آگهی های ثبتی، تحدید حدود

آگهی ابلاغ رای را چگونه ثبت کنیم؟ روش انتشار آگهی تحدید آگهی تحدید حدود عبارت است از آگهی رسمی که به وسیله اداره ثبت صلاحیت دار منتشر می شود و هدف آن آگاهی مردم است از این موضوع که ملک معینی از طرف شخص یا ...

آگهی ابلاغ رای را چگونه ثبت کنیم؟ روش انتشار آگهی تحدید آگهی تحدید حدود عبارت است از آگهی رسمی که به وسیله اداره ثبت ...

بیشتر

آگهی های قانونی، دادگستری، قضایی

آگهی ابلاغ رای را چگونه ثبت کنیم؟ هرگونه رای که توسط مراجع قضایی صادر میشود مطابق قانون بایستی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ و آگهی گردد. آگهی های مذکور به صورت کلی آگهی قضایی یا دادگستری نامیده میشوند و به شرح زیر می ...

آگهی ابلاغ رای را چگونه ثبت کنیم؟ هرگونه رای که توسط مراجع قضایی صادر میشود مطابق قانون بایستی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ...

بیشتر