صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 246

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1402/07/04 23:58:36حسینیوسفی هشجین1630286419
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • سایر مدارک
09013547758کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 12:52:09امیرحسینیوسفی کمانج1363110561
 • کارت ملی
09920605229کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 23:40:04احترامیحیائی0072550260
 • کارت خودرو
09125862557کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/08 00:30:56هادییاری0384984312
 • کارت ملی
09122514512کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:05:52رضایاراحمدی4132946630
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • سایر مدارک
09163620326کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:06:09رضایاراحمدی4132946630
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • سایر مدارک
09163620326کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 18:38:35سعیدولی زاده6340016251
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
09190887289کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 01:04:57متینورچندی5560624284
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09381148217کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 13:01:11شهرامهمتی0320528723
 • کارت ملی
09121886403کاروکارگر205,000 تومانProcessing
1402/07/07 00:56:39شاهرخهژیری پور4260015443
 • کارت ملی هوشمند
09336933780کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 15:07:04محسنهدایتی3874672964
 • کارت ملی هوشمند
09183137338کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 08:44:19ملیحههدایت ارج0941905322
 • کارت خودرو
09153093412کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 22:09:27صیدکرمنوریان فر4539822217
 • کارت ملی هوشمند
09188420500کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 22:10:28صیدکرمنوریان فر4539822217
 • کارت ملی هوشمند
09188420500کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 09:02:30ساريهنوروزي0073446602
 • مدرک تحصیلی
09126047756کاروکارگر590,000 تومانProcessing
1402/07/05 17:43:31رقیهنوردانش1377284948
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه دو
 • سایر مدارک
09144035812کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 17:45:48نیلوفرنوربخش6200063656
 • گواهینامه پایه سه
 • سایر مدارک
09372043650کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 13:48:31زهرانوازی ماکو0740305417
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت بیمه خودرو
09370441184کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 11:24:22علینظمی امند1380314021
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
09149135398کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 12:10:56سلیماننصری0941048901
 • کارت ملی
09153207922کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 21:21:15دانیالنژادمعصوم2190239222
 • کارت ملی هوشمند
09392391314کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 12:17:47زهرهندافزون0075072106
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09122091480کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 20:47:00محسننجفی3932558022
 • برگ سبز خودرو
09181511494کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 11:49:15رجبعلینجفی4321320860
 • کارت ملی هوشمند
09125823280کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 03:21:30عیدونارویی3620800022
 • برگ سبز خودرو
 • سند فروش
09927388245کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 14:21:12بهمنمیرزاوند1920270256
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت معافیت سربازی
09013759478کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 11:05:40رحیممیرزائی1380805325
 • کارت ملی
09142414836کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 13:31:52محمدمیر3611444405
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
09301599485کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 12:45:49فاطمهمومنی3961897905
 • کارت ملی هوشمند
09300642564کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/03 23:32:20سید احمدموسوی عباس آبادی4410582941
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
 • کارت معافیت سربازی
 • سایر مدارک
09389112096کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 23:46:30سید احمدموسوی عباس آبادی4410582941
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
 • کارت معافیت سربازی
 • سایر مدارک
09389112096کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 09:36:33سید ناصرموسوی4073050842
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
09106942640کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:35:58مهدیمهدوی0076209581
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09128481474کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 11:25:48سید مسعودمنیری1210055406
 • کارت ملی
 • شناسنامه
09130276862کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 15:43:07عادلملکی کهنگی0021323739
 • برگ سبز خودرو
09378077284کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 22:09:22علی اکبرملک محمدی فرادنبه4650543495
 • کارت خودرو
09131816059کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/06 18:30:15نصرالهملک محمدی4070864611
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09011071485کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 11:01:11شهرامملك زاده1818985624
 • کارت ملی
 • سایر مدارک
09175885916کاروکارگر200,000 تومانFailed
1402/07/04 08:49:06محمدمعصوم زاده0082140421
 • برگ سبز خودرو
09192960884کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/08 13:56:07رقیهمعدنی قره‌لر1450413331
 • کارت ملی
09027834742کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 19:33:50مصطفیمصطفی لو4889480455
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09190686100کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 00:35:13اصغرمصطفی3770034759
 • کارت ملی
09102154678کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:18:53فریدمصباحی مهدی آباد0922063141
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت پایان خدمت
09155640098کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/07 14:39:36مهردادمردانی طلائی4189700444
 • کارت ملی
09305688490کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 12:46:47فتانهمرادی0534787101
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت پایان خدمت
 • برگ سبز خودرو
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09187616423کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 19:35:44سجادمرادی1150227508
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
09138903711کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 19:31:59مسعودمرادی3251127403
 • کارت ملی
09188328806کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 20:18:24محسنمرادزاده0077200861
 • کارت ملی هوشمند
09122330295کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 15:24:14ابوالفضلمحمدیان0690921950
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • سایر مدارک
09157128414کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 13:43:14سعداللهمحمد4579343336
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
09128322281کاروکارگر200,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: