صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 92

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1403/04/30 00:32:49محمدرستمی2741920958
 • گواهینامه پایه سه
09934593894عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/04/28 13:52:58حمیدهراهی پور2391740859
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • سایر مدارک
09363044437عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/04/30 02:23:22فاطمهکلوندی3861092001
 • کارت ملی
 • شناسنامه
09363190728عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/04/30 23:18:26کاوهمحمدی3241344347
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09187606242عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/04/30 11:08:31ساراسبزی دره گرمی4073391747
 • مدرک تحصیلی
09169793901عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 10:36:47علیبشارتی4501282101
 • کارت ملی
09104608007عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 07:50:35یوسفقربان زاده2938752482
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
09149411498عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 09:08:51مهدیعزیزی ساجد6470016073
 • کارت ملی
 • رسید کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • حکمت کارت
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09105664750عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 22:35:07اعظممداح4568765005
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
09201305969عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 23:30:27آیدینآقازاده0015858545
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
09389155142عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 12:32:55غلا‌معلیعلیپورملالار1374144177
 • رسید کارت ملی
 • کارت شناسایی نظامی
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت معافیت سربازی
 • سایر مدارک
09149009274عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 21:04:08الههمهدی پور2121782729
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09383308153عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 23:57:47عبداللهامیری کاکلکی4610048930
 • کارت ملی
09135081400عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 21:39:42مسعودخوشبخت3979819655
 • كارت هوشمند سوخت
09125681084عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 14:21:16فاطمهبرخورداری5900027031
 • کارت عابر بانک
09901523618عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 20:11:24جعفرمرادی2292987716
 • کارت ملی
09176695244عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 12:30:51کوروشابراهیمی0055249752
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
09120036109عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 09:51:39کتایونایزدی1930591675
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09193600061عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 15:45:32خسروعلیزاده شمس آباد1463432364
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • دفترچه بیمه
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
09021569564عصر رسانه275,000 تومانFailed
1403/04/28 09:20:53علیرضاحقیقت شکور3992330192
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • چک
 • کارت عابر بانک
09335188460کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/04/30 01:27:08احمدبابازاده اورتاکند1640320784
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09145033183عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 08:35:22فاطمهزارع3719657906
 • کارت ملی هوشمند
09196864099عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 18:45:38علی محمدزینعلی3978207249
 • سرقت خودرو
09186324300عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 22:23:46الههمهدی پور2121782729
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت هوشمند خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09383308153عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/05/01 09:14:25محمدسرچاهی1062219449
 • سایر مدارک
09156015039عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 02:11:27فاطمهسلطانی مقدم0323176607
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09385753766عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 18:17:20رضارخام3934552651
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09215971312عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 21:28:10حمیدهراهی پوز2391740859
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت شناسایی
 • سایر مدارک
09363044437عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 17:37:41محمد رضادلایی میلان4930063019
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت شناسایی نظامی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
09374478276عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 12:00:16مانداناهژبری نژاد0071216766
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • کارت عابر بانک
09358392009عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 18:42:35مکیهموسوی مجد1950987558
 • کارت ملی
09160421264عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 11:19:27زهراعلی زاده0944638988
 • کارت خودرو
09387946863کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/04/30 08:09:30مرضیهخانه باد5630066293
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • حکمت کارت
 • کارت عابر بانک
09150457889عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 09:48:37سمیهفخار2360151789
 • کارت ملی هوشمند
09172523070عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/04/29 23:02:09علیباجلانی4940042502
 • کارت ملی
09184241637عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 23:47:42پیمانفرجی3256875009
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • برگ سبز خودرو
09187353450عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 14:30:54سید مرتضیعصمتی0942175565
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09044089187عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 21:05:17کبرایاخچی بگلو0067699839
 • کارت خودرو
09194692320عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/05/01 07:59:08محدثهاحمدی2580054863
 • کارت ملی هوشمند
09303358940عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 22:05:22سیده پروینجابری اول دورکی4689422370
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09913737212عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 15:34:42سحراحمدی3257226225
 • شناسنامه
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
 • کارت هوشمند خودرو
09188304217عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 21:02:12محمد حسینبشارت نیا0019975287
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
09101914530عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 13:31:48بنیامینشاه محمدی3020558387
 • کارت ملی هوشمند
09396388386عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 10:16:56سجادصیادنعمتیان2640162373
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • کارت پایان خدمت
09336394514عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 15:58:03خسروعلیزاده شمس آباد1463432364
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • دفترچه بیمه
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
09021569564عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 01:46:05چنگیزملکشاهی بیرانوند4073071157
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
 • حکمت کارت
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
 • سایر مدارک
09169584406عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 08:51:39ایمانخواجه جعفری2260047025
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت معافیت سربازی
 • کارت هوشمند خودرو
 • سایر مدارک
09374205917عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 21:27:40حمیدسهرابی شهپر4011661392
 • کارت ملی هوشمند
09102051017عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 22:33:30حیدرزمانی سورشجانی4620359467
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
09137021925عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 10:56:36فروزاناسفندیاری بیات2282265841
 • شناسنامه
09170020336عصر رسانه275,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: