صف پرداخت

نمایش 51 – 89 از 89

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1403/04/28 13:52:58حمیدهراهی پور2391740859
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • سایر مدارک
09363044437عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/04/28 09:58:14حسیندهقانی0820227978
 • کارت ملی
09356788573عصر رسانه295,000 تومانProcessing
1403/04/28 17:37:41محمد رضادلایی میلان4930063019
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت شناسایی نظامی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
09374478276عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 08:54:40بهروزدادخواه0084338997
 • کارت ملی هوشمند
09300234773عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 21:39:42مسعودخوشبخت3979819655
 • كارت هوشمند سوخت
09125681084عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 22:12:29حمیدرضاخواجه وند0064410080
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09216360740عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 08:51:39ایمانخواجه جعفری2260047025
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت معافیت سربازی
 • کارت هوشمند خودرو
 • سایر مدارک
09374205917عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 10:10:42محمدرضاخلیلی0610347128
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • مدرک تحصیلی
 • کارت پایان خدمت
09375545175عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 08:09:30مرضیهخانه باد5630066293
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • حکمت کارت
 • کارت عابر بانک
09150457889عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 09:12:07علیرضاحقیقت شکور3992330192
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • کارت هوشمند خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09335188460کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/04/28 09:20:53علیرضاحقیقت شکور3992330192
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • چک
 • کارت عابر بانک
09335188460کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/04/30 08:58:49سید علی اکبرحسینی4592218851
 • کارت ملی
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • کارت عابر بانک
09013844717عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 22:00:06مسعودحسین زاده0080291724
 • کارت ملی هوشمند
09915156842عصر رسانه560,000 تومانProcessing
1403/04/28 22:26:14شاهدهحبیبی5000180429
 • کارت ملی
09046647019عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 07:50:48اکبرجلالی پندری5529903886
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09133520318عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 22:05:22سیده پروینجابری اول دورکی4689422370
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09913737212عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 12:43:25محمد جعفرتاجیک0420701540
 • کارت خودرو
09350612919عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 18:33:52پژمانبیات3950125965
 • کارت ملی
 • کارت عابر بانک
09929264346عصر رسانه280,000 تومانProcessing
1403/04/30 10:43:05امیدبورمند2130153879
 • کارت ملی
 • رسید کارت ملی
 • شناسنامه
 • کارت دانشجویی
 • کارت معافیت سربازی
09113106563عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 10:36:47علیبشارتی4501282101
 • کارت ملی
09104608007عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 21:02:12محمد حسینبشارت نیا0019975287
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
09101914530عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 14:21:16فاطمهبرخورداری5900027031
 • کارت عابر بانک
09901523618عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 23:02:09علیباجلانی4940042502
 • کارت ملی
09184241637عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 01:27:08احمدبابازاده اورتاکند1640320784
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09145033183عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 09:51:39کتایونایزدی1930591675
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09193600061عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 07:41:25هانیهایران پور5410103467
 • کارت ملی
 • شناسنامه
09100883243عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 19:54:28زهراانصاری2372734318
 • کارت ملی هوشمند
09174366152عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 23:57:47عبداللهامیری کاکلکی4610048930
 • کارت ملی
09135081400عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 10:56:36فروزاناسفندیاری بیات2282265841
 • شناسنامه
09170020336عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/05/01 07:59:08محدثهاحمدی2580054863
 • کارت ملی هوشمند
09303358940عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 12:33:42مریماحمدی4071423307
 • کارت خودرو
09163692140عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 15:34:42سحراحمدی3257226225
 • شناسنامه
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
 • کارت هوشمند خودرو
09188304217عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 12:30:26وحیداجاقی3933187941
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
09187665438عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 21:16:12الهامابراهیمی0682513611
 • شناسنامه
09919635153عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 12:30:51کوروشابراهیمی0055249752
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
09120036109عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 16:22:20سیدعباسآقامیری1220024813
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09137184968عصر رسانه805,000 تومانProcessing
1403/04/30 23:30:27آیدینآقازاده0015858545
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
09389155142عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 21:19:02ذکریاآسکانی6450105844
 • برگ سبز خودرو
 • سایر مدارک
09902818665عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 21:26:23ذکریاآسکانی6450105844
 • برگ سبز خودرو
 • سایر مدارک
09902818665عصر رسانه275,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: