صف پرداخت

نمایش 1 – 50 از 85

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1403/02/30 13:50:17اکبرخیری6360103990
 • گواهینامه پایه سه
09011984336عصر رسانه285,000 تومانProcessing
1403/02/30 09:19:28مرتضیارنجی1451402929
 • سند کمپانی
09022908011عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 22:43:24مهدیزوری3660656232
 • کارت ملی هوشمند
09034346491عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 22:13:37پریسامحمدی4270980524
 • کارت ملی هوشمند
09046075359عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/02/29 23:17:10سیدههاله2620603412
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
 • کارت دانشجویی
09050663873عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 12:10:17محمد‌متیناحمدنیا4901400746
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09057461036عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 03:22:39سحررضا0320638367
 • سند مالکیت
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
09101220021عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 18:21:42محمدنوروزی0559735537
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
09102003062کاروکارگر275,000 تومانCancelled
1403/02/28 03:51:01محمدخرمی0491963513
 • سایر مدارک
09102524612عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 22:07:14پریسارستمی5279801259
 • کارت ملی
 • شناسنامه
09108415777عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 08:43:15داودفروتن5240235244
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت دانشجویی
 • سایر مدارک
09117293264عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 15:50:17سید جوادتیموری سندسی0071615131
 • کارت ملی
09121888684عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 13:22:45مسعودغفورزاده3760290868
 • کارت ملی هوشمند
09123116493عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 14:48:27امیررضاجعفری0021738785
 • کارت ملی
09123186965عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 09:12:00عذرااحمدنیا2679422996
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09124491725عصر رسانه295,000 تومانProcessing
1403/02/28 15:55:46عبداللهیاسبلاغی شراهی6179089957
 • کارت ملی
09125762289عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 23:35:36قاسمصدقی0829459091
 • کارت ملی
09127275659عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 19:56:30حسینگائینی0067843522
 • پلاک خودرو
09127541154عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 20:06:24مائدهپاکدل2270162358
 • گواهینامه پایه سه
09127687456عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 14:01:09احمدافشار5388665143
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • کارت عابر بانک
09128830556عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/02/29 12:19:25مسلمفارسیجانی
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه دو
 • مدرک تحصیلی
 • گذرنامه
 • کارت پایان خدمت
 • پروانه/جواز کسب
 • سند مالکیت
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
 • سند فروش
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09129157790کاروکارگر265,000 تومانProcessing
1403/02/29 13:04:05امیر رضامحمودی0013243977
 • پلاک خودرو
09129337219مواجهه اقتصادی275,000 تومانProcessing
1403/02/29 16:05:56محمد حسینتقیان0370221230
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
 • کارت خودرو
09129384810کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/02/29 16:06:06محمد حسینتقیان0370221230
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
 • کارت خودرو
09129384810کاروکارگر275,000 تومانProcessing
1403/02/31 12:07:34محمودفرامرزیان جزی5100114150
 • کارت ملی هوشمند
09130346237عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 10:32:55جواداسماعیلی دخت1110681992
 • کارت ملی
09132079168عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 01:15:46فاطمهرجایی نژاد3120374148
 • شناسنامه
09136595569عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 12:20:04سعیدهشیبانی1199963313
 • برگ سبز خودرو
 • کارت خودرو
09137918470عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 21:22:22رضابابائی دانالو5069312553
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • چک
 • کارت عابر بانک
 • کارت پایان خدمت
09141057075عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 20:17:50حسندارا2752421079
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهينامه‌ پايه‌ یک
09141893483عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 12:51:31اصغردبیرنیا1570351260
 • کارت ملی هوشمند
09145739313عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 13:42:14زهرارضائی0932330444
 • برگ سبز خودرو
09152770624کاروکارگر285,000 تومانCancelled
1403/02/28 19:34:45علیرضااحمدی مسک0922925658
 • کارت خودرو
09154479956عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/02/31 13:48:42منصورریگی6119897143
 • برگ سبز خودرو
09159425180عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 14:48:23مهدیتوصیفیان1285648080
 • کارت ملی
 • شناسنامه
 • كارت‌ هوشمند‌ راننده
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • دسته چک
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
09162424649عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 21:02:13امیرمحمدامرایی0481246258
 • سند مالکیت
 • سند کمپانی
09162986261عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/30 20:53:15سعیدصداقت4501229497
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت هوشمند خودرو
09166216462عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 21:27:14معصومهخاکزاد4130881396
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
09166620693عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 07:22:26حسینشقاریجی1741802334
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • مدارك بانكی
 • کارت عابر بانک
 • کارت معافیت سربازی
09168340585عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 10:53:17مهرزادپناهی2380298599
 • کارت ملی هوشمند
09174206358عصر رسانه265,000 تومانProcessing
1403/02/28 23:01:37آمنهکوشایی پور2122704543
 • گواهینامه پایه دو
09174863060عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 23:02:12آمنهکوشایی پور2122704543
 • گواهینامه پایه دو
09174863060عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 17:45:22اعظمعباسی2391682387
 • کارت ملی
09176007256عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/31 17:15:18مسلمصادقی6419450683
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه دو
 • مجوز سلاح
 • کارت شناسایی
 • کارت معافیت سربازی
 • سایر مدارک
09183858942عصر رسانه275,000 تومانCancelled
1403/02/29 12:08:33سعیدنادری پروانه3860140442
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
09184051863عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 02:13:17امیدکریم خانی0323734596
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
09185088544عصر رسانه815,000 تومانProcessing
1403/02/29 20:43:51مهدیصالحی سلمی0066392330
 • کارت ملی
09190064323عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/28 19:59:21علیرضاآراسته0073276332
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • سایر مدارک
09192584034عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 11:44:45محمددادمنش5089657531
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت پایان خدمت
09192853810عصر رسانه275,000 تومانProcessing
1403/02/29 11:55:05محمددادمنش5089657531
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت پایان خدمت
09192853810عصر رسانه275,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: