صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 89

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1403/04/30 21:04:08الههمهدی پور2121782729
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09383308153عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 09:58:14حسیندهقانی0820227978
 • کارت ملی
09356788573عصر رسانه295,000 تومانProcessing
1403/04/29 18:45:38علی محمدزینعلی3978207249
 • سرقت خودرو
09186324300عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 21:05:17کبرایاخچی بگلو0067699839
 • کارت خودرو
09194692320عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 21:16:12الهامابراهیمی0682513611
 • شناسنامه
09919635153عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 10:10:42محمدرضاخلیلی0610347128
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • مدرک تحصیلی
 • کارت پایان خدمت
09375545175عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 22:00:06مسعودحسین زاده0080291724
 • کارت ملی هوشمند
09915156842عصر رسانه560,000 تومانProcessing
1403/04/29 21:27:40حمیدسهرابی شهپر4011661392
 • کارت ملی هوشمند
09102051017عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 22:23:46الههمهدی پور2121782729
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت هوشمند خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09383308153عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/04/30 22:33:30حیدرزمانی سورشجانی4620359467
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
09137021925عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 22:12:29حمیدرضاخواجه وند0064410080
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09216360740عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 10:36:47علیبشارتی4501282101
 • کارت ملی
09104608007عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/29 22:35:07اعظممداح4568765005
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
09201305969عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 23:18:26کاوهمحمدی3241344347
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09187606242عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/04/29 23:02:09علیباجلانی4940042502
 • کارت ملی
09184241637عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 23:30:27آیدینآقازاده0015858545
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
09389155142عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 00:32:49محمدرستمی2741920958
 • گواهینامه پایه سه
09934593894عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/04/30 01:26:16چنگیزملکشاهی بیرانوند4073071157
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
 • حکمت کارت
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
 • سایر مدارک
09169584406عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 01:27:08احمدبابازاده اورتاکند1640320784
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09145033183عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 23:47:42پیمانفرجی3256875009
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • برگ سبز خودرو
09187353450عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 01:46:05چنگیزملکشاهی بیرانوند4073071157
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
 • حکمت کارت
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
 • سایر مدارک
09169584406عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 11:28:20شیراللهمحمدی4285243636
 • کارت ملی هوشمند
09126984435عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 02:23:22فاطمهکلوندی3861092001
 • کارت ملی
 • شناسنامه
09363190728عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/04/31 15:45:32خسروعلیزاده شمس آباد1463432364
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • دفترچه بیمه
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
09021569564عصر رسانه275,000 تومانFailed
1403/04/31 15:58:03خسروعلیزاده شمس آباد1463432364
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • دفترچه بیمه
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
09021569564عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 12:00:16مانداناهژبری نژاد0071216766
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • کارت عابر بانک
09358392009عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 17:18:16عسگرصلاحی1461492351
 • کارت ملی هوشمند
09144544732عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 11:19:27زهراعلی زاده0944638988
 • کارت خودرو
09387946863کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/04/31 18:33:52پژمانبیات3950125965
 • کارت ملی
 • کارت عابر بانک
09929264346عصر رسانه280,000 تومانProcessing
1403/04/31 18:42:35مکیهموسوی مجد1950987558
 • کارت ملی
09160421264عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 19:54:28زهراانصاری2372734318
 • کارت ملی هوشمند
09174366152عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 19:56:17زهراعباسی0076707954
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
09127648380کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/04/31 20:11:24جعفرمرادی2292987716
 • کارت ملی
09176695244عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 21:02:12محمد حسینبشارت نیا0019975287
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
09101914530عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/28 11:31:52زهراعلی زاده0944638988
 • کارت خودرو
09387946863کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/04/31 21:19:02ذکریاآسکانی6450105844
 • برگ سبز خودرو
 • سایر مدارک
09902818665عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 21:26:23ذکریاآسکانی6450105844
 • برگ سبز خودرو
 • سایر مدارک
09902818665عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 21:28:10حمیدهراهی پوز2391740859
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت شناسایی
 • سایر مدارک
09363044437عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 12:20:40مانداناهژبری نژاد0071216766
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • کارت عابر بانک
09358392009عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 22:15:12کبریمختاری1374278661
 • کارت ملی
09126361813عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 07:45:58یاسمینهادی نژاد0019267959
 • کارت ملی
09120809631عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 07:50:48اکبرجلالی پندری5529903886
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09133520318عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 23:18:50حسنرضائیان3980269892
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت پایان خدمت
09334047387عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 07:50:35یوسفقربان زاده2938752482
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
09149411498عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 23:57:47عبداللهامیری کاکلکی4610048930
 • کارت ملی
09135081400عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 08:09:30مرضیهخانه باد5630066293
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • حکمت کارت
 • کارت عابر بانک
09150457889عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 08:58:49سید علی اکبرحسینی4592218851
 • کارت ملی
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
 • کارت عابر بانک
09013844717عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/30 12:43:25محمد جعفرتاجیک0420701540
 • کارت خودرو
09350612919عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/04/31 08:35:22فاطمهزارع3719657906
 • کارت ملی هوشمند
09196864099عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/05/01 07:59:08محدثهاحمدی2580054863
 • کارت ملی هوشمند
09303358940عصر رسانه275,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: