گمشده

نام و نام خانوادگی: مصطفی علی  توضیحات: آقا مصطفی علی فرزند عباس متولد ١٣٢۴ از تاریخ ١۴٠٠/١٠/٣٠ از منزل واقع در پیروزی -نبرد جنوبی - خیابان ده حقی - روبروی دانشگاه آزاد- نصر یک خارج شده و تا کنون مراجعه نکرده است. چنانچه کسانی از ...

نام و نام خانوادگی: مصطفی علی  توضیحات: آقا مصطفی علی فرزند عباس متولد ١٣٢۴ از تاریخ ١۴٠٠/١٠/٣٠ از منزل واقع در پیروزی -نبرد جنوبی ...

بیشتر

گمشده

نام و نام خانوادگی: ایلیا میرغفوری  توضیحات: آقای ایلیا میرغفوری فرزند یحیی با کد ملی۲۶۲۰۷۲۲۳۷۳ متولد ۱۳۸۶/۰۸/۰۳ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ از منزل واقع در تالش خارج شده و تا کنون مراجعه نکرده است. چنانچه کسانی از نامبرده اطلاعی در دست دارند با شماره تلفن ۰۹۰۲۴۷۵۳۶۶۰تماس ...

نام و نام خانوادگی: ایلیا میرغفوری  توضیحات: آقای ایلیا میرغفوری فرزند یحیی با کد ملی۲۶۲۰۷۲۲۳۷۳ متولد ۱۳۸۶/۰۸/۰۳ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ از منزل واقع در ...

بیشتر

گمشده

نام و نام خانوادگی: یوسفعلی تاراسی  توضیحات: آقای یوسفعلی تاراسی فرزند حسین علی با کد ملی ۴۵۹۱۸۶۲۰۶۲متولد شاهروداز تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۰ از منزل واقع در شاهرود روستای دهملا خارج شده و تا کنون مراجعه نکرده است. چنانچه کسانی از نامبرده اطلاعی در دست ...

نام و نام خانوادگی: یوسفعلی تاراسی  توضیحات: آقای یوسفعلی تاراسی فرزند حسین علی با کد ملی ۴۵۹۱۸۶۲۰۶۲متولد شاهروداز تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۰ از ...

بیشتر

گمشده

نام و نام خانوادگی: حمید یزدانی  توضیحات: آقای حمید یزدانی ۶۵ ساله باموی سپید از تاریخ بیستم آبان ۱۴۰۰ از منزل واقع در شیراز، خیابان محمودیه چمران خارج شده و تا کنون مراجعه نکرده است. چنانچه کسانی از نامبرده اطلاعی در دست دارند با شماره ...

نام و نام خانوادگی: حمید یزدانی  توضیحات: آقای حمید یزدانی ۶۵ ساله باموی سپید از تاریخ بیستم آبان ۱۴۰۰ از منزل واقع در شیراز، ...

بیشتر

گمشده

نام و نام خانوادگی: کنیز قلی زاده  توضیحات: خانم کنیز قلی زاده فرزند عباسعلی قلی زاده،(نام مادر:فاطمه نام برادرها:محمد و برات)۲۰ سال پیش از خانواده اش جداشده است و به کشور همسایه رفته است. در حال حاضر به ایران برگشته و خواهان یافتن خانواده اش ...

نام و نام خانوادگی: کنیز قلی زاده  توضیحات: خانم کنیز قلی زاده فرزند عباسعلی قلی زاده،(نام مادر:فاطمه نام برادرها:محمد و برات)۲۰ سال پیش از ...

بیشتر