صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 96

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1403/01/31 08:25:12فروغابراهیمی فردشادکهن زاد4323031505
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09394844546مواجهه اقتصادی275,000 تومانProcessing
1403/01/30 16:25:29روح‌اللهزارعی2301776611
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
09173186044کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1403/02/01 11:31:18محمد علینعیم آبادی0939627051
 • کارت ملی هوشمند
09375196770کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/01/28 05:23:20سید جلالاقدسی علمداری0048702641
 • کارت ملی هوشمند
09373345452کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1403/01/28 14:21:29محمدرضاابوحمزه4600123417
 • کارت دانشجویی
09924518790کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1403/02/01 12:55:09محمدامیری2282080688
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09178970859کاروکارگر285,000 تومانProcessing
1403/01/28 17:53:12مرجانمرزبان2280350351
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09308438489کاروکارگر210,000 تومانProcessing
1403/01/30 12:41:58وحیدکاظمی0013232223
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09124176603عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 20:03:37مهدیزارعی3780988747
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • سند مالکیت
 • کارت خودرو
09226159096عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/02/01 13:32:34علیرضاقیومی0068069413
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت دانشجویی
 • کارت پایان خدمت
 • سایر مدارک
09125848089عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/01/28 22:38:17زهراعشقی3872095773
 • کارت ملی
 • شناسنامه
 • کارت عابر بانک
 • سایر مدارک
09189042306عصر رسانه580,000 تومانProcessing
1403/01/28 23:04:21سبحانقاسمی پور0925387347
 • کارت ملی هوشمند
09961056214عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 23:17:05علیتنباکوکار2300291339
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • رسید کارت ملی
 • گواهینامه موتور
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • سایر مدارک
09174777040عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 23:50:43اشکانوفائی0450100855
 • کارت خودرو
09121219124عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 11:33:50حامدعیوضی0076927644
 • کارت خودرو
09104377477عصر رسانه200,000 تومانCancelled
1403/01/29 06:32:11ام البنیصالح نژاد خسمخی5699382372
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • گذرنامه
09369640752عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 11:39:13عباسسلگی3258806160
 • کارت ملی هوشمند
09127423140عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/02/01 13:44:51مهدیانصاری0559937660
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
09213817355عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/01/28 11:45:50رعناآزاد4161033133
 • شناسنامه
09914966430عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/29 12:26:08مهدیشادان1729949622
 • کارت ملی هوشمند
09149067709عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/30 14:37:38محمدرضابدويه1741796202
 • کارت ملی هوشمند
09169126658عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/29 08:21:20پریسامیانکار0081303386
 • رسید کارت ملی
 • شناسنامه
 • وصیت نامه
09016453625عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/30 15:09:33جوادشاهنده بوسجين6039146257
 • کارت ملی
09196015238عصر رسانه210,000 تومانProcessing
1403/01/30 16:38:39سعیدهونجانی1199802956
 • گذرنامه
09193866597عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/29 12:40:16عاطفهپیری0310664616
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09104459537عصر رسانه200,000 تومانCancelled
1403/02/01 11:10:19شایانیگانه4120857557
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت شناسایی نظامی
 • حکمت کارت
 • سایر مدارک
09225152373عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/01/29 08:54:22مرتضیهمت آزاد0077738594
 • گواهینامه پایه دو
09905610039عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/02/01 15:36:35رضازرگانی1741051703
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • برگ سبز خودرو
09372450502عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/01 15:55:43رضازرگانی1741051703
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • برگ سبز خودرو
09372450502عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/01 15:59:36ستارجهانخواه2293031195
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
09174594005عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/01 11:31:16بهارهشاپوری1741419190
 • کارت خودرو
09367142779عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/01 16:17:41فاطمهپناهی شالقونی5560791466
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت دانشجویی
09204241540عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/01/30 18:45:06مهدیفواکهی0022949755
 • کارت ملی هوشمند
09911184403عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/02/01 16:40:31رضاجهان پور4899073348
 • سند کمپانی
09035243942عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/01/30 10:12:37سیده فاطمهاحمدی شیخ شبانی4610295261
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
09137039306عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/29 09:24:26حسینخدامی1287267092
 • گواهینامه پایه دو
09133274160عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 12:40:28آزادهپناهی1290690510
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • مدرک تحصیلی
 • گذرنامه
09132942723عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/30 19:22:08بیتابهزاد0074942735
 • سایر مدارک
09123590544عصر رسانه390,000 تومانProcessing
1403/02/01 11:43:58معصومهلاجی3258744785
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • کارت عابر بانک
09050901301عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/01/29 13:04:36نیمایزدانی پهلوانلو0200507524
 • کارت معافیت سربازی
09927903243عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 05:53:31علی رضاعطایی2471380492
 • کارت ملی
 • سایر مدارک
09303960342عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/30 20:20:27علیپیاد2740955431
 • کارت ملی
09013219920عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 07:39:10بهارهخسروی3770144041
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09183720728عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 07:42:16بهارهخسروی3770144041
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09183720728عصر رسانه190,000 تومانProcessing
1403/01/30 10:45:13حمیدترابی فرد0014450143
 • کارت ملی هوشمند
09194682477عصر رسانه205,000 تومانProcessing
1403/01/30 23:23:07امینرحیمیان4070478434
 • کارت ملی
09129407301عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/01/28 07:59:14سکینهجانقلی0385815328
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت خودرو
09304898345عصر رسانه200,000 تومانFailed
1403/01/31 00:36:53محمدمهدیطاهری4611046419
 • کارت ملی
 • شناسنامه
 • کارت عابر بانک
09136773649عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/01/31 00:52:19سیدابوالفضلموسی کاظمی0056203764
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت هوشمند خودرو
09330240087عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/01/28 08:12:41ایمانمردانی2440019984
 • کارت خودرو
09176345490عصر رسانه200,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: