قبض درخواستی نمایندگان

نمایش 1 – 5 از 895

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص
درخواست روزنامه1401-02-22پریسا مخموری-7011نسخه19/02/1401تخصیص و ارسال شد
درخواست قبض1399-12-09شیما بیگی-14002000تخصیص و ارسال شد1
درخواست روزنامه1401-12-14شهین قلاوند-15053تاریخ 09/08/1401در دست بررسی
درخواست قبض1401-12-28خانم کاظمی – 20063000در دست بررسی1
درخواست قبض1399-09-26مهدیه سادات حسینی – 5081007تخصیص و ارسال شد10027/09/1399
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص