پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

آگهیتاریخ انتشار
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت فرآوری پیشتازان عرصه تلاش(سهامی خاص)
به شماره ثبت 11493 و شناسه ملی 14006299766
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ویا نماینده قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 9 مورخ 1402/04/01 و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 11همان تاریخ در محل اصلی شرکت به آدرس زنجان-کیلومتر۱۶ جاده زنجان دندی-شهرک صنعتی ناجی نبش خیابان سوم شرقی شماره۱۶۶کدپستی۴۵۳۵۱۵۶۶۴۸ تشکیل می شود حضور بهم رسانند. همراه داشتن اصل مدارک هویتی و سهامداری و نیز اصل برگه وکالتنامه محضری برای قائم مقام قانونی بعنوان مجوز ورود به مجامع الزامی است.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
اصلاح مواردی از اساسنامه شرکت شامل ماده2 موضوع فعالیت شرکت و ماده 33 تعداد سهام وثیقه
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق¬العاده
انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق امضاء، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، تصویب بودجه و نحوه تامین منابع مالی تامین هزینه های جاری شرکت، تعیین خط و مشی و اقدامات آتی شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.
هیئت مدیره
1402/03/18
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت فرآوری پیشتازان عرصه تلاش(سهامی خاص)
به شماره ثبت 11493 و شناسه ملی 14006299766
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ویا نماینده قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 9 مورخ 18/03/1402و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که همان تاریخ در ساعت 11 در محل اصلی شرکت به آدرس زنجان-کیلومتر۱۶ جاده زنجان دندی-شهرک صنعتی ناجی نبش خیابان سوم شرقی شماره۱۶۶کدپستی۴۵۳۵۱۵۶۶۴۸ تشکیل می شود حضور بهم رسانند. همراه داشتن اصل مدارک هویتی و سهامداری و نیز اصل برگه وکالتنامه محضری برای قائم مقام قانونی بعنوان مجوز ورود به مجامع الزامی است.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
اصلاح مواردی از اساسنامه شرکت شامل ماده2 موضوع فعالیت شرکت و ماده 33 تعداد سهام وثیقه
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق¬العاده
انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق امضاء، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، تصویب بودجه و نحوه تامین منابع مالی تامین هزینه های جاری شرکت، تعیین خط و مشی و اقدامات آتی شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.
هیئت مدیره
1402/03/18
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین تاسیسات آودایس ثبت شده به شماره 419408 و شناسه ملی 10320708587(نوبت دوم )
با توجه به عدم اتفاق نظر شرکاء و عدم مصوب دستور جلسه در جلسه نوبت اول مجمع عموی فوق العاده در تاریخ 1402/03/11 ، بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت شرکت تامین تاسیسات آوادیس دعوت به عمل می آید تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 10:00روز چهارشنبه مورخ 1402/03/24 در محل : تهران- خیابان سعدی - پاساژ رضا پور - طبقه همکف - پلاک 34 - فروشگاه آقای محمد رضا رضائی برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1: خروج مدیر عامل
2: انتخاب مدیر عامل جدید


رئیس هیات مدیره شرکت تامیت تاسیسات آوادیس
1402/03/13
اصلاحیه برگزاری مجمع عمومی موسس انجمن صنفی تخصصی
کارفرمایی آموزشگاهداران مراقبت و زیبایی شهرستان شهریار
پیرو اطلاعیه مورخ 1402/01/28 در روزنامه کاروکارگر شماره 9165 صفحه 3، اولیــن مجمع عمومــی انجمن صنفی مذکور که برای تاریخ 1402/03/09 اعلام شد، کنسل می گردد و به روز یکشنبه مورخ 1402/05/29 موکول و در ساعت 11 در محل آموزشگاه دیور به نشانی اندیشه فاز3، شهرک صدف، خیابان توحید جنوبی ساختمان میلاد برگزار میگردد. از کلیه کارفرمایان عضو شــاغل در صنف مربوطه دعوت میشود در جلسه مذکور شرکت نمایند.
ضمنا افرادی که مایل به عضویت در هیات مدیره و یا بازرســین می باشــند تقاضای کتبی خود را تا ۲۴
ساعت قبل از برگزاری مجمع تحویل هیات موسس نموده و رسید دریافت نمایند.
دستور جلسه:
1_تصویب اساســنامه 2_انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان 3_انتخاب روزنامه
کثیرالانتشار جهت درج آگهی های انجمن 4_سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
هیات موسس: 1_اشرف حاجی مقصودی 2_مائده رجبی 3_لیلا رضایی
شماره تماس:09123615527
1402/03/09
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین تاسیسات آوادیس ثبت شده به شماره 419408و شناسه ملی 10320708587(نوبت اول)
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تامین تاسیسات آوادیس دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 10:00روز پنجشنبه مورخ 1402/03/11درمحل تهران - خیابان سعدی - پاساژ رضا پور - طبقه همکف - پلاک - 34 - فروشگاه آقای محمد رضا رضائی برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- خروج مدیر عامل
2- انتخاب مدیر عامل جدید
3

رئیس هیات مدیره
1402/03/01
آگهی دعوت سهامداران و وراث متوفی سهامدار(مرحومه خانم فرخ لقا فرامرزی) جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت جهانکارپناه ( سهامی خاص ) به شماره ثبت3428 و شماره شناسه ملی 10260397503
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت جهانکارپناه ( سهامی خاص ) به شماره ثبت3428 و شماره شناسه ملی 10260397503و وراث نائب رئیس شرکت جهانکار پناه مرحومه خانم فرخ لقا فرامرزی دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که رأس ساعت 10 مورخ چهارشنبه 20/02/1402 در محل قانونی شرکت به نشانی: چهارمحال و بختیاری شهرستان خانمیرزا شهر آلونی خیابان دکتر شریعتی غربی نبش کوچه خرم پلاک 635 به کدپستی 8894130813 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
۱- انتقال سهام وراث مرحومه خانم فرخ لقا فرامرزی
۲- تعیین و سمت اعضای هیئت مدیره شرکت.
۳- تغییر در مفاد اساسنامه
۴- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
شرکت جهانکارپناه
1402/02/19
آگهیتاریخ انتشار

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: