نمایش 1 - 25 از 406

متن آگهی
آگهی دعوت مجمع عادی بطورفوق العاده...... شرکت .گسترش سازه حمید...... ثبت شده به شماره .103454.... و شناسه ملی ....10101473658.. (نوبت .اول.....)
بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گسترش سازه حمید به شماره ثبت 103454 جهت شرکت در مجمع عادی بطور فوق العاده دعوت به عمل می آید تا در جلسه مورخ 1402/01/14که راس ساعت 10صبح روز دوشنبه درمحل قانونی شرکت واقع درخیابان.شریعتی ابتدای پاسداران خیابان دشستان دوم پلاک16 طبقه اول برگزارمی گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- گزارش بازرس قانونی
2- انتخاب بازرسین
3- انتخاب مدیران شرکت
4-انتخاب حسابرس هیئت مدیره شرکت گسترش سازه حمید
اطلاعیه تاسیس و آگهی دعوت مجمع عمومی موسس
انجمن صنفی کارگری کاشی کاران شهرستان ارومیه
به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آئین نامه مصوب آبان ماه سال ۱۳۸۹ هیات محترم وزیران انجمن صنفی به عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد
کلیه کارکنان شاغل در صنف مزبور در صورت تمایل به عضویت از تاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف مدت ده روز می توانند درخواست کتبی خود را به نشانی شهرستان ارومیه بلوار شهید باهنر روبروی شهرداری منطقه ۳ دفتر انجمن کارگران ساختمانی ارومیه تسلیم نمایند
محل برگزاری مجمع :
ضمنا اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور (روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ راس ساعت ۱۰ صبح)در محل مسجد حر واقع در شهرستان ارومیه کمربندی خیابان ساعد برگزار می‌شود
دستور جلسه :
۱- تصویب اساسنامه
۲- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان
۳-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی
نماینده هیات موسس: جبرائیل حسین زاده
بدین وسیله به اطلاع کلیه اعضای انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان مسافربری برون شهری شهرستان ساری و حومه می رساند مجمع عمومی عادی سالانه( نوبت اول) راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه به تاریخ ۷/۲/۱۴۰۲ به آدرس ساری کمربندی شرقی ترمینال دولت در محل نمازخانه ترمینال برگزار می گردد.
افرادی که تمایل به کاندیدای هیئت مدیره و بازرس را دارند درخواست خود را کتباً از تاریخ انتشار آگهی دعوت تا ۲۷/۱/۱۴۰۲ به دفتر انجمن ارائه نمایند و افرادی که نمی توانند در مجمع عمومی شرکت کنند با ارائه وکالت نامه محضری دفترخانه رسمی فقط به نام یک نفر فی مابین اعضا را تا تاریخ ۲۷/۱/۱۴۰۲ به دفتر انجمن ارائه دهند .
دستور کار مجمع عمومی عادی سالانه
۱- تصمیم‌گیری در خصوص افراد تعلیق
۲- تصمیم گیری در خصوص اجازه حسابرسی
۳- گزارش عملکرد هیئت مدیره
۴- گزارش خزانه دار
۵-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس
اعضای هیئت مدیره
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
کانون کارگران بازنشسته شهرستان تربت حیدریه
از کلیه اعضاء محترم کانون فوق الذکر که قبل از بازنشستگی بر اساس قانون کار اشتغال داشته و بر اساس مقررات جاری بازنشسته شده باشند می رساند با همراه داشتن کارت عضویت معتبر کانون در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که در ساعت ۱۰ صبح مورخ چهار شنبه ۲3/۱/۱۴۰۲ در محل کانون واقع در ،تربت حیدریه ،خیابان مطهری (باغ ملی )مطهری 4 پلاک 12 کانون بازنشسته تامین اجتماعی برگزارمی گردد،حضوربهم رسانند .
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول :1-اصلاح تبصره ماده 16 اساسنامه کانون طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت تعاون – کار و رفاه اجتماعی 2-حذف بند7 از ماده30 اساسنامه کانون طبق دستور العمل ابلاغی وزارت تعاون – کار ورفاه اجتماعی
هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان تربت حیدریه
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم وعادی نوبت اول
کانون کارگران بازنشسته شهرستان تایباد
از کلیه اعضاء محترم کانون فوق الذکر که قبل از بازنشستگی بر اساس قانون کار اشتغال داشته و براساس مقررات جاری بازنشسته شده باشند دعوت می گرددباهمراه داشتن کارت عضویت معتبر کانون درجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم وعادی نوبت اول کانون 10که در ساعت۱۰ و 30دقیقه صبح روزپنج شنبه ۲4/۱/۱۴۰۲ در محل سالن سروش به آدرس خیابان فرمانداری روبروی باشگاه تختی برگزارمی گردد،حضوربهم رسانند.همچنین داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرسان کانون مکلفند حداکثر7روز قبل از برگزاری مجمع عمومی ،درخواست کتبی خود را به دفتر کانون به آدرس تایباد ،خیام ،خیام 6 ارسال و رسید دریافت نمایند .دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :1-اصلاح تبصره ماده 16 اساسنامه کانون طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت تعاون – کار و رفاه اجتماعی 2-حذف بند7 از ماده30 اساسنامه کانون طبق دستور العمل ابلاغی وزارت تعاون – کار ورفاه اجتماعی دستور جلسه مجمع عمومی عادی:1- گزارش عملکرد هیات مدیره2- -گزارش مالی خزانه دار3--گزارش بازرس 4-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره و بازرسان
هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان تایباد
آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
کانون کارگران بازنشسته مشمول قانون کارشهرستان عجب شیر
تاریخ انتشار:18-12-1401
به اطلاع کلیه اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان عجب شیر می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم کانون درساعت 30/9صبح روز سه شنبه29/01/1402درمحل مسجداولیاءواقع درخیابان 17شهریوربرگزارخواهدشدوازکلیه اعضای دعوت می شوددرموعدمقرردرجلسه مجمع حضوربه هم رسانید.
دستورجلسه :
1 – حذف بند7ماده 30اساسنامه
هئیت مدیره کانون کارگران بازنشسته مشمول قانون کار شهرستان عجب شیر
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون کارگران بازنشسته مشمول قانون کارشهرستان عجبشیر
تاریخ انتشار:18-12-1401
به اطلاع کلیه ی اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان عجب شیرمی رساند جلسه ی مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون ازساعت 10 الی 12صبح روزسه شنبه مورخه ی29/01/1402درمحل مسجداولیاء واقع درخیابان 17شهریوربرگزارخواهدشد وازکلیه ی اعضاءدعوت میشوددرموعد مقررباهمراه داشتن کارت عضویت درجلسه ی مجمع حضوربه هم رسانید
کسانی که تمایل به کاندیداتوری هئیت مدیره وبازرس رادارند می توانندبادردست داشتن کپی شناسنامه وکپی کارت ملی وکارت عضویت به کانون شهرستان عجب شیرمراجعه نمایند
دستورجلسه:
1 : گرازش هئیت مدیره درمورد عملکردکانون
2 : گزارش وتصویب صورت های مالی سال های1400/1399 -1398/1397
3 : تصویب بودجه برای سال1402
4: اتخاذ تصمیم برای افزایش حق عضویت سالانه وورودیه
5: انتخابات اعضای اصلی وعلی البدل هئیت مدیره وبازرس اصلی وعلی البدل کانون براساس اساسنامه کانون
هیات مدیره کانون بازنشستگان مشمول قانون کارشهرستان عجب شیر
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سام گل مازند( سهامی خاص )بشماره ثبت ۴۹۷۲ و بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۳۳۶۰
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت سام گل مازند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۹۷۲ و بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۳۳۶۰ دعوت می گردد در تاریخ ۱/۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۱ صبح در محل قانونی شرکت جهت اتخاذ تصمیم در موارد ذیل حضور یابند .
دستور جلسه :
۱-انتخاب بازرسین
۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد
هیئت مدیره شرکت سام گل مازند
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهسازان دیدگان طبرستان( سهامی خاص )ثبت شده به شماره ۵۹۳۹ و بشناسه ملی۱۰۹۶۰۰۲۰۷۳۰
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت بهسازان دیدگان طبرستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۹۳۹ و بشناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۲۰۷۳۰ دعوت می گردد در تاریخ ۱/۱/۱۴۰۲ ساعت ۹ صبح در محل قانونی شرکت جهت اتخاذ تصمیم در موارد ذیل حضور یابند .
دستور جلسه :
۱-انتخاب بازرسین
۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد
هیئت مدیره شرکت بهسازان دیدگان طبرستان
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و جلسه هئیت مدیره موسسه غیر تجاری انجمن ره پویان کوثر فدک همدان به شماره ثبت 1039 و شناسه ملی 14009799686
به اطلاع کلیه اعضای موسسه غیرتجاری انجمن ره پویان کوثر فدک همدان می رساند مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 8 الی 10 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده راس ساعت 10 الی 12 و جلسه هیئت مدیره در ساعت 12 الی 14 در مورخ 27/12/1401 به نشانی : محل دفتر انجمن برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:👇👇
1. تصویب اصلاح ماده 6 اساسنامه (مدت فعالیت)
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:👇👇
1. استماع گزارش هیات مدیره
2. استماع گزارش بازرس
3. تصویب ترازنامه و بیلان مالی منتهی به تاریخ 28/12/1400
4. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین
دستور جلسه هیئت مدیره: 👇👇
1. انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره
2. تعیین دارندگان حق امضاء
دعوت کننده: اعضای هیات مدیره
اگهی دعوت نوبت دوم شرکت بسته بندی گوشت هکمتان ایده آل غرب سهامی خاص بشماره ثبت 4133 و شناسه ملی 10820051199
بدلیل حد نصاب نرسیدن حضور سهامداران در نوبت اول , جلسه نوبت دوم در ساعت15 مورخ 28/12/1401 در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بسته بندی گوشت هکمتان ایده آل غرب در محل استان همدان، شهرستان همدان، بخش مركزي، روستاي شهرك صنعتي بوعلي، شهرك صنعتي بوعلي، بلوار سوم، خيابان 30، پلاك 0، طبقه همكف تشکیل می گردد
لذا از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی و یا قراردادی ایشان دعوت بهعمل می اید تا در جلسه مذکور حضور بهم رسانیده و نسبت به موارد ذیل انتخاذ تصمیم نمایند
1- عزل اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و نصب مدیران جدید
2- عزل بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و نصب بازرسان جدید
بدین وسیله به تکلیف قانونی اعلام میگردد دعوت برای تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده حسب ماده 95 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 و اساسنامه شرکت بدوا از اعضای هیات مدیره و متعاقبا از بازرسان تقاضا شد ولی درخواست دعوت اجابت نگردید
دعوت کننده : مالکین بیش از یک پنجم سهام شرکت
آگهی دعوت سهامداران شرکت جهان تجارت نگين درياي كاسپين (سهامی خاص)به شماره ثبت 17058و شناسه ملی 14011294892جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 10 روز شنبه مورخ 05/01/1402 در محل استان مازندران، شهرستان ساري، بخش مركزي، شهر ساري، كوي اصحاب، خيابان صاحب الزمان، بن بست بهار2، پلاك 0، طبقه 3، واحد 6 کدپستی 4816955688 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1- اصلاح ماده اساسنامه (کاهش تعداد اعضا هيئت مديره )
2- و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق باشد.
هیات مدیره شرکت
آگهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی تخصصی کارفرمایی
آموزشگاهداران مراقبت و زیبایی شهرستان شهریار
اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور،روز چهارشنبه مورخ 1402/01/23 ساعت 11 در محل آموزشگاه پرستو به نشانی شهریار خیابان ولیعصر روبروی پارک کودک کوچه زمانپور پلاک 5 برگزار میگردد. از کلیه کارفرمایان عضو شاغل در صنف مربوطه دعوت میشود در جلسه مذکور شرکت نمایند.ضمنا افرادی که مایل به عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسین می باشند تقاضای کتبی خود را تا 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع تحویل هیئت موسس نموده و رسید دریافت نمایند.
دستور جلسه:
1_تصویب اساسنامه
2_انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
3_انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های انجمن
4_سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
هیئت موسس:
1_اشرف حاجی مقصودی
2_مائده رجبی
3_لیلا رضایی
شماره تماس: 09123615527
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده
شرکت صنایع الماس کاشی نیشابور(سهامی خاص)
به شماره ثبت509 و شناسه ملی10380398854
از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت بعمل می آیدکه درجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده که در مورخه 24/9/1401ساعت 10صبح که درمحل شهر قدمگاه، محله شرکت آذین،کوچه موتورآب،کوچه شرکت کاشی آذین، پلاک0،طبقه همکف با کد پستی 9346113118 برگزار میگرددحضوربهم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده:1-انتخاب مدیران2-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 3-انتخاب بازرس هیئت مدیره شرکت صنایع الماس کاشی نیشابور
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی کشاورزی و صنعت دامپروری سهند ساتلو
تاریخ انتشار:10/09/1401
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی کشاورزی و صنعت دامپروری سهند ساتلو به شماره ثبت 6360 و به شناسه ملی 10200123894 میرساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول تعاونی ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 14/10/1401 در محل دفتر تعاونی به آدرس: ساتلو، جنب مخابرات برگزار خواهد شد. لذا از تمامی اعضا محترم دعوت میشود در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
تعیین خط مشی آتی شرکت
برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان
طرح و تصویب آئین نامه نحوه برگزاری مجامع عمومی
هیئت مدیره شرکت تعاونی
آگهی دعوت سهامداران
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تولید انواع سموم کشاورزی خوشه( سهامی خاص )ثبت شده به شماره ۵۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۳۲۰۵ بدین وسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تولید انواع سموم کشاورزی خوشه (سهامی خاص ) که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۱ به نشانی استان مازندران- شهرستان ساری- بخش چهاردانگه -دهستان چهاردانگه- آبادی شهرک صنعتی چهاردانگه -شهرک صنعتی چهاردانگه- خیابان کوه- خیابان پمپ گاز -پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۴۸۳۱۱۱۹۵۸۳ حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
۱- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی
هیئت مدیره شرکت
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی پیشرو وحدت مامطیر (ثبت 7713 شناسنامه ملی 14005526073 ) روز دوشنبه مورخ 28/9/1401 راس ساعت 9 صبح در محل شرکت تعاونی :بابل- شهرک شهاب نیاء- بلوار مادر- نبش بار فروش 1 ساختمان پاسارگاد طبقه اول برگزار میشود. از کلیه اعضا دعوت میشود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
ضمنا به اصلاع میرساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو تعاونی حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تعاونی ، تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 26/9/1401 (48 ساعت قبل از شروع جلسه) در محل دفتر تعاونی حاضر ، تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:
1-گزارش کار هیات مدیره و بازرس تعاونی
2- طرح و تصویب مزایده فروش اموال منقول و غیر منقول جهت تصفیه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی

هیات مدیره تعاونی شرکت تعاونی پبیشرو وحدت مامطیر
تاریخ انتشار :13/9/1401
آگهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارگری کاشی کاران شهرستان شهریار
اولین مجمع عمومی انجمن صنفی در شرف تاسیس مذکور ، روز چهارشنبه مورخ 7/10/1401ساعت 11صبح در محل شهرستان شهریار به ادرس میدان معلم جنب فرش فروشی سادات پلاک 8 برگزار می گردد .
از کلیه کارگران عضو و شاغل در صنف مربوطه دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند .
ضمنا" افرادی که مایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسین می باشند می توانند در روز برگزاری مجمع تقاضای کتبی خود را قبل از برگزاری انتخابات تحویل هیئت رئیسه مجمع نمایند .
دستور جلسه :
1- تصویب اساسنامه
2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های انجمن
هیئت موسس: 1- محمود شکوری 2- کرامت پور حسن 3- مهدی بازگیر

دو کادر داخلی
چاپ 13/09/1401
آگهی دعوت از شرکا شرکت آذر آشنا آب ( با مسئولیت محدود ) به شماره ثبت 9211 و شناسه ملی 10200151366 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
بدینوسیله از کلیه شرکا محترم شرکت دعوت می شود که در ساعت 11 مورخ 1401/12/25 در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در آدرس استان اذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – بخش مرکزی –شهر تبریز – جاده تبریز تهران – کوچه سراشیم – کوچه بوستان غربی – پلاک 0 – طبقه همکف – کد پستی 5169155381 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع فوق العاده :
1- تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره ( اصلاح ماده اساسنامه )
مدیر عامل
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن کارگران داروخانه ها و موسسات دارویی مشهد

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارگران داروخانه ها و موسسات دارویی مشهد راس ساعت 16 روز شنبه مورخ27/12/1401در محل بلوار خیام جنوبی، خیام 26، پلاک 5 برگزار می گردد: ازکلیه اعضای محترم دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. اعضای محترمی که امکان حضور آن ها در جلسه مذکور مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را به موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند در این صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر فرد غیر عضو تنها یک رای خواهد بود اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از ساعت 9 صبح تا 12 روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهار شنبه مورخ 22 ، 23 و 24 /12/1401 به محل دفتر شرکت به نشانی عبادی 80 پلاک 3 مراجعه تا پس از تایید وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ی ورود به مجمع برای فرد نماینده صادرگردد
دستورجلسه:1 استماع گزارش هیت مدیره و بازرسین2- طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای 97 لغایت 1400 شرکت
3- طرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال 1401شرکت4-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شرکت برای مدت 3 سال
5 انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 1401
هیات مدیره-شرکت تعاونی مسکن کارگران داروخانه ها و موسسات دارویی مشهد
آگهی دعوت از شرکا شرکت آذر آشنا آب ( با مسئولیت محدود ) به شماره ثبت 9211 و شناسه ملی 10200151366 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه شرکا محترم شرکت دعوت می شود که در ساعت 14 مورخ 1401/12/25 در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در آدرس استان اذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – بخش مرکزی –شهر تبریز – جاده تبریز تهران – کوچه سراشیم – کوچه بوستان غربی – پلاک 0 – طبقه همکف – کد پستی 5169155381 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :
1- انتخاب مدیران
مدیر عامل
آگهی دعوت از شرکا شرکت آذر آشنا آب ( با مسئولیت محدود ) به شماره ثبت 9211 و شناسه ملی 10200151366 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
بدینوسیله از کلیه شرکا محترم شرکت دعوت می شود که در ساعت 10 مورخ 1401/12/25 در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در آدرس استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – بخش مرکزی –شهر تبریز – جاده تبریز تهران – کوچه سراشیم – کوچه بوستان غربی – پلاک 0 – طبقه همکف – کد پستی 5169155381 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع فوق العاده :
1- نقل و انتقال سهم الشرکه
مدیر عامل
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مهندسی بهنمیر (سهامی خاص ) به شماره ثبت ۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۶۴۶۳۳
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت مهندسی بهنمیر( سهام خاص )دعوت میگردد ،جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ واقع در بهنمیر -محل قانونی شرکت برگزار می گردد. لذا بدین وسیله از عموم سهامداران جهت حضور در مجمع دعوت به عمل می آید و یا وکلای خود را کتباً وفق اساسنامه جهت حضور در مجمع عمومی معرفی نمایند .
دستور جلسه:
۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره
۲- انتخاب بازرسین
۳-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۴- دادن حق وکالت به یکی از اعضا هیئت مدیره جهت ثبت صورتجلسات
رئیس هیئت مدیره
حمیرا دریائی
دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی فرآورده های دریائی کیان ماهی خزر شماره ثبت ۳۴۱ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۶۹۵۴۵
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی فرآورده های دریائی کیان ماهی خزر شماره ثبت ۳۴۱ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۶۹۵۴۵ در ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۰/۱/۱۴۰۲ در محل شرکت واقع در استان مازندران، شهرستان بابلسر، بخش مرکزی ،دهستان بابلرود ،روستای اناری ،محله اناری ،خیابان اناری، بن بست گلستان ۷ ،پلاک ۳۲٫۰۰۱ طبقه همکف برگزار میگردد .ضروری است کلیه سهامداران در این جلسه حضور به هم رسانند یا وفق مقررات نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود اقدام و نسبت به تحویل وکالتنامه جهت تایید در وقت اداری تا قبل از برگزاری مجمع عمومی به هیات مدیره اقدام گردد .ضمنا داوطلبین سمت در بازرسی و هیئت مدیره ظرف یک هفته پس از تاریخ انتشار مهلت دارند نسبت به تکمیل و تحویل فرم ثبت نام کاندیداتوری در وقت اداری به هیئت مدیره تعاونی و یا دفتر شرکت اقدام فرمایید.
( فرم ثبت نام وکالت نامه در دفتر شرکت موجود است )
۱-گزارش بازرس و هیئت مدیره
۲- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال
۳- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
۴-افزایش سرمایه
رئیس هیئت مدیره تعاونی
آگهی دعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت مرکز تجاری ایران در عمان (سهامی خاص )
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مرکز تجاری ایران در عمان (سهامی خاص ) به شماره ثبتی 372088دعوت به عمل می آورد در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در راس ساعت 14 روز دوشنبه 1401/12/22در سالن کنفرانس طبقه 4 اتاق بازرگانی تهران پلاک 210خیابان 21 خیابان وزرا با دستور جلسه زیر برگزار میگردد اصالتا و یا وکالتا حضور بهم رسانند
1- گزارش هیات مدیره و بازرس و تصویب ترازنامه
2- انتخاب 5نفر عضو اصلی و 2 نفر علی البدل هیات مدیره برای مدت 2سال
3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
4-سایر موارد
هیات مدیره مرکز تجاری ایران در عمان
متن آگهی