صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 246

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1402/07/06 13:35:21محمودکیومرثی ترنیک0828461074
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09159853128کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/06 18:05:23محمد حسنامین زاده1670891801
 • کارت ملی هوشمند
09121972541کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/03 15:02:42هاشمچراغی0450613283
 • سند مالکیت
09121573526کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/08 10:52:59اصغررضایی5089931941
 • کارت ملی
09114626306کاروکارگر205,000 تومانCancelled
1402/07/05 13:38:40محمدجوادشبانی قهرودی1263534546
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه موتور
 • کارت خودرو
09138896409کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/05 22:02:11سعیدرنجبر2450296492
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09177602059کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/08 12:33:19علی اصغرخورشیدی پاجی2092600001
 • کارت ملی هوشمند
09122360031کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/05 17:08:57ملیکاامیری0018966233
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09386074644کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/08 14:05:57مهردادبابائی آزادی0062430572
 • کارت ملی
09127398001کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/04 12:45:49فاطمهمومنی3961897905
 • کارت ملی هوشمند
09300642564کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/05 22:09:22علی اکبرملک محمدی فرادنبه4650543495
 • کارت خودرو
09131816059کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/08 11:18:53فریدمصباحی مهدی آباد0922063141
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت پایان خدمت
09155640098کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/04 13:47:53هاشمتهک3391947721
 • شناسنامه
09176258086کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/08 13:59:04صابرقاسمی قاسموند5550053799
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
09019740101کاروکارگر200,000 تومانFailed
1402/07/03 11:01:11شهرامملك زاده1818985624
 • کارت ملی
 • سایر مدارک
09175885916کاروکارگر200,000 تومانFailed
1402/07/03 13:48:31زهرانوازی ماکو0740305417
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت بیمه خودرو
09370441184کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 10:23:43رضاقنبرنژادیان شیرازی0200012231
 • کارت دانشجویی
09384047748کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/04 22:27:05ناهیدهقاسمی قزلجه1382772254
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09149158775کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 17:32:52مرادریزه وندی4539482671
 • کارت شناسایی
09381965141کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 12:33:05رمضانبابایی0778856526
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09159758632کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 17:26:42سید خلیل اللهانتظار
 • سایر مدارک
09941278209کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:06:03مژگانعبادی ابر0059846739
 • کارت ملی هوشمند
09017232929کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 20:52:44نیماصابری0110047044
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09021402330کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 11:37:25یوسفآقایی6368749911
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • سند فروش
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09194843187کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 08:44:19ملیحههدایت ارج0941905322
 • کارت خودرو
09153093412کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 19:33:50مصطفیمصطفی لو4889480455
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09190686100کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 14:28:17اکرمروشن پژوه4322756557
 • کارت ملی هوشمند
09123824130کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 10:49:17حسینکریمی نسب2520133716
 • گواهینامه پایه سه
09037357940کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 13:37:19اصغرشفیعی1580149081
 • کارت ملی هوشمند
09144115430کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 10:10:42حسینقربانی چالو پلی4990043758
 • رسید کارت ملی
09116502170کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 14:27:28محمدپورمند6680192226
 • کارت دانشجویی
09152820980کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 08:59:49خدابخشگشاورز4250284387
 • شناسنامه
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • مدارك بانكی
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • سایر مدارک
09173440417کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 04:34:55غفارمالمیر3961885184
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت شناسایی
 • کارت هوشمند خودرو
09353652196کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 16:21:27فاطمهگودرزی5200092159
 • کارت ملی هوشمند
09905977419کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 12:14:39نادرپنجه سرخه ریزی0083755111
 • کارت ملی
09366659232کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 07:30:29اسداللهصادقی حسنوند5559428027
 • کارت ملی هوشمند
09131841385کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 08:19:33علیالیکی1287129102
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09139024164کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 22:41:35سعیدخداترس5700047829
 • کارت ملی
09046733165کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 13:13:52محمدرضاربیعی دولت ابادی6609904741
 • شناسنامه
09130555630کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 22:22:01امیرحسینقربانزاده0158060695
 • شناسنامه
09125281652کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 13:00:53محمد جوادذکی هرندی5650018782
 • پلاک خودرو
09139667674کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 02:46:24ازادهپاکنهاد0053544404
 • کارت خودرو
09133043037کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 22:37:24اکرمپناهی2291805738
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
09173025734کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 22:27:18فرزادطاطاری4870046202
 • کارت ملی
09357149464کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 21:23:48پوریابیرانوند
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09199850746کاروکارگر205,000 تومانProcessing
1402/07/08 12:22:48رضاباقری0061300731
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09123167166کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 15:18:00محمد میعادحکمت
 • کارت دانشجویی
09352796638کاروکارگر210,000 تومانProcessing
1402/07/04 11:52:19علیثابتی رحمتی0066028159
 • کارت ملی
09109422358کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 23:40:04احترامیحیائی0072550260
 • کارت خودرو
09125862557کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/05 18:38:35سعیدولی زاده6340016251
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
09190887289کاروکارگر200,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: