قبض درخواستی نمایندگان

نمایش 1 – 5 از 895

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص
درخواست قبض1399-09-26آقای افشار پیشخوان تهران – 8017500تخصیص و ارسال شد5027/09/1399
درخواست قبض1400-07-13آقای جاسم نژاد 8015۵۰عدد0خوزستان اهوازکیان آبادخ سبحان شرقی هیجده متری چهارم پ 58/1مجتمع علی خانم شیدارجبی ۰۹۱۶۹۱۸۰۷۸۸تخصیص و ارسال شد9917/07/1400
درخواست قبض1399-10-24آقای فرهمند 801010036 برگتخصیص و ارسال شد10025/10/1399
درخواست قبض1399-10-02آقای مرتضی دادخواه500خ آزادی نرسیده به خوش جنوبی پ ۲۴۸ واحد۴تخصیص و ارسال شد10006/10/1399
درخواست قبض1400-09-13الهام رضایی-50130050تخصیص و ارسال شد30014/09/1400
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص