صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 101

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1403/04/05 00:19:50ایماندلخواه4570112625
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09174026684عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 09:57:53عبدالحمیدشریفی6629833929
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت خودرو
 • کارت هوشمند خودرو
 • سایر مدارک
09163515422عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 00:33:52ابوالفضلزارعی2420986709
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09386956106عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 10:29:22محمد امینپوریان0780478223
 • برگ سبز خودرو
09155722016عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 03:04:23سعادفرهانیان3381067702
 • کارت ملی هوشمند
09020392538عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 03:17:18مرتضیصدیقی قلعه جوق0014057646
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09232124199عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 04:08:34عبداللهبراتی3931257541
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت خودرو
09306123912عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 11:02:30فاطمهاحمدوند0322668239
 • کارت ملی
09336472220عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 11:03:06مجیددرویش زاده2432785398
 • کارت ملی
 • شناسنامه
09305506341عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 11:59:26علیقرقانی6220038908
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
 • حکمت کارت
 • کارت عابر بانک
 • دفترچه بیمه
09054452932عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 10:20:32محمودمیرشکار3621080635
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
09361208048عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 12:29:39ارمانسبحانی نژاد0312593279
 • گواهینامه پایه سه
09396869130عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 13:12:20علیطاهری زاده2031659650
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09394126728عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 14:34:33سيد صادقسيدي طاهري0921712928
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09395239955عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 10:30:32اسماعیلصفری پور5189912256
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • کارت هوشمند خودرو
09119222989عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 08:25:36علیاسدی0386509522
 • کارت ملی
09197055025عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 14:51:13سمیهجهانگیری زرکانی5370044198
 • شناسنامه
09170671274عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 11:11:50محمدرضاجعفری پیله رود0312229054
 • کارت ملی هوشمند
 • مدارك بانكی
09190333063عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 10:33:33سمیهفتحی0060435798
 • کارت هوشمند خودرو
09124752350عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 17:44:16احدسیفی1490268537
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09146291517عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 10:33:58رضاعبدالحسيني0372038281
 • کارت ملی
09120779554عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 19:23:04حسینعلیهوازاده جوآبادی1140848208
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
09133123061عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 19:51:33قربانمحمدی
 • سایر مدارک
09304700381عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 20:38:04فاطمهاحمدی0048025372
 • گواهینامه پایه دو
09129307229عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 20:39:11فاطمهاحمدی0048025372
 • گواهینامه پایه دو
09129307229عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 21:16:53محمدالاه بخشی4610531038
 • کارت ملی
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • کارت پایان خدمت
09137326083عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 21:20:45رضاصانعی0072653991
 • کارت ملی
09053192161عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 11:49:00سعیدهمولایی2530153264
 • کارت ملی
09178093371عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 11:13:59بهنامدروخوار2851682415
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • مدارك بانكی
09142752463عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 11:16:00بهنامدروخوار2851682415
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • مدارك بانكی
09142752463عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 11:32:23سروشاسترکی4160452337
 • کارت ملی
09166280182عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 12:03:28حمیدمحمودی0065555295
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
09196276762عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/04/03 13:37:48فرشادبخت پور5920053666
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت شناسایی نظامی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
09217479648عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/04/03 09:47:56لقماندلوشی3640986921
 • کارت خودرو
09932214598عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/04/03 13:50:37مریمابافت3674324611
 • کارت ملی
09331213279عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 12:27:17مجتبیخرمی0024545163
 • کارت پایان خدمت
09365300105عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 14:57:51احسانخادم3256441981
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه دو
09397903280کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/04/03 15:40:53وجیدغیاثی0075340836
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • رسید کارت ملی
09101895088عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/04/03 15:55:44محسندودانگه6150182134
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
09364706046عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 17:38:29پیمانحمیدی3859896482
 • کارت ملی هوشمند
09212260657عصر رسانه540,000 تومانProcessing
1403/04/03 18:04:02پیمانحمیدی3859896482
 • کارت ملی هوشمند
09212260657عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 18:09:27مجتبیعلی احمدی3256694365
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت معافیت سربازی
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09929449248عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 18:17:54مجتبیعلی احمدی3256694365
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت معافیت سربازی
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09929449248عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 19:22:14محمد نبیخواجه1209950324
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
09137920874عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 19:29:41سعیدجعفری4270909757
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
09194421063کاروکارگر285,000 تومانProcessing
1403/04/03 20:15:19کتایونایزدی1930591675
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09193600061عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 12:46:21مسلمحسینوند1990423809
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • سایر مدارک
09160938238عصر رسانه295,000 تومانProcessing
1403/04/03 21:31:36مصطفیریحانی پور0017331420
 • کارت ملی هوشمند
09196854734عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 22:53:07زهراجلالي
 • کارت خودرو
09125953735عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/04/04 12:55:09حسینعسکری وزیری5529706592
 • کارت ملی هوشمند
09135228167کاروکارگر275,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: