مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

آگهی های ثبتی، تحدید حدود

تحدید حدود

آگهی ابلاغ رای را چگونه ثبت کنیم؟ روش انتشار آگهی تحدید آگهی تحدید حدود عبارت است از آگهی رسمی که به وسیله اداره ثبت صلاحیت دار منتشر می شود و هدف آن آگاهی مردم است از این موضوع که ملک معینی از طرف شخص یا اشخاص معینی مورد تقاضای ثبت واقع شده است تا هر […]

آگهی های قانونی، دادگستری، قضایی

آگهی مفقودی

آگهی ابلاغ رای را چگونه ثبت کنیم؟ هرگونه رای که توسط مراجع قضایی صادر میشود مطابق قانون بایستی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ و آگهی گردد. آگهی های مذکور به صورت کلی آگهی قضایی یا دادگستری نامیده میشوند و به شرح زیر می باشند: آگهی ابلاغ رای به صورت غیابی یا مجهول المکان […]

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: