نمونه انواع آگهی

نمونه انواع آگهی

مفقودی برگ سبز خودرو

نمونه متن آگهی مفقودی مدارک خودرو

مشخصات آگهی عنوان: آگهی مفقودی مدارک ماشین کاربرد: الزامات قانونی جهت صدور المثنی محل چاپ: روزنامه سراسری (کثیرالانتشار) هزینه: ۱۲۰٫۰۰۰ تومان برای هر کادر ارسال: رایگان الزام درج آگهی مفقودی ...