صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 76

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1402/01/02 19:25:27مظفرفرخی خالدی
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
09188346593کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 19:42:54مظفرفرخی خالدی3329584505
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
09188346593کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 11:04:09عباسدهقان طزرجانی4459565005
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
09132512189کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 20:13:12مظفرفرخی خالدی3329584505
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
09188346593کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 21:01:54علیرفیعی2280301520
 • کارت ملی
09388425323کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 21:50:06محمدرضامحققی0010696921
 • کارت ملی
 • شناسنامه
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
 • سایر مدارک
09212440954کاروکارگر265,000 تومانProcessing
1402/01/02 23:38:49مهدیکشاورز2296909981
 • کارت ملی هوشمند
09360864879کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 15:43:04علیرضاپیگان2280699494
 • کارت ملی هوشمند
۰۹۱۷۲۵۳۷۶۸۱کاروکارگر140,000 تومانFailed
1401/12/27 15:59:28رضافراهانی0580002063
 • کارت ملی
 • رسید کارت ملی
 • شناسنامه
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • دسته چک
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • گذرنامه
 • کارت پایان خدمت
 • کارت معافیت سربازی
 • کارت خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09191563833کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/03 01:12:19مبینامنظم2581615524
 • کارت دانشجویی
09960545521کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 16:00:05مهدیکشاورز باحقیقت0063526018
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09126933258کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/03 01:41:14علیسلمی5639947772
 • گواهینامه پایه سه
09155628731کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 16:28:25پیمانرضائی3801800253
 • کارت ملی
09384820552کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 17:00:40محمدرضافلاح ندنی4420650941
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09135128220کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 17:11:02احسانطاهرزاده طیبی0079743358
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
۰۹۱۲۷۲۲۷۲۳۱کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 17:15:53محسنصادق فرد1289079056
 • کارت ملی
09139028973کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 18:14:59عذراپوریافر6129931131
 • کارت هوشمند خودرو
09127968906کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 19:39:04سجادصادقی نقدعلی علیا2471022162
 • مجوز سلاح
 • حکمت کارت
 • کارت پایان خدمت
09171906692کاروکارگر140,000 تومانCancelled
1401/12/28 11:29:52محمدموسوی تبار0060664274
 • کارت ملی هوشمند
09122279315کاروکارگر140,000 تومانFailed
1401/12/27 20:43:32مهدیتراب نژاد اصفهانی0383885450
 • برگ سبز خودرو
09192955993مواجهه اقتصادی140,000 تومانProcessing
1401/12/28 12:04:24فرشتهعباس نژاد4500982566
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه دو
09187476477کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 23:56:00سجادکرمی4073384392
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
09352195819کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 00:11:29میلادسالمی گزل ابدال4020286353
 • کارت ملی
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
09392534197کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 01:14:27محمداحمدی1710176202
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
09359550764کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 02:51:52خاطرهشهبازی فشتالی5179203732
 • کارت ملی
09127865172کاروکارگر120,000 تومانProcessing
1401/12/28 08:55:19صفرعلی پور2293937976
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
09170723647کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 13:57:35امیدنوری0910215227
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
09023771337کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 13:57:39امیدنوری0910215227
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
09023771337کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 14:05:52آزادهساکی4070496734
 • برگ سبز خودرو
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
۰۹۹۰۴۷۶۲۹۲۳کاروکارگر140,000 تومانFailed
1401/12/28 14:09:33مسعودسمیعی پاقلعه2260204058
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
09114070594کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 15:49:18نرجسسلطانیان
 • کارت ملی هوشمند
09928193054کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 18:02:37عرفانرزمی2282774711
 • دسته چک
 • سایر مدارک
09366803664کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 18:30:40سعیدعابدینی1490446370
 • شناسنامه
09190232296کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 18:55:46مجیدحسن تبار4989832132
 • کارت ملی
09112163090کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 20:19:41امیر محمدمحبی0018595367
 • کارت پایان خدمت
09374702720کاروکارگر120,000 تومانProcessing
1401/12/28 09:28:35علیآقایی2282969006
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
۰۹۳۷۹۰۹۹۷۷۸کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 20:44:36ربابخضری1689310685
 • کارت ملی هوشمند
09301412844کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 21:43:16سعیدرضوان مهر0050157167
 • کارت ملی
09125004966کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 22:17:38سالارمحمدی ریک2631688872
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
09109810655کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 23:36:29روح اللهغفاری4310521533
 • کارت خودرو
09904384655کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 00:22:56بهنامآدینه1534188118
 • کارت ملی
 • چک
 • مدارك بانكی
09368629564کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 09:32:59الماسگلی1370950462
 • کارت ملی هوشمند
۰۹۳۵۴۸۱۵۴۳۶کاروکارگر120,000 تومانProcessing
1401/12/29 03:35:19عبداللهبهاری نیا6329925811
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09137219497کاروکارگر260,000 تومانProcessing
1401/12/29 08:34:29مجیددهباشی خوراسگانی
 • كارت هوشمند سوخت
09134260519کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 09:32:53محمودنادری5609457122
 • کارت ملی
09357213100کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 10:26:44ندانجفي3874074765
 • سند کمپانی
09022595203کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 11:14:23اعظممیناخانی4285822806
 • کارت ملی
09909242570کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 11:17:37اعظممیناخانی4285822806
 • کارت ملی
09909242570کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 11:32:34اعظممیناخانی4285822806
 • کارت ملی
09909242570کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 15:25:10ماجدالهایی1744030294
 • کارت ملی
 • کارت عابر بانک
09169276701کاروکارگر380,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی