اعلام مفقودی مدارک خودرو

آگهی مفقودی مدارک خودرو

مدارک خودرو پس از مدارک شخصی مهمترین مدارک هر فرد محسوب می شوند. این مدارک شامل سند کمپانی خودرو، برگ سبز خودرو و کارت هوشمند خودرو می باشند که در صورت گم شدن و یا در دسترس نبودن آنها، ثبت آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل یک نوبت ضروری می باشد. ضرورت این مطلب تا […]