سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها

  لیست کنترل چاپ روزانه

  نمایش 1 – 14 از 14

  سریال قبضنامنام خانوادگیکد ملیمدارکوضعیتنمایندهزمان ثبت
  عابدرمضانی زاده سیدانی
  • گواهینامه پایه دو
  • کارت خودرو
  درحال چاپ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ – ۰۷:۲۷:۳۱
  حسنفرنگی1951083334
  • سند کمپانی
  • کارت خودرو
  درحال چاپ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ – ۰۴:۵۴:۰۰
  محسنزاهدی3859346611
  • کارت ملی هوشمند
  • كارت هوشمند سوخت
  • گواهینامه پایه دو
  • کارت عابر بانک
  درحال چاپ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ – ۰۱:۱۰:۵۹
  فرازعامری0440989167
  • کارت ملی
  • کارت ملی هوشمند
  • گواهینامه پایه سه
  • مدارك بانكی
  • کارت عابر بانک
  • کارت دانشجویی
  • کارت شناسایی
  • سایر مدارک
  درحال چاپ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ – ۲۳:۱۵:۰۵
  امیدحیدری0937781576
  • سند مالکیت
  درحال چاپ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ – ۲۲:۳۱:۴۸
  علیمحمددانش1754228194
  • کارت ملی
  درحال چاپ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ – ۲۰:۲۰:۳۴
  سیدمحمدرضایاری2949840426
  • سند کمپانی
  درحال چاپ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ – ۱۹:۵۹:۵۳
  تورجخودى زاده2640206265
  • کارت ملی هوشمند
  • كارت هوشمند سوخت
  • گواهینامه پایه سه
  • کارت پایان خدمت
  • کارت هوشمند خودرو
  درحال چاپ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ – ۱۹:۳۷:۱۹
  تورجخودى زاده2640206265
  • کارت ملی هوشمند
  • كارت هوشمند سوخت
  • گواهینامه پایه سه
  • کارت پایان خدمت
  • کارت هوشمند خودرو
  درحال چاپ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ – ۱۹:۱۷:۱۸
  مهدیسیفی0490408184
  • گواهینامه پایه دو
  • کارت پایان خدمت
  • کارت خودرو
  درحال چاپ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ – ۱۸:۳۱:۲۱
  مرتضپیری0311559751
  • کارت ملی
  • مدارك بانكی
  • کارت پایان خدمت
  درحال چاپ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ – ۱۷:۵۱:۵۳
  منصورهلواف4560000255
  • کارت ملی هوشمند
  • کارت عابر بانک
  درحال چاپ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ – ۱۵:۰۹:۴۸
  140132وحیدیوسفیان1540252744
  • کارت ملی هوشمند
  • كارت هوشمند سوخت
  • گواهینامه پایه سه
  • کارت پایان خدمت
  • کارت خودرو
  درحال چاپaref۱۴۰۱/۰۴/۰۹ – ۱۵:۰۶:۱۶
  140131ناصرخالدی2900430496
  • کارت ملی هوشمند
  • مدارك بانكی
  • کارت دانشجویی
  • دفترچه بیمه
  درحال چاپaref۱۴۰۱/۰۴/۰۹ – ۱۵:۰۰:۱۱
  سریال قبضنامنام خانوادگیکد ملیمدارکوضعیتنمایندهزمان ثبت