سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها

  مفقودی کارت ماشین

  گم شدن کارت ماشین و گرفتن المثنی «کارت ماشین»؛ یا همان کارت هوشمند خودرو ، کارتی است که در آن مشخصات و مدارک شناسایی خودرو و صاحب آن درج شده است، و معمولاً چند روز بعد از خرید خودرو به همراه سند خودرو از طریق ...

  گم شدن کارت ماشین و گرفتن المثنی «کارت ماشین»؛ یا همان کارت هوشمند خودرو ، کارتی است که در آن مشخصات و مدارک شناسایی ...

  بیشتر

  مدارک گمشده

  مدارک گمشده - مدارک پیدا شده مدارک گمشده جزو پر دردسرترین چالش های زندگی هر شخص است بطوریکه گاهی گم شدن اموالی غیر از مدارک مفقودی آنقدر تلخ و مشکل آفرین نیست. اگر چه گم شدن مدارک گاهی ممکن است کم اهمیت به نظر برسد ...

  مدارک گمشده - مدارک پیدا شده مدارک گمشده جزو پر دردسرترین چالش های زندگی هر شخص است بطوریکه گاهی گم شدن اموالی غیر از ...

  بیشتر

  آگهی حصر وراثت

  آگهی گواهی حصر وراثت چیست  و مدارک لازم برای آن کدامند؟برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را انحصار وراثت و رای صادر ...

  آگهی گواهی حصر وراثت چیست  و مدارک لازم برای آن کدامند؟برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. ...

  بیشتر

  نمونه های آگهی مفقودی مدارک

  نمونه های آگهی مفقودی مدارک ثبت آگهی مفقودی مدارک گمشده و چاپ آن در روزنامه های کثیرالانتشار جزو الزامات سازمانی برخی از مراجع صدور مدارک می باشد. در صورت گم شدن هر یک از مدارک بایستی توسط صاحبان آنها مطابق نمونه آگهی مفقودی که در ...

  نمونه های آگهی مفقودی مدارک ثبت آگهی مفقودی مدارک گمشده و چاپ آن در روزنامه های کثیرالانتشار جزو الزامات سازمانی برخی از مراجع صدور ...

  بیشتر

  سوءاستفاده از مدارک هویتی شهروندان

  ضرورت ثبت آگهی مفقودی مدارک و اهداف انجام آن   ضرورت ثبت و چاپ آگهی مفقودی مدارک بر کسی پوشیده نیست و این موضوع عمدتا با دو هدف پیشگیری از سوء استفاده متخلفان از مدارک مفقودی و همچنین صدور المثنی مدارک گم شده صورت می ...

  ضرورت ثبت آگهی مفقودی مدارک و اهداف انجام آن   ضرورت ثبت و چاپ آگهی مفقودی مدارک بر کسی پوشیده نیست و این موضوع ...

  بیشتر