صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 213

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1402/07/05 20:43:10محمد متینزارعی اندلانی1273504844
 • گواهینامه پایه سه
09131023850کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/04 08:49:06محمدمعصوم زاده0082140421
 • برگ سبز خودرو
09192960884کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/06 16:17:07علیطالبی حاجلاری2753547548
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت شناسایی نظامی
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • حکمت کارت
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
09141054216کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/04 18:48:34رضاشفیعیان4530208389
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
09916049873کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/07 01:16:07محمدارخ2860467076
 • سایر مدارک
09103850731کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/07 20:52:05محمدقدسی0589928104
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09102826327کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/04 10:23:43رضاقنبرنژادیان شیرازی0200012231
 • کارت دانشجویی
09384047748کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/04 23:40:04احترامیحیائی0072550260
 • کارت خودرو
09125862557کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/04 06:22:54روژینرهنما4310193153
 • مدرک تحصیلی
09021121028کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/08 13:51:29آزادهخرم حیدرخانی3500996353
 • کارت ملی
 • شناسنامه
09397224829کاروکارگر195,000 تومانProcessing
1402/07/04 13:20:50امیرعباساسماعیلی0040268926
 • کارت هوشمند خودرو
09212880173کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 05:48:12ابوالفضلپورمقدس4420482737
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت معافیت سربازی
09134525750کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 22:49:12علیرضازمانی0068021003
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09357416201کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 00:23:29احمدکریم نژاد4199173511
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
09166601279کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 21:24:17پوریابیرانوند
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09199850746کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 12:23:20علیطالبی حاجلاری2753547548
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت شناسایی نظامی
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه پایه سه
 • حکمت کارت
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
09141054216کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 11:55:37علیرضاخسروی قلعه شاهرخی1289434646
 • کارت ملی
09133155647کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 23:58:36حسینیوسفی هشجین1630286419
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • سایر مدارک
09013547758کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 13:38:06سعیددوستی1100355197
 • کارت ملی
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
09103526500کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 19:52:18محمدحسین خانی3932868811
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت خودرو
09125867803کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:34:26امیرحسینپاستدار6450315245
 • کارت ملی
09106342742کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 09:28:37احمدرضاابراهیم زاده0780933877
 • کارت ملی
09157589154کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 21:32:20علیرضازینتی هنر6660475176
 • كارت هوشمند سوخت
09102147064کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 16:33:10اسماعیلآذری5919970499
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت خودرو
09109254356کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 15:43:07عادلملکی کهنگی0021323739
 • برگ سبز خودرو
09378077284کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 19:45:41علیمحبت دار0920600719
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
09151598830کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 08:35:56نفیسهتمرتاش2031757301
 • کارت ملی هوشمند
09126348013کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 19:24:10سميه الساداتحسيني1270117602
 • کارت ملی
09127555016کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 13:38:40محمدجوادشبانی قهرودی1263534546
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه موتور
 • کارت خودرو
09138896409کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/06 09:57:10امیرمحمدبختیاری4360558201
 • کارت ملی
09921023303کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 12:46:47فتانهمرادی0534787101
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت پایان خدمت
 • برگ سبز خودرو
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09187616423کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 08:22:27میثمشهریاری4810324230
 • کارت ملی هوشمند
09371676647کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 14:00:44خدیجهبختیاری4280934101
 • کارت ملی هوشمند
09191439170کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 14:21:12بهمنمیرزاوند1920270256
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت معافیت سربازی
09013759478کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 10:57:50همراکیک
 • کارت ملی هوشمند
09114061550کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 03:21:30عیدونارویی3620800022
 • برگ سبز خودرو
 • سند فروش
09927388245کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 01:42:46هنگامهپرهیزکاری4310846513
 • شناسنامه
09122392484کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 22:12:36محمدحسینحجاری دوم0925805742
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت معافیت سربازی
09154807434کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 12:21:46مهدیهغفاری پور برزی0022471731
 • شناسنامه
09029627920کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 02:29:57ازادهپاکنهاد0053544404
 • کارت خودرو
09133043037کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 22:02:11سعیدرنجبر2450296492
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09177602059کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/06 18:30:15نصرالهملک محمدی4070864611
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09011071485کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 21:16:38سیروسحسینی5059687139
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • کارت هوشمند خودرو
09109391243کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 12:12:07مجیدشمس الدینی مقدم5839880310
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه موتور
 • مدارك بانكی
 • کارت پایان خدمت
09136718641کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 10:57:38علیاحمدسمالی
 • کارت ملی
09168119747کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 22:50:42پرویزغلامعلی بیگی3610355700
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09020122252کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 17:45:48نیلوفرنوربخش6200063656
 • گواهینامه پایه سه
 • سایر مدارک
09372043650کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 12:47:10محمد حسينسيف الديني0320271986
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت پایان خدمت
09374231659کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 18:12:28لطف الهسیاحی1755980991
 • کارت ملی
09916501600کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:16:57جهانخواهجهانخواه
 • سایر مدارک
09365507990کاروکارگر200,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: