پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

نمایش 1 - 20 از 20

زمان ثبتمتن آگهیکاربر تعداد نسخه روزنامه تعداد نوبت نوبت2 نوبت3 همراه
1402/07/08 22:53:53کارت ملی هوشمند ،
عاطفه شریفی قاضیجهانی با کد ملی 0074358405 شماره شناسنامه 9784 فرزند احمد در تاریخ 28/06/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09124330281
1402/07/08 21:50:30كارت هوشمند سوخت, کارت عابر بانک, کارت پایان خدمت, کارت خودرو ،
بهزاد زنگویی دوم با کد ملی 0650969472 شماره شناسنامه 776 فرزند داود خودرو کامیونت زامیاد رنگ آبی مدل 1398 شماره پلاک 32ایران265د11 شماره شاسی شماره موتوربه نام بهزاد زنگویی دوم در تاریخ 30/06/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09151606995
1402/07/08 20:27:04برگ سبز خودرو ،
مجید آذلش با کد ملی 0534680811 فرزند محسن خودرو آریو رنگ سفید روغنی مدل 1395 شماره پلاک 97ص685 ایران77 شماره شاسی شماره موتوربه نام مجید آذلش در تاریخ 01/06/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09308408490
1402/07/08 19:27:40کارت هوشمند خودرو ،
علی امیرخانی با کد ملی 6239842486 شماره شناسنامه 27 فرزند قلی خودرو پژو رو ا رنگ سبز مدل 1388 شماره پلاک 22 ایران 716ت 97 شماره شاسیNAAB31AA7AH090004 شماره موتور11688022832به نام علی امیرخانی در تاریخ 01/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09124350492
1402/07/08 18:48:05کارت هوشمند خودرو ،
محمد رحمتی زاده با کد ملی 0017081440 شماره شناسنامه ۰۰۱۷۰۸۱۴۴۰ فرزند محمود خودرو فولکس تیگوان رنگ سربی متالیک مدل 2018 شماره پلاک ۸۸ایران ۸۵۱س۷۴ شماره شاسی شماره موتوربه نام محمد رحمتی زاده در تاریخ 04/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09121996580
1402/07/08 18:47:16برگ سبز خودرو ،
افشین رجامند با کد ملی 1286004713 فرزند یداله خودرو پراید رنگ مسی متالیک مدل 1387 شماره پلاک ۶۸ ایران - ۵۵۲ط۳۴ شماره شاسی شماره موتور2368165به نام افشین رجامند در تاریخ 05/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09122029660
1402/07/08 18:47:13سند کمپانی, برگ سبز خودرو ،
رضا مقری با کد ملی 0970218028 فرزند علی خودرو نیسان زامیاد رنگ ابی مدل 1399 شماره پلاک 31ط573ایران 85 شماره شاسیNAZPL140TL0552630 شماره موتورZ24816075Zبه نام حسن شکرویی در تاریخ 07/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09331067800
1402/07/08 18:39:02کارت دانشجویی ،
آیدا شیری تازه قشلاق با کد ملی 0250142686 فرزند سعید در تاریخ 08/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09371405577
1402/07/08 18:02:35کارت ملی, گواهینامه پایه سه ،
اذر مرادبخشی لمر با کد ملی 2631541901 شماره شناسنامه 20 فرزند هادی در تاریخ 21/06/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09117154279
1402/07/08 17:45:21کارت ملی ،
فاطمه احتساب تکانتپه با کد ملی 2949564208 شماره شناسنامه 24 فرزند عبدالحسین در تاریخ 01/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09197273294
1402/07/08 17:30:13سند مالکیت, سند کمپانی, برگ سبز خودرو, سند فروش ،
کریم شریفی با کد ملی 1988655005 شماره شناسنامه ۹۳ فرزند بدر خودرو پژو اردی رنگ یشمی مدل 1384 شماره پلاک 14 426 ج 11 شماره شاسی13441409 شماره موتور11784039384به نام کریم شریفی در تاریخ 02/06/1396 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online5 نسخه (20,000 تومان)کاروکارگردو نوبت (190,000 تومان)1402/08/1309127139085
1402/07/08 17:23:54کارت ملی, كارت هوشمند سوخت, کارت عابر بانک ،
رایت آذرگشب با کد ملی 1639616942 شماره شناسنامه 75478 فرزند آیت الله در تاریخ 03/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09194499825
1402/07/08 17:14:42کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, گواهینامه موتور ،
امید توکلیان حسن آباد با کد ملی 0015270440 فرزند محسن در تاریخ 10/04/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
PS2 Pishkhan1 نسخه09104446701
1402/07/08 16:45:00شناسنامه, گذرنامه, سایر مدارک ،
فرنگ محبی با کد ملی 4949698435 فرزند محمد علی در تاریخ 06/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09931625848
1402/07/08 15:59:07گواهینامه پایه دو, کارت خودرو ،
آرین اکبری با کد ملی 1272867102 فرزند طهمورث خودرو mvm x22 رنگ طوسی مدل 1397 شماره پلاک 67ایران427ن67 شماره شاسی شماره موتوربه نام آرین اکبری در تاریخ 08/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09010157854
1402/07/08 15:48:05کارت ملی, کارت ملی هوشمند, كارت‌ هوشمند‌ راننده, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, گواهینامه موتور, مدارك بانكی, کارت عابر بانک ،
عباس محمدی شماره شناسنامه 0017332151 فرزند فضل الله در تاریخ 01/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09339217775
1402/07/08 15:39:59کارت هوشمند خودرو ،
سحر نبی زاده سنگاچین با کد ملی 2640063839 فرزند رحمان خودرو پراید رنگ نقره ای مدل 1384 شماره پلاک 84ایران339ط31 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 08/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09177629236
1402/07/08 15:38:19كارت هوشمند سوخت, سند کمپانی, برگ سبز خودرو, سند فروش, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو ،
میلاد خوبی با کد ملی 1660504181 شماره شناسنامه 16 فرزند ابوالفضل خودرو پراید رنگ سفید مدل 1398 شماره پلاک 47س869ایران78 شماره شاسیNIS421100K1251405 شماره موتورM13/6225318به نام میلاد خوبی در تاریخ 01/05/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09381001002
1402/07/08 15:13:34کارت ملی, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت پایان خدمت, کارت خودرو ،
غلامحسین زارعی زاده با کد ملی 2291095031 شماره شناسنامه ۱۰۹۶۶۱ فرزند اصغر خودرو پژو پارس رنگ سفید مدل 1401 شماره پلاک ایران 63 931د 49 شماره شاسیNH157111 شماره موتور125K0102097سند به نام محترم پور پرویز در تاریخ 01/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09178037857
1402/07/08 14:23:27کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت عابر بانک ،
رضا باقری با کد ملی 0061300731 شماره شناسنامه 5623 فرزند ذبیح الله در تاریخ 06/07/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
Online1 نسخهکاروکارگریک نوبت09123167166
زمان ثبتمتن آگهیکاربر تعداد نسخه روزنامه تعداد نوبت نوبت2 نوبت3 همراه

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: