آگهی نمایندگی ها

نمایش 1 – 5 از 5

متن آگهینمایندهشهرزمان ثبت
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
ابوبکر حسینی با کد ملی 2929078073 شماره شناسنامه 583 فرزند رسول در تاریخ 20/04/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.(کشاورزی)
سارا فقه حسینی-703bookan1403/04/31 17:34:43
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
خاتون رحمان زاده اقدم با کد ملی 2928961003 شماره شناسنامه 22171 فرزند محمد در تاریخ 10/04/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.(سپه)
سارا فقه حسینی-703bookan1403/04/31 17:32:36
کارت ملی هوشمند, کارت عابر بانک ،
فاطمه پاک نژاد با کد ملی 2928855955 شماره شناسنامه 11603 فرزند حسن در تاریخ 01/04/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.(صادرات _,سپه)
سارا فقه حسینی-703bookan1403/04/31 17:29:34
کارت ملی هوشمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک ،
فرزاد حسن پور با کد ملی 2920628364 فرزند عبدالله در تاریخ 30/04/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.سپه_مسکن_مقدار100هزارتومان پول نقد
سارا فقه حسینی-703bookan1403/04/31 17:26:07
گواهینامه پایه سه ،
قاسم زارع با کد ملی 2511174480 شماره شناسنامه 119 فرزند نظر در تاریخ 01/03/1403 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مرجان سعدی پور- 2005lar1403/04/31 20:33:50
متن آگهینمایندهشهرزمان ثبت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: