صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 96

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1403/02/01 10:20:36داودمحمد زاده0321855078
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09355039455145,000 تومان72401476Cancelled
1403/01/30 12:41:58وحیدکاظمی0013232223
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09124176603عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 20:03:37مهدیزارعی3780988747
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • سند مالکیت
 • کارت خودرو
09226159096عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/02/01 13:32:34علیرضاقیومی0068069413
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت دانشجویی
 • کارت پایان خدمت
 • سایر مدارک
09125848089عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/01/28 22:38:17زهراعشقی3872095773
 • کارت ملی
 • شناسنامه
 • کارت عابر بانک
 • سایر مدارک
09189042306عصر رسانه580,000 تومانProcessing
1403/01/28 23:04:21سبحانقاسمی پور0925387347
 • کارت ملی هوشمند
09961056214عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 23:17:05علیتنباکوکار2300291339
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • رسید کارت ملی
 • گواهینامه موتور
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • سایر مدارک
09174777040عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 23:50:43اشکانوفائی0450100855
 • کارت خودرو
09121219124عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 11:33:50حامدعیوضی0076927644
 • کارت خودرو
09104377477عصر رسانه200,000 تومانCancelled
1403/01/29 06:32:11ام البنیصالح نژاد خسمخی5699382372
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • گذرنامه
09369640752عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 11:39:13عباسسلگی3258806160
 • کارت ملی هوشمند
09127423140عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/02/01 13:44:51مهدیانصاری0559937660
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
09213817355عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/01/28 11:45:50رعناآزاد4161033133
 • شناسنامه
09914966430عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/29 12:26:08مهدیشادان1729949622
 • کارت ملی هوشمند
09149067709عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/30 14:37:38محمدرضابدويه1741796202
 • کارت ملی هوشمند
09169126658عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/29 08:21:20پریسامیانکار0081303386
 • رسید کارت ملی
 • شناسنامه
 • وصیت نامه
09016453625عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/30 15:09:33جوادشاهنده بوسجين6039146257
 • کارت ملی
09196015238عصر رسانه210,000 تومانProcessing
1403/01/30 16:38:39سعیدهونجانی1199802956
 • گذرنامه
09193866597عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/29 12:40:16عاطفهپیری0310664616
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09104459537عصر رسانه200,000 تومانCancelled
1403/02/01 11:10:19شایانیگانه4120857557
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت شناسایی نظامی
 • حکمت کارت
 • سایر مدارک
09225152373عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/01/29 08:54:22مرتضیهمت آزاد0077738594
 • گواهینامه پایه دو
09905610039عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/02/01 15:36:35رضازرگانی1741051703
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • برگ سبز خودرو
09372450502عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/01 15:55:43رضازرگانی1741051703
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • برگ سبز خودرو
09372450502عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/01 15:59:36ستارجهانخواه2293031195
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
09174594005عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/01 11:31:16بهارهشاپوری1741419190
 • کارت خودرو
09367142779عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/01 16:17:41فاطمهپناهی شالقونی5560791466
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت دانشجویی
09204241540عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/01/30 18:45:06مهدیفواکهی0022949755
 • کارت ملی هوشمند
09911184403عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/30 10:12:37سیده فاطمهاحمدی شیخ شبانی4610295261
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
09137039306عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/29 09:24:26حسینخدامی1287267092
 • گواهینامه پایه دو
09133274160عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 12:40:28آزادهپناهی1290690510
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • مدرک تحصیلی
 • گذرنامه
09132942723عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/30 19:22:08بیتابهزاد0074942735
 • سایر مدارک
09123590544عصر رسانه390,000 تومانProcessing
1403/02/01 11:43:58معصومهلاجی3258744785
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • کارت عابر بانک
09050901301عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/01/29 13:04:36نیمایزدانی پهلوانلو0200507524
 • کارت معافیت سربازی
09927903243عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 05:53:31علی رضاعطایی2471380492
 • کارت ملی
 • سایر مدارک
09303960342عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/30 20:20:27علیپیاد2740955431
 • کارت ملی
09013219920عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 07:39:10بهارهخسروی3770144041
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09183720728عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/28 07:42:16بهارهخسروی3770144041
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09183720728عصر رسانه190,000 تومانProcessing
1403/01/30 10:45:13حمیدترابی فرد0014450143
 • کارت ملی هوشمند
09194682477عصر رسانه205,000 تومانProcessing
1403/01/30 23:23:07امینرحیمیان4070478434
 • کارت ملی
09129407301عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/01/28 07:59:14سکینهجانقلی0385815328
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت خودرو
09304898345عصر رسانه200,000 تومانFailed
1403/01/31 00:36:53محمدمهدیطاهری4611046419
 • کارت ملی
 • شناسنامه
 • کارت عابر بانک
09136773649عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/01/31 00:52:19سیدابوالفضلموسی کاظمی0056203764
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت هوشمند خودرو
09330240087عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/01/28 08:12:41ایمانمردانی2440019984
 • کارت خودرو
09176345490عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/31 20:01:41حامدطالبی مزرعه شاهی1249979013
 • پروانه/جواز کسب
09127467148عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/01/30 11:07:38زهرهمیرحبیبی0054246237
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
09335146869عصر رسانه200,000 تومانProcessing
1403/01/31 23:51:46زینبرویتوند غیاثوند0023132957
 • کارت ملی
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
 • سایر مدارک
09361088510عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/01 00:37:34حسینسید حسین ارمیون1920475826
 • کارت ملی هوشمند
 • مدارك بانكی
09963620190عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/01 00:43:34محمدحسینزرین کلاه2530133581
 • کارت ملی
09170504553عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/01 00:51:14حسین قلیابراهیمی1816703168
 • کارت خودرو
09131151701عصر رسانه265,000 تومانCancelled
1403/02/01 02:38:28افسانهمحمدی0012771521
 • کارت ملی هوشمند
09367788916عصر رسانه275,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: