نمونه انواع آگهی

نمونه انواع آگهی

آگهی مجمع عمومی

نمونه آگهی مجمع عمومی شرکت ها

  مشخصات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار عنوان: آگهی مجمع عمومی کاربرد: کلیه آگهی های قانونی محل چاپ: روزنامه سراسری (کثیرالانتشار) هزینه: برای هر کادر ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ارسال: رایگان توضیحات آگهی ...

آگهی مفقودی

نمونه آگهی ابلاغ رای

آگهی ابلاغ رای   مشخصات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار عنوان: آگهی ابلاغ رای کاربرد: کلیه آگهی های قانونی محل چاپ: روزنامه سراسری (کثیرالانتشار) هزینه: برای هر کادر ۵۵٫۰۰۰ تومان ارسال: ...

مجهول المکان

نمونه آگهی افراد مجهول المکان

مشخصات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار عنوان: آگهی افراد مجهول المکان کاربرد: کلیه آگهی های قانونی محل چاپ: روزنامه سراسری (کثیرالانتشار) هزینه: برای هر کادر ۵۵٫۰۰۰ تومان ارسال: رایگان توضیحات منظور ...

نمونه کادر آگهی

نمونه کادر آگهی روزنامه

  مشخصات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار عنوان: کادر استاندارد آگهی کاربرد: کلیه آگهی های خصوصی و دولتی محل چاپ: روزنامه سراسری (کثیرالانتشار) هزینه: بر اساس نوع آگهی متغیر میباشد ارسال: ...