مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

سامانه ثبت آنلاین مناقصه و مزایده

با فوری ثبت بهتر دیده شوید هیچ مزایده و مناقصه ای را از دست ندهید بدون اشتراک و نامحدود، آنلاین برنده شوید

پایگاه اطلاعات مناقصات و مزایدات

نمایش 26 – 38 از 38

متن آگهی:

فراخوان تجدید مناقصه عمومي دو مرحله ای خرید کالا
شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان(سهامی خاص) در نظر دارد کالا و تجهیزات مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به شرح جدول پائین و از تولید کنندگان یا تامین کنندگان واجد صلاحیت خریداری نماید.
شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرايند ارجاع کار (ريال) شماره فراخوان در سامانه ستاد
18-1401 خرید انواع تابلوهای فشارضعیف و متوسط 1,039,581,000 2001005630000003
1-پیشنهاد دهنده بایستی الزاما تولید کننده و یا تامین کننده مجاز باشد.
2-شرکت کنندگان در مناقصه الزاما بایستی در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) ثبت نام و نسبت به تهيه ، تکميل و ارسال اسناد از طريق سامانه مذکور اقدام نمايند.
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 21/01/1401 ميباشد.
4- آخرین مهلت واريز وجه و دريافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه به تاريخ 27/01/1401
5- آخرين مهلت بارگذاري اسناد و پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شرکت در فرايند ارجاع کار حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز بازگشایی مورخ 07/02/1401
6- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد از ساعت 11:00 ظهرروز چهارشنبه مورخ 07/02/1401
7- شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .
8-حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائي بلامانع ميباشد .
9- مناقصه به صورت دو مرحله ای مي باشند و ساير جزئيات ، شرايط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
10- اطلاعات تماس مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص مناقصات : كرمان- خيابان خواجوي کرماني – خيابان توانير – شركت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان – ساختمان شماره 3 – اداره تداركات و قرادادها – تلفن -03432520003
11 – کليه مراحل برگزاري مناقصه شماره از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد .اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سايت سامانه مذکور بخش ثبت نام/پروفايل /تامين کننده /مناقصه گر موجود ميباشد.
ضمنا اين آگهي عينا در سايت هاي اينترنتي به شرح زير در دسترس ميباشد.
سايت اينترنتي اين شركت به آدرس : www.nked.co.ir مي باشد
شبكه اطلاع رساني معاملات توانيربه نشاني www.tavanir.org.ir مي باشد
پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR مي باشد

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان
تاریخ چاپ نوبت اول : 21/01/1401
تاریخ چاپ نوبت اول : 24/01/1401

فراخوان مناقصه اجرای برجهای نوری استادیوم ورزشی شهرداری شاهدشهر(نوبت اول)
شهرداری شاهدشهر درنظر دارد مناقصه اجرای برجهای نوری استادیوم ورزشی خود به شماره سیستمی 2002093670000025 را از طریق سامانه تداراکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط)برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرسازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
-تاریخ انتشار فراخوان 16/08/1402 ساعت 10
-مهلت دریافت اسناد فراخوان:22/08/1402ساعت 15
-مهلت ارسال پیشنهادات:04/09/1402 ساعت 12
-زمان بازگشایی پاکت ها:05/09/1402 ساعت 11
برآورد اولیه 000/000/000/35 ريال
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ 000/000/750/1 ريال
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : استان تهران-شهرستان شهریار-شهرشاهد شهر-شهرداری شاهد شهر 02165445221-02165442500 شهرداری شاهد شهر
تاریخ انتشار نوبت اول:09/08/1402
تاریخ انتشار نوبت دوم:16/08/1402
بهمن خانی
شهردار شاهدشهر

نوبت دوم انتشار آگهی مناقصه آسفالت
دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد عملیات اجرایی لکه گیری معابر (شامل جدول و آسفالت)سطح روستا و ترمیم نوار حفاری روستای گلدسته را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت دوم (1402/06/09)تا تاریخ 1402/06/21با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 5/000/000ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 30/706/092/870ریال که به حروف سی میلیاردو هفتصدو شش میلیون و نودو دو هزارو هشتصدو هفتاد ریال ریال می باشد که مدت قرار داد آن شش ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 1/535/304/644 ریال ریال که به حروف یک میلیاردو پانصدو سی و پنج میلیون و سیصدو چهار هزارو ششصدو چهل و چهار ریال.
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6- رتبه 5 واحد پایه راه،باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
7-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای انجام شده.
8-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :01 /1402/06الی 1402/06/08
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1402/06/09الی 1402/06/21
زمان بازدید از پروژه:1402/06/21
زمان تحویل اسناد : 1402/06/22تا پایان ساعت اداری.(1402/06/22الی 1402/06/27)
زمان بازگشایی پاکات: 1402/06/28

فروش ماشين ابزار تراش D500روسي

مزایده عرصه واعیان تجاری مسجدجامع الزهرا(س) ۲۸شهریورماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۷
مغازه۵۵متری با رقم پایه کارشناسی ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال پلاک ۳۳۰جنب مرکز خرید کوثر در ابتدای بلوار شهیدعبدالرضا(کاربری فعلی پروتئین بهار)

دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد عملیات اجرایی لکه گیری معابر (شامل جدول و آسفالت)سطح روستا و ترمیم نوار حفاری روستای گلدسته را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت دوم (1402/06/09)تا تاریخ 1402/06/21با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 5/000/000 ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 14:30) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 30/706/092/870ریال که به حروف سی میلیاردو هفتصدو شش میلیون و نودو دو هزارو هشتصدو هفتاد ریال ریال می باشد که مدت قرار داد آن شش ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 1/535/304/644 ریال که به حروف یک میلیاردو پانصدو سی و پنج میلیون و سیصدو چهار هزارو ششصدو چهل و چهار ریال.
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6- رتبه 5 واحد پایه راه،باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
7-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای انجام شده.
8-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :01 /1402/06الی 1402/06/08
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1402/06/09الی 1402/06/21
زمان بازدید از پروژه:1402/06/21
زمان تحویل اسناد : 1402/06/22تا پایان ساعت اداری.(1402/06/22الی 1402/06/27)
زمان بازگشایی پاکات: 1402/06/28

بسمه تعالی
مجموعه بازار بزرگ اسلامی واقع در اندیشه فاز 4 درنظر دارد جهت تمدید بیمه نامه آتش سوزی بازار از طریق مناقصه واگذار کند.لذا شرکت های بیمه ای که دارای سطح توانگری یک هستند میتوانند حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ 28/04/1402 تا تاریخ 04/05/1402 درصورت تمایل به صورت کتبی به آدرس اندیشه فاز 4 بازار بزرگ اسلامی طبقه اول دفتر هیئت مدیره اعلام نرخ نمایند و یا از طریق شماره ی 02165341200 تماس حاصل نمایند.مناقصه به شرح زیر میباشد.
_ساختمان بازار به متراژ 115 هزار مترمربع به ارزش 11/500/000/000/000ریال
_اتومبیل در پارکینگ تعداد 100دستگاه به ارزش 400/000/000/000 ریال
_15دستگاه دیگ بخار به ارزش140/000/000/000ریال
_تجهیزات شامل 11چیلر و 26 هواساز به ارزش 720/000/000/000ریال
-تاسیسات شامل برق 3 فاز و تک فاز و کلیه کابلهای برق و تلفن بازار به ارزش 70/000/000/000ریال
-پوشش زلزله حتما لحاظ گردد.
-سرمایه این بیمه نامه 12/830/000/000/000 ریال میباشد.
_تاکید میشود که استعلام باید به صورت کتبی از شرکت بیمه ارائه شود وسرمایه قید شده دقیقا بدون کم وکاست استعلام شود.

آگهی مزایده عمومی(اجاره)
اداره آموزش وپرورش شهرستان ملارد درنظردارد
دو فقره از املاک خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir) و با شماره مزایده های ذیل به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

1_شماره مزایده 5002092546000005

_زمان انتشار در سایت :از 23/03/1402 تا تاریخ 06/04/1402 ساعت 17 عصر
_مهلت دریافت اسناد مزایده تا 27/03/1402 ساعت 17 عصر
_مهلت بازدید: از 24/03/ 1402 تا تاریخ 05/04/1402
_مهلت ارائه پیشنهاد: از تاریخ 23/03/1402 تا 06/04/1402 ساعت 17 عصر
_زمان بازگشایی: 07/04/ 1402
_زمان اعلام برنده: 08/04/1402

رعایت موارد ذیل الزامی است

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3-علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 65407067-021 واحد حقوقی اداره آموزش و پرورش ملارد

مرکز پشتیبانی و راهبری ساملنه : 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه(www.setadiran.ir) بخش " ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد پروژه عملیات اجرایی و بازپیرایی بوستان فدک روستای گلدسته را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت دوم (1402/04/01)تا تاریخ 1402/04/13با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ 5/000/000ریال به شماره کارت 6037691990378044 بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(8 الی 13:00) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس :55293121-021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1_ اعتبار برآورد اولیه پروژه 49/742/846/078ریال که به حروف چهل و نه میلیاردو هفتصدو چهل و دو میلیون و هشتصدو چهل و شش هزارو هفتادو هشت ریال می باشد که مدت قرار داد آن شش ماه شمسی پیش بینی شده است.
2-مبلغ سپرده معادل 5% برآورد معادل 2/487/142/304 ریال که به حروف دو میلیاردو چهارصدو هشتادو هفت میلیون و صدو چهل و دو هزارو سیصدو چهار ریال.
3_سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
4_ به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6- رتبه مورد نیاز 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
7-داشتن حداقل 3 کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای انجام شده.
8-کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :24 /1402/03
تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : 1402/04/01الی 1402/04/13
زمان بازدید از پروژه:1402/04/13
زمان تحویل اسناد : 1402/04/17تا پایان ساعت اداری.(1402/04/14الی 1402/04/17)
زمان بازگشایی پاکات: 1402/04/18

Announcement of Negotiation Procurement Transaction Results
Project Name:OTS Ahwaz base transportation services project
Project Number: IR-202301-00003
Negotiation time:10th June 2023, 10 o’clock in the morning local time
Negotiation place: OTS Company Ahwaz Base
Company Name:Overseas Technical Service Kish LLC.

Responding purchasers and final quotations are as follows:
1. Cheshmeh Saran Dime Co
2. Arka Gozian Kian Co
3. Sahand Andish Kohan Co
4. Khozestan Okhouat Bar Co
5. Rahe Roushan Transport Company

After review by the Company committee, the following responding purchaser are recommended as candidates for signing contract:
Rahe Roushan Transport Company,Hereby announce as Main Contractor, and Arka Gozian Kian Co, Hereby announce as Secondary Contractor .
Publicity time: June 10, 2023, to June 12, 2023 at 18:00.
If response purchasers and stakeholders have objections to the above results, they should raise with their real names during the publicity period and submit them to Overseas Technical Service Kish LLC. in paper documents.
Company Address:BEHIND GATE 2, KAROON INDUSTRIAL DISTRICT, AHWAZ, IRAN
Contact Person:Mr. Amir Khakzadeh
Contact number:0098-9163059583

Bidders Invitation
To Dear Bidder:
Our Company will organize negotiation and procurement for the Ahwaz base transportation services project, and welcome bidders who meet the qualification conditions of this project to participate in the negotiation.
1. Project Number: IR-202301-00003
2. Project Name: Ahwaz base transportation services project
3. Project Description
1. There is a total of 1 package for this procurement project, and the bidder can make a quotation for it, and the items in the quotation package must fully respond to the contents listed in the negotiation document.
2. The procurement scope includes:
2.1 Project Name:Ahwaz base transportation services project
2.2 Procurement Content:
1)Procurement Content:
The Content of the project is about the Transportation and rental vehicle Services. Including but not limited to long term light vehicles (such as pick-up, Peugeot) rental in Ahwaz Base, heavy vehicles (such as Cranes, Trucks, Trailers) rental between destinations, usually from Ahwaz Base to well site and back. And it will be contractor’s responsibility to provide all vehicles along with qualified drivers.
2) Procurement Locations:
Ahwaz City, Industrial District 2 and Kish Island, Industrial Zone, and well sites if needed.
3) Procurement Schedule: The project will be from June 2023 to June 2024.
4) Price List: Bidders should send total price of whole rental vehicles as following:
4. Qualification requirements
1. This project does not accept the consortium to participate in the negotiation.
2. Legally registered in the Islamic Republic of Iran, it has independent legal personality and a valid business license, and its business scope includes the relevant content of this project. Copies of business license, tax registration certificate, and organization code certificate. If it is found that there are major safety accidents, tax evasion, inclusion in the list of seriously illegal and dishonest enterprises (blacklist), or other information that may have a potential significant impact on the tenderer (purchaser), the bid will be rejected.
3. Log on to the "Iran Company Information Network" (https://irsherkat.ssaa.ir) to inquire about the information of the company and the legal representative respectively and submit a screenshot of 2 pages in which the company and the legal representative are not "dishonest persons subject to enforcement".
4.If there is a QHSE management system certificate, provide the certificate within the validity period, and if there is no such certificate, provide the relevant QHSE management system regulation description.
5. Proof of financial ability, valid bank account opening license and bank credit certificate of this year, the bank credit certificate is addressed to OTS Company; if there is no bank credit certificate, please provide a letter of commitment with the company seal, if the bank credit certificate is unqualified during the market access process, the negotiation will be invalid.

5. Negotiation time and place
1.Bidders should submit their price list along with qualification requirements before 10th June 2023.
2. Plan negotiation time:10th June 2023, 10 o’clock in the morning local time.
3. Negotiation place: OTS Company Ahwaz Base.
4. The legal representative of the bidder or his authorized person should be presented.

6. Contact information
Company Name:Overseas Technical Service Kish LLC.
Company Address:BEHIND GATE 2, KAROON INDUSTRIAL DISTRICT, AHWAZ, IRAN
Contact Person:Mr. Wang Zigang
Contact number:0098-9396981652
E-Mail:wangZigang@otskish.com

Company Name:Overseas Technical Service Kish LLC.

2023/6/7

Bidders Invitation
To Dear Bidder:
Our Company will organize negotiation and procurement for the Ahwaz base transportation services project, and welcome bidders who meet the qualification conditions of this project to participate in the negotiation.
1. Project Number: IR-202301-00003
2. Project Name: Ahwaz base transportation services project
3. Project Description
1. There is a total of 1 package for this procurement project, and the bidder can make a quotation for it, and the items in the quotation package must fully respond to the contents listed in the negotiation document.
2. The procurement scope includes:
2.1 Project Name:Ahwaz base transportation services project
2.2 Procurement Content:
1)Procurement Content:
The Content of the project is about the Transportation and rental vehicle Services. Including but not limited to long term light vehicles (such as pick-up, Peugeot) rental in Ahwaz Base, heavy vehicles (such as Cranes, Trucks, Trailers) rental between destinations, usually from Ahwaz Base to well site and back. And it will be contractor’s responsibility to provide all vehicles along with qualified drivers.
2) Procurement Locations:
Ahwaz City, Industrial District 2 and Kish Island, Industrial Zone, and well sites if needed.
3) Procurement Schedule: The project will be from June 2023 to June 2024.
4) Price List: Bidders should send total price of whole rental vehicles as following:

4. Qualification requirements
1. This project does not accept the consortium to participate in the negotiation.
2. Legally registered in the Islamic Republic of Iran, it has independent legal personality and a valid business license, and its business scope includes the relevant content of this project. Copies of business license, tax registration certificate, and organization code certificate. If it is found that there are major safety accidents, tax evasion, inclusion in the list of seriously illegal and dishonest enterprises (blacklist), or other information that may have a potential significant impact on the tenderer (purchaser), the bid will be rejected.
3. Log on to the "Iran Company Information Network" (https://irsherkat.ssaa.ir) to inquire about the information of the company and the legal representative respectively and submit a screenshot of 2 pages in which the company and the legal representative are not "dishonest persons subject to enforcement".
4.If there is a QHSE management system certificate, provide the certificate within the validity period, and if there is no such certificate, provide the relevant QHSE management system regulation description.
5. Proof of financial ability, valid bank account opening license and bank credit certificate of this year, the bank credit certificate is addressed to OTS Company; if there is no bank credit certificate, please provide a letter of commitment with the company seal, if the bank credit certificate is unqualified during the market access process, the negotiation will be invalid.

5. Negotiation time and place
1.Bidders should submit their price list along with qualification requirements before 7th June 2023.
2. Plan negotiation time:7th June 2023, 10 o’clock in the morning local time.
3. Negotiation place: OTS Company Ahwaz Base.
4. The legal representative of the bidder or his authorized person should be presented.

6. Contact information
Company Name:Overseas Technical Service Kish LLC.
Company Address:BEHIND GATE 2, KAROON INDUSTRIAL DISTRICT, AHWAZ, IRAN
Contact Person:Mr. Wang Zigang
Contact number:0098-9396981652
E-Mail:wangZigang@otskish.com

Company Name:Overseas Technical Service Kish LLC.

2023/6/3

آگهی مزایده عمومی(اجاره)
اداره آموزش وپرورش شهرستان ملارد درنظردارد
تعدادی از املاک خود خود را
از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir) و با شماره مزایده های ذیل به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
1- شماره مزایده 5002092546000003
2- شماره مزایده 5002092546000004

– زمان انتشار در سایت 10/03/1402 تا تاریخ 27/03/1402 ساعت 17 عصر
– مهلت دریافت اسناد مزایده تا 17/03/1402 ساعت 17 عصر
– مهلت بازدید 03/11/ 1402 تا تاریخ 27/03/1402
– مهلت ارائه پیشنهاد: از تاریخ 10/03/1402 تا 27/03/1402 ساعت 17 عصر
– زمان بازگشایی 03/28/ 1402
– زمان اعلام برنده 29/03/1402
– رعایت موارد ذیل الزامی است
1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3-علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 65407067-021 واحد حقوقی اداره آموزش و پرورش ملارد
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه(www.setadiran.ir) بخش " ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.
متن آگهی:

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: