صف پرداخت

نمایش 51 – 99 از 99

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1403/04/04 12:57:42زهرابویاقچی6479592158
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • سند فروش
 • سایر مدارک
09351537254عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/01 13:05:34کبریدولتی راینی2981877518
 • کارت ملی هوشمند
09131984483کاروکارگر265,000 تومانProcessing
1403/04/04 12:58:37سیامکفرهادی2740851189
 • کارت ملی هوشمند
09918404403عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/01 13:34:08پیمانحمیدی3859896482
 • کارت ملی هوشمند
09212260657عصر رسانه820,000 تومانProcessing
1403/04/02 13:14:25نویددرخشنده1289253277
 • کارت ملی هوشمند
09364492494عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/01 13:43:24پیمانحمید3859896482
 • کارت ملی هوشمند
09212260657عصر رسانه815,000 تومانProcessing
1403/04/01 13:53:02محمدستاری1092168699
 • کارت خودرو
09132338991عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 05:48:02راضیهامینی1292100508
 • کارت ملی هوشمند
09132701184عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 13:03:40سیامکفرهادی2740851189
 • کارت ملی هوشمند
09918404403عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/01 14:53:13هانیه الساداتجهادی4120680002
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
09393511887عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/01 14:59:00علیملکی دیزیچه5410167252
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت پایان خدمت
09339289940عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/04/04 13:09:28رهرابویاقچب6479592158
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • برگ سبز خودرو
 • سند فروش
09351537254عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/01 15:45:55حمیدایزدی5659590608
 • کارت ملی
09121238598عصر رسانه280,000 تومانFailed
1403/04/03 10:57:18مصطفیاسدی4284886908
 • کارت ملی هوشمند
09381334328عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/01 16:07:17حمیدایزدی5659590608
 • کارت ملی
09121238598عصر رسانه280,000 تومانProcessing
1403/04/03 10:57:36مصطفیاسدی4284886908
 • کارت ملی هوشمند
09381334328عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/01 18:57:58محمدبال زاده0063560216
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • کارت هوشمند خودرو
09126073501عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 11:00:31ملودیسهیلی فر0070069352
 • کارت ملی
 • شناسنامه
09127238028عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/01 20:43:11کامبیزسرقینی اهری1372893601
 • کارت ملی هوشمند
09141160333عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/01 21:46:41سمیراحبیب زاده1450494005
 • کارت ملی
98919561550عصر رسانه290,000 تومانProcessing
1403/04/01 22:24:27علیقاسم زاده2741625492
 • کارت ملی
09142049383کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/04/02 00:04:46محمدمهدیعبدشاهی4490271387
 • کارت ملی هوشمند
09170700290کاروکارگر275,000 تومانCancelled
1403/04/02 03:32:20نیلوفر ساداتهاشمی0560101341
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09924600542عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 08:28:00ملک محمدقاسمی بردر0872894551
 • کارت ملی
09124242056عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 13:37:15ابوالفضلجودکی0110068343
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09385929156عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 08:34:36ملک محمدقاسمی بردر0872894551
 • کارت ملی
09124242056عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 14:12:26مهدیصیدی نیا4490144865
 • کارت ملی
09127355158عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 14:54:49وحیدزرشک بار0079378064
 • شناسنامه
09383167343عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 16:50:52علیمحمدی0520851706
 • گواهینامه پایه دو
09184866737عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 09:25:58جوادیوسفی6500021975
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت معافیت سربازی
09156119655عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 17:14:46حسینکورش پسندیده0066554799
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت خودرو
 • سایر مدارک
09122850141عصر رسانه805,000 تومانProcessing
1403/04/02 17:39:16محسنیوسف پور4270983515
 • کارت ملی
09352418081عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 16:04:52امیرحسیندستواره1363863819
 • شناسنامه
09924966959عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 16:04:56فهیمهتورکمان0321627131
 • کارت ملی
09124301833عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 18:54:31نازنین زینبحسین پور5139972263
 • شناسنامه
09906045158عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 09:06:07علیمحمد شریفی دارانی1150202459
 • کارت ملی
 • رسید کارت ملی
09105373963عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 18:58:56حیدرعلیمداحی5419639572
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
09133220675عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 16:20:04فهیمهتورکمان0321627131
 • کارت ملی
09124301833عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/04/04 18:14:16ابوذرنجمی2411636032
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09304266884عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/04/02 21:38:20هانیهرضایی4890479724
 • کارت ملی
 • کارت عابر بانک
09015774675عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/04/02 21:53:54مجیدمعصومی0060147733
 • کارت ملی هوشمند
09123832953عصر رسانه550,000 تومانProcessing
1403/04/04 20:59:17علیطاهری زاده2031659650
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09394126728عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/04 21:30:35علی اصغرفیلم6599610994
 • برگ سبز خودرو
 • سند فروش
09104627826عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 23:44:39علیرضارفیعی5199837133
 • برگ سبز خودرو
 • کارت خودرو
09190832499عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 23:48:30علیرضارفیعی5199837133
 • برگ سبز خودرو
 • کارت خودرو
09190832499عصر رسانه280,000 تومانProcessing
1403/04/04 22:03:13شیواثمرانی1532689462
 • کارت ملی
09125149031عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/03 00:01:17سیدعباسواقفی اسفیدانی1239145985
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
09123203990عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/02 09:40:58فاطمهآقایی دین آباد1699889554
 • کارت ملی
09148971585عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/05 00:17:39مهدیاسماعیل نژاد0110162307
 • کارت ملی هوشمند
09304393852عصر رسانه275,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: