمیگردد.ضروری است کلیه سهامداران در این جلسه حضور بهم رسانید. ضمنا کسانیکه تمایل دارند در سمت هیات مدیره و بازرسی کا ندیدا شوند از تاریخ صدورانتشار این آگهی به مدت 5 روز مهلت دارند با مراجعه به دفتر شرکت نسبت به ثبت نام ویا تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند . همچنین به اطلاع می رساند جهت انجام وکالتنامه ، حضور همزمان وکالت دهنده ووکالت گیرنده ازتاریخ 16/4/1403لغایت 20/4/1403 ازساعات 9الی 12 در روزهای اداری به هیات مدیره شرکت مراجعه ونسبت به تحویل برگه وکالتنامه اقدام ، یا نسبت به ارائه وکالتنامه رسمی که در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم گردیده است اقدام شود . (فرم ثبت نام ووکالتنامه در دفتر شرکت موجود است)
دستورجلسه:
1- استماع گزارش کار هیئت مدیره و بازرس
2- انتخاب هیات مدیره
3- انتخاب بازرس
هیئت مدیره
آگهی دعوت از سهامداران شرکت صنایع و گردشگری پرشین یاقوت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۷۵۵۹۰ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

به این وسیله از کلیه سهامداران این شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۷ در محل شرکت به آدرس همدان - بعداز روستای حیدره بالای شهر - جنب مرقد امام زاده قاسم - مجتمع شهر جواهرات آسیا پرشین یاقوت تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت
۲_ بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و سالهای ۱۳۹۶ به بعد
۳_ انتخاب بازرسین قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۳
۴- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره
۵- تعین حق‌الزحمه بازرس قانونی اصلی
۶- انتخاب روزنامه کثیرالانشار جهت درج آگهی‌های شرکت
۷- تعیین تکلیف پرداخت بدهی شرکت به حساب جاری شرکا
۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

هیات مدیره شرکت
دعوت به مجمع
،
لللب
لبب
ِلللللللللللل
اتنتلر
لبببب
سل
سل
قعک
یعک
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم تاریخ انتشار:1403/03/23
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان خواف کد370 به شماره ثبت 1 شناسه ملی 10380000194 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ 1403/03/17به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکتهاي تعاونی نرسید، به اطلاع کلیه اعضا میرساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم رأس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/04/07 در محل شهر خواف خیابان پیراحمد سالن شهید کاظمیان تشکیل می شود. ازاعضاي محترم دعوت می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
ضمنا
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1403/04/07به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 09:30 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی میگردد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی
دستور جلسه:
• طرح و تصویب اساسنامه جدید(تطبیق با قانون و مقررات)
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت مانیان سازان آتین ثبت شده به شماره 595271 و شناسه ملی 14011305597 (نوبت اول)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت مانیان سازان آتین دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی که راس ساعت 8:00 روز سه شنبه مورخ 1403/03/22 در محل شرکت برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1- انتخاب مدیران
2- تعیین سمت مدیران و تعیین دارندگان حق امضاء
3- انتخاب بازرسین
4- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
5- تصویب ترازنامه حساب سود و زیان

با تشکر
رئیس هیات مدیره
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه همراه نویان (سهامی خاص) به شماره ثبت 12078
بدینوسیله از کلیه اعضا شرکت دعوت می شود در جلسه مذکور که در ساعت 15 تا 17 تاریخ 1403/03/26در محل آدرس شرکت برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : انحلال شرکت و تعیین مدیران تصفیه

هیات مدیره
آگهی دعوت کجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارفرمایی عکاسان و تصویربرداران و صنوف وابسته استان تهران
اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور ، روز یکشنبه مورخ 1403/04/03 ساعت 10 صبح در محل اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران به آدرس خیابان اسکندری شمالی ، خیابان طوسی ، پلاک 104 برگزار میگردد ، از کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مربوطه دعوت میشود در جلسه مذکور شرکت نمایند .
ضمنا افرادی که مایل به عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسین میباشند ، میتوانند در روز برگزاری مجمع تقاضای کتبی خود را قبل از برگزاری انتخابات تحویل هیئت رئیسه مجمع نمایند .
دستور جلسه :
1- تصویب اساسنامه 2- انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
3- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های انجمن 4- سایر مواردی که بر صلاحیت مجمع عمومی میباشد
اسامی هیئت موسس :
1- محمد رضا محمدی 2- نیما نصیری نائینی 3- حمید رضا مرادی
بسمه تعالی
مجمع عمومی عادي سالیانه آگهی دعوت نوبت دوم تاریخ انتشار 1403/03/08
شرکت تعاونی کشاورزي قنات نوده خواف کد6595 به شماره ثبت 181 شناسه ملی 10380032303 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت اول مورخ 1403/03/02این تعاونی به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکت‌هاي تعاونی نرسید، به اطلاع کلیه اعضا می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت دوم رأس ساعت 20:30 روز شنبه مورخ 1403/03/19در محل شهر خواف خیابان شهاب، کوچه شهاب 7 مسجد حضرت عمر فاروق (رض) تشکیل می گردد. از اعضاي محترم دعوت می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
ضمنا:
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1403/03/16به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 20:00 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی می‌گردد.
• افرادي که متقاضی کاندیداتوري سمت‌هاي هیئت مدیره یا بازرسان می‌باشند حداکثر تا تاریخ 1403/03/13جهت ثبت نام به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. براي بررسی و تایید کاندیداها باید قبل از برگزاري مجمع مشخصات کاندیداها را از طریق قسمت ثبت نام داوطلبین در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون ثبت و تاییدیه آن را اخذ نمایید.


هیئت مدیره شرکت تعاونیدستور جلسه:
1. انتخاب بازرس یا بازرسان
2. انتخاب اعضاي هیئت مدیره
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سبد طلایی ایرانیان ثبت شده به شماره ۳۵۳۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۷۹۱۴ (نوبت اول)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت سبد طلایی ایرانیان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ 1403/03/19 درمحل شرکت برکزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
۱- تغییر و تعیین آدرس جدید شرکت
رئیس هیات مدیره
مهدی کریم خانی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سبد طلایی ایرانیان ثبت شده به شماره 353112 و شناسه ملی 10104007914 (نوبت اول)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت سبد طلایی ایرانیان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1403/03/14 درمحل شرکت برکزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- تغییر آدرس محل شرکت
رئیس هیات مدیره
مهدی کریم خانی
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم تاریخ انتشار 1403/03/02
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان خواف کد370 به شماره ثبت 1 شناسه ملی 10380000194 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول مورخ 1403/02/29 به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکت‌هاي تعاونی نرسید، به اطلاع کلیه اعضا می‌رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم رأس ساعت 11:00 روز پنجشنبه مورخ 1403/03/17 در محل شهر خواف خیابان پیر احمد سالن شهید کاظمیان تشکیل می شود. از اعضاي محترم دعوت می‌شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
ضمنا:
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1403/03/17 به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 10:45 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی می‌گردد.


هیئت مدیره شرکت تعاونی

دستور جلسه:
• طرح و تصویب اساسنامه جدید (تطبیق با قانون و مقررات)
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت دوم تاریخ انتشار 1403/03/02
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان خواف کد 370 به شماره ثبت 1 شناسه ملی 10380000194 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت اول مورخ 1403/02/27این تعاونی به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکت‌هاي تعاونی نرسید، به اطلاع کلیه اعضا می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت دوم رأس ساعت 10:00 روز پنجشنبه مورخ 1403/03/17در محل شهر خواف خیابان پیر احمد سالن شهید کاظمیان تشکیل می‌گردد. از اعضاي محترم دعوت می‌شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
ضمنا:
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1403/03/17به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 9:45 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی می‌گردد.
• افرادي که متقاضی کاندیداتوري سمت‌هاي بازرسان می‌باشند حداکثر تا تاریخ 1403/03/07جهت ثبت نام به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. براي بررسی و تایید کاندیداها باید قبل از برگزاري مجمع مشخصات کاندیداها را از طریق قسمت ثبت نام داوطلبین در سامانه هوشمند بخش تعاون ثبت و تاییدیه آن را اخذ نمایید.


هیئت مدیره شرکت تعاونی

دستور جلسه:
• ارائه گزارش هیئت مدیره
• ارائه گزارش بازرس
• ارائه و تصویب صورت هاي مالی منتهی به سال 1402
• تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاري
• انتخاب بازرس
بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت دوم تاریخ انتشار 1403/03/02
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان خواف کد 370 به شماره ثبت 1 شناسه ملی 10380000194 شهرستان خواف استان خراسان رضوي
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت اول مورخ 1403/02/27این تعاونی به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکت‌هاي تعاونی نرسید، به اطلاع کلیه اعضا می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت دوم رأس ساعت 10:00 روز پنجشنبه مورخ 1403/03/17در محل شهر خواف خیابان پیر احمد سالن شهید کاظمیان تشکیل می‌گردد. از اعضاي محترم دعوت می‌شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
ضمنا:
• اعضائی که مایلند حق حضور و رأي دادن در مجمع را به نماینده تام الاختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1403/03/17به اتفاق نماینده خود جهت تأئید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. (حضور توأم عضو و نماینده وي در مجمع ممنوع است.) ضمنا ساعت 9:45 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاري مجمع بررسی می‌گردد.
• افرادي که متقاضی کاندیداتوري سمت‌هاي بازرسان می‌باشند حداکثر تا تاریخ 1403/03/07جهت ثبت نام به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. براي بررسی و تایید کاندیداها باید قبل از برگزاري مجمع مشخصات کاندیداها را از طریق قسمت ثبت نام داوطلبین در سامانه هوشمند بخش تعاون ثبت و تاییدیه آن را اخذ نمایید.


هیئت مدیره شرکت تعاونی

دستور جلسه:
• ارائه گزارش هیئت مدیره
• ارائه گزارش بازرس
• ارائه و تصویب صورت هاي مالی منتهی به سال 1402
• تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاري
• انتخاب بازرس
آگهی دعوت مجمع ...... شرکت ....... ثبت شده به شماره ...... و شناسه ملی ...... (نوبت ......)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت ...... دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع ...... که راس ساعت ...... روز ...... مورخ ...... درمحل ...... برکزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- ......
2- ......
3- ......

رئیس هیات مدیره
اطلاعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی عکاسان و تصویربرداران و صنوف وابسته استان تهران

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 3/8/89 هیئت وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور در صورت تمایل به عضویت، از تاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف مدت 7 روز کاری می توانند درخواست کتبی خود را به نشانی اسکندری شمالی ، خیابان طوسی ، پلاک 104 و یا به شماره تلفن 66593007 ارسال یا فکس نمایند.

هیئت موسس: 1- آقای محمد رضا محمدی 2- آقای نیما نصیری نائینی 3- آقای حمید رضا مرادی .

نماینده هیئت موسس: آقای نیما نصیری نائینی .

تلفن: 66593006 و 09194929509
متن آگهی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: