سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها

  گمشده

  نام و نام خانوادگی: جبار سعداوی  توضیحات: آقای جبار سعداوی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ در منطقه تفریحی جنگل علی آباد کتول گم شده و تا کنون خبری از وی نمی باشد. چنانچه کسانی از نامبرده اطلاعی در دست دارند با شماره تلفن ۰۹۱۶۹۴۱۸۲۵۳ تماس بگیرند.

  نام و نام خانوادگی: جبار سعداوی  توضیحات: آقای جبار سعداوی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ در منطقه تفریحی جنگل علی آباد کتول گم شده و تا ...

  بیشتر

  گمشده

  نام و نام خانوادگی: مهدی سلمانی  توضیحات: آقای مهدی سلمانی فرزند صادق از تاریخ نهم برجه ۳سال۱۴۰۰ از منزل واقع در اهواز خارج شده و تا کنون مراجعه نکرده است. چنانچه کسانی از نامبرده اطلاعی در دست دارند با شماره تلفن ۰۹۰۵۱۲۸۱۱۵۱ تماس بگیرند.

  نام و نام خانوادگی: مهدی سلمانی  توضیحات: آقای مهدی سلمانی فرزند صادق از تاریخ نهم برجه ۳سال۱۴۰۰ از منزل واقع در اهواز خارج شده ...

  بیشتر

  گمشده

  نام و نام خانوادگی: علی بیگدلی  توضیحات: علی بیگدلی فرزند زیداله متولد ۱۳۵۱ اصالتا سهروردی زنجان و ساکن شهرقدس در شهریور ماه ۱۳۶۹ از منزل خارج و تا کنون بر نگشته است. چنانچه کسی از وی اطلاعی دارد با شماره موبایل ۰۹۳۵۱۴۳۵۰۲۶ تماس حاصل نماید.

  نام و نام خانوادگی: علی بیگدلی  توضیحات: علی بیگدلی فرزند زیداله متولد ۱۳۵۱ اصالتا سهروردی زنجان و ساکن شهرقدس در شهریور ماه ۱۳۶۹ از ...

  بیشتر

  گمشده

  نام و نام خانوادگی: علی بهرامی  توضیحات: آقای علی بهرامی فرزندکریم با کد ملی ۴۲۸۴۵۴۶۴۲۲ متولد زنجان از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳۰ از منزل واقع در منیریه تهران خارج شده و تا کنون مراجعه نکرده است. چنانچه کسانی از نامبرده اطلاعی در دست دارند با شماره تلفن ...

  نام و نام خانوادگی: علی بهرامی  توضیحات: آقای علی بهرامی فرزندکریم با کد ملی ۴۲۸۴۵۴۶۴۲۲ متولد زنجان از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳۰ از منزل واقع در ...

  بیشتر

  گمشده

  نام و نام خانوادگی: عبدالهادی دشتی  توضیحات: آقای عبدالهادی دشتی زاده فرزند عبدالمجید از منزل خارج شده و تا کنون مراجعه نکرده است. چنانچه کسانی از نامبرده اطلاعی در دست دارند با شماره تلفن ۰۹۱۷۳۷۵۱۲۵۲ تماس بگیرند.

  نام و نام خانوادگی: عبدالهادی دشتی  توضیحات: آقای عبدالهادی دشتی زاده فرزند عبدالمجید از منزل خارج شده و تا کنون مراجعه نکرده است. چنانچه ...

  بیشتر