مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

نمایش 1 - 23 از 23

زمان ثبتمتن آگهی تعداد نسخه تعداد نوبت نوبت2 نوبت3 همراه نماینده روزنامه
1403/04/05 22:47:44کارت خودرو ،
غلامرضا رامش با کد ملی 6279657817 فرزند علی اشرف خودرو کامیونت ، نیسان وانت رنگ آبی مدل 1402 شماره پلاک ۸۲ ص ۸۹۲ ایران ۹۲ شماره شاسی شماره موتوربه نام حجت الله قنبر زاده در تاریخ 01/01/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09111953690عصر رسانه
1403/04/05 18:00:00گواهینامه پایه سه, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
امیر باقرزاده با کد ملی 0440663695 شماره شناسنامه 0440663695 فرزند ناصر خودرو پراید رنگ سفید مدل 1396 شماره پلاک 55ایران387ج84 شماره شاسی شماره موتوربه نام فاطمه مرشد آقا محمد در تاریخ 01/03/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09194591412عصر رسانه
1403/04/05 14:56:05کارت هوشمند خودرو ،
سید علی تحریری با کد ملی 2480501728 فرزند سیدابوالقاسم خودرو پژو پارس رنگ سفید مدل 1397 شماره پلاک 88د373ایران73 شماره شاسی شماره موتوربه نام سید علی تحریری در تاریخ 26/03/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09178387601عصر رسانه
1403/04/05 13:34:51کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, گواهینامه موتور, کارت عابر بانک, کارت پایان خدمت, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو, سایر مدارک ،
علی طاهری زاده با کد ملی 2031659650 شماره شناسنامه 2137 فرزند غلامرضا خودرو پراید رنگ نقره ای مدل 1385 شماره پلاک 74ایران351م82 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 04/04/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09394126728عصر رسانه
1403/04/05 12:40:05کارت ملی, گواهینامه پایه دو, کارت عابر بانک, کارت نظام پرستاری, کارت شناسایی ،
ناهید خلفی با کد ملی 2380131627 فرزند رحیم در تاریخ 05/04/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهدو نوبت (265,000 تومان)1403/04/0509015924831عصر رسانه
1403/04/05 12:07:58کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه دو ،
منصور اخوان بزاز با کد ملی 1827869666 شماره شناسنامه ۲۱۹۷۱ فرزند عباس در تاریخ 17/03/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09191659235عصر رسانه
1403/04/05 11:04:36کارت ملی ،
فاطمه احمدوند با کد ملی 0322668239 فرزند علی مصطفی در تاریخ 05/04/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09336472220عصر رسانه
1403/04/05 02:58:56کارت ملی, كارت هوشمند سوخت ،
ابوالفضل فرزین مهر با کد ملی 0922558744 شماره شناسنامه ۰۹۲۲۵۵۸۷۴۴ فرزند احمد در تاریخ 01/03/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09395904039عصر رسانه
1403/04/05 02:48:24کارت ملی هوشمند ،
حسین مجرد رشوانلو با کد ملی 0925381391 فرزند علیرضا در تاریخ 15/04/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09055700112عصر رسانه
1403/04/05 00:53:07کارت خودرو ،
امیر کلاته میمری با کد ملی 0923442723 شماره شناسنامه 0923442723 فرزند گل حسن خودرو پراید ۱۴۱ رنگ نوک مدادی(دلفینی) مدل 1387 شماره پلاک 72د85674ایران شماره شاسیS1482287242889 شماره موتور2288279به نام امیر کلاته میمری در تاریخ 24/04/1398 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09371443389عصر رسانه
1403/04/05 00:34:15کارت ملی هوشمند, کارت معافیت سربازی ،
میلاد جانبزرگی با کد ملی 4210173371 شماره شناسنامه ۴۲۱۰۱۷۳۳۷۱ فرزند محمد حسین در تاریخ 03/04/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09129581981عصر رسانه
1403/04/04 23:42:36کارت ملی هوشمند, گواهینامه پایه سه, کارت معافیت سربازی ،
كاوه سليماني با کد ملی 3241534529 فرزند ايرج در تاریخ 04/04/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09903538758عصر رسانه
1403/04/04 23:31:37کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک ،
محمد محسن میرزائی با کد ملی 0690618689 فرزند عباس در تاریخ 04/04/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهدو نوبت (265,000 تومان)1403/04/1009383783932عصر رسانه
1403/04/04 23:27:52کارت خودرو ،
رمضان شریفی دشتی با کد ملی 0043572464 فرزند محمد حسن خودرو پژو 206 رنگ نقره ای متالیک مدل 1382 شماره پلاک 88ایران228م43 شماره شاسی82615026 شماره موتور10FSF94313049به نام رمضان شریفی دشتی در تاریخ 25/03/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09123463986عصر رسانه
1403/04/04 22:01:20کارت ملی, کارت عابر بانک ،
سجاد حداد شهرستانی با کد ملی 1272018271 شماره شناسنامه 1272018271 فرزند رحمت اله در تاریخ 04/04/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09130619374عصر رسانه
1403/04/04 22:01:01کارت خودرو ،
مصطفی ابراهیمی هنده خاله با کد ملی 0042597110 شماره شناسنامه ۴۱۳۷ فرزند غلام خودرو پژو 40۵ رنگ نقره ای مدل ۱۳۸۷ شماره پلاک ۱۷ژ۲۳۱ایران ۱۱ شماره شاسیNAAM01CA29E393414 شماره موتور12487235778به نام مصطفی ابراهیمی هنده خاله در تاریخ 04/04/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09398254998عصر رسانه
1403/04/04 20:21:20کارت ملی هوشمند ،
عباس طالبی طرقی با کد ملی 1239800495 شماره شناسنامه 13 فرزند محمد آقا در تاریخ 25/03/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09124483364عصر رسانه
1403/04/04 20:08:37گواهینامه پایه سه, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
فاطمه محمدجان فرزند ابراهیم خودرو پراید رنگ سفید مدل 1392 شماره پلاک 36ل826ایران21 شماره شاسیNASA11100D3607567 شماره موتور4914650به نام فاطمه محمدجان در تاریخ 04/04/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09351035546عصر رسانه
1403/04/04 19:31:06کارت عابر بانک, سایر مدارک ،
ضیاآلحق محمدی فرزند عبدالباقی در تاریخ 30/03/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.کارت موتور سیکلت 70 سی سی ، برگه سرشماری ( اتباع )
1 نسخهیک نوبت09218711689عصر رسانه
1403/04/04 19:03:59کارت ملی, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت معافیت سربازی ،
حسین دیمه با کد ملی 1062926293 شماره شناسنامه 484 فرزند محمود در تاریخ 30/02/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09151500645عصر رسانه
1403/04/04 18:39:02کارت پایان خدمت ،
حمیدرضا معتمدی با کد ملی 4623636501 شماره شناسنامه ۷۸۲ فرزند قاسم در تاریخ 04/04/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09901931162عصر رسانه
1403/04/04 17:44:22سند کمپانی, برگ سبز خودرو, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
سیدمهدی هاشمیان با کد ملی 0051151324 فرزند سیداصغر خودرو رنو۵ رنگ طوسی مدل ۱۳۷۰ شماره پلاک ۳۸۲ن۲۲ ایران ۲۰ شماره شاسی249158 شماره موتور048940به نام بهزاد کیانفر در تاریخ 18/08/1402 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09027030099عصر رسانه
1403/04/04 16:57:34كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
علی محسن نژاد با کد ملی 2919073486 فرزند علی خودرو سمند رنگ نقره ای مدل 1383 شماره پلاک 12س128ایران17 شماره شاسیIN-83228997 شماره موتور12483079017به نام علی محسن نژاد در تاریخ 04/04/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1 نسخهیک نوبت09144478288عصر رسانه
زمان ثبتمتن آگهی تعداد نسخه تعداد نوبت نوبت2 نوبت3 همراه نماینده روزنامه

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: