صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 76

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1401/12/29 10:26:44ندانجفي3874074765
 • سند کمپانی
09022595203کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 13:57:35امیدنوری0910215227
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
09023771337کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 13:57:39امیدنوری0910215227
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
09023771337کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 22:17:38سالارمحمدی ریک2631688872
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
09109810655کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 02:14:45امیرحسینابراهیمی2080940945
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • چک
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت خودرو
09111070253کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 02:19:18امیرحسینابراهیمی2080940945
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • چک
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • مدرک تحصیلی
 • کارت شناسایی
 • کارت خودرو
 • کارت هوشمند خودرو
09111070253کاروکارگر265,000 تومانProcessing
1401/12/28 18:55:46مجیدحسن تبار4989832132
 • کارت ملی
09112163090کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 14:09:33مسعودسمیعی پاقلعه2260204058
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
09114070594کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 02:53:31علی اصغردنیایی0084630914
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • سایر مدارک
09120487520کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 16:22:15حميد رضارحيم پور5560557714
 • کارت ملی
09121774553کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 11:29:52محمدموسوی تبار0060664274
 • کارت ملی هوشمند
09122279315کاروکارگر140,000 تومانFailed
1401/12/29 15:42:54زهراشفیعی0491194668
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09124635149کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 21:43:16سعیدرضوان مهر0050157167
 • کارت ملی
09125004966کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 16:00:05مهدیکشاورز باحقیقت0063526018
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت شناسایی
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09126933258کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 17:11:02احسانطاهرزاده طیبی0079743358
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
۰۹۱۲۷۲۲۷۲۳۱کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 02:51:52خاطرهشهبازی فشتالی5179203732
 • کارت ملی
09127865172کاروکارگر120,000 تومانProcessing
1401/12/27 18:14:59عذراپوریافر6129931131
 • کارت هوشمند خودرو
09127968906کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 10:19:37رمضانقادرمزی5589861624
 • کارت ملی هوشمند
 • مدارك بانكی
 • کارت معافیت سربازی
09128589263کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 13:01:50مبیندرویشی2050905254
 • شناسنامه
09128701574عصر توسعه140,000 تومانProcessing
1401/12/28 11:04:09عباسدهقان طزرجانی4459565005
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
09132512189کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/01 22:32:21محمد رضاصراف بیداباد1290645884
 • کارت ملی
09133140631کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 08:34:29مجیددهباشی خوراسگانی
 • كارت هوشمند سوخت
09134260519کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 17:00:40محمدرضافلاح ندنی4420650941
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09135128220کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 03:35:19عبداللهبهاری نیا6329925811
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09137219497کاروکارگر260,000 تومانProcessing
1401/12/27 17:15:53محسنصادق فرد1289079056
 • کارت ملی
09139028973کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 10:24:35مهدیسخاوتی1372992383
 • سند مالکیت
09148361323کاروکارگر120,000 تومانProcessing
1401/12/29 21:54:45محمدنجف پور اقابیگلویی2900438691
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • کارت معافیت سربازی
09148730215عصر توسعه140,000 تومانProcessing
1402/01/03 01:41:14علیسلمی5639947772
 • گواهینامه پایه سه
09155628731کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/01 07:35:28زینتسرخدار0919149952
 • گواهینامه پایه سه
09156523587کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/01 07:42:45زینتسرخدار0919149952
 • گواهینامه پایه سه
09156523587کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 15:25:10ماجدالهایی1744030294
 • کارت ملی
 • کارت عابر بانک
09169276701کاروکارگر380,000 تومانProcessing
1401/12/28 08:55:19صفرعلی پور2293937976
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
09170723647کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 19:39:04سجادصادقی نقدعلی علیا2471022162
 • مجوز سلاح
 • حکمت کارت
 • کارت پایان خدمت
09171906692کاروکارگر140,000 تومانCancelled
1401/12/27 15:43:04علیرضاپیگان2280699494
 • کارت ملی هوشمند
۰۹۱۷۲۵۳۷۶۸۱کاروکارگر140,000 تومانFailed
1402/01/01 01:43:51علی اصغرکاویان پور2529683141
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه موتور
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت هوشمند خودرو
 • سایر مدارک
09173319407کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 20:29:15ناهیدپشتکوهی اصل5349956795
 • کارت ملی
 • کارت عابر بانک
09187458397کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 21:11:55ناهیدپشتکوهی اصل5349956795
 • کارت ملی
 • کارت عابر بانک
09187458397اقتصاد مردم140,000 تومانProcessing
1401/12/28 12:04:24فرشتهعباس نژاد4500982566
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه دو
09187476477کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/01 08:28:35علیمحمدی4051976165
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت عابر بانک
 • کارت معافیت سربازی
 • سایر مدارک
09188135839کاروکارگر145,000 تومانProcessing
1402/01/02 19:25:27مظفرفرخی خالدی
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
09188346593کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 19:42:54مظفرفرخی خالدی3329584505
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
09188346593کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 20:13:12مظفرفرخی خالدی3329584505
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
09188346593کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/01 16:05:32قاسمنظرپور3240108380
 • کارت ملی هوشمند
09188383378کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/28 18:30:40سعیدعابدینی1490446370
 • شناسنامه
09190232296کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 15:59:28رضافراهانی0580002063
 • کارت ملی
 • رسید کارت ملی
 • شناسنامه
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • دسته چک
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • گذرنامه
 • کارت پایان خدمت
 • کارت معافیت سربازی
 • کارت خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09191563833کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/27 20:43:32مهدیتراب نژاد اصفهانی0383885450
 • برگ سبز خودرو
09192955993مواجهه اقتصادی140,000 تومانProcessing
1402/01/01 09:14:30بنت الهدیکاظمی قاسم سلطانلو4889480943
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
09194887573کاروکارگر120,000 تومانProcessing
1401/12/29 15:39:22عبداللهفتحی4209955027
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • سایر مدارک
09196352739کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/12/29 15:44:49عبداللهفتحی4209955027
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • سایر مدارک
09196352739کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1402/01/02 13:09:06شبنمکفش دار سرشوری0480250091
 • شناسنامه
09212373266کاروکارگر140,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی