قبض درخواستی نمایندگان

نمایش 1 – 5 از 849

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص
درخواست قبض1401-11-17صدیقه خسروی-170010012تخصیص و ارسال شد10018/11/1401
درخواست قبض1401-11-16رقیه سعادتی-503۵بسته۵۰تاتخصیص و ارسال شد50017/11/1401
درخواست قبض1401-11-16ناهید پارسا-1005000تخصیص و ارسال شد50017/11/1401
درخواست قبض1401-11-11فاطمه عیسی لو-70040050تشکرتخصیص و ارسال شد40012/11/1401
درخواست قبض1401-11-10الهام رضایی-50120050تخصیص و ارسال شد20011/11/1401
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص