صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 85

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1403/02/29 12:19:25مسلمفارسیجانی
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه دو
 • مدرک تحصیلی
 • گذرنامه
 • کارت پایان خدمت
 • پروانه/جواز کسب
 • سند مالکیت
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
 • سند فروش
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09129157790کاروکارگر265,000 تومانProcessing
1403/02/29 02:52:24فرشتهغلامی یگانه
 • کارت خودرو
 • کارت هوشمند خودرو
09367794301عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/02/28 18:08:57افسانهمحمدی0012771521
 • کارت ملی هوشمند
09367788916عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 13:04:05امیر رضامحمودی0013243977
 • پلاک خودرو
09129337219مواجهه اقتصادی275,000 تومانProcessing
1403/02/31 14:48:27امیررضاجعفری0021738785
 • کارت ملی
09123186965عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 20:43:51مهدیصالحی سلمی0066392330
 • کارت ملی
09190064323عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 19:56:30حسینگائینی0067843522
 • پلاک خودرو
09127541154عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 15:50:17سید جوادتیموری سندسی0071615131
 • کارت ملی
09121888684عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 19:59:21علیرضاآراسته0073276332
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • سایر مدارک
09192584034عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 16:10:25اسداللهچزانی شراهی0083478671
 • کارت ملی
09198572060عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 08:27:07محمدسلیمی0110148045
 • گواهینامه پایه سه
09361715628عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 03:22:39سحررضا0320638367
 • سند مالکیت
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
09101220021عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 02:13:17امیدکریم خانی0323734596
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09185088544عصر رسانه815,000 تومانProcessing
1403/02/29 16:05:56محمد حسینتقیان0370221230
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
 • کارت خودرو
09129384810کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/02/29 16:06:06محمد حسینتقیان0370221230
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
 • کارت خودرو
09129384810کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/02/29 14:08:29میلادفارسی0410023167
 • کارت ملی
 • شناسنامه
09364408088عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 19:01:28احدپرویزی0421930497
 • کارت پایان خدمت
09383299926عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 14:12:07سعیدهمرادی0480642915
 • کارت ملی
 • شناسنامه
09339773766عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 21:02:13امیرمحمدامرایی0481246258
 • سند مالکیت
 • سند کمپانی
09162986261عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 15:41:07حمدعلی عسگری0491744382
 • کارت ملی
09909753709عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 15:44:11حمدعلی عسگری0491744382
 • کارت ملی
09909753709عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 03:51:01محمدخرمی0491963513
 • سایر مدارک
09102524612عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 18:21:42محمدنوروزی0559735537
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
09102003062کاروکارگر275,000 تومانCancelled
1403/02/29 23:35:36قاسمصدقی0829459091
 • کارت ملی
09127275659عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 10:16:40سیدحسینناصری فرد0920986511
 • کارت ملی
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه موتور
09367598558عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 19:34:45علیرضااحمدی مسک0922925658
 • کارت خودرو
09154479956عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/02/30 13:27:44حدیثهپیوندی خراسانی0925619711
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت دانشجویی
 • سایر مدارک
09330387006عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 13:42:14زهرارضائی0932330444
 • برگ سبز خودرو
09152770624کاروکارگر285,000 تومانCancelled
1403/02/29 11:08:43طیبهآذرنیا0946682925
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09309893496عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 10:32:55جواداسماعیلی دخت1110681992
 • کارت ملی
09132079168عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 12:20:04سعیدهشیبانی1199963313
 • برگ سبز خودرو
 • کارت خودرو
09137918470عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 14:48:23مهدیتوصیفیان1285648080
 • کارت ملی
 • شناسنامه
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • دسته چک
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09162424649عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 09:19:28مرتضیارنجی1451402929
 • سند کمپانی
09022908011عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 09:45:01محمد مهدیخیاطی1520547749
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت دانشجویی
 • مدرک تحصیلی
 • کارت شناسایی
 • سایر مدارک
09931363517عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 12:51:31اصغردبیرنیا1570351260
 • کارت ملی هوشمند
09145739313عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 19:48:43حامدرسولی اربط1700146882
 • کارت خودرو
09308472758عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/02/29 07:22:26حسینشقاریجی1741802334
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت معافیت سربازی
09168340585عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 04:02:45یونسناصری1742983782
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت هوشمند خودرو
09369233650عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 11:11:55عباسجلالی مقام1755978545
 • شناسنامه
09332506465عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 12:08:37فریددوستعلی میرقاید1972222902
 • گواهینامه پایه دو
09199316353عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 23:01:37آمنهکوشایی پور2122704543
 • گواهینامه پایه دو
09174863060عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 23:02:12آمنهکوشایی پور2122704543
 • گواهینامه پایه دو
09174863060عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 20:06:24مائدهپاکدل2270162358
 • گواهینامه پایه سه
09127687456عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 14:06:10علی رضارحیمی کوشکقاضی2283408822
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09378081084عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 10:53:17مهرزادپناهی2380298599
 • کارت ملی هوشمند
09174206358عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/02/31 17:45:22اعظمعباسی2391682387
 • کارت ملی
09176007256عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 12:32:38سارامیردادیان2432799194
 • کارت ملی
09354664740عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 23:17:10سیدههاله2620603412
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت دانشجویی
09050663873عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 23:27:01مریمرضوانطلب پشتیری2670174914
 • کارت ملی
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • سایر مدارک
09918307737عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 09:12:00عذرااحمدنیا2679422996
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09124491725عصر رسانه295,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: