سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها

  نمونه آگهی افراد مجهول المکان

  مشخصات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

  آگهی افراد مجهول المکان

  کلیه آگهی های قانونی

  روزنامه سراسری (کثیرالانتشار)

  برای هر کادر 55.000 تومان

  رایگان

  توضیحات

  منظور از آگهی افراد مجهول المکان چیست؟

  آگهی ابلاغ رای برای افرادیکه فاقد آدرس درست و دقیق باشند بطوریکه امکان ابلاغ رای به آنها فراهم نیست که پس از “لایحه مجهول المکان اعلام نمودن خوانده” می باشد بطوریکه :

  درصورتیکه خوانده در نشانی اعلامی در دادخواست شناخته نشود و یا از آنجا نقل مکان نموده باشد ، خواهان می بایست نشانی دیگری از خوانده را به دادگاه اعلام نماید ، چنانچه آدرس دیگری از خوانده وجود نداشته باشد، می بایست خوانده را مجهول المکان اعلام نموده و تقاضا نمایید که اوراق قضایی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ گردد.

  نمونه تقاضای اعلام مجهول المکان نمودن خوانده

  بسمه تعالی

  ریاست محترم شعبه ——— دادگاه عمومی حقوقی

  با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب ————– در خصوص پرونده به شماره بایگانی ———– مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار می رساند ، با توجه به اینکه آدرس دیگری از خوانده آقای ———– ندارم ، لذا با مجهول المکان اعلام نمودن خوانده ، خواهشمندم  اوراق قضایی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ گردد .

       نام و نام خانوادگی        امضاء

  به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۱۲۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ پرونده کلاسه ۹۹۰۸۰۰۴۹۸ شعبه نهم دادگاه خانواده تهران بین آقای بهزاد شفاعت و خانم مبینا حسنی حکم طلاق صادر و بر حسب پاسخنامه شماره ۱۳۹۹۱۹۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ قطعیت یافته با توجه به مجهول المکان بودن زوج /زوجه مستندا به تبصره ذیل ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی به آقای بهزاد شفاعت فرزند رضا اعلام و دعوت میگردد ظرف یک هفته از تاریخ نشر آگهی جهت اجرای طلاق در این دفترخانه به نشانی : تهران، ۲۲ بهمن ،گلستان ، چهارراه ارشاد ، بلوار ارشاد شرقی ، حضور بهم رسانید . در صورت عدم حضور مطابق قانون و مقررات مربوط به طلاق اقدام خواهد شد.

  مقالات تخصصی مدارک گم شده