صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 76

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1401/12/28 10:24:35مهدیسخاوتی1372992383
 • سند مالکیت
09148361323کاروکارگر120,000 تومانProcessing
1401/12/28 20:19:41امیر محمدمحبی0018595367
 • کارت پایان خدمت
09374702720کاروکارگر120,000 تومانProcessing
1402/01/01 09:14:30بنت الهدیکاظمی قاسم سلطانلو4889480943
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
09194887573کاروکارگر120,000 تومانProcessing
1401/12/28 09:32:59الماسگلی1370950462
 • کارت ملی هوشمند
۰۹۳۵۴۸۱۵۴۳۶کاروکارگر120,000 تومانProcessing
1401/12/28 02:51:52خاطرهشهبازی فشتالی5179203732
 • کارت ملی
09127865172کاروکارگر120,000 تومانProcessing
1401/12/27 17:15:53محسنصادق فرد1289079056
 • کارت ملی
09139028973کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 10:26:44ندانجفي3874074765
 • سند کمپانی
09022595203کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 20:13:12مظفرفرخی خالدی3329584505
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
09188346593کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 21:43:16سعیدرضوان مهر0050157167
 • کارت ملی
09125004966کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 02:53:31علی اصغردنیایی0084630914
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • سایر مدارک
09120487520کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 14:09:33مسعودسمیعی پاقلعه2260204058
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
09114070594کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/01 17:58:27زهراترغو1490451838
 • کارت ملی
09365477526کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 21:54:45محمدنجف پور اقابیگلویی2900438691
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • کارت معافیت سربازی
09148730215عصر توسعه140,000 تومانProcessing
1401/12/27 23:56:00سجادکرمی4073384392
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
09352195819کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/03 01:12:19مبینامنظم2581615524
 • کارت دانشجویی
09960545521کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 16:28:25پیمانرضائی3801800253
 • کارت ملی
09384820552کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 16:22:15حميد رضارحيم پور5560557714
 • کارت ملی
09121774553کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 18:55:46مجیدحسن تبار4989832132
 • کارت ملی
09112163090کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 13:57:35امیدنوری0910215227
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
09023771337کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 08:55:19صفرعلی پور2293937976
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
09170723647کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 16:16:53شراف الدینخانی5310096884
 • گواهینامه پایه سه
09903445439کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 18:14:59عذراپوریافر6129931131
 • کارت هوشمند خودرو
09127968906کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 11:14:23اعظممیناخانی4285822806
 • کارت ملی
09909242570کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 21:01:54علیرفیعی2280301520
 • کارت ملی
09388425323کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 15:43:04علیرضاپیگان2280699494
 • کارت ملی هوشمند
۰۹۱۷۲۵۳۷۶۸۱کاروکارگر140,000 تومانFailed
1401/12/28 22:17:38سالارمحمدی ریک2631688872
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
09109810655کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 10:19:37رمضانقادرمزی5589861624
 • کارت ملی هوشمند
 • مدارك بانكی
 • کارت معافیت سربازی
09128589263کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 15:49:18نرجسسلطانیان
 • کارت ملی هوشمند
09928193054کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/01 22:32:21محمد رضاصراف بیداباد1290645884
 • کارت ملی
09133140631کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 11:04:09عباسدهقان طزرجانی4459565005
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
09132512189کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/01 01:43:51علی اصغرکاویان پور2529683141
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه موتور
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت هوشمند خودرو
 • سایر مدارک
09173319407کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 00:11:29میلادسالمی گزل ابدال4020286353
 • کارت ملی
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
09392534197کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 15:39:22عبداللهفتحی4209955027
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • سایر مدارک
09196352739کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/03 01:41:14علیسلمی5639947772
 • گواهینامه پایه سه
09155628731کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 17:00:40محمدرضافلاح ندنی4420650941
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09135128220کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 08:34:29مجیددهباشی خوراسگانی
 • كارت هوشمند سوخت
09134260519کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 19:25:27مظفرفرخی خالدی
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
09188346593کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 13:57:39امیدنوری0910215227
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
09023771337کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 09:28:35علیآقایی2282969006
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
۰۹۳۷۹۰۹۹۷۷۸کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 20:29:15ناهیدپشتکوهی اصل5349956795
 • کارت ملی
 • کارت عابر بانک
09187458397کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 19:39:04سجادصادقی نقدعلی علیا2471022162
 • مجوز سلاح
 • حکمت کارت
 • کارت پایان خدمت
09171906692کاروکارگر140,000 تومانCancelled
1401/12/29 11:17:37اعظممیناخانی4285822806
 • کارت ملی
09909242570کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 15:59:28رضافراهانی0580002063
 • کارت ملی
 • رسید کارت ملی
 • شناسنامه
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • دسته چک
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • گذرنامه
 • کارت پایان خدمت
 • کارت معافیت سربازی
 • کارت خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09191563833کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 23:36:29روح اللهغفاری4310521533
 • کارت خودرو
09904384655کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 13:01:50مبیندرویشی2050905254
 • شناسنامه
09128701574عصر توسعه140,000 تومانProcessing
1401/12/28 18:02:37عرفانرزمی2282774711
 • دسته چک
 • سایر مدارک
09366803664کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/01 23:19:03مهدیجعفری0482514337
 • گواهینامه پایه سه
09392526250کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 11:29:52محمدموسوی تبار0060664274
 • کارت ملی هوشمند
09122279315کاروکارگر140,000 تومانFailed
1402/01/01 07:35:28زینتسرخدار0919149952
 • گواهینامه پایه سه
09156523587کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 01:14:27محمداحمدی1710176202
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
09359550764کاروکارگر140,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی