سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها

  آگهی نمایندگی ها

  نمایش 1 – 2 از 2

  متن نهایینمایندهشهرزمان ثبت
  کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت پایان خدمت, کارت خودرو ،
  وحید یوسفیان با کد ملی 1540252744 شماره شناسنامه 1540252744 فرزند قربانعلی خودرو تیبا رنگ ذکر نشده مدل 1395 شماره پلاک 55ق566ایران35 شماره شاسی شماره موتوربه نام در تاریخ 01/04/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
  حسین عارف 8000aref۱۴۰۱/۰۴/۰۹ – ۱۵:۰۶:۱۶
  کارت ملی هوشمند, مدارك بانكی, کارت دانشجویی, دفترچه بیمه ،
  ناصر خالدی با کد ملی 2900430496 شماره شناسنامه 2900430496 فرزند عبدالکریم در تاریخ 01/04/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
  حسین عارف 8000aref۱۴۰۱/۰۴/۰۹ – ۱۵:۰۰:۱۱
  متن نهایینمایندهشهرزمان ثبت