برای ثبت آگهی کلیک کنید مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی چیست؟ هرگونه گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت سهامی به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم‌گیری را مجمع می‌گویند. به عبارت دیگر تجمع صاحبان سهام شرکت به منظور اتخاذ تصمیماتی که معمولاً منجر به ...

برای ثبت آگهی کلیک کنید مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی چیست؟ هرگونه گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت سهامی به منظور تعیین وضعیت ...