صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 246

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1402/07/08 11:16:57جهانخواهجهانخواه
 • سایر مدارک
09365507990کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 13:29:49
 • سند مالکیت
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
09121956227کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/03 13:32:12عبدالصبورسروش
 • گذرنامه
09309534391کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 12:02:11سعیدهرفیعی آفتاب دری
 • شناسنامه
09223483975کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 17:26:42سید خلیل اللهانتظار
 • سایر مدارک
09941278209کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 14:39:10علی اصغرمحرمی
 • کارت ملی
09366501338کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 11:06:29سجادکریمی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • کارت عابر بانک
 • گذرنامه
09183315494کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 21:23:48پوریابیرانوند
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09199850746کاروکارگر205,000 تومانProcessing
1402/07/07 21:24:17پوریابیرانوند
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09199850746کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 10:57:38علیاحمدسمالی
 • کارت ملی
09168119747کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 10:57:50همراکیک
 • کارت ملی هوشمند
09114061550کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 15:14:21محمد میعادحکمت
 • کارت دانشجویی
09352796638کاروکارگر220,000 تومانProcessing
1402/07/03 15:18:00محمد میعادحکمت
 • کارت دانشجویی
09352796638کاروکارگر210,000 تومانProcessing
1402/07/03 15:22:34محمد میعادحکمت
 • کارت دانشجویی
09352796638کاروکارگر220,000 تومانProcessing
1402/07/04 22:01:51مومنهحسيني
 • کارت شناسایی
09193541993کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 17:39:31ساماناباذری0011102063
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
09125022032کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 17:08:57ملیکاامیری0018966233
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09386074644کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/07 15:43:07عادلملکی کهنگی0021323739
 • برگ سبز خودرو
09378077284کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 12:21:46مهدیهغفاری پور برزی0022471731
 • شناسنامه
09029627920کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 13:25:32فاطمهفاتحی پیکانی0023666927
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09926824047کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 13:20:50امیرعباساسماعیلی0040268926
 • کارت هوشمند خودرو
09212880173کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:24:52ابوالفضلسلیمی0040763188
 • کارت ملی
09123081793کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 23:08:59نرگسبهرامی0051677687
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • سایر مدارک
09124621844کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 02:29:57ازادهپاکنهاد0053544404
 • کارت خودرو
09133043037کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 02:46:24ازادهپاکنهاد0053544404
 • کارت خودرو
09133043037کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:06:03مژگانعبادی ابر0059846739
 • کارت ملی هوشمند
09017232929کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 12:22:48رضاباقری0061300731
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09123167166کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 14:05:57مهردادبابائی آزادی0062430572
 • کارت ملی
09127398001کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/03 08:54:43حسینترکزادثانیان0062625365
 • گذرنامه
09121380786کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 11:42:57مجیدکریمی پور0065356012
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
 • سایر مدارک
09360119914کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 12:55:02مهدیقربانلو0065777611
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • سایر مدارک
09125974856کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 11:52:19علیثابتی رحمتی0066028159
 • کارت ملی
09109422358کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 19:46:36غلامرضاطاهری0067800106
 • کارت ملی
09192957806کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 22:49:12علیرضازمانی0068021003
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09357416201کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 12:34:37مهدیقشقایی0069995583
 • سند فروش
 • کارت خودرو
09190036339کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 23:40:04احترامیحیائی0072550260
 • کارت خودرو
09125862557کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/04 09:02:30ساريهنوروزي0073446602
 • مدرک تحصیلی
09126047756کاروکارگر590,000 تومانProcessing
1402/07/03 12:17:47زهرهندافزون0075072106
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09122091480کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:35:58مهدیمهدوی0076209581
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09128481474کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 10:09:35امینبیاتی0076347265
 • کارت ملی
09122345276کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 20:18:24محسنمرادزاده0077200861
 • کارت ملی هوشمند
09122330295کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 08:49:06محمدمعصوم زاده0082140421
 • برگ سبز خودرو
09192960884کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/03 05:35:41مجتبیرسولی0083705023
 • سند مالکیت
 • برگ سبز خودرو
 • کارت خودرو
09193707950کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 12:14:39نادرپنجه سرخه ریزی0083755111
 • کارت ملی
09366659232کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 20:52:44نیماصابری0110047044
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09021402330کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 22:22:01امیرحسینقربانزاده0158060695
 • شناسنامه
09125281652کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 10:23:43رضاقنبرنژادیان شیرازی0200012231
 • کارت دانشجویی
09384047748کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/06 12:47:10محمد حسينسيف الديني0320271986
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت پایان خدمت
09374231659کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 19:34:48محمد حسينسيف الديني0320271986
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت پایان خدمت
09374231659کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 19:59:09محمد حسینسیف الدینی0320271986
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت پایان خدمت
09374231659کاروکارگر275,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: