پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

نمایش 401 - 417 از 417

آگهیتاریخ انتشاروضعیت چاپ
آگهی دعوت مجمع عمومی موسسین کارخانجات آجرسفال و آجرفشاری استان آذربایجان شرقی
به استناد ماده 131 قانون کار وبند 2 ماده ی 7 آئین نامه چگونگی تشکیل انجمن صنفی کانونهای مربوطه مصوب 3/8/89 هیات وزیران اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور، روز سه شنبه مورخه 16/01/1401 ساعت 10 در محل باشگاه کارگران واقع در خیابان ششگلان جنب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی برگزار می گردد.
لذا از کلیه کارفرمایان عضو شاغل در صنف مربوطه دعوت می شود در جلسه شرکت نمایند، و در صورت تمایل از تاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس ،درخواست کتبی خود را به هیات موسس تحویل و رسید دریافت نمایند.
دستور جلسه:
1- طرح و تصویب اساسنامه
2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
3- انتخاب روزنامه ی کثیر الانتشار جهت درج آگهی های انجمن
هیئت موسسین:
1- محمدحسین یقینی
2- یحیی شروانی
3- پرویز سعداله زاده
هیات موسسین انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان آجرسفال و آجرفشاری استان آذربایجان شرقی
1401/09/08چاپ شده
آگهی دعوت
بدینوسیله از کلیه سهامدارن شرکت خدماتی زیارتی لیله القدر همدان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۵۰۱۵۰ دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/12/1400 که در ساعت ۱۰ صبح که در آدرس شرکت شکیل میگردد حضور بهم رسانند. همچنین جلسه هیئت مدیره نیز در همان تاریخ ساعت ۱۲ برگزار خواهد شد .
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
انتخاب مدیران- انتخاب بازرسین -تصویب تراز و صورتهای مالی
هیات مدیره شرکت
1401/09/17چاپ شده
آگهی تاسیس و دعوت مجمع عمومی عادی هیئت موسس انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ما شعبات تحت پوشش بابل و تنکابن
بدین وسیله از کلیه نمایندگان بیمه ما شعبات تحت پوشش بابل و تنکابن دعوت به عمل می آید راس ۱۰ صبح روز شنبه مورخ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ به نشانی بابل خیابان شیخ طبرسی روبروی پاساژ فردوسی شرکت بیمه ما حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
۱-تصویب اساسنامه ۲-انتخاب هیئت مدیره ۳- انتخاب بازرس ۴- انتخاب روزنامه ۵-سایر موارد
هیات موسس انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ما شعبات تحت پوشش بابل و تنکابن
1401/09/17چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت گهر ميوه هميشه سبز سهامی خاص بشماره ثبت 2094به شناسه ملی 10861366854جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۰ روز جمعه ساعت ۱۴ در محل قانونی شرکت به ادرس استان مازندران ، شهرستان بهشهر ، بخش مركزي ، شهر بهشهر، محله كمربندي ، خيابان قره تپه ، خيابان زاغمرز (جاده فرودگاه ) ، پلاك 0 ، طبقه همكف بکدپستی 4851853449برگزار میشود لذا از کلیه صاحبان سهام دعوت بعمل میاید در جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه..
افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده سهامداران
دعوت کننده.هیات مدیره
1401/09/17چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن دهیاران و شوراهای اسلامی بخش مرکزی مهاباد
به شماره ثبت ۲۱۴۶ شناسه ملی:۱۴۰۰۴۴۹۵۱۵۶
بنا به تصویب هیأت مدیره جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن دهیاران و شوراهای اسلامی بخش مرکزی مهاباد راس ساعت ۱۰صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۴ درمحل مسجد خلفای راشدین واقع در زمین های شهرداری روبروی تپه هما تشکیل می گردد از عموم سهام داران واعضا محترم دعوت می‌شود جهت اتخاذتصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز ساعت مقرردرمحل تعیین شده حضور بهم رسانند ویابا توجه به مفادماده۱۹ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی درصورتیکه حضور عضوی درمجمع میسر نباشد می تواندحق رای خودرا به موجب وکالتنامه به عضودیگر یا نماینده تام الاختیار از میان‌ اعضا یا غیر اعضا واگذار نماید دراین صورت هر عضوی می تواندعلاوه بر رای خود حداکثر حق سه رای با وکالت وهرشخص غیرعضوتنها یک رای با وکالت داشته باشد توضیحا اینکه وکالتنامه های عادی بایستی یک روز بعد از انتشار آگهی مذکورتا یک روز قبل از تشکیل مجمع بغیراز ایام تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم شده وتوسط هیات مدیره بررسی وتائیدگردد و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تائید یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی رسیده باشد
دستور جلسه:
۱-اتخاذ تصمیم در خصوص تمدید مدت فعالیت مربوط به ماده ۶ اساسنامه شرکت تعاونی


هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دهیاران و شوراهای اسلامی بخش مرکزی مهاباد

رئیس هیات مدیره. :رسول محمد پور
نائب رئیس هیات مدیره:مصطفی عباسی
منشی هیات مدیره :خسرو تار
1401/09/17چاپ شده
آگهی تجدیدانتخابات مسئولان انجمن صنفی کارفرمایی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک وسنگین استان همدان
به استناد ماده 131 قانون کار وآیین نامه مصوب 1389 هیات وزیران ومدارک تسلیمی، انجمن فوق به شماره 221- 2/3- 29 در این اداره کل به ثبت رسیده است. اسامی وسمت هریک از اعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیره که از تاریخ 1/10/1400 به مدت سه سال وبازرسان به مدت یکسال انتخاب شده اند به شرح زیر می باشد.
1- رئیس آقای محمودرحیمی طیب
2- نایب رئیس آقای محمدمحمدی
3- خزانه دار آقای حسینعلی مرادی
4- سایراعضای هیات مدیره آقای علیرضا زارع گنبدی و آقای محمدطاهر رستگار
5- علی البدل هیات مدیره آقای حبیب اله قیاسی
6- دبیر آقای محمدطاهر رستگار
7- بازرس آقای هادی زارعی و علی البدل آقای یحیی فرهادی
ضمناً مطابق ماده 26 اساسنامه اسناد واوراق مالی بهادار باامضای رئیس هیات مدیره یا دبیر وخزانه دار وممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
سرپرست اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان همدان – یوسف شعبانی
1401/09/17چاپ شده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت گروه پزشکی همدان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 540 و شناسنامه ملی 10861100105 دعوت به عمل م یآید تا در مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در تاریخ 20/12/1400 ساعت 4 بعدازظهر در محل کلینیک سبز بیمارستان بوعلی تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:
1- تعیین تکلیف سهم الشرکه سهامداران متوفی
2- تعیین تکلیف سهم الشرکه سهامداران بدون فعالیت و راکد
3- نقل و انتقال سهم الشرکه برخی سهامداران بر اساس نظر مجمع
4- سایر موارد مطروحه در جلسه مجمع هیات مدیره
1401/09/17چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارفرمایی در شرف تاسیس
فخاران حسین آباد ناظم ملایر
اولین مجمع عمومی انجمن صنفی در شرف تاسیس مذکور، روز سه شنبه مورخ 17/12/1400 ساعت ۱۰ صبح در محل سالن اداره کار و امور اجتماعی ملایر به آدرس بلوار آیت الله میرشاهولد ( بلوار اراک ) برگزار می گردد.
از کلیه کارفرمایان عضو و شاغل در صنف مربوطه در حسین آباد ناظم ملایر دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند
دستور جلسه :
۱- تصویب اساسنامه
۲ - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هئیت مدیره و بازرسان
3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های انجمن
هیئت موسس
۱- رفيع الدين بقالی 2- حاج نبی روستایی 3-حاج جواد عبدلی 4- حاج الياس مهرابی
1401/09/17چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میاندوآب
(سهامی خاص) شماره ثبت: 3634 ​​شناسه ملی: 14007530459
به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میاندوآب (سهامی خاص) می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت به ترتیب رأس ساعت 10 و 11 صبح روز چهارشنبه مورخ ۳۰/09/1401 در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب واقع در میاندوآب – سه راهی تقی آباد - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب برگزار می گردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه کتبی از تشکل خود، در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

دستورات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (ساعت 10):
1. ارایه گزارش هيئت مديره، بازرس قانونی و حسابرس شركت درخصوص عملكرد شركت منتهی به 30 آذر سالهای 1399 و 1400
2. بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه وحساب سود و زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به 30/09/1399
3. بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه وحساب سود و زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به 30/09/1400
4. بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
5. بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت
6. بررسی و تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه بازرس
7. تعیین حق حضور در جلسه اعضای هیات مدیره
8. انتخاب بازرسین قانونی شرکت
9. انتخاب اعضای هیئت مدیره
10. انتخاب حسابرس
11. تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
12. بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان آذر سال1401
13. بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به پایان آذر سال 1402
دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده (ساعت 11):
1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه
2. بررسی و تصویب افزایش سرمایه
ضمناً گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.
هیأت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میاندوآب
1401/09/17چاپ شده
یک.عددشناسنامه.گمشده.از.یابنده.درخاست.می.شود.باشماره.۰۹۱۸۹۵۷۲۸۱۲.تماس.بگیرید.باتشکر 1401/09/19چاپ شده
آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تجارت برترکوچ ساوالان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۴۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۲۵۰۲۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۸/۰۸/۱۴۰۱ در محل دفتر رسمی شرکت تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:۱-انتخاب بازرسین ۲-.انتخاب هیات مدیره .
مدیرعامل شرکت
1401/08/05چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول)
موسسه انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن که در روز دوشنبه مورخ 1401/08/16 از ساعت 00:15 تا 23:45 بصورت الکترونیک به آدرس iman.behdasht.gov.ir تشکیل می گردد دعوت بعمل می آید.
دستور جلسه:
1- انتخابات هیات مدیره و بازرس بصورت الکترونیک در سامانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی به آدرس http//:iman.behdasht.gov.ir

هیات مدیره انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران
1401/07/16چاپ شده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول)
موسسه انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن که در روز دوشنبه مورخ 1401/08/16 از ساعت 00:15 تا 23:45 بصورت الکترونیک به آدرس iman.behdasht.gov.ir تشکیل می گردد دعوت بعمل می آید.
دستور جلسه:
1- انتخابات هیات مدیره و بازرس بصورت الکترونیک در سامانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی به آدرس http//:iman.behdasht.gov.ir

هیات مدیره انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران
1401/07/16در حال بررسی
سلام من یک دسته مدارک گم کرده ام ممنون میشم تماس بگیرین کارت ملی گواهینامه کارت خدمت بیمه ماشین کارت ماشین دوعدد کارت سوخت در حال بررسی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی(نوبت دوم ) کانون انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان حمل کالای استان کرمانشاه
باتوجه به اعتراض واردشده شهرستانهای کرماشاه ،هرسین نسبت به انتخابات هیات مدیره و بازرسان مجمع عمومی نوبت اول وابطال انتخابات توسط هیات رئیسه ، بدین وسیله از انجمن های صنفی عضو کانون طبق ماده 11 اساسنامه کانون دعوت بعمل می آیددرروزچهارشنبه 1400/12/18راس ساعت 10 صبح در محل پایانه بار در دفترانجمن صنفی رانندگان کرمانشاه برگزار میگردد .خواهشمند است حضوربهم رسانید.
دستورجلسه
1-انتخابات هیئت مدیره و بازرسان
2-سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد
هیئت رئیسه مجمع عمومی نوبت اول کانون انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل کالای استان کرمانشاه
چاپ شده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی(نوبت اول) کانون انجمنهای صنفی کارگری رانندگان ناوگان حمل و نقل کالای استان کرمانشاه
بنابه صورتجلسه مورخه1400/10/10 روئسای انجمن های صنفی حمل و نقل کالای استان،از کلیه اعضاء هیئت مدیره انجمن های صنفی حمل و نقل کارگری استان کرمانشاه دعوت به عمل می آید که درروز شنبه مورخه 1400/11/16 راس ساعت 10 صبح درمسجد پایانه بارخصوصی کرمانشاه برگزار میگردد. خواهشمند است حضوربه هم رسانید
دستورجلسه
1-انتخاب هیئت مدیره و بازرسان
2-سایر موارد که درصلاحیت مجمع عمومی عادی باشد
رئیس انجمن صنفی رانندگان کرمانشاه
برومند عباسی
چاپ شده
آگهی دعوت شرکت گرگان سفال امید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۹۶۳۱۶ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

انتشار تاریخ:۱۴۰۰/۵/۲۴
زمان: روز شنبه ۶/۶/۱۴۰۰ ساعت ۱۵ مکان: در محل دفتر شرکت
برگزار می گردد.
دستورجلسه:
۱-انتخاب هیات مدیره
۲-سایر تصمیماتی که درصالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق
العاده می باشد
الزم به یادآوری است که:
ازکلیه سهامداران محترم دعوت می شود با در دست داشتن کارت
شناسایی معتبر در محل یاد شده حضور بهم رسانند.
حضور توام عضو و نماینده تام االختیار وی در مجمع عمومی ممنوع.

هیئت مدیره شرکت
چاپ شده
آگهیتاریخ انتشاروضعیت چاپ

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: