صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 246

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1402/07/06 18:30:15نصرالهملک محمدی4070864611
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09011071485کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 10:25:27شاهینانگوتی1520477953
 • کارت ملی هوشمند
09012358172کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 23:58:36حسینیوسفی هشجین1630286419
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه سه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • سایر مدارک
09013547758کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 14:21:12بهمنمیرزاوند1920270256
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت معافیت سربازی
09013759478کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 15:26:04بهناماميدي لبونداني5690005681
 • کارت ملی هوشمند
09015109373کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:06:03مژگانعبادی ابر0059846739
 • کارت ملی هوشمند
09017232929کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 13:59:04صابرقاسمی قاسموند5550053799
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
09019740101کاروکارگر200,000 تومانFailed
1402/07/04 22:50:42پرویزغلامعلی بیگی3610355700
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09020122252کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 06:22:54روژینرهنما4310193153
 • مدرک تحصیلی
09021121028کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/08 20:52:44نیماصابری0110047044
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت هوشمند خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09021402330کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 13:56:07رقیهمعدنی قره‌لر1450413331
 • کارت ملی
09027834742کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 12:21:46مهدیهغفاری پور برزی0022471731
 • شناسنامه
09029627920کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 19:30:51حسیناسماعیلی نیا5530107788
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
09035260808کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 18:38:06مبینخرمانی2130713076
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت دانشجویی
 • سایر مدارک
09037243523کاروکارگر205,000 تومانProcessing
1402/07/06 10:49:17حسینکریمی نسب2520133716
 • گواهینامه پایه سه
09037357940کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 12:16:33فاطمهجیریائی3920631188
 • کارت ملی هوشمند
09037478192کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 22:41:35سعیدخداترس5700047829
 • کارت ملی
09046733165کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 00:53:16سید امینحسینی کرمی2143133911
 • برگ سبز خودرو
09051593585کاروکارگر205,000 تومانProcessing
1402/07/04 21:32:20علیرضازینتی هنر6660475176
 • كارت هوشمند سوخت
09102147064کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 00:35:13اصغرمصطفی3770034759
 • کارت ملی
09102154678کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 20:52:05محمدقدسی0589928104
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09102826327کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/06 13:38:06سعیددوستی1100355197
 • کارت ملی
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
09103526500کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 01:16:07محمدارخ2860467076
 • سایر مدارک
09103850731کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/04 09:01:16محمداحدی خوجه طاغونی0731982861
 • گذرنامه
09105519971کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 20:17:30اسماعیلخوش اخلاق حسینی0944676103
 • کارت ملی
 • شناسنامه
 • گواهینامه پایه دو
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • دفترچه بیمه
 • کارت شناسایی
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09105650759کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 11:34:26امیرحسینپاستدار6450315245
 • کارت ملی
09106342742کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 09:36:33سید ناصرموسوی4073050842
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
09106942640کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 17:45:55مرضیهریحانی3830062001
 • کارت ملی
 • کارت شناسایی نظامی
09108672835کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 16:33:10اسماعیلآذری5919970499
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت خودرو
09109254356کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/07 21:16:38سیروسحسینی5059687139
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • کارت هوشمند خودرو
09109391243کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 11:52:19علیثابتی رحمتی0066028159
 • کارت ملی
09109422358کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 10:57:50همراکیک
 • کارت ملی هوشمند
09114061550کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 10:52:59اصغررضایی5089931941
 • کارت ملی
09114626306کاروکارگر205,000 تومانCancelled
1402/07/07 22:21:36ناصرعاشوری نیا2691457699
 • کارت ملی
09116039785کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 10:10:42حسینقربانی چالو پلی4990043758
 • رسید کارت ملی
09116502170کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 00:19:11مبینکریمی منش6240194832
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت شناسایی نظامی
 • کارت عابر بانک
 • سایر مدارک
09116698746کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 12:03:03میلادعلیزاده2080421581
 • کارت ملی
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
 • کارت خودرو
09117842945کاروکارگر390,000 تومانProcessing
1402/07/08 12:37:14هادیحسین پور2670116280
 • برگ سبز خودرو
09118081870کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/08 10:49:41بهنازترشگو0451155361
 • مدرک تحصیلی
 • سایر مدارک
09121137284کاروکارگر205,000 تومانProcessing
1402/07/08 10:50:39بهنازترشگو0451155361
 • مدرک تحصیلی
09121137284کاروکارگر585,000 تومانProcessing
1402/07/08 10:50:56بهنازترشگو0451155361
 • مدرک تحصیلی
09121137284کاروکارگر585,000 تومانProcessing
1402/07/03 08:54:43حسینترکزادثانیان0062625365
 • گذرنامه
09121380786کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/03 15:02:42هاشمچراغی0450613283
 • سند مالکیت
09121573526کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/08 13:01:11شهرامهمتی0320528723
 • کارت ملی
09121886403کاروکارگر205,000 تومانProcessing
1402/07/03 13:29:49
 • سند مالکیت
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
09121956227کاروکارگر190,000 تومانProcessing
1402/07/06 18:05:23محمد حسنامین زاده1670891801
 • کارت ملی هوشمند
09121972541کاروکارگر200,000 تومانCancelled
1402/07/03 12:17:47زهرهندافزون0075072106
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • کارت عابر بانک
09122091480کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/05 22:56:08علیرضاسیار مشیزی0452314283
 • کارت خودرو
09122171654کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/04 20:18:24محسنمرادزاده0077200861
 • کارت ملی هوشمند
09122330295کاروکارگر200,000 تومانProcessing
1402/07/06 10:09:35امینبیاتی0076347265
 • کارت ملی
09122345276کاروکارگر200,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: