صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 85

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1403/02/31 13:42:14زهرارضائی0932330444
 • برگ سبز خودرو
09152770624کاروکارگر285,000 تومانCancelled
1403/02/28 18:21:42محمدنوروزی0559735537
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
09102003062کاروکارگر275,000 تومانCancelled
1403/02/31 17:15:18مسلمصادقی6419450683
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • مجوز سلاح
 • کارت شناسایی
 • کارت معافیت سربازی
 • سایر مدارک
09183858942عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/02/28 19:34:45علیرضااحمدی مسک0922925658
 • کارت خودرو
09154479956عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/02/28 03:51:01محمدخرمی0491963513
 • سایر مدارک
09102524612عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 12:29:02حدیثهسعیدی4380479897
 • کارت ملی
 • شناسنامه
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
09391427887عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 21:02:13امیرمحمدامرایی0481246258
 • سند مالکیت
 • سند کمپانی
09162986261عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 11:11:55عباسجلالی مقام1755978545
 • شناسنامه
09332506465عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 15:34:51احمددل زنده نژاد3392490601
 • کارت خودرو
09921716334عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 02:52:24فرشتهغلامی یگانه
 • کارت خودرو
 • کارت هوشمند خودرو
09367794301عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/02/30 12:20:04سعیدهشیبانی1199963313
 • برگ سبز خودرو
 • کارت خودرو
09137918470عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 20:06:24مائدهپاکدل2270162358
 • گواهینامه پایه سه
09127687456عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 19:56:30حسینگائینی0067843522
 • پلاک خودرو
09127541154عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 21:27:14معصومهخاکزاد4130881396
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09166620693عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 15:44:11حمدعلی عسگری0491744382
 • کارت ملی
09909753709عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 14:06:10علی رضارحیمی کوشکقاضی2283408822
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09378081084عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 09:12:00عذرااحمدنیا2679422996
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09124491725عصر رسانه295,000 تومانProcessing
1403/02/29 12:08:33سعیدنادری پروانه3860140442
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
09184051863عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 18:50:56حسنبامری پور3580609777
 • کارت پایان خدمت
09936806881عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 10:16:40سیدحسینناصری فرد0920986511
 • کارت ملی
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه موتور
09367598558عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 13:27:44حدیثهپیوندی خراسانی0925619711
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت دانشجویی
 • سایر مدارک
09330387006عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 23:01:37آمنهکوشایی پور2122704543
 • گواهینامه پایه دو
09174863060عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 09:19:28مرتضیارنجی1451402929
 • سند کمپانی
09022908011عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 14:48:27امیررضاجعفری0021738785
 • کارت ملی
09123186965عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 16:06:06محمد حسینتقیان0370221230
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
 • کارت خودرو
09129384810کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/02/31 12:07:34محمودفرامرزیان جزی5100114150
 • کارت ملی هوشمند
09130346237عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 04:02:45یونسناصری1742983782
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت هوشمند خودرو
09369233650عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 12:36:14حدیثهسعیدی4380479897
 • کارت ملی
 • شناسنامه
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
09391427887عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 22:07:14پریسارستمی5279801259
 • کارت ملی
 • شناسنامه
09108415777عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 11:44:45محمددادمنش5089657531
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت پایان خدمت
09192853810عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 15:50:17سید جوادتیموری سندسی0071615131
 • کارت ملی
09121888684عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 07:22:26حسینشقاریجی1741802334
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت معافیت سربازی
09168340585عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 12:32:38سارامیردادیان2432799194
 • کارت ملی
09354664740عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 21:36:17لیلابخشی4285502631
 • کارت ملی هوشمند
09195890462عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 19:59:21علیرضاآراسته0073276332
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • سایر مدارک
09192584034عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 23:17:10سیدههاله2620603412
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت دانشجویی
09050663873عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 13:48:42منصورریگی6119897143
 • برگ سبز خودرو
09159425180عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 15:55:46عبداللهیاسبلاغی شراهی6179089957
 • کارت ملی
09125762289عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 14:08:29میلادفارسی0410023167
 • کارت ملی
 • شناسنامه
09364408088عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 09:45:01محمد مهدیخیاطی1520547749
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت دانشجویی
 • مدرک تحصیلی
 • کارت شناسایی
 • سایر مدارک
09931363517عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 12:08:37فریددوستعلی میرقاید1972222902
 • گواهینامه پایه دو
09199316353عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 19:48:43حامدرسولی اربط1700146882
 • کارت خودرو
09308472758عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/02/29 11:08:43طیبهآذرنیا0946682925
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09309893496عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 13:50:17اکبرخیری6360103990
 • گواهینامه پایه سه
09011984336عصر رسانه285,000 تومانProcessing
1403/02/28 23:02:12آمنهکوشایی پور2122704543
 • گواهینامه پایه دو
09174863060عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 10:11:14صادقپذیرش3150260264
 • کارت ملی هوشمند
09336848513عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 19:01:28احدپرویزی0421930497
 • کارت پایان خدمت
09383299926عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 20:43:51مهدیصالحی سلمی0066392330
 • کارت ملی
09190064323عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 12:10:17محمد‌متیناحمدنیا4901400746
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09057461036عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 10:53:17مهرزادپناهی2380298599
 • کارت ملی هوشمند
09174206358عصر رسانه265,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: