صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 246

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1402/07/04 23:58:36حسینیوسفی هشجین1630286419
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • سایر مدارک
09013547758کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 07:47:37بی بی زھرااسماعیلزاہ شورکی0943397146
 • کارت ملی هوشمند
09157109939کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 23:58:55مصطفیبلاج2281818845
 • کارت ملی هوشمند
09175967381کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 09:01:16محمداحدی خوجه طاغونی0731982861
 • گذرنامه
09105519971کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 00:19:11مبینکریمی منش6240194832
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت شناسایی نظامی
 • کارت عابر بانک
 • سایر مدارک
09116698746کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 12:47:10محمد حسينسيف الديني0320271986
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت پایان خدمت
09374231659کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 01:40:06ابراهیمپژمان2491812150
 • کارت ملی
09178358284کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 09:02:30ساريهنوروزي0073446602
 • مدرک تحصیلی
09126047756کاروکارگر590,000 تومانProcessing
1402/07/05 02:29:57ازادهپاکنهاد0053544404
 • کارت خودرو
09133043037کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 02:45:37زهرااسدی1740812735
 • کارت ملی
09168687582کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 02:46:24ازادهپاکنهاد0053544404
 • کارت خودرو
09133043037کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 03:31:41مهدیاکبری0422001244
 • کارت ملی هوشمند
09190085272کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 05:48:12ابوالفضلپورمقدس4420482737
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت معافیت سربازی
09134525750کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 08:06:25عسگرصبری1551863251
 • گواهینامه پایه دو
 • سند مالکیت
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
 • سند فروش
 • کارت خودرو
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • پلاک خودرو
09931092311کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 12:55:02مهدیقربانلو0065777611
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • سایر مدارک
09125974856کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 16:36:37محمد نایبشیرانی1274275954
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09137402291کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 05:35:41مجتبیرسولی0083705023
 • سند مالکیت
 • برگ سبز خودرو
 • کارت خودرو
09193707950کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 10:49:41بهنازترشگو0451155361
 • مدرک تحصیلی
 • سایر مدارک
09121137284کاروکارگر205,000 تومانProcessing
1402/07/03 05:47:54مجتبیاصلاحی0890346771
 • کارت پایان خدمت
09152340898کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 10:50:39بهنازترشگو0451155361
 • مدرک تحصیلی
09121137284کاروکارگر585,000 تومانProcessing
1402/07/08 10:50:56بهنازترشگو0451155361
 • مدرک تحصیلی
09121137284کاروکارگر585,000 تومانProcessing
1402/07/08 10:52:59اصغررضایی5089931941
 • کارت ملی
09114626306کاروکارگر205,000 تومانCancelled
1402/07/06 08:32:42فاطمهسپیانی1129005666
 • کارت ملی هوشمند
09191040945کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 13:00:53محمد جوادذکی هرندی5650018782
 • پلاک خودرو
09139667674کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 09:28:37احمدرضاابراهیم زاده0780933877
 • کارت ملی
09157589154کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 09:35:35علیرحیمی شوشتری1757365842
 • شناسنامه
09372154393کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:05:52رضایاراحمدی4132946630
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • سایر مدارک
09163620326کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 19:25:59علیامیرخانی6239842486
 • کارت هوشمند خودرو
09124350492کاروکارگر590,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:06:03مژگانعبادی ابر0059846739
 • کارت ملی هوشمند
09017232929کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:06:09رضایاراحمدی4132946630
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • سایر مدارک
09163620326کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 19:30:51حسیناسماعیلی نیا5530107788
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
09035260808کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 19:45:41علیمحبت دار0920600719
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
09151598830کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:16:57جهانخواهجهانخواه
 • سایر مدارک
09365507990کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:18:53فریدمصباحی مهدی آباد0922063141
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت پایان خدمت
09155640098کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/04 13:20:50امیرعباساسماعیلی0040268926
 • کارت هوشمند خودرو
09212880173کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 13:31:42طیبهطاهری0730812936
 • کارت ملی هوشمند
09156482492کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 13:35:21محمودکیومرثی ترنیک0828461074
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09159853128کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/08 11:24:52ابوالفضلسلیمی0040763188
 • کارت ملی
09123081793کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 13:38:06سعیددوستی1100355197
 • کارت ملی
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
09103526500کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 13:25:32فاطمهفاتحی پیکانی0023666927
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09926824047کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 20:47:00محسننجفی3932558022
 • برگ سبز خودرو
09181511494کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:34:26امیرحسینپاستدار6450315245
 • کارت ملی
09106342742کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 08:54:43حسینترکزادثانیان0062625365
 • گذرنامه
09121380786کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 13:31:48فاطمهکاتبی2293246191
 • کارت ملی
09905762147کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 09:31:48علیباقر زاد1271848821
 • برگ سبز خودرو
09137405289کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:35:58مهدیمهدوی0076209581
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09128481474کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 08:59:49خدابخشگشاورز4250284387
 • شناسنامه
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • مدارك بانكی
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • سایر مدارک
09173440417کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 13:33:32وحیدعاشوری2281791661
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت پایان خدمت
09394347388کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 20:52:44نیماصابری0110047044
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09021402330کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 13:32:56محمدپورمند6680192226
 • کارت دانشجویی
09388199520کاروکارگر200,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: