صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 102

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1403/04/04 09:25:58جوادیوسفی6500021975
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت معافیت سربازی
09156119655عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 17:39:16محسنیوسف پور4270983515
 • کارت ملی
09352418081عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 00:01:17سیدعباسواقفی اسفیدانی1239145985
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
09123203990عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 19:23:04حسینعلیهوازاده جوآبادی1140848208
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
09133123061عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 03:32:20نیلوفر ساداتهاشمی0560101341
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09924600542عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 18:14:16ابوذرنجمی2411636032
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09304266884عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/04/02 10:20:32محمودمیرشکار3621080635
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
09361208048عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 11:49:00سعیدهمولایی2530153264
 • کارت ملی
09178093371عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/01 14:59:00علیملکی دیزیچه5410167252
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت پایان خدمت
09339289940عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/04/02 21:53:54مجیدمعصومی0060147733
 • کارت ملی هوشمند
09123832953عصر رسانه550,000 تومانProcessing
1403/04/02 18:58:56حیدرعلیمداحی5419639572
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
09133220675عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 12:03:28حمیدمحمودی0065555295
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
09196276762عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/04/05 19:51:33قربانمحمدی
 • سایر مدارک
09304700381عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 16:50:52علیمحمدی0520851706
 • گواهینامه پایه دو
09184866737عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 09:06:07علیمحمد شریفی دارانی1150202459
 • کارت ملی
 • رسید کارت ملی
09105373963عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 17:14:46حسینکورش پسندیده0066554799
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت خودرو
 • سایر مدارک
09122850141عصر رسانه805,000 تومانProcessing
1403/04/05 11:59:26علیقرقانی6220038908
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
 • حکمت کارت
 • کارت عابر بانک
 • دفترچه بیمه
09054452932عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 08:28:00ملک محمدقاسمی بردر0872894551
 • کارت ملی
09124242056عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 08:34:36ملک محمدقاسمی بردر0872894551
 • کارت ملی
09124242056عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/01 22:24:27علیقاسم زاده2741625492
 • کارت ملی
09142049383کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/04/04 21:30:35علی اصغرفیلم6599610994
 • برگ سبز خودرو
 • سند فروش
09104627826عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 03:04:23سعادفرهانیان3381067702
 • کارت ملی هوشمند
09020392538عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 12:58:37سیامکفرهادی2740851189
 • کارت ملی هوشمند
09918404403عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 13:03:40سیامکفرهادی2740851189
 • کارت ملی هوشمند
09918404403عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 10:33:33سمیهفتحی0060435798
 • کارت هوشمند خودرو
09124752350عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 15:40:53وجیدغیاثی0075340836
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • رسید کارت ملی
09101895088عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/04/03 18:09:27مجتبیعلی احمدی3256694365
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت معافیت سربازی
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09929449248عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 18:17:54مجتبیعلی احمدی3256694365
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت معافیت سربازی
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09929449248عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 12:55:09حسینعسکری وزیری5529706592
 • کارت ملی هوشمند
09135228167کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/04/02 00:04:46محمدمهدیعبدشاهی4490271387
 • کارت ملی هوشمند
09170700290کاروکارگر275,000 تومانCancelled
1403/04/02 10:33:58رضاعبدالحسيني0372038281
 • کارت ملی
09120779554عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 00:13:26خسروعارفیان1817922890
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت هوشمند خودرو
09121117533عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 13:12:20علیطاهری زاده2031659650
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09394126728عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 20:59:17علیطاهری زاده2031659650
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09394126728عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 14:12:26مهدیصیدی نیا4490144865
 • کارت ملی
09127355158عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 10:30:32اسماعیلصفری پور5189912256
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • کارت هوشمند خودرو
09119222989عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 03:17:18مرتضیصدیقی قلعه جوق0014057646
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09232124199عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 21:20:45رضاصانعی0072653991
 • کارت ملی
09053192161عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 09:57:53عبدالحمیدشریفی6629833929
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت خودرو
 • کارت هوشمند خودرو
 • سایر مدارک
09163515422عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 17:44:16احدسیفی1490268537
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09146291517عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 14:34:33سيد صادقسيدي طاهري0921712928
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09395239955عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 11:00:31ملودیسهیلی فر0070069352
 • کارت ملی
 • شناسنامه
09127238028عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/01 20:43:11کامبیزسرقینی اهری1372893601
 • کارت ملی هوشمند
09141160333عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/01 13:53:02محمدستاری1092168699
 • کارت خودرو
09132338991عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 12:29:39ارمانسبحانی نژاد0312593279
 • گواهینامه پایه سه
09396869130عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 14:54:49وحیدزرشک بار0079378064
 • شناسنامه
09383167343عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 00:33:52ابوالفضلزارعی2420986709
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09386956106عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 21:31:36مصطفیریحانی پور0017331420
 • کارت ملی هوشمند
09196854734عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 23:44:39علیرضارفیعی5199837133
 • برگ سبز خودرو
 • کارت خودرو
09190832499عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 23:48:30علیرضارفیعی5199837133
 • برگ سبز خودرو
 • کارت خودرو
09190832499عصر رسانه280,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: