سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  نمونه انواع آگهی

  نمونه انواع آگهی

  آگهی مجمع عمومی

  نمونه آگهی مجمع عمومی شرکت ها

    مشخصات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار عنوان: آگهی مجمع عمومی کاربرد: کلیه آگهی های قانونی محل چاپ: روزنامه سراسری (کثیرالانتشار) هزینه: برای هر کادر ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ارسال: رایگان توضیحات آگهی ...

  آگهی مفقودی

  نمونه آگهی ابلاغ رای

  آگهی ابلاغ رای   مشخصات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار عنوان: آگهی ابلاغ رای کاربرد: کلیه آگهی های قانونی محل چاپ: روزنامه سراسری (کثیرالانتشار) هزینه: برای هر کادر ۵۵٫۰۰۰ تومان ارسال: ...

  مجهول المکان

  نمونه آگهی افراد مجهول المکان

  مشخصات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار عنوان: آگهی افراد مجهول المکان کاربرد: کلیه آگهی های قانونی محل چاپ: روزنامه سراسری (کثیرالانتشار) هزینه: برای هر کادر ۵۵٫۰۰۰ تومان ارسال: رایگان توضیحات منظور ...

  نمونه کادر آگهی

  نمونه کادر آگهی روزنامه

    مشخصات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار عنوان: کادر استاندارد آگهی کاربرد: کلیه آگهی های خصوصی و دولتی محل چاپ: روزنامه سراسری (کثیرالانتشار) هزینه: بر اساس نوع آگهی متغیر میباشد ارسال: ...